Pasakų iššūkis 2019


Šiais laikais daugelis vaikų patiria netektį, nes negauna progos pažinti pasakos… (pagal B. Bettelheim)

 Mokytojai beveik vieningai sutinka, kad pasaka yra vertybė pati savaime. Pasakos sekamos, skaitomos ir vaidinamos ugdytiniams ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo įstaigose. 95 proc. apklaustųjų pedagogų pasakas naudoja savo darbe. Tačiau vis dar girdisi pastebėjimų apie tai, kad „vaikus sunkiai pavyksta sudominti pasaka“, „namuose jiems neskaitoma“, sudėtinga parinkti tinkamus tekstus ir t.t. Tad kodėl nesukūrus pasakų bendruomenės, nepasidalijus savo gerąja patirtimi, įžvalgomis, lūkesčiais bei rūpesčiais, kaip kad tėvelių įtraukimas į šį procesą, siekiant dar brandesnio vaikų auginimo proceso bei susikalbėjimo, augant su pasaka ir auginant. Esame įsitikinę, kad iniciatyva Pasakų iššūkis 2019, t. y. 21 dieną paeiliui skaitomos NE LITERATŪRINĖS pasakos tam pasitarnaus. Juk, mokslininkų teigimu, tiek užtenka suformuoti įgūdžiui. Idant, cituojant B. Bettelheim, „deramai supratę, kokių ypatingų privalumų turi pasakos, tėvai ir mokytojai pasirūpins, kad joms vaiko gyvenime vėl tektų šimtmečius turėtas svarbiausias vaidmuo“.pasakų tekstus ir eiliškumą galima rinktis savarankiškai iš turimų rinkinių, arba skaityti siūlomus. Kadangi pastarų yra daugiau nei po vieną 21 dienai, juos taip pat teks pasirinkti, arba skaityti kelis. Laisvė spręsti paliekama skaitytojams ir klausytojams. Papasakosite, kai Jums sekėsi. Pirmenybę teikiame stebuklinėms pasakoms ( ir pasakoms apie gyvūnus, jei vaikų amžius labai labai mažas ir jiems tokios pasakos mielesnės), bet kai kuriuos tekstus, pvz. iš italų liaudies pasakų rinkinio siūlome sąmoningai, su tikslu pažinti kitokį žanrą, kurį daugelis interneto platybių visomis progomis vartotojų žino kaip linkėjimų ar gerumo tekstus... Bet jų kilmė juk ne „visagalis internetas“, o konkrečios tautos išmonė, pasklidusi po pasaulį... Lietuviškų pasakų tekstų sąraše ir pasakų rinkinių yra daugiausiai ne atsitiktinai. Juk ką tik minėjome Lietuvos šimtmetį, o 2019 – ieji metai – dar ir paskelbti Pasaulio Lietuvių metais. Todėl skaitykime gausiai lietuviškas pasakas ir atminkime pagerbti tas kitas šalis, kurios priglaudė, namus, darbus ar šeimyninę laimę dovanojo lietuviams ir už Lietuvos ribų. Juk greičiausiai kiekvienas savo giminės istorijoje žinome bent keletą prosenelių kartos žmonių, vykusių ieškoti laimės, parvykusių ją suradus ar puoselėjus tolimoje Brazilijoje ar Amerikoje… Skaitydami pasaulio pasakas, prisiminkime ir Juos, savo gentainius tolimuose kraštuose.

Taigi mėgaukimės pasakų įvairove, ragaukime po truputį skirtingų pasaulio tautų pasakų skonio, suraskime panašumus ir skirtumus, o kas iš to išeis, - integruota pasaulio pažinimo pamoka, netradicinė kalbų diena ieškant negirdėtų terminų prasmės pasaulio tautų žodyne, nežinomų papročių studijos ar minimas šalis lankiusių svečių viešnagė - dalinsimės gerąja patirtimi po to. Imkime pasakas ir skaitykime! Malonių pasakadienių! 

Mūsų mokyklos 1 ir 4 klasės mokiniai taip pat dalyvauja "Pasakų iššūkyje 2019. Kiekvieną rytą mes pradėsime vis nauja pasaka. Kviečiame prisijungti pasakų mylėtojus!

Pradinių klasių mokytoja Judita Čereškevičienė


 

VEIKLOS ATASKAITA 2017 m.

 

PATVIRTINTA

          

         2018 m.                              d.

         sprendimu Nr.

                                                                     

ŠAKIŲ RAJONO SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1.      Bendros žinios apie ugdymo įstaigą.

      Slavikų pagrindinė mokykla, adresas: Mokyklos g. 2, Slavikai, 71361 Šakių r., tel. (8 345) 43231,

el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , mokyklos direktorius – Juozas Rakickas, III vadovo kvalifikacinė kategorija.

2.      Įstaigos tikslai ir pagrindinės veiklos kryptys. Tikslų įgyvendinimas (priedas).

Prioritetai:

1. Ugdymo(-si) kokybė.        

2. Visų bendruomenės grupių emocinis saugumas.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

I. Pamokos kokybės gerinimas.

1. Tobulinti pamokos planavimą, ugdomosios veiklos formų (būdų, metodų, užduočių) tinkamumą, pagal galimybes ugdymą organizuoti netradicinėse aplinkose.

2. Užtikrinti kiekvieno mokinio efektyvią mokymosi pažangą, palankią emocinę aplinką. Gerinti pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo kokybę.

II. Visų mokyklos grandžių bendradarbiavimo stiprinimas.

1. Stiprinti mokytojų, mokytojų ir mokinių, mokytojų ir mokinių tėvų geranoriškus tarpusaviosantykius, grindžiamus partneryste.

3. Mokymosi aplinka.

            3.1. Darbuotojų skaičius:

             

Administracijos darbuotojų etatų skaičius

Pedagoginių darbuotojų skaičius

Kitų įstaigos darbuotojų etatų skaičius

2016 m.

2017 m.

2016 m.

2017 m. rugsėjo mėn. 01 d.

2016 m.

2017 m. rugsėjo mėn. 01 d.

2,75

2,75

14

14

14,35

15,6

 

3.2. Mokytojų skaičius:

 

            Mokytojų ekspertų skaičius

            Mokytojų metodininkų skaičius

            Vyresniųjų mokytojų skaičius

            Mokytojų skaičius

2016 m.

2017 m.

2016 m.

2017 m.

2016 m.

2017 m.

2016 m.

2017 m.

-

-

1

1

14

13

2

2

 

            3.3. Mokinių skaičiaus pokytis pagal klases rugsėjo 1 d. per paskutinius dvejus metus. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (mišri grupė) programas pokytis rugsėjo 1 d. per paskutinius metus.

             

Klasė

Mišri ikim.- priešm.

ugd. gr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2015 m.

Mokinių

skaičius

10

5

4

6

7

9

13

9

14

-

11

Viso:

10

78

2016 m.

Mokinių

skaičius

9

4

6

4

6

7

9

13

10

12

-

Viso:

9

71

2017 m.

 

Mokinių

skaičius

12

1

4

5

4

6

6

9

14

-

11

Viso:

12

60

             

            3.4. Mokinių, įgijusių pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, skaičius įstaigoje. Ugdytinių, užbaigusių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, skaičius įstaigoje.

             

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Pradinį išsilavinimą įgijusių mokinių skaičius

10

7

 

6

 

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių skaičius

12

11

-

 

 

 

 

Ugdytinių, užbaigusių ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius.

4

1

5

Ugdytinių, užbaigusių priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius.

6

4

1

 

 

 

            3.5. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas.

Mokytojai nuolat kelia savo dalykinę kvalifikaciją vykdami į rajone, apskrityje, respublikoje vykstančius seminarus, kursus bei konferencijas. 2017 m. mokytojas kvalifikaciją tobulino ~ 5 dienas. Mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir mokinių pažintinei veiklai organizuoti skirta 813,- €.

Ryškiausios mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sritys:

a) atvira-integruota rusų k. ir anglų k. pamoka „Bendrųjų kompetencijų ugdymas anglų – rusų k. pamokoje“.

b) mokyklos mokytojų viešnagė Vilniaus mokykloje Šiaurės licėjuje, seminaras „Patirtimi grįstas mokymas (-is)“.

             

            3.6. Materialinė bazė, ūkinė veikla. Pagrindiniai finansiniai rodikliai.

      Patalpų ugdymui(-si) skaičius:

 • Ikimokykliniam - priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui – 4,
 • Pagrindiniam ugdymui -6,
 • Informacinių technologijų (kompiuterių klasė) – 1 (12 vietų),
 • Meniniam ugdymui. – 1,
 • Sportinė veikla (salė) – 1,
 • Biblioteka – skaitykla – 1,

Klasių pilnai aprūpintų naujausiomis techninėmis priemonėmis – 3.

2017 m. atlikti materialinės bazės darbo sąlygų gerinimo darbai.

 • Atliktas visų m-klos patalpų einamasis remontas.
 • Sutvarkyta šildymo įranga (sumontuotos 2-i, naujos krosnys), išvalyti kaminai.
 • Pakeistos naujomis II a. patalpų durys 5 vnt.
 • Baigtas įrengti garažas mokykliniam autobusui mokyklos teritorijoje.
 • Sumontuotos techninės mokymo priemonės – 3 klasėse.
 • Pagal higienos reikalavimus rekonstruota m-klos laiptinė, įvykdyti darbai leidimui higienos pasui ikimokyklinio ugdymo veiklai gauti.
 • Sutvarkytas lauko sporto aikštynas.

Remonto darbus atliko:

 • 2 mokyklos darbuotojai.
 • 1 pagal viešųjų darbų programą.

Aplinkotvarkos darbus atliko:

 • 4 mokyklos pagalbinio personalo darbuotojai.
 • 1 pagal viešųjų darbų programą.

Mokyklos materialinės bazės turtinimo galimybės, lėšų paskirstymo ir panaudojimo efektyvumo klausimai svarstomi m-klos taryboje.

Su darbuotojais sudarytos materialinės atsakomybės sutartys. Mokyklos turtas, pastatai ir veikla apdrausti.

 

Pagrindiniai finansiniai rodikliai.

2017 metais  panaudota:

Išlaidų

straipsnis

Mokinio

krepšelis

Aplinka

Maitinimas

Mokinių pavėžėjimas

Viešieji

darbai

Valstybės

lėšos

VISO

Atlyginimai

127338

52488

263,22

-

-

 

4206

184295,22

Sodra

39459,65

16197,53

80,23

-

-

 

1302

57039,41

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir mokinių pažintinė veikla

813

-

-

-

-

-

813

Spaudiniai

709,35

-

-

-

-

 

-

 

709,35

Soc. parama

-

-

10733

941

-

 

-

 

11674

Ryšiai

-

160

-

-

-

 

-

 

160

Transportas

-

2179

-

-

-

-

2179

Kitos prekės

-

4135

-

-

 

15

-

4150

Komunalinės paslaugos

-

4160

-

-

-

-

4160

Kitos paslaugos

507

2864

85,86

-

 

365

-

3821,86

IŠ VISO

168827

82183,53

11162,31

941

380

5508

269001,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gauta parama– 506 Eur.

Finansinių įsiskolinimų 2017 m. gruodžio 31 d. mokykla  neturėjo.

 

            4. Bendrųjų ugdymo planų vykdymas.

            4.1. Pamokinės veiklos (ugdymo plano) organizavimas ir vykdymas.

            Organizuojant ugdymo procesą ugdymo turinys sudaromas ir diferencijuojamas atsižvelgiant į mokyklos prioritetus. Dirbama vadovaujantis bendrosiomis programomis, mokytojų parengtais bei metodinėse grupėse aptartais, su metodinių grupių pirmininkais suderintais ilgalaikiais pamokų planais bei direktoriaus patvirtintomis neformaliojo ugdymo programomis. Su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais dirbama pagal mokytojų parengtas, Vaiko gerovės komisijoje aptartas, direktoriaus patvirtintas programas. Siekiama, kad mokykloje būtų ugdomi gebėjimai, kurie atitinka moksleivių poreikius, sugebėjimus, amžių.

             

            4.2. Popamokinės veiklos ir neformalaus ugdymo organizavimas ir vykdymas.

    Mokykloje organizuojama vaikų amžių, gebėjimus, poreikius atitinkanti neformaliojo ugdymo veikla. 2016 m. mokykloje veikė  neformaliojo ugdymo užsiėmimai:

 

Eil Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Valandų skaičius

Lankančių mokinių skaičius

Vadovas

 

1.

Vokalinės muzikos ansamblis pradinėse klasėse

2

 

23

D.Janulaitienė

 

2.

Spalvų paletė 1-5 kl.

1

10

G.Sniečkuvienė

 

3.

Skautų būrelis

2

26

A. Kriščiokaitienė

 

4

Saugus eismas

1

11

J.Rakickas

 

6.

Sceninė vaidyba „Mes galim“

2

10

G.Sniečkuvienė

 

 

            4.3. Projektinės veiklos organizavimas ir vykdymas.

        Vyko susitikimai su Sudargo M.Sederevičiaus, Marijampolės r. Sasnavos, KlausučiųStasio Santvaro pagrindinių mokyklų mokiniais; Kybartų pagrindinės mokyklos mokytojais.

Bendradarbiauta su Vattudalsskolan (Švedija)  mokyklos mokytojais Nordplus Junior prejekte;

Dalyvaujama Erasmus+ projekte (su Turkija, Rumunija, Latvija).

      

4.4. 2017 metų olimpiadų ir konkursų laimėjimai bei pasiekimai.

 

Regioninės jaunųjų dviratininkų varžybos „Saugus ratas“  Marijampolėje.

L. Romikaitytė

K. Jocius

E. Mozūraitytė

M. Markevičiūtė

      I vieta

J.Rakickas

Nacionalinės jaunųjų dviratininkų varžybos „Saugus ratas“ Slavikuose.

L. Romikaitytė

K. Jocius

E. Mozūraitytė

M. Markevičiūtė

      I vieta

Rajoninė 6-8 kl. geografijos olimpiada „Mano gaublys“.

Vakaris Gylys

 

I vieta

S.Jazukevičius

Ema Rakauskaitė

 

I vieta

 Laura Romikaitytė

 

III vieta

Rajoninė 8 kl. chemijos olimpiada.

Giedrius Sandargas

III vieta

R.Dainelienė

Lietuvos Nepriklausomybės akto dailyraščio konkursas „Rašau Lietuvai“.

Gustė Rekešiūtė

Finalininkė

A. Špokienė

Meninės kūrybos konkursas „Laimės paukštė“ Kaišiadorys.

J. Kriaučiūnas

Prizininkas

V. Rakickienė

 

1.5.  Dalyvavimas Nacionaliniame šalies ir tarptautiniuose mokinių raštingumo tyrimuose, testavimuose.

             2017 m. 2, 4, 6, 8 kl. mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NEC):

          2 klasė - skaitymo, rašymo ir matematikos;

4 klasė – skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo ir  matematikos;

6 klasė - skaitymo, rašymo ir matematikos;

8 klasė – skaitymo, rašymo, matematikos, socialinių ir gamtos mokslų.

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATAI      

4.5.1. MOKYMOSI PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIS VERTINIMAS, 2 kl.

 

2 KLASĖ, mokinių skaičius – 4

Dalykas

Mokinių skaičius

Rezultatai (%)

 

 

 

 

1 grupė

2 grupė

3 grupė

 

Matematika

5

20,0

40,0

40,0

Skaitymas

5

0,0

20,0

80,0

Rašymas 1 dalis

5

0,0

20,0

80,0

Rašymas 2 dalis

5

0,0

0,0

100,0

 

4.5.2. MATEMATIKA, 4 kl.

 

Pasiekimų lygis

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, skaičius

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis (%)

Šalies mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis(%)

4 KLASĖ, mokinių skaičius – 6

Nepatenkinamas

0

0

3,3

Patenkinamas (4-5)

1

16,7

27,9

Pagrindinis (6-8)

5

83,3

55,7

Aukštesnysis (9-10)

0

0,0

13,1

 

4.5.3. RAŠYMAS. SKAITYMAS, 4 kl.

 

Pasiekimų lygis

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, skaičius

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis (%)

Šalies mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis(%)

 4 KLASĖ, mokinių skaičius – 6

RAŠYMAS

Nepatenkinamas

0

0

18,5

Patenkinamas (4-5)

2

40,0

39,5

Pagrindinis (6-8)

3

60,0

31,1

Aukštesnysis (9-10)

0

0

10,8

SKAITYMAS

Nepatenkinamas

1

16,7

10,8

Patenkinamas (4-5)

3

50,0

51,7

Pagrindinis (6-8)

2

33,3

26,7

Aukštesnysis (9-10)

0

0

10,8

 

4.5.4. PASAULIO PAŽINIMAS, 4 KL.

 

Pasiekimų lygis

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, skaičius

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis (%)

Šalies mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis(%)

 4 KLASĖ, mokinių skaičius – 6

Nepatenkinamas

0

0

1,8

Patenkinamas (4-5)

2

33,3

27,6

Pagrindinis (6-8)

4

66,7

56,8

Aukštesnysis (9-10)

0

0

13,8

 

4.5.5 MATEMATIKA, 6 kl.

 

Pasiekimų lygis

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, skaičius

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis (%)

Šalies mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis(%)

 6 KLASĖ, mokinių skaičius – 9

Nepatenkinamas

0

0

3,3

Patenkinamas (4-5)

2

22,2

32,0

Pagrindinis (6-8)

4

44,4

50,8

Aukštesnysis (9-10)

3

33,3

13,9

 

4.5.6. RAŠYMAS. SKAITYMAS, 6 kl.

 

Pasiekimų lygis

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, skaičius

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis (%)

Šalies mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis(%)

 6 KLASĖ, mokinių skaičius – 9

RAŠYMAS

Nepatenkinamas

0

0

18,5

Patenkinamas (4-5)

2

22,2

39,5

Pagrindinis (6-8)

7

77,8

31,1

Aukštesnysis (9-10)

0

0

10,8

SKAITYMAS

Nepatenkinamas

0

0

7,0

Patenkinamas (4-5)

1

11,1

29,1

Pagrindinis (6-8)

5

55,6

55,3

Aukštesnysis (9-10)

3

33,3

8,6

 

4.5.7. MATEMATIKA, 8 kl.

 

Pasiekimų lygis

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, skaičius

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis (%)

Šalies mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis(%)

8 KLASĖ, mokinių skaičius – 9

Nepatenkinamas

1

11,1

14,7

Patenkinamas (4-5)

6

66,7

41,6

Pagrindinis (6-8)

1

11,1

37,9

Aukštesnysis(9-10)

1

11,1

5,7

 

4.5.8. RAŠYMAS. SKAITYMAS, 8 kl.

 

Pasiekimų lygis

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, skaičius

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis (%)

Šalies mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis(%)

 8 KLASĖ, mokinių skaičius –9

SKAITYMAS

Nepatenkinamas

1

11,1

12,7

Patenkinamas (4-5)

4

44,4

36,3

Pagrindinis (6-8)

3

33,3

39,1

Aukštesnysis

1

11,1

11,8

RAŠYMAS

Nepatenkinamas

0

0

13,4

Patenkinamas (4-5)

3

37,5

34,2

Pagrindinis (6-8)

5

62,5

40,8

Aukštesnysis(9-10)

0

0

11,6

 

4.5.9. SOCIALINIAI MOKSLAI, 8 kl.

 

Pasiekimų lygis

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, skaičius

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis (%)

Šalies mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis(%)

8 KLASĖ, mokinių skaičius – 9

Nepatenkinamas

0

0

7,8

Patenkinamas (4-5)

2

22,2

31,5

Pagrindinis (6-8)

6

66,7

56,6

Aukštesnysis(9-10)

1

11,1

4,0

 

4.5.10. GAMTOS MOKSLAI, 8 KL.

 

 

Pasiekimų lygis

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, skaičius

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis (%)

Šalies mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis(%)

8 KLASĖ, mokinių skaičius – 14

Nepatenkinamas

0

0

3,6

Patenkinamas (4-5)

2

22,2

31,3

Pagrindinis (6-8)

7

77,8

52,8

Aukštesnysis(9-10)

0

0

12,3

 

5.      Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, partnerystė, dalyvavimas programose.

            Mokyklos socialiniai partneriai:

            Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo ir sporto skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Pedagoginė psichologinė tarnyba, Šakių visuomenės sveikatos biuras, Slavikų seniūnija, laisvalaikio centras. Mokinių profesinio informavimo tikslais palaikome ryšius su Šakių jaunimo darbo centru.

            Mokykla palaiko glaudžius ryšius su šiomis mokyklomis: Šakių r. Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo M.Sederevičiaus skyriumi (vesta atvira integruota anglų – rusų kalbų pamoka); Raseinių Šaltinio progimnazija (Renginys bei seminaras „Naktis mokykloje. School can be fun“); Vilkaviškio r. Kybartų pagrindine mokykla (glaudus pradinių klasių mokytojų bendradarbiavimas, metodinė veikla, mokinių išvykos); Jurbarko r. Eržvilko gimnazija (bendravimas saugaus eismo mokymo klausimais); Jurbarko r. Klausučių pagrindine mokykla (mokinių meninio ugdymo srityje);Jurbarko r. Seredžiaus mokykla - daugiafunkciniu centru. (bendravimas saugaus eismo mokymo klausimais); Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi mokykla Balikesir, Turkija; Vattudalsskolan mokykla, Strömsund, Švedija; Çamkıran Ortaokulu, Turkija; Școala Gimnazială ”Petru Mușat”, Rumunija; Zemites pamatskola, Latvija.

 

6.        Vadyba ir administravimas, įstaigos vadovų kvalifikacijos kėlimas, įstaigos veiklos tobulinimas.

Mokyklos veiklai planuoti ir vykdyti sudarytos darbo grupės. Visi pedagogai dalyvauja mokyklos veikloje ir jos planavime (priklauso bent vienai iš darbo grupių). Vykdoma mokyklos veiklos planų įgyvendinimo priežiūra.

Mokyklos vadovai dalyvavo seminaruose: „Strateginė švietimo konferencija 2017. Emocinė branda. Tikslai ir iššūkiai“; „Švietimo sektoriaus vadovų konferencija. Kita patirtis“; „Mokinio mokymosi pažangos projektavimas ir stebėjimas“ (LEU  doc. Dr. V. Sičiūnienė); Susitikimas su Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijomis (LSEU) prezidente Irma Liubertiene. Pavaduotoja ugdymui mokyklos mokytojams organizavo išvyką į Vilniaus Šiaurės licėjų, mokytojai dalyvavo seminare „Patirtimi grįstas mokymas(-is)“.

     

7. Įstaigoje vykdytos veiklos priežiūros ir patikros.

2017 m. stebėta apie 40 pamokų ir kitos ugdomosios veiklos užsiėmimų. Atliktos kalbų, matematikos, gamtos, socialinių mokslų mokinių pažangos ir pasiekimų patikros. Patikros rezultatai aptarti mokytojų pasitarime, mokyklos tarybos posėdyje, visuotiniame tėvų susirinkime. Vykdoma neformalaus ugdymo veiklos priežiūra. Neformalaus ugdymo veikla pristatoma tradicinėje – ataskaitinėje pusmečio šventėje.

 

         8. Mokyklos problemos 2017 m.:

·         Klasių komplektavimas mažėjant mokinių skaičiui.

·         Psichologinės, logopedinės  pagalbos teikimas mokiniams.

 

7.    Veiklos perspektyvos 2018 metams:

         Klasių komplektavimo problema išlieka ir 2018 m. Mokyklos vienas veiklos prioritetų – ugdymo kokybės ir saugios aplinkos užtikrinimas, kad mokiniai neišvyktų mokytis į kitas mokyklas.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. ieškosime galimybių įdarbinti psichologę (0,5 et.) ir logopedę (0,5 etato).

Mažėjant klasių komplektams ir atsiradus laisvoms patalpoms  gerės mokymosi ir darbo sąlygos. Bus įrengta rūbinė, persirengimo kambariai ir patalpa mokinių poilsiui.

 2017 M. VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITA    _ priedas

 

TIKSLAI

UŽDAVINIAI

PRIEMONĖS

SIEKTINI REZULTATAI (VERTINIMO KRITERIJAI)

ATSAKINGI IR VYKDYTOJAI

 

REZULTATAS

1.  Užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę.

1. Savalaikiai rengti ugdymo planus, programas.

Tinkamai išanalizuoti bendrąsias programas ir parengti patobulintas individualias, neformalaus ugdymo programas bei ilgalaikius planus.

Sukurti mokyklos mokiniams pritaikyti, gebėjimus ir poreikius atitinkantys ilgalaikiai planai ir programos, įgalinantys išugdyti mokiniams būtinas kompetencijas.

Mokytojai

Parengti ilgalaikiai planai ir programos

Parengti  neformalaus ugdymo programų.

Neformalaus ugdymo vadovai

Parengtos neformalaus ugdymo programos: vokalinė muzika, saugus eismas, spalvų paletė, dramos studija “Mes galim“, skautų būrelis.

Parengti  programas mokiniams, turintiems individualių ugdymosi poreikių.

Mokytojai

Parengtos  programos mokiniams, turintiems individualių ugdymosi poreikių.

2.   Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą.

Mokytojams kelti kvalifikaciją mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo klausimais.

Praktiškai taikyti  patobulintą vertinimo sistemą.

Mokytojai

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui dalyvavo  seminare „Mokinio mokymosi pažangos projektavimas ir stebėjimas “.

Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą aktyviau taikant kaupiamąjį – kriterinį vertinimą ir mokinio pasiekimų įsivertinimą.

Mokytojai

Vis aktyviau taikomas  kaupiamas – kriterinis vertinimas  ir mokinio pasiekimų įsivertinimas.2018 m. tobulinti kūno kultūros vertinimo sistemą.

Vykdyti mokinių ir jų tėvų anketinę apklausą apie mokinių pasiekimų vertinimą.

Duomenis apibendrinti ir aptarti mokytojų pasitarimų metu.

Pradinių klasių ir vyresniųjų klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkės

Anketinė apklausa neatlikta.

3.   Gerinti priešmokyklinio ugdymo kokybę.

Mokytojai kelti kvalifikaciją ugdymo proceso organizavimo tobulinimo temomis: 2-3 seminarai per metus.

Gerėja ugdymo proceso kokybė. Mokytoja tobulina turimas kompetencijas, įgyja naujų.

Mokytojai

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė kvalifikaciją kėlė trijuose renginiuose.

Vykdyti priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos priežiūrą.

Didėja mokytojos atsakomybė už ugdymo proceso kokybę ir rezultatus. Mokytojai teikiama savalaikė metodinė pagalba.

Administracija

2017-12-11, 13, 15 d. vykdyta priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos priežiūra.

Vadovaujantis atnaujinta bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa, parengti 2016-2017 mokslo metų priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo veiklos dokumentus.

Parengti naujus teisės aktus atitinkantys dokumentai.

Mokytoja

Parengtas mišrios ikimokyklinio ugdymo grupės 2017-2018 m. m. ilgalaikis veiklos planas.

4.   Užtikrinti sistemingą išmokimo tikrinimą. Išlaikyti ugdymo kokybės pasiektus kiekybinius rezultatus, gerinti kokybinius.

Kiekvieno mėnesio pradžioje sudaryti 5-10 kl. mokiniams planuojamų pasiekimų ir pažangos patikrinimų grafiką.

Kontrolinių darbų grafiką derinti iki mėnesio 5 d., esant reikalui jį redaguoti.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kiekvieną mėnesį sudaromas kontrolinių darbų grafikas.

Reguliari atskirų dalykų mokymosi ir mokymo analizė.

5-10 kl. mokinių mokymo ir mokymosi kokybė (vidurkis ne mažesnis nei 7 balai) viršija 50 %.

Dalyvauti 70% Švietimo ir sporto skyriaus skelbtų olimpiadų, konkursų.

Administracija

5-10 kl. mokinių mokymo atskirų dalykų ir mokymosi kokybė viršija 50 %.

Dalyvauti nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose (standartizuoti testai).

Mokykla ir mokytojai objektyviai įsivertina savo mokinių mokymosi pasiekimus, gauna informacijos, reikalingos ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Administracija

2, 4, 6, 8 klasių mokiniai

dalyvavo 2017 m. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NEC).

5.   Integruoti mokomuosius dalykus. Derinti ugdymo turinį, metodus ir priemones.

Naudoti kuo įvairesnes mokymo(si) formas (projektinis darbas, edukacinė  pamoka, pažintinė išvyka ir pan.), skatinti mokinių aktyvų darbą pamokoje.

Mokinių aktyvus darbo laikas pamokose 20 - 25 min.

Atsiskleidžia mokinių individualūs gebėjimai turimas žinias pritaikyti praktiškai.

95 % mokytojų pamokose naudoja turimas technines ir vaizdines mokymo priemones.

Mokytojai

Organizuota 18 edukacinių pažintinių ekskursijų.

6.     Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją remiantis prisiimtomis vertybėmis.

Ruošiantis pamokoms ir pamokose panaudoti įvairius informacijos šaltinius.

Už įvairių informacijos šaltinių naudojimą, gebėjimą analizuoti informaciją, taikyti kaupiamąjį vertinimą.

 

Mokytojai

Naudoti įvairūs informacijos šaltiniai: IT, knygos, žemėlapiai, žinynai, enciklopedijos, žodynai, žurnalai.

Skatinti ir mokyti mokinius susirasti, atsirinkti ir panaudoti reikiamą informaciją.

Vyresniųjų klasių mokiniai per anglų, lietuvių (renginys „Savaitė su knyga“),  muzikos, dailės  pamokas ruošė projektus, pritaikė turimas žinias.

Užsienio k. mokytojams inicijuoti tarptautinį bendradarbiavimą.

Populiarinamos užsienio kalbos, mokiniai patobulina užsienio k. vartojimo įgūdžius.

Užsienio k. mokytojai

Mokykla dalyvauja Erasmus+ projekte „4Countries 4 Books“

Mokinių ir mokytojų aktyvaus žinių siekimo skatinimas ir apdovanojimas.

Apdovanoti pažangiausius ir aktyviausius mokinius, mokytojus.

Administracija

Apdovanojimai įteikti pusmečio šventės metu.

Parengta Mokinių skatinimo tvarka.

(2017–11–13 direktoriaus įsakymas Nr. V-53).

7. Individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą pagal poreikius ir gebėjimus.

Mokomosios medžiagos, skirtos darbui su individualių ugdymosi poreikių turinčiais (ir gabiais) mokiniais taikymas.

Sistemingai ir kryptingai ugdyti  individualių ugdymosi poreikių turinčių mokinių gebėjimus ir kompetencijas, kad mokymas labiau atitiktų mokinių gebėjimų lygį, pagerėtų pasiekimai.

Mokytojai

Parengtos individualios bei pritaikytos ugdymo programos, mokytojai diferencijuoja mokomąją medžiagą.

8.  Ugdyti gabius mokinius.

Gabių mokinių ugdymui naudoti  netradicinius (projektų ir kt.) metodus, papildomai ruošti olimpiadoms.

Atsiskleidžia mokinių individualūs gebėjimai turimas žinias pritaikyti praktiškai, pagerėja pasiekimai.

Mokytojai

Mokinai dalyvavo

xxxxxxx konkursuose, rajoninėse olimpiadose.

9. Organizuoti mokinių ugdymą karjerai.

Ugdymo karjerai programos įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdo klasių vadovai:

- 1-4 kl. ugdymas karjerai integruojamas į mokomuosius dalykus ir 1-2 kl. organizuojamas bent 1, 3-4 kl. – 2 profesinio veiklinimo (aktyvia forma) užsiėmimai - išvykos į seniūnijos įmones, įstaigas;

- 5-7 kl. po 2 profesinio veiklinimo užsiėmimai – išvykos į rajono įmones, įstaigas, organizacijas pagal mokinių poreikius;

- 8-10 kl. po 3 profesinio veiklinimo užsiėmimus – išvykos į rajono ar kaimyninių rajonų įmones, įstaigas, organizacijas – profesines mokyklas, profesinio rengimo centrus, Šakių jaunimo darbo centrą ir kt., atsižvelgiant į mokinių poreikius.

Mokiniai susipažįsta su įvairiomis profesijomis, jų ypatumais ir karjeros galimybėmis, ugdosi profesinę motyvaciją bei planuoja būsimą karjerą.

Klasių auklėtojai

Mokiniai susipažino su įvairių profesijų atstovais, lankėsi darbovietėse, ugdymo įstaigose ir jų organizuojamuose renginiuose, -  organizuota 20renginių.

10.  Individualių mokymosi poreikių turintiems mokiniams teikti nuolatinę ir tikslingą pagalbą.

Mokytojo padėjėjo pagalba  individualių mokymosi poreikių turintiems mokiniams.

Padaryta pažanga.

Pagalbos mokiniui specialistai

Nuolat teikta mokytojo padėjėjo pagalba SUP turintiems mokiniams.

11. Tobulinti mokytojų pedagogines kompetencijas.

 

 

 

Tirti mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikį, nustatyti veiksmingumą.

Mokslo metų pabaigoje kiekvienam mokytojui atlikti veiklos ataskaitą.  Sistemingas mokytojų įsivertinimas skatins mokytojus tikslingai tobulinti savo kompetencijas, siekti asmeninės pažangos.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojai

2017 m. veiklos įsivertinimo ataskaitas parengė 100 % mokytojų. Mokyklos administracija sausio mėn. atliko mokytojų veiklos įvertinimą.

Mokytojams kelti kvalifikaciją strategiškai aktualiomis kryptimis: 2-3 kvalifikacijos kėlimo renginiai per metus.

Gerinti ugdymo proceso kokybę, sudarant galimybę mokytis komandoje, dalintis gerąja patirtimi, kurti besimokančią organizaciją.

Mokytojai

Kiekvienas mokytojas kėlė kvalifikaciją 3-5 kvalifikacijos kėlimo renginiuose.

 

Bendradarbiauti su kitomis mokyklomis.

Dalintis gerąja patirtimi.

Mokytojai

Vyko susitikimai su Sudargo M.Sederevičiaus mokyklos mokiniais,

Kybartų pagrindinės mokyklos mokytojais; Marijampolės r. Sasnavos (2017-03-13), Klausučių Stasio Santvaro pagrindinių mokyklų mokiniais.

Dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

Mokytojai  patobulins bendrakultūrinę kompetenciją, susipažins su kitomis kultūromis bei kitų šalių švietimo sistemomis, įgis mokymosi bendradarbiaujant su kitų kultūrų žmonėmis patirties, patobulins užsienio kalbų žinias,  taps atviresni naujovėms,  kitos šalies gerąją patirtį pritaikys savo mokykloje.

Bendradarbiauta su Vattudalsskolan mokyklos mokytojais,

Nordplus Junior (Švedija) prejektuose;

Dalyvaujama Erasmus+ projekte.

Metodinė diena Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO edukacinėje parodoje „Mokykla 2017“ mokytojams ir mokiniams.

Mokytojai turės galimybę įsigyti naujos metodinės literatūros, žinių apie įvairių užsienio šalių gerąją patirtį švietimo srityje, naujausias IKT, naujas mokymo priemones, jų panaudojimą.  Mokiniai dalyvauja edukacinėje veikloje.           

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojai

Nedalyvauta.

2. Saugios/ palankios mokymuisi aplinkos užtikrinimas.

1. Efektyvinti prevencinį darbą.

 

Vykdyti ankstyvosios prevencijos

smurto, patyčių, nusikalstamumo, žalingų įpročių programas:

1. Sveikatos ugdymo bendroji programa.

2. „Antras žingsnis“ (Second step) 1, 4 klasių mokiniams.

3. „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 2014-2017 m.“ programa.

4. Olweus patyčių prevencijos programa.

5. Alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programa.

Garantuoti mokinių saugumą pertraukų metu, užkirsti kelią netinkamo elgesio apraiškoms.

 

 

 

 

Kūno kultūros mokytoja, kl.auklėtojai,

Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja,

1, 2 kl. mokytoja

 

Soc.pedagogė

Olweus PPP m-kloje koordinatorė

 

Soc.pedagogė

Vykdoma Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai bendroji programa, Antro žingsnio programa (2-3kl.),  Olweus PPP.

Dalyvauta Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose  programoje.

Vykdyti tikslines akcijas: Kalėdinė gerumo savaitė, Savaitė be patyčių, Olweus PPP renginys, Antikorupcijos diena, Tolerancijos diena ir kt.

Skatinti pozityvų elgesį.

Klasių auklėtojai

Aplankyti vieniši seneliai (minint Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną ir Kalėdų proga). Dalyvauta akcijoje “Išpildyk vaiko svajonę“, paminėtos Antikorupcijos ir Tolerancijos dienos.

Organizuotas Olweus PPP renginys „Surask savyje daugiau šviesos“.

2. Gerinti socialinį pedagoginį klimatą mokykloje.

Bendradarbiauti su socialiniais partneriais: Šakių r. sav. Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Šakių PK, Visuomenės sveikatos biuru, Slavikų seniūnija ir kt.

Reikalui esant socialiniai partneriai padeda spręsti iškilusiais problemas, vykdo švietėjišką/prevencinę veiklą.

Socialinė pedagogė

Bendradarbiauta su socialiniais partneriais.

3. Organizuoti materialinę pagalbą socialiai remtinoms šeimoms.

Organizuoti mokinių nemokamą maitinimą.

Apie 56 % vaikų mokykloje maitinami nemokamais pietumis.

45,9 % vaikų mokykloje maitinami nemokamai.

Organizuoti materialinę paramą būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti.

Apie 56 % mokyklos bendruomenės šeimų gauna paramą būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti.

46,9 % šeimų gavo paramą  būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti.

3. Geras mokyklos įvaizdis. Mokykla -  kaimo bendruomenės traukos centras.

1. Dalyvauti šalies, rajono konkursuose, olimpiadose.

20 % mokinių gilina žinias ir įgūdžius, ruošdamiesi dalyvavimui konkursuose, olimpiadose. 

Mokykloje organizuojami 3-4 konkursai/viktorinos.

Dalyvių sk. rajone – 30,

respublikoje – 10.

Garsinamas mokyklos vardas, straipsniai spaudoje, internete, padėkos raštai, taurės.

Dalykų mokytojai, neformalaus ugdymo užsiėmimų vadovai

Aktyviai dalyvauta rajoninėse olimpiadose, konkursuose. Mokykloje organizuoti konkursai: protmūšiai dailyraščio, konkursas.

2. Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su šeimomis.

Plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų partnerystę organizuojant mokyklos renginius.

Tėveliai vis aktyviau įsitraukia į mokyklos veiklą, sprendimų priėmimą.

Vis daugiau tėvų lankosi renginiuose, jaučia tapatumą su mokykla. Atsiranda tėvų inicijuotų veiklų. Dauguma tėvų gaunamą informaciją aktualiais ugdymo ir auklėjimo klausimais vertina pozityviai.

Klasių auklėtojai

Klasių auklėtojai bendradarbiavo su tėvais, dalyvavo bendruose renginiuose, išvykose.

Vykdyti tėvų pedagoginį švietimą.

Administracija

Paskaitą  tėvams „Kaip elgiasi tėvai, tikintys vaiko sėkme?“. 2017-10-13. Lektorius – Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vadovas H.Vaicekauskas. Tėvų susirinkimas-lektoriumas (gydytojai, policijos atstovai, priešgaisrinės tarnybos atstovas) 2017–03–29.

3.  Organizuoti masinius renginius mokyklos bendruomenei.

Organizuoti paskaitų ciklus, lektoriumus, seminarus bendruomenei 2 kartus per metus.

Šviečiama mokyklos bendruomenė.

 

Organizuoti 3 – 4 masinius renginius krašto bendruomenei.

Sprendžiasi žmonių užimtumo, prasmingo laiko leidimo klausimai.

70 % mokinių tėvų aktyviai dalyvauja renginiuose.

Darbo grupės

Suorganizuota pusmečio šventė, šeimų sporto šventė, vasario -16-osios paminėjimas, renginiai„Močiutės skrynią atvėrus“, „Savaitė su knyga“.

Organizuoti mokyklos bazėje seniūnijos gatvių ir kaimų spartakiadas, sporto šventes.

Propaguojamas sveikas gyvenimo būdas, prasmingas laiko praleidimas.

Darbo grupės

2017 m. birželio mėn. mokyklos stadione organizuotos Sporto varžybos  kaimo bendruomenei.

4. Tolesnis ugdymo bazės modernizavimas, sanitarinių higieninių sąlygų gerinimas.

1. Tęsti mokyklos aprūpinimo mokymo priemonėmis pagal kabinetų aprūpinimo standartus programą.

Papildyti visų dalykų mokymo bazę naujomis priemonėmis.

Daugiau dėmesio skiriama bendrosioms kompetencijoms ugdyti, gerėja mokinių mokymosi motyvacija, ugdymo kokybė.

Administracija

Mokymo bazė papildyta  naujomis priemonėmis.

2. Atnaujinti sporto bazę.

Įsigyti sporto inventoriaus (kamuolių, gimnastikos įrenginių).

Pagerės kūno kultūros ir neformaliosios veiklos kokybė, mokinių fizinio lavinimo sąlygos.

Įsigyta sporto inventoriaus.

Atlikti visų mokyklos patalpų einamąjį remontą.

Pagerėja darbo sąlygos.

Atliktas einamasis remontas.

Veiklos programos įgyvendinimo priežiūrą vykdo direktoriaus įsakymu paskirta darbo grupė, kuri posėdžiauja du kartus per mokslo metus (mokslo metų ir metų pabaigoje). Programos įgyvendinimo rezultatai pristatomi Mokytojų tarybos posėdyje. Duomenys fiksuojami lentelėje:
Veiklos programos įgyvendinimo priežiūra
.

Tikslas:

Uždaviniai

Planuotos priemonės

Planuotas rezultatas

Pasiektas rezultatas

Įgyvendinta (data)

Uždavinys 1

 

 

 

 

Uždavinys 2

 

 

 

 

Uždavinys 3

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

 

       Direktorius                                                                                                Juozas Rakickas

Renginių ciklas Savaitė su knyga


Nuotraukoje: 1 eilėje - poetė O. Jasinskienė, mokytoja A. Špokienė, 2 eilėje - bibliotekininkė V. Rakickienė, laisvalaikio centro vadovė R. Baltrušaitienė,Slavikų kaimo bibliotekos bibliotekininkė A. Kuncaitytė ir Šakių viešosios bibliotekos darbuotoja L. Ėringienė


Vienas garsus poetas yra pasakęs: ,,Skaitymas – štai geriausias mokymasis. Sekti didžio žmogaus mintis – visų įdomiausias mokslas.“Įsiklausę į šiuos išmintingus žodžius, skaitymui ir su juo susijusiai kūrybinei veiklai skyrėme paskutinę lapkričio savaitę. Pirmadienį ir antradienį paskyrėme integruotoms pamokoms mokyklos bibliotekoje. Antradienį kūrėme plakatą tema ,,Kalba yra visų didysis tautos, jos pačios sau pasistatytasis paminklas.“ (J. Jablonskis) Čia sudėjome gražiausias lietuvių liaudies patarles, mįsles, posakius apie kalbą ir knygą, pristatėme mūsų krašto literatus. Dar antradienį per lietuvių kalbos pamokas kūrėme istorijas, kurių veikėjai – skaitytų knygų herojai. Jie susitiko karalių pilyje, gūdžiame miške, už jūrų marių. Padėjo vieni kitiems nugalėti baimes, įveikti kliūtis, pasipriešinti blogiui. Trečiadienis buvo skirtas kūrybinėms užduotims dailės pamokose. Kartu su mokytoja Galina mokiniai bandė įminti paslaptį: ,, Ką kalba raidės?“ Ketvirtadienis – tai diena, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo  šimtmečiui paminėti. Vadovaudamiesi posakiu: ,,Tik asmenybės ugdo asmenybes“, prisiminėme tuos signatarus, kurie ne tik kūrė valstybę, bet jų veikla buvo susijusi ir su knygų leidyba ar žurnalistika.

Penktadienį, pasipuošę knygų veikėjų kostiumais, susirinkome pasidžiaugti nuveiktais darbais. Šventėje dalyvavo ir mokyklos partneriai: Slavikų laisvalaikio centro vadovė Renata Baltrušaitienė ir kaimo bibliotekos bibliotekininkė Algimanta Kuncaitytė. Į šventę jos pakvietė dvi viešnias: mūsų kraštietę, mokytoją, poetę Onutę Jasinskienę bei gera nuotaika ir neišsenkančiomis idėjomis trykštančią Šakių viešosios bibliotekos darbuotoją Liną Ėringienę. Prasmingų mokytojos žodžių apie gimtąją kalbą ir knygą mūsų mokiniai klausėsi net nuščiuvę. Ne mažiau visus užbūrė ir iš širdies besiliejantys eilėraščių posmai. Nuotaikingas ir informatyvus buvo  bibliotekininkės Linos Ėringienės pasakojimas. Ji pateikė daug įdomių faktų apie knygų skaitymą Lietuvoje ir pasaulyje.

O kokia gi šventė be dainų? Jas atliko mūsų mokyklos mokytoja Auksė Kriščiokaitienė ir laisvalaikio centro vadovė Renata Baltrušaitienė.

Šventę užbaigėme kito išminčiaus žodžiais: ,,Knygos – mano ginklas. Jomis užkariavau pasaulį.“Išsiskirstėme pasižadėję knygų skaityti daugiau ir taip pabandyti užkariauti pasaulį. Daugiau nuotraukų...

                     Slavikų pagr. mokyklos  lietuvių kalbos mokytoja Algima Špokienė                    


 

Senjorų diena


Kiekvienas žmogaus gyvenimo tarpsnis – savaip žavus, suteikiantis naujų spalvų, patirčių ir atradimų.

Spalio mėnesį tradiciškai daugiau dėmesio skiriama senjorams,

minima tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.Ta proga Slavikų

pagrindinės mokyklos 6,7,10 klasių mokiniai, mokytojos

A.Kriščiokaitienė, E.Intupienė, klebonas D.Rolskis lankė

Gotlybiškių, Kriaušaičių, Slavikų, Šilgalių, Panovių vienišus senjorus.

Mokiniai per dailės pamoką pagamino atvirutes, per technologijų- iškepė pyragaičių. Iš Slavikų parapijos

Carito lėšų buvo nupirkta dovanėlių. Mokiniai maloniai pabendravo su senjorais, kurie pasidalino savo

rūpesčiais ir vargais. Ši suorganizuota akcija paliko didelį įspūdį. 


 

Skaitykime su "Vyturiu"

 


Šakių rajono savivaldybė  2017/2018 mokslo metams užsakė prieigą prie  „Vyturio“ skaitmeninių knygų bibliotekos visiems rajono mokiniams, mokytojams ir tėveliams. Bibliotekoje  pateikiami programiniai, konteksto ir grožinės literatūros kūriniai bei (ne)vadovėliai. Iš viso beveik 500 kūrinių. Kadangi planuojame ilgą ir gražią draugystę, prašome įdėmiai perskaityti laišką. Jame:

- rašome, kaip pradėti naudotis „Vyturiu”;
- rašome, kaip tęsti naudojimą, jei jau naudojote pernai;
- rašome, kas yra nemokami „Vyturio” neVadovėliai;
 

Kaip pradėti naudotis „Vyturio“ biblioteka naujiems skaitytojams?

Mokytojai ir mokiniai turėtų susikurti paskyrą www.vyturys.lt  ir laukelyje „Dovanos kodas“ suvesti Jūsų mokyklai skirtą kodą ( sakslaviku7979)

Nemokamai naudotis kūriniais galėsite tik suvedę dovanos kodą registracijos metu. Užsiregistruokite patys, o vaikams užduokite  kaip namų darbą ir vėliau galėsite sakyti: „Namuose perkaitykite „Doriano Grėjaus portretą”. Rasite „Vyturyje”.  Nebereikės aiškintis, kiek knygos kopijų yra mokyklos bibliotekoje, nes „Vyturyje” jų niekad neprirūks.

 

Kaip atnaujinti kodą

Tie, kas registravosi pernai, kodą turi atnaujinti. Tai daroma labai paprastai. Dešiniajame ekrano kampe esančiame meniu susiraskite skiltį „Mano nustatymai“, paspauskite,  įveskite kodą laukelyje „Dovanos kodas“ ir paspauskite mygtuką „Išsaugoti pakeitimus“.Viskas;)

Knygos ir vadovėliai
Jau galite naudotis mūsų (ne)Vadovėliais (juos rasite prie konkrečios klasės skiltyje MOKYKLA), parengtais kartu su Kauno jėzuitų gimnazijos mokytoju literatūrologu dr. Mindaugu Grigaičiu ir Kauno Palemono gimnazijos mokytoja eksperte Asta Valentiene. Skaitmeninė aplinka leidžia laisvai improvizuoti, nepaisyti popierinei knygai būdingų apribojimų, todėl čia rasite reikalingų programinių kūrinių ištraukas ir ištisus programinius kūrinius, nuorodas į konteksto mežiagą, naudingus straipsnius, kino filmus, garso įrašus, t.y. viską, ko popieriniame vadovėlyje sutalpinti neįmanoma. Medžiagą nuolat pildome ir atnaujiname, todėl laukiame jūsų nuomonių ir pastabų bei kviečiame naudotis!  Šiuo metu parengta medžiaga pirmoms 8, 9, 10 klasių temoms, pakeliui  5, 7, 9.

Nedrąsiai svajojame, kad atsiras drąsių mokyklų, kurios darbui pamokose naudos „Vyturio” medžiagą, o sutaupytus pinigus skirs KNYGOMS.

Dešimtokų medžiaga - http://bit.ly/10Klase1Tema
Devintokų medžiaga - http://bit.ly/9klase1Tema
Aštuntokų medžiaga - http://bit.ly/8klase1Tema
 

KAIP NAUDOTIS "VYTURIU"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=-5eFWRWA3A0