Atsisveikinimas su klebonu kun. Donatu Rolskiu 2020-10-11

   Spalio 11 d. Slavikų parapijos parapijiečiai atsisveikino su klebonu kun. Donatu Rolskiu, kuris parapijai atidavė daug energijos, atliko nesuskaičiuojamus darbus, kėlė katalikišką dvasią parapijiečių širdyse. Nuoširdžius padėkos žodžius tarė ir giesmininkai, ir mokyklos, seniūnijos atstovai, parapijiečiai.

  Norėdami gražiai padėkoti už bendrystės metus, linkėdami sveikatos ir Dievo palaimos, pasirinkus Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijoje vienuolio misiją, visų Slavikų parapijos parapijiečių vardu kun. Donatui Rolskiui be gėlių puokščių, istorinių knygų buvo padovanota ir foto knyga "Slavikų parapija 2012-2020", menanti klebono nuveiktų darbų, bendrystės metus parapijoje.

 Nuoširdus "Ačiū" visiems, kurie nebuvo abejingi šiai gražiai idėjai ir nuoširdžiai prisidėjo prie vienetinės foto knygos išleidimo.