"Viešosios erdvės sutvarkymas Šilgaliuose"

 

   2018 m. Slavikų seniūnijos bendruomenės centras pateikė projekto "Viešosios erdvės sutvarkymas Šilgaliuose" paraišką. Gautas finansavimas iš LR Žemės ūkio ministerijos (4699,74 Eur) bei Šakių rajono savivaldybės (469,97 Eur).

   Projekto įvykdytas 2019 m. - prie bendruomenės patalpų Šilgalių k. įrengta aikštelė ir neįgaliųjų pandusas. Tikimės, kad įvykdyto projekto rezultatų dėka  bendruomeniečiai galės saugiai ir patogiai naudotis bendruomenės patalpomis, vykdyti įvairias veiklas.

   

PRIEŠ PROJEKTĄ...                                                       PO PROJEKTO ĮVYKDYMO...

BC ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas 2019-04-16

Balandžio 16 d. Slavikų seniūnijos salėje įvyko Slavikų seniūnijos bendruomenės centro ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo dalyviai išklausė pirmininkės, finansininkės,revizinės komisijos ataskaitas, pasidžiaugta nuveiktais darbais. Su bendruomene bendravo ir Sudargo seniūnė l.e.seniūno pareigas Rita Grigaitienė bei VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šilgalių pasienio užkardos vadas Redas Naujokas.

Bendruomeniečiai gavo dovanų - naują bendruomenės informacinį leidinuko "Slavikietis" numerį.Buvo pristatyti nauji šių metų projektai. Vienas iš - Eismo saugumas bendruomenėse' 2019. Pasidžiaugę pernykščiais apdovanojimais, vėl pradėjome dalyvauti konkurse - rūpintis savo ir aplinkinių saugumu... Dalinomės šviesą atspindinčias priemones, kitą naudingą informaciją.

Svarbiausia - trijų metų laikotarpiui - bendruomenės centro nariai išrinko atjaunėjusią tarybą ir tą pačią pirmininkę. Linkime gerų idėjų ir puikių darbų...

Susirinkimo pabaigoje visi klausėsi Slavikų kaimo kapelos koncerto...

  

 

 

 

Bendruomenės centro veikla

 

 Slavikų seniūnijos BC

 

Įkurtas 2003 – 12 – 29. 

Vienija visos Slavikų seniūnijos bendruomenę. BC yra -  62 nariai (2020 m.).

Centro valdymo organai yra:

Centro visuotinis narių susirinkimas (aukščiausias),

Centro taryba (kolegialus),

Pirmininkas (vienasmenis).

Bendruomenės centro veiklos tikslai: vienyti Slavikų seniūnijos gyventojus ir iš jo kilusius žmones; ugdyti gyventojų bendruomeniškumą; rūpintis gyventojų gerove, gyvenamosios aplinkos gerinimu; vienyti bendruomenės centro teritorijoje veikiančių kultūros, švietimo įstaigų, įvairių organizacijų darbą; rūpintis bendruomenės teritorijos ekologine situacija; plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje; vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį; teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą.

 Bendruomenės centro veiklos sritys: kultūros, švietimo, socialinė, aplinkosaugos, sporto.

  2004 – 2013 m. t.y. per 10 veiklos metų - Aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Iš viso finansuoti 31 projektas.

  2004 m. finansuotas  projektas „Slavikų parapijos 250 metų jubiliejus“

2004 m. rugpjūčio 6 – 8 d. Ariogaloje (Raseinių r.). vyko XIV tradicinis sąskrydis „Laisvės ugnis – ateities kartoms“. Šiame sąskrydyje dalyvavo Slavikų jaunimo komanda – vienintelė iš Šakių rajono. Dalyvavo 10 dalyvių. Tinklinio varžybose užimta IV vieta.

   

  

  Rugsėjo  4 d. Gelgaudiškyje vyko kaimo bendruomenių sąskrydis. Dalyvavo 10 slavikiečių. Turistinės estafetės varžybose laimėta garbinga III vieta.

  2005 m. rugpjūčio 5 – 6 d. XV tarptautiniame tradiciniame sąskrydyje „Laisvės ugnis – ateities kartoms“ Ariogaloje vėl dalyvauja Slavikų jaunimo komanda. Ir vėl – vienintelė iš mūsų rajono (22 dalyviai).  Laimėta  IV vieta tinklinio varžybose, kvadrato varžybose – III vieta.

     

 

  Slavikų seniūnijos bendruomenės centras panaudos pagrindais naudojasi savivaldybės patalpomis Šilgalių ir Slavikų kaimuose, kurios naudojamos tiek linksmiems, tiek liūdniems susiėjimams.

2005 m. „Jaunimas – kaimo bendruomenės dalis“; „Tau, man ir kiekvienam“;„Gražiuose namuose – graži siela“; „Aktyvus žmogus – veikli bendruomenė“ .

 2006 m. „Sparnuotos jaunystės takais“; „Dirbkime toliau ir gyvenkime gražiau“.

 2007 m. Gauta Institucinė parama; „Įrenkime gražius bendruomenės namus“.

 2008 m. „Žingsnis po žingsnio bendruomenės labui“; „Geriems darbams ir geroms kelionėms niekad nevėlu“; Gauta Institucinė parama; „Kurkime grožį sau ir kitiems“.

2009 m. Gauta Institucinė parama; „Geriems darbams ir geroms kelionėms niekad nevėlu“; „Sportuojame gražioj aplinkoj“.

2010 m. Institucinė parama; „Sportuojame gražioj aplinkoj 2010“; Iniciatyvų rėmimo parama.

2011 m. Institucinė parama; „Jaunimas – kaimo bendruomenės dalis“; „Krepšinio aikštelės atnaujinimas ir vaikų žaidimų aikštelės įrengimas Slavikuose“; Bendruomeninės veiklos finansavimo programa.

2012 m. Institucinė parama; “Mes – kaimo ateitis”; “Graži aplinka – jaukūs bendruomenės namai”; Bendruomeninės veiklos finansavimas.

2013 m. „Bendruomenės centro veiklos dešimtmetis – tvirtas žingsnis naujiems darbams“; “Mes – kaimo ateitis 2013”,       Institucinė parama.

Juos įvykdžius, Slavikų kraštui pritraukta 156520,95 Lt. Lėšų.

Per visus 10 gyvavimo metų buvo atlikta nemažai gerų darbų: organizuotos talkos, šventės, vakaronės, išvykos, tvarkomi nenaudojami pastatai; dalyvauta kompiuterinio raštingumo kursuose; gražiai pristatoma mūsų bendruomenės veikla Šakių rajono BC Asociacijos šventėse – mugėse. Bendruomenė kartu su seniūnija, mokykla bei aktyviu jaunimu tvarko ir prižiūri prieigas prie Šešupės. Vienoje jų įruošė tinklinio aikštelę, kurioje sportuoja ne tik vietiniai, bet ir svečiai. Vasaros sezono užbaigimui organizuojamos atvirosios tinklinio varžybos, kurios pritraukia norinčias varžytis komandas iš viso rajono. Palaiko glaudžius ryšius su VSAT Pagėgių rinktinės Šilgalių užkardos darbuotojais.

  Apie Slavikų seniūnijos gyvenimą „pasakoja“ informacinis leidinukas „Slavikietis“, leidžiamas nuo 2007 m. Jame galima susipažinti su seniūnijos, bendruomenės, mokyklos naujienomis ir nuveiktais darbais. Taip pat prisimename krašto istoriją bei garsius kraštiečius.

   Didžiausio jau įvykdyto projekto rezultatais aktyviai naudojasi tiek jaunimas, tiek vaikai bei šeimos. 2011 m. pradėtas vykdyti projektas, kurio metu buvo atnaujinta krepšinio aikštelė ir įrengta vaikų žaidimų aikštelė Slavikų pagrindinės mokyklos teritorijoje.

  2013 m. pradėtas ir tebevykdomas projektas: Slavikų kaimo kapelai nupirkti tautiniai kostiumai bei dalis reikalingų muzikos instrumentų (kontrabosas, būgnas). Taip pat bus įsigyta reikalinga kompiuterinė įranga, išleistas leidinys „Slavikų praeitis ir dabartis“.

 2014 m. “Mes – kaimo ateitis 2014” (gauta 1000,- Lt. iš Šakių rajono savivaldybės programos Šakių rajono jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimui); Institucinė parama (gauta 500,- Lt.  iš BC Asociacijos Bendruomenių institucinės rėmimo programos); Panaudos pagrindais gautas laminatorius. Gauta iš  Šakių  BCA  vykdomo projekto ,,Šakių  rajono bendruomenių žingsniai verslumo link“. Panaudos pagrindais gautas šaldytuvas. Gauta iš  Šakių  BCA  vykdomo projekto ,,Šakių  rajono bendruomenių žingsniai verslumo link“; „Eismo saugumas bendruomenėse‘ 2014“. Gautas prizas – 800,00 Lt.  

2015 m. „Jaunimas – kaimo bendruomenės dalis“. (gauta 578,00 Eur  iš Šakių rajono savivaldybės programos Šakių rajono jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimui); Institucinė parama (gauta 144,00 Eur iš BC Asociacijos Bendruomenių institucinės rėmimo programos); „Viešosios erdvės sutvarkymas Slavikų seniūnijos bendruomenės labui“. Gauta 6160,84 Eur (bendra suma) iš NMA prie ŽŪM (5544,76 Eur) ir Šakių rajono savivaldybės (616,08 Eur); „Eismo saugumas bendruomenėse‘ 2015“. Gautas prizas – 180,00 Eur.

2016 m. „Jaunimas – kaimo bendruomenės dalis“. (gauta 580,00 Eur  iš Šakių rajono savivaldybės programos Šakių rajono jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimui). Institucinė parama (gauta 145,00 Eur iš BC Asociacijos Bendruomenių institucinės rėmimo programos); „Eismo saugumas bendruomenėse‘ 2016“.  Gautas prizas – 350,00 Eur.

2017 m. .„Iniciatyvus jaunimas – bendruomenės ateitis 2017“ (gauta 290,00 Eur  iš Šakių rajono savivaldybės programos Šakių rajono jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimui). Suorganizuotos dvi sporto varžybos, foto konkursas „Gimtojo krašto grožis“, išleistas 2018 metų kalendorius; Institucinė parama (gauta 145,00 Eur iš BC Asociacijos Bendruomenių institucinės rėmimo programos); „Eismo saugumas bendruomenėse‘ 2017“. Gauta 300,00 Eur prizas; „Geri darbai – bendruomenės stiprybė“ – (gauta 518,00 Eur iš Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje) – Valstybės biudžeto lėšos. Atnaujinta dalis Slavikų katalikų kapinių tvoros.

 

Iš viso: 1253,00 Eur

2018 m. „Iniciatyvus jaunimas – bendruomenės ateitis 2018“  (gauta 300,00 Eur  iš Šakių rajono savivaldybės Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programos). Suorganizuotos dvi sporto varžybos, foto konkursas „Gimtojo krašto grožis“, išleistas 2019 metų kalendorius; „Viešosios erdvės sutvarkymas Šilgaliuose“. Gauta 5169,71 Eur (bendra          suma) iš  NMA prie ŽŪM (4699,74 Eur) ir Šakių rajono savivaldybės (469,97 Eur). Įrengtas neįgaliųjų pandusas ir aikštelė prie įėjimo; „Eismo saugumas Slavikų seniūnijos bendruomenėse 2018“ pateikta LR vidaus reikalų ministerijai - Nusikaltimų ir Kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų Gerosios praktikos konkursui (gautas 100,- Eur prizas); Institucinė parama - (gauta 244,00 Eur iš BC Asociacijos Bendruomenių institucinės rėmimo programos); „Eismo saugumas bendruomenėse‘ 2018“. Gautas prizas – 350,- Eur; Projektas „Informatyvi Slavikų bendruomenė 2018“ (gauta – 786,00  Eur. Iš LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Šakių rajono savivaldybės). Atnaujintas Slavikų seniūnijos žemėlapis prie skvero miestelio centre; Jaunimo konferencijos „Įjunk šviesą“ metu Šakių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba įvertino BC veiklą – „Už nuolatinį dėmesį jaunimui, gausiai organizuojamus renginius, akcija bei veiklas“ skyrė 200,00 Eur prizą; Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos įvertinta kaip „Šauniausia 2018 metų bendruomenė“. Gautas prizas – 150,00 Eur.

 

Slavikų seniūnijos bendruomenės centras tapo  „Šauniausia bendruomenė 2018“ (Pirmininkė Renata Baltrušaitienė). Jiems įteiktas apdovanojimas už Slavikų krašto paveldo saugojimą ir prikėlimą naujam gyvenimui, už socialines  veiklas ir nuoširdų darbą su jaunimu, už visuomenės žadinimą per saviveiklą ir glaudų visų Slavikų seniūnijos padalinių bendradarbiavimą.

Iš viso: 7299,71 Eur

 2019 m. „Iniciatyvus jaunimas – bendruomenės ateitis 2019“ (gauta 300,00 Eur  iš Šakių rajono savivaldybės Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programos); Institucinė parama (170,00 Eur iš BC Asociacijos Bendruomenių institucinės rėmimo programos); Konkursas „Eismo saugumas Slavikų seniūnijos bendruomenėse 2019“. (gautas prizas – 400,00 Eur prizas); Projektas „Mažosios architektūros atnaujinimas Slavikų seniūnijoje 2019“ (gauta – 777,00  Eur. Iš LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Šakių rajono  savivaldybės ir 290,00 gauta iš Šakių rajono BCA). Atnaujinta: stogastulpiai Knynešiams ir Misijoms atminti Slavikų Šv. Onos bažnyčios šventoriuje, paminklinės skulptūros: Pr. P. Būčio tėviškė Šilgaliuose, „Senieji Slavikai“ Slavikuose, stogastulpiai „Šv. Jurgis“ ir „Šv. Dzidorius-artojų globėjas“, “Pavasarininkų“ kryžius pakalnėje.

 

   Iš viso: 1647,00 Eur

   Bendruomenių centrų asociacijos taryba, suvedusi konkurso rezultatus, skelbia: „Šauniausias 2019 m. kaimo bendruomenės vadovas“ - Renata Baltrušaitienė (Slavikų seniūnijos bendruomenės centras); (jai skirta 100,00 Eur)

   Slavikų seniūnijos bendruomenės centras dalyvavo Bendruomenių centrų asociacijos organizuotame fotografijų konkurse “Bendruomeninių veiklų akimirkos”, kuriame III vietą užėmė Rėdos Konteikienės nuotrauka “Naktinis žygis”.  (Jai skirta 30,00 Eur prizas)


  Pirmininkė Renata Baltrušaitienė, tel. Nr. 8-61220662, el.paštas – Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.