Mokyklos valdymo struktūra

                                                                                           


                                                                              PATVIRTINTA:

                                                                                                    Slavikų pagrindinės mokyklos

                                                                                                          direktorius  2015m. birželio 02 d.

                                                                                Įsakymu Nr. F 21

ŠAKIŲ RAJONO SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VALDYMO STRUKTŪRA

 

Direktorius

Spec. pedagogas

Soc. pedagogas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Buhalteris

Sekretorius

Mokytojo padėjėjas, auklėtojos padėjėjas

 

Virėjas, valgyklos darbininkas.

 

5-10 kl. mokytojai ir auklėtojai.

 

Pradinių kl. ir priešmokyklinių ikimokyklinių gr. mokytojai ir auklėtojai.

 

Bibliotekininkė

Vairuotojas, budėtojas, krosniakurys rūbininkas, valytojas, programuotojas, remonto darbininkas, kiemsargis.

 ----------

 ----------