Finansavimo sumų likučiai_2016_09_30


Finansavimo sumų likučiai_2016_09_30


 

Finaninės būklės ataskaita_2016_09_30


Finansinės būklės ataskaita_2016_09_30


 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA_2016_09_30


3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

  

SLAVIKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

_____________________________________________________________________

(Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

190823290 Slavikų km. Šakių rajonas

(Viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, pavaldumas asignavimų valdytojui)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

PAGAL  2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-10-12 Nr 180

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

A.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

7

202056

245118

I.

FINANSAVIMO PAJAMOS

 

 

 

I.1

Iš valstybės biudžeto

 

129177

178784,5

I.2

Iš savivaldybių biudžetų

 

63030

55897,5

I.3

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų

 

7884

9331

I.4

Iš kitų finansavimo šaltinių

 

1965

1105

II.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

 

 

 

II.1

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

 

 

 

II.2

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

 

 

 

B.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

 

202056

245118

I.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo

 

166272

187103

II

Nusidėvėjimo ir amortizacijos

 

2900

2671

III.

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR ryšių

 

4700

2039

IV.

Komandiruočių

 

 

 

V.

Transporto

 

2400

1848

VI.

Kvalifikacijos kėlimo

 

394

507

VII.

Remonto IR EKSPLOATAVIMO

 

 

 

VIII.

ATIDĖJINIŲ IR NUVERTĖJIMO

 

 

 

IX.

prekių sunaudojimo

 

 

 

X.

socialinių išmokų

 

9753

13059

XI.

nuomos

 

 

 

XII.

finansavimo

 

 

 

XIII.

kitų paslaugų

 

1795

539

XIV.

Kitos

 

13842

37352

 

 

 

 

 

C.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

 

 

 

 

D.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

I.

Kitos veiklos pajamos

 

 

 

II.

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

 

 

 

III.

Kitos veiklos sąnaudos

 

 

 

E.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

F.

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

 

 

 

G.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

 

 

 

H.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

 

 

 

 

                            Direktorius

       Juozas Rakickas

_________________

(Viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

 


 

 

 

 

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS_2016_09_30


Slavikų pagrindinės mokyklos 

TARPINĖS  FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016m. rugsėjo 30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo duomenys

            Slavikų pagrindinė mokykla (toliau – Mokykla), kodas 190823290. Veiklos adresas: Slavikų km.    Slavikų sen.,Šakių raj.

2. Finansiniai metai

Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Tarpinės ataskaitos rengiamos  pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui.

            3. Mokyklos veikla

Mokyklos pagrindinė veikla – vaikų, moksleivių ir suaugusių pagrindinis ugdymas, taip pat mokykla vykdo jai deleguotas valstybės f-jas, pagal socialines ir darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programas.

4. Informacija apie kontroliuojamus ir  asocijuotus subjektus

Mokykla neturėjo kontroliuojamų  ir asocijuotų  subjektų.

5. Informacija apie filialus ar struktūrinius padalinius

Mokykla neturi filialų ar struktūrinių padalinių.

6. Ekonominės, socialinės sąlygos ir aplinkybės

            Iki šių mokslo metųmažėjančio bendro mokinių skaičiaus rajone mūsų mokykla dar nejuto - mokinių skaičius 2014-2015 mokslo metais buvo 100 mokiniai ir 11 priešmokyklinės grupės vaikai, tačiau šiais 2016-2017 mokslo metais mokinių skaičius ženkliai sumažėjo – mokyklą lanko 72 mokiniai ir 9 priešmokyklinės grupės vaikai. Tai kelia didelį susirūpinimą dėl mokyklos darbo ateityje.

Mokykla sprendžia ir kaimo socialines problemas dirbdama su kaimo mokiniais, jų tėvais ir bendruomene. Mokykoje kas dieną  nemokamai maitinama apie 50-55 mokiniai.

             7. Darbuotojų skaičius

Antro ketvirčio pabaigoje mokykloje  dirbo 30 darbuotojų, iš jų 20 mokytojų. 

II. Apskaitos politikA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta tarpinė  finansinė atskaitomybė

1.1. Mokykla apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymas;

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS)

- LR pinigų įstatymas;

- LR darbo kodeksas;

- LR civilinis kodeksas

- Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės įsakymas Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“;

- Kitais teisės aktais.

2. Mokyklos apskaitos politika

Mokyklos apskaitos politika rengiama vadovaujantis VSAFAS nuostatomis ir reikalavimais. Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo pakeista. Mokykloje patvirtintas individualus sąskaitų planas pagal pavyzdinį sąskaitų planą.

  Siekdama užtikrinti finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo reikalavimų vykdymą, mokykloje nustatyta tokia individuali sąskaitų ir jas detalizuojančių požymių struktūra, kad būtų pateikiama minėtosioms ataskaitoms parengti reikalinga informacija. Biudžeto vykdymo ataskaitoms sudaryti apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

          -         valstybės funkciją;

   -         programą;

   -         lėšų šaltinį;

   -         valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

   -         asignavimų valdytoją;

           -         kitus.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Apskaitos įverčiai

Per ataskaitinį laikotarpį mokyklos tutas ir įsipareigojimai pateikiami tikrosiomis vertėmis.

            2 pastaba. Neapibrėžti įsipareigojimai ir turtas

            Mokykla neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto per ataskaitinį laikotarpį neturėjo.

             3 pastaba. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas

            Atkreipiame dėmesį, kad mokykla naudoja savo veikloje visiškai nudėvėtą ilgalaikį turtą, kurio įsigijimo savikaina 18189Eur, t.y. daugiausiakompiuterinė technika bei biuro įranga. Mokyklos turtas nebuvo perkainotas. Nematerialus ilgalaikis turtas sudarė 810Eur - tai programinė įranga,kuri taip pat neturi likutinės vertės. 

            4pastaba. Gautinos ir mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

            Mokyklos  gautiną iš biudžeto ir mokėtiną sumą ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudaro 2016 metų rugsėjo 30d. sukauta atostoginių suma – 3581Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 311Eur yra mokėtinos sumos prekių ir paslaugų tiekėjams.

            5 pastaba. Pinigai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykla banko sąskaitose turėjo 9405,51Eur, tame tarpe 2061,95 Eur buvo biudžeto lėšos, 1989,27Eur paramos lėšos, 5354,29Eur ES projekto lėšos.  Grynų pinigų mokykla neturi.

            6 pastaba Atsargos

Atsargas sudaro kuro atsargų likutis – 4550Eur.

            7 pastaba. Pajamos finansavimo sumos

Finansavimo sumas sudaro sumos iš valstybės, savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių. Šios sumos detalizuojamos į sumas skirtas nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms. Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pateikiama lentelėje Nr.2;3

            8 pastaba. Rezervai

Mokykla neturi suformavusi rezervų.

Direktorius                                                            Juozas Rakickas

Vyr.finansininkas                                                 Dalė Šlederienė