FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 01 01 – 2017 12 31

 


 

 

SLAVIKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 190823290, Slavikų km., Šakių raj.

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 01 01 – 2017 12 31

2018  m. kovo 31 d.

 

I. BENDROJI DALIS

1. Slavikų pagrindinė mokykla (toliau – Mokykla), biudžetinė įstaiga, savininkas – Šakių rajono savivaldybė. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190823290, adresas Slavikų km. Šakių raj.

2. Mokyklos pagrindinė veikla – bendrosios paskirties mokykla, pagrindinė mokykla. Mokymo forma – dieninė.

3. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

4. Mokykloje mokosi 81 mokiniai, vidutinis darbuotojų skaičius 2017m. buvo 30 darbuotojai. Mokyklai patvirtintas 17 pareigybių(etatų) skaičius.   

5. Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

6. Mokyklos finansinės ataskaitos  teikiamos už pilnus 2017 biudžetinius metus. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais - eurais.

 

II . Apskaitos politika

 

 

7. Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme. Mokykloje buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS, kitais teisės aktais.

8. Mokyklos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas mokyklos direktoriaus įsakymu. Mokyklos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, mokykla vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

9. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šio ataskaitos:

          9.1 Finansinės būklės ataskaita;

          9.2 Veiklos rezultatų ataskaita;

          9.3 Pinigų srautų ataskaita;

          9.4 Grynojo turto pokyčių ataskaita;

          9.5 Aiškinamasis raštas;

10.  Mokykla sudarydama aiškinamąjį raštą, pateikia visas pastabas, kurios yra privalomos pagal 6 VSAFAS ir kitų VSAFAS reikalavimus. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t.y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

11. Finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas, pagal finansų ministro nustatytą tvarką.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

 

Nematerialusis turtas

 

12.  Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir
nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

13.       Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.

14.       Viso mokykloje nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

15.       Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

16.       Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. F-15/1.

 

Ilgalaikis materialusis turtas

 

17. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

18. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.

19. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

20.   Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

21.   Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

22.   Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. F-15/1.

23.   Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

 

Atsargos

 

24.         Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o  sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

25.         Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą,  - mokykla taiko konkrečių kainų būdą.

26 . Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio
inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

27. Naudojamo   inventoriaus   kiekinė   ir   vertinė   apskaita   kontrolės   tikslais   tvarkoma
nebalansinėse sąskaitose.

 

 

Gautinos sumos

 

28. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

29. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos - įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

 

Finansavimo sumos

 

30. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 - ajame VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatytus kriterijus.

31. Finansavimo sumos –  iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti mokyklos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.

32. Finansavimo sumos apima ir mokyklos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

33. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

34. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

35. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

36. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

 

 

Finansiniai įsipareigojimai

 

 

37. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir mokykla prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ąjį VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ ir 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nuostatas.

38. Finansinius įsipareigojimus mokykla pripažįsta įsigijimo savikaina.

39.Finansiniai  įsipareigojimai registruojami apskaitoje ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio dieną pagal visus gautus dokumentus.

40. Sukauptos pervestinos sumos apskaitoje registruojamos pardavus atsargas ar turtą pagal sąskaitos faktūros sudarymo datą, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais gautas sumas viešojo sektoriaus subjektas turi pervesti į biudžetą. Gavus pinigus iš mokėtojų (pirkėjų), pinigų gavimo dieną apskaitoje registruojamos pervestinos sumos į biudžetą ir mažinamos sukauptos pervestinos sumos.

 41. Gauti išankstiniai mokėjimai už parduotas prekes, turtą ir paslaugas yra registruojami tada, kai gaunamos lėšos į mokyklos sąskaitą. Išrašius sąskaitą faktūrą, gautų išankstinių apmokėjimų suma yra mažinamos iš mokėtojų (pirkėjų) gautinos sumos.

 42. Su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos registruojamos apskaitoje pagal kiekvieno mėnesio, už kurį mokamas darbo užmokestis, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščių paskutinės mėnesio dienos datą.

43. Mokėtinos sumos tiekėjams registruojamos pagal iš tiekėjų gautų sąskaitų faktūrų ir kitų dokumentų sudarymo datą.

44. Sukauptos sąnaudos yra registruojamos pagal buhalterinę pažymą ar kitą dokumentą paskutinę ketvirčio dieną.

45. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.

 

 

Sąnaudos

 

46. Sąnaudos pripažįstamos ir mokyklos apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.

47. Sąnaudos ir mokėtinos sumos registruojamos tą mėnesį, kurį gaunamos sąskaitos faktūros ar kiti dokumentai. Ataskaitinio mėnesio apskaitoje registruojamos sąnaudos ir mokėtinos sumos pagal gautas sąskaitas faktūras ar kitus dokumentus iki kito mėnesio 15 dienos, o metų pabaigoje – ne vėliau kaip iki kito mėnesio pabaigos.

 

Pajamos

 

48. Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-uoju VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-uoju VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų.

49. Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai.

50. Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant mokyklos nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina prie pagrindinės veiklos, priskiriamos prie kitos veiklos pajamų.

51. Uždirbtos prekių ir paslaugų pardavimo pajamos registruojamos tada, kai pasirašomas prekių ar paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas arba kitas paslaugų suteikimo ar prekių perdavimo faktą įrodantis dokumentas. Tuo atveju, kai yra teikiamos periodinės paslaugos pagal ilgalaikes sutartis, uždirbtos pardavimo pajamos yra registruojamos kas mėnesį, taip pat registruojamos ir sukauptos pajamos, atsižvelgiant į sutartyje nustatytus paslaugų teikimo terminus ir sąlygas.

52. Turto pardavimo pajamos yra registruojamos tada, kai pasirašomas turto perdavimo ir priėmimo aktas arba kitas pardavimo faktą įrodantis dokumentas.

 

Išankstiniai apmokėjimai

 

53. Apskaitoje registruojama išankstinių apmokėjimų suma, nurodyta banko išraše.

54. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kurį sąnaudų turima. Kiekvieno mėnesio pabaigoje, apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.

 

 

Apskaitos politikos keitimas

 

55 . Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose rodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir rodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

 

 

Apskaitinių įverčių keitimas

 

56. Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

 

 

Apskaitos klaidų taisymas

 

 

57. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

58. Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtų apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose taisymas registruojamas praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtakos sąskaitoje, jei klaida esminė. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitomis tą ataskaitinį laikotarpį nustatytomis  klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė 0,05 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų ir pajamų.

 

 

III. PASTABOS

 

Nematerialusis turtas

 

59. Mokykla turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą, licenzijas.

60. Programinei įrangai nustatytas 2 metų tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto vienetų, kurių

naudingo tarnavimo laikas neribotas mokykla neturi.  Mokykloje  yra šios INT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

 

Eil. Nr.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

naudingo tarnavimo laikas (metais)

 
 

 

NEMATERIALUSIS TURTAS

 

 

1.

Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija

2

 

2.

Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės

6

 

3.

Kitas nematerialus turtas

6

 

4.

Prestižas

10

 

 

61. Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2012

m. pagal 13-to standarto 1 priede nustatytą formą. Mokyklos  nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

62. Mokykloje  yra turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, lentelėje pateikiama jų įsigijimo savikaina.

 

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Visiškai amortizuoto nematerialiojo turto savikaina (Eur)

Ilgalaikis nematerialusis turtas

809,78

 

63. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas mokyklos veikloje, nėra.

64.  Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, mokykloje nėra.

 

Ilgalaikis materialusis turtas

 

65.  Mokykloje  yra šios IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

 

Eil. Nr.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

naudingo tarnavimo laikas (metais)

 
 

 

MATERIALUSIS TURTAS

 

 

5.

Pastatai

 

 

5.1.

Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai

100

 

5.2.

Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)

75

 

5.3.

Tašytų rąstų pastatai

43

 

5.4.

Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai

12

 

6.

Infrastruktūros ir kiti statiniai

 

 

6.1.

Infrastruktūros statiniai

 

 

6.1.1.

Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens

30

 

6.1.2.

Metaliniai

30

 

6.1.3.

Mediniai

19

 

6.2.

Kiti statiniai

18

 

7.

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai

 

 

7.1

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai

x

 

8.

Mašinos ir įrenginiai

 

 

8.1.

Gamybos mašinos ir įrenginiai

15

 

8.2.

Ginkluotė, ginklai ir karinė technika

x

 

8.3.

Medicinos įranga

8

 

8.4.

Apsaugos įranga

7

 

8.5.

Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai

5

 

8.6.

Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga

7

 

8.7.

Kitos mašinos ir įrenginiai

 

 

8.7.1.

Elektrinės viryklės ir marmitas

5

 

8.7.2

Kiti virtuvės įrengimai

10

 

8.7.3.

Mėsos, daržovių perdirbimo mašinos

5

 

8.7.4

Šaldymo įrengimai

7

 

8.7.5

Ūkio priežiūros įrengimai

5

 

8.7.6

Sporto įrenginiai

14

 

9.

Transporto priemonės

 

 

9.1.

Lengvieji automobiliai ir jų priekabos

7

 

9.2.

Specialūs automobiliai

5

 

9.3.

Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės

7

 

9.4.

Kitos transporto priemonės

9

 

10.

Baldai ir biuro įranga

 

 

10.1.

Baldai

7

 

10.2.

Kompiuteriai ir jų įranga

 

 

10.2.1

Kompiuteriai

4

 

10.2.2

Multimedijos, projektoriai, interaktyvios lentos, ir kita kompiuterinė įranga

6

 

10.3.

Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės

5

 

10.4.

Kita biuro įranga

4

 

11.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

 

 

11.1.

Scenos meno priemonės

9

 

11.2.

Muzikos instrumentai

15

 

11.3.

Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys

7

 

11.4.

Specialieji drabužiai ir avalynė

2

 

11.5.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

6

 

 

66. Informacija  apie   ilgalaikio  materialiojo  turto   balansinės   vertės  pagal   IMT  grupes
pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.

67. Mokykloje  yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, lentelėje pateikiama turto  įsigijimo savikaina.

68.

Ilgalaikis materialiojo  turtas

Visiškai nudėvėto materialiojo  turto savikaina (Eur)

Ilgalaikis materialiojo  turtas

16096

 

69. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija mokykloje  nėra.

70. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas mokykloje veikloje nėra.

71. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms iš nuomos taip pat nėra.

72. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra.

73. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną nėra.

74.  Turto nuvertėjimo nėra.

 

 

Finansinis turtas

 75. Finansinio turto mokykla neturi.

Biologinis turtas

 76. Biologinio turto mokykla neturi.

 

Atsargos

 

77. Pateikiame informaciją apie atsargų vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pagal 8-to VSAFAS „Atsargos“ 1 priedą, likutinė vertė 2070,0 Eur. Tai yra kuras mokyklos apšildymui.

77.1 Mokyklos atiduotas naudoti ūkinis inventorius apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

 

Išankstiniai apmokėjimai

 

 78. Išankstinius apmokėjimų pagal 6-to VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 6 priedą nėra.

 

Per vienerius metus gautinos sumos

 

79. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai: 7 priede, ir pažymoje-priede prie finansinės būklės ataskaitos pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis.

80. Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė 17827,07 Eur. t.y. atostoginių  rezervas.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

81. Pinigų likutis bankų sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 18449,48 Eur: iš jų paramos lėšos gautos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą yra 1709,48 Eur., ES projektinių lėšų likutis – 16740,0 Eur.

 

Finansavimo sumos

 

82. Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ ir 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede „Finansavimo sumų likučiai“.

82.1 Gautos finansavimo sumos per atskaitinį laikotarpį:

187682,31  Eur iš valstybės biudžeto iš jų: nepiniginiam turtui 9348,35 Eur. Kitoms išlaidoms 178333,96 Eur.

81319,53 Eur iš savivaldybės biudžeto iš jų: nepiniginiam turtui 5076,0 Eur. Kitoms išlaidoms 76242,53 Eur.

16740,0 Eur iš ES projektinės lėšos.

1137,07  Eur iš kitų šaltinių.

  

Neatlygintinai gautas turtas:

            11,91 Eur iš savivaldybės biudžeto.

              8,15 Eur iš kitų šaltinių.

 

 

 

Įsipareigojimai

 

83. Informacija apie mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede. Įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 17827,07 Eur - sukauptos atostoginių sąnaudos.

 

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys

 

84. Mokykla finansinės nuomos (lizingo) neturi, patalpų nesinuomoja ir panaudos davėja nėra.

Pagal panaudos sutartis mokykla naudojasi Šakių savivaldybės administracijos balanse esančiu turtu bendrai 44215,33Eur sumai.

 

Grynasis turtas

 

85. Grynojo turto likučio 2017 m. gruodžio 31 d. nėra.  

 

Veiklos rezultatų ataskaita

 

86. Pateikiama 3-iojo VSAFAS  „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas. Pagrindinės veiklos pajamos (finansavimo pajamos) 291982,43  Eur iš jų: 189403,31  Eur iš valstybės biudžeto, 84702,05  Eur iš savivaldybės biudžeto, 16740,0 ES lėšos, 1137,07  Eur iš kitų finansavimo šaltinių.

87. Pagrindinės veiklos kitų pajamų nėra.

88.  Pagrindinės veiklos sąnaudos  291982,43  Eur; 

88.1 didžiąją dalį sąnaudų sudaro, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 241334,63  Eur;

88.2  nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 3460,16  Eur;

88.3  komunalinių paslaugų ir ryšių 4320,0  Eur;

88.4 kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 813,0  Eur   patirto iš MK lėšų;

88.5 paprastojo remomto ir eksploatavimo 2179,0  Eur;

88.6 sunaudotų atsargų savikaina 13877,07  Eur (t.y. atsargų, maisto produktų, kuro, atiduoti naudoti ūkinio inventoriaus savikaina).

88.7 socialinių išmokų 11674,0  Eur jas sudaro nemokamo maitinimo maisto produktų savikaina, parama mokinio reikmėms;

88.8 kitų paslaugų 3821,86  Eur;

88.9 kitos sąnaudos 10502,71  Eur.

89. Kitos veiklos sąnaudų nėra

90. Grynojo perviršio ar deficito nėra.

 

Pinigų srautų ataskaita

 

91. Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis pateikta 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priede.

92. Pagrindinės veiklos pinigų srautai  16266,42  Eur jie susidarė iš įplaukų atėmus išmokas.

93. Įplaukos 289268,56 Eur., iš jų 187682,31 Eur iš valstybės biudžeto; 837809,18 Eur iš savivaldybės biudžeto;  16740,0 Eur iš ES; 1137,07 Eur kitos įplaukos;

93.1 Netiesioginiai pinigų srautų nėra

94. Pervestos lėšos 20217,72 Eur t.y. į savivaldybės biudžetą 2389,65 Eur, VSS 17825,07 Eur.

95. Išmokos 252787,42Eur.

96. Pinigai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2183,06Eur.

97. Pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 18449,48Eur.

98. Pridedama: aiškinamojo rašto pastabų lentelės:

    8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1  priedas;

    8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 2  priedas;

  12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priedas;

  13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis nematerialus turtas“ 1 priedas;

  17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas;

  17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedas;

  17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedas;

  17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priedas;

   20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas;

   20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedas;

   25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priedai;

 

Direktorius                                                                                           Juozas Rakickas

 

Buhalterė                                                                                                 Dalė Šlėderienė


 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS 2018-04-05 Nr 39

 


3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas 

SLAVIKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

_____________________________________________________________________

(Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

190823290 Slavikų km. Šakių rajonas

_____________________________________________________________________

(Viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, pavaldumas asignavimų valdytojui)

 

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

 

PAGAL  2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-04-05  Nr 39

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

A.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

7

70126

66371

I.

FINANSAVIMO PAJAMOS

 

 

 

I.1

Iš valstybės biudžeto

 

42402

45682

I.2

Iš savivaldybių biudžetų

 

22205

20030

I.3

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų

 

5421

 

I.4

Iš kitų finansavimo šaltinių

 

98

659

II.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

 

 

 

II.1

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

 

 

 

II.2

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

 

 

 

B.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

 

70126

66371

I.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo

 

59341

59357

II

Nusidėvėjimo ir amortizacijos

 

835

850

III.

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR ryšių

 

250

820

IV.

Komandiruočių

 

 

 

V.

Transporto

 

340

519

VI.

Kvalifikacijos kėlimo

 

130

50

VII.

Remonto IR EKSPLOATAVIMO

 

 

 

VIII.

ATIDĖJINIŲ IR NUVERTĖJIMO

 

 

 

IX.

prekių sunaudojimo

 

 

 

X.

socialinių išmokų

 

2816

3246

XI.

nuomos

 

 

 

XII.

finansavimo

 

 

 

XIII.

kitų paslaugų

 

546

494

XIV.

Kitos

 

5868

1035

 

 

 

 

 

C.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

 

 

 

 

 

D.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

I.

Kitos veiklos pajamos

 

 

 

II.

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

 

 

 

III.

Kitos veiklos sąnaudos

 

 

 

E.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

F.

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

 

 

 

G.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

 

 

 

H.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

 

 

 

 

                            Direktorius

       Juozas Rakickas

_________________

(Viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)


Buhalterė                                       Dalė Šlėderienė                                  _________________

                                                                                                                                 (Parašas


 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS 2017-07-12 Nr 84

 


3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas 

SLAVIKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

_____________________________________________________________________

(Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

190823290 Slavikų km. Šakių rajonas

_____________________________________________________________________

(Viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, pavaldumas asignavimų valdytojui)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

 

PAGAL  2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-07-12  Nr 84

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

A.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

7

153192

170182

I.

FINANSAVIMO PAJAMOS

 

 

 

I.1

Iš valstybės biudžeto

 

109336

122282

I.2

Iš savivaldybių biudžetų

 

42248

41340

I.3

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų

 

 

5551

I.4

Iš kitų finansavimo šaltinių

 

1608

1009

II.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

 

 

 

II.1

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

 

 

 

II.2

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

 

 

 

B.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

 

153192

170182

I.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo

 

139270

129828

II

Nusidėvėjimo ir amortizacijos

 

1700

1960

III.

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR ryšių

 

2065

3269

IV.

Komandiruočių

 

 

 

V.

Transporto

 

265

2000

VI.

Kvalifikacijos kėlimo

 

50

186

VII.

Remonto IR EKSPLOATAVIMO

 

 

 

VIII.

ATIDĖJINIŲ IR NUVERTĖJIMO

 

 

 

IX.

prekių sunaudojimo

 

 

 

X.

socialinių išmokų

 

5581

6700

XI.

nuomos

 

 

 

XII.

finansavimo

 

 

 

XIII.

kitų paslaugų

 

1720

1185

XIV.

Kitos

 

2591

25054

 

 

 

 

 

C.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

 

 

 

 

 

D.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

I.

Kitos veiklos pajamos

 

 

 

II.

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

 

 

 

III.

Kitos veiklos sąnaudos

 

 

 

E.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

F.

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

 

 

 

G.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

 

 

 

H.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

 

 

 

 

                            Direktorius

       Juozas Rakickas

_________________

(Viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)


Buhalterė                                       Dalė Šlėderienė                                  _________________

                                                                                                                                 (Parašas)


 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS 2017-10-09 Nr 117

 


3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

 SLAVIKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

_____________________________________________________________________

(Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

190823290 Slavikų km. Šakių rajonas

_____________________________________________________________________

(Viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, pavaldumas asignavimų valdytojui)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

 PAGAL  2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-10-09  Nr 117

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

A.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

7

193342

188009

I.

FINANSAVIMO PAJAMOS

 

 

 

I.1

Iš valstybės biudžeto

 

135267

118347

I.2

Iš savivaldybių biudžetų

 

56450

60589

I.3

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų

 

 

7429

I.4

Iš kitų finansavimo šaltinių

 

1625

1644

II.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

 

 

 

II.1

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

 

 

 

II.2

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

 

 

 

B.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

 

193342

188009

I.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo

 

174848

165654

II

Nusidėvėjimo ir amortizacijos

 

2500

2900

III.

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR ryšių

 

2321

4700

IV.

Komandiruočių

 

 

 

V.

Transporto

 

519

2400

VI.

Kvalifikacijos kėlimo

 

265

394

VII.

Remonto IR EKSPLOATAVIMO

 

 

 

VIII.

ATIDĖJINIŲ IR NUVERTĖJIMO

 

 

 

IX.

prekių sunaudojimo

 

 

 

X.

socialinių išmokų

 

8723

9753

XI.

nuomos

 

 

 

XII.

finansavimo

 

 

 

XIII.

kitų paslaugų

 

1809

1795

XIV.

Kitos

 

2357

413

 

 

 

 

 

C.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

 

 

 

 

 

D.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

I.

Kitos veiklos pajamos

 

 

 

II.

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

 

 

 

III.

Kitos veiklos sąnaudos

 

 

 

E.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

F.

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

 

 

 

G.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

 

 

 

H.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

 

 

 

 

                            Direktorius

       Juozas Rakickas

_________________

(Viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

 Buhalterė                                       Dalė Šlėderienė                                  _________________

                                                                                                                                 (Parašas)


 

Pinigų srautų apskaita


Pinigų srautų apskaita


 

Subkategorijos