2019 metų veiklos ataskaita

 


 

PATVIRTINTA

         2019 m.                              d.

         sprendimu Nr.

                                                                                      

 

ŠAKIŲ RAJONO SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

1.      Bendros žinios apie ugdymo įstaigą.

      Slavikų pagrindinė mokykla, adresas: Mokyklos g. 2, Slavikai, 71361 Šakių r., tel. (8 345) 43231,

el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , mokyklos direktorius – Juozas Rakickas, III vadovo kvalifikacinė kategorija, nuo

2019-09-01 l.e.p. direktorė Rita Dainelienė, II vadovo kvalifikacinė kategorija.

2.      Įstaigos tikslai ir pagrindinės veiklos kryptys. Tikslų įgyvendinimas (priedas).

Prioritetai:

1. Ugdymo(-si) kokybė.        

2. Visų bendruomenės grupių narių emocinis saugumas.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

I. Pamokos kokybės gerinimas.

1.     Taikyti tinkamas ugdomosios veiklos formas, pagal galimybes mokykloje diegti inovatyvias mokymo (-si) priemones,

ugdymą organizuoti netradicinėse aplinkose.

2.     Užtikrinti kiekvieno mokinio efektyvią mokymosi pažangą, gerinti pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo kokybę.

3.     Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, vadovaujantis prisiimtomis vertybėmis.

II. Visų mokyklos grandžių bendradarbiavimo stiprinimas.                         

1.  Stiprinti mokytojų, mokytojų ir mokinių, mokytojų ir mokinių tėvų geranoriškus

tarpusavio santykius siekiant emocinio saugumo.

 

3. Mokymosi aplinka.

            3.1. Darbuotojų skaičius:

             

Administracijos darbuotojų* etatų skaičius

Pedagoginių darbuotojų skaičius

Kitų įstaigos darbuotojų etatų skaičius

2018 m.

2019 m.

2018 m. rugsėjo mėn. 01 d.

2019 m. rugsėjo mėn. 01 d.

2018 m. rugsėjo mėn. 01 d.

2019 m. rugsėjo mėn. 01 d.

4,5

3,5

13

16

9,35

9,35

 

* administracijos darbuotojai: mokyklos vadovai, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, sekretorė, buhalterė,         

IT specialistas.

 

3.2. Mokytojų skaičius:

 

            Mokytojų ekspertų skaičius

            Mokytojų metodininkų skaičius

            Vyresniųjų mokytojų skaičius

            Mokytojų skaičius

2018 m.

2019 m.

2018 m.

2019 m.

2018 m.

2019 m.

2018 m.

2019 m.

-

-

1

2

11

11

1

3

 

            3.3. Mokinių skaičiaus pokytis pagal klases rugsėjo 1 d. per paskutinius metus. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (mišri grupė) programas pokytis rugsėjo 1 d. per paskutinius metus:

             

Klasė

Mišri ikim.- priešm.

ugd. gr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2015 m.

Mokinių

skaičius

10

5

4

6

7

9

13

9

14

-

11

Viso:

10

78

2016 m.

Mokinių

skaičius

9

4

6

4

6

7

9

13

10

12

-

Viso:

9

71

2017 m.

Mokinių

skaičius

12

1

4

5

4

6

6

9

14

-

11

Viso:

12

60

2018 m.

Mokinių

skaičius

11

6

1

5

5

4

6

6

9

13

-

Viso:

11

55

2019 m.

Mokinių

skaičius

10

3

5

2

3

5

5

5

8

-

12

Viso:

10

48

             

            3.4. Mokinių, įgijusių pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, skaičius įstaigoje. Ugdytinių, užbaigusių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, skaičius įstaigoje.

             

 

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Pradinį išsilavinimą įgijusių mokinių skaičius

7

 

6

 

4

5

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių skaičius

11

-

10

-

 

 

 

 

 

Ugdytinių, užbaigusių ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius.

1

5

2

3

Ugdytinių, užbaigusių priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius.

4

1

6

2

 

 

 

                   3.5. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas.

Mokytojai nuolat kelia savo dalykinę kvalifikaciją vykdami į rajone, apskrityje, respublikoje vykstančius seminarus, mokymus, programas bei konferencijas. 2019 m. mokyklos mokytojai kvalifikaciją kėlė 66 kvalifikacijos kėlimo renginiuose, 3 mokytojai skaitė pranešimus rajone. 2019 m. mokytojas kvalifikaciją tobulino ~ 5 dienas. Mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir mokinių pažintinei veiklai organizuoti skirta 1394,- €.

Ryškiausios mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sritys:

- Keturių mokytojų komanda dalyvavo 2018-2019 metų skaitmeninių mokymų programoje "Samsung Mokykla ateičiai" (programoje dalyvavo 12 respublikos mokyklų);

- Mokyklos mokytojams buvo organizuotas mokymų ciklas „Link mokyklos be sienų: tikslingas IKT taikymas“. Lektorė – Eglė Vaivadienė (UPC Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų sk. metodininkė);

- Pradinių kl. mokytoja Judita Čereškevičienė baigė 80 akademinių valandų trukmės technologinės kūrybos mentorystės programą „Technologijų vedliai“;

- Mokytoja Sigita Mikelionienė skaitė pranešimą konferencijoje „Tarptautiniai projektai: iššūkiai ir galimybės“;

- Mokytoja Algima Špokienė skaitė pranešimą „Atmintis gyva kūryboje“, - projekto, skirto Vietovardžių metams, dalis;

- Mokytoja Reda Globienė skaitė pranešimą „Ankstyvosios prevencijos galimybės organizuojant vaikų užintumą“;

- Mokytojos Sigita Mikelionienė, Reda Globienė dalyvavo programoje „Bendrojo ugdymo mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas“.

 

3.6. Materialinė bazė, ūkinė veikla. Pagrindiniai finansiniai rodikliai.

       Materialinė mokymo (-si) bazė atitinka mokinių poreikius. Mokykla aprūpinta techninėmis mokymo priemonėmis: įrengta 16 prieigų prie kompiuterizuotų darbo vietų, 10 planšetinių kompiuterių, 5 nešiojami kompiuteriai, 5-ios klasės visiškai aprūpintos multimedija įrenginiais.

2019        m. atlikti materialinės bazės sąlygų gerinimo darbai:

-          Įrengta mokinių poilsio ir laisvalaikio klasė (programos „Samsung Mokykla ateičiai“ pasekoje), klasei įrengti įsigyti baldai, minkštasuoliai, lavinamieji žaidimai.

-          Atliktas visų mokyklos patalpų einamasis remontas.

-          Sutvarkyta šildymo įranga, išvalyti kaminai ir apsirūpinta kuru.

-          Naujai sumontuotos techninės mokymo priemonės – vienoje klasėje.

-          Atnaujinta ikimokyklinės grupės ugdymo bazė - įsigyta baldų, žaidimų.

Mokyklos materialinės bazės turtinimo galimybės, lėšų paskirstymo ir panaudojimo efektyvumo klausimai svarstomi mokyklos taryboje.

Su darbuotojais sudarytos materialinės atsakomybės sutartys. Mokyklos turtas, pastatai ir veikla apdrausti.

 

Pagrindiniai finansiniai rodikliai.

2019 metais panaudota: 

Išlaidų

straipsnis

Mokinio

krepšelis

Aplinka

Maitinimas

Mokinių pavėžėjimas

VISO

Darbo užmokestis

169054

101398

279

-

270731

Socialinio draudimo įmokos

2739

1557

4

-

4300

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos

1394

-

-

-

1394

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

196

-

-

-

196

Ūkio inventoriaus įsigijimo išlaidos

 

 

 

 

-

Socialinės išmokos

-

-

8714,16

644

9358,16

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos

-

400

-

-

400

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos

-

2594

-

-

2594

Komunalinės paslaugų įsigijimo išlaidos

-

4462

-

-

4462

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

745

6435

 

-

 

7180

IŠ VISO

174128

116846

8997,16

644,0

300615,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gauta parama– 441 €.

Finansinių įsiskolinimų 2019 m. gruodžio 31 d. mokykla  neturėjo.

 

               4. Bendrųjų ugdymo planų vykdymas.

               4.1. Pamokinės veiklos (ugdymo plano) organizavimas ir vykdymas.

               Organizuojant ugdymo procesą ugdymo turinys sudaromas ir diferencijuojamas atsižvelgiant į mokyklos prioritetus. Dirbama vadovaujantis bendrosiomis programomis, mokytojų parengtais bei metodinėse grupėse aptartais, su metodinių grupių pirmininkais suderintais ilgalaikiais pamokų planais bei direktoriaus patvirtintomis neformaliojo ugdymo programomis.

               Mokykloje yra 2 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, kuriems švietimo pagalbą teikia 0,25 et. dirbanti mokytojo padėjėja. Su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais dirbama pagal mokytojų parengtas, Vaiko gerovės komisijoje aptartas, direktoriaus patvirtintas programas. Siekiama, kad mokykloje būtų ugdomi gebėjimai, kurie atitinka moksleivių poreikius, sugebėjimus, amžių.

             

            4.2. Popamokinės veiklos ir neformalaus ugdymo organizavimas ir vykdymas.

    Mokykloje organizuojama vaikų amžių, gebėjimus, poreikius atitinkanti neformaliojo ugdymo veikla. 2019 m. mokykloje veikė  neformaliojo ugdymo užsiėmimai:

 

Eil Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

1.

Vokalinės muzikos ansamblis 5-10 kl.

2019 m.

2.

Spalvų paletė 1-5 kl.

3.

Skautų būrelis, 1-8 kl.

4

Saugus eismas, 1-6 kl.

2019 m. I pusm.

5.

IT būrelis „Bitas“, 5-10 kl.

6.

Jaunieji modeliukai, priešm., 1-4 kl.

7.

Loginiai žaidimai, 1-4 kl.

2019 m. II pusm.

 

Klasės

Neformaliam ugdymui SKIRTŲ valandų skaičius per savaitę

Neformaliam ugdymui PANAUDOTŲ valandų skaičius per savaitę

Panaudotų val. sk. dalis (%)

Priežastis, dėl ko ne visos valandos panaudotos

1-4

4

3

75

Dėl lėšų taupymo

5-8

5

5

100

10

2,5

2

80

 

Mokiniams suorganizuota 11 edukacijų pagal Kultūros paso programas: Vilniaus kamerinio teatro spektakliai „Kai žmonės vaidino Dievą...“, „Emilis iš Lionebergos“, Liaudies muzikos instrumentų šalyje (Kauno miesto muziejus), baltų raštai ir ženklai (Zanavykų muziejus), Muzikos enciklopedija: pažintis su pučiamaisiais instrumentais (Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka), LEGO kūrybinė laboratorija: Išmanusis OZOBOT miestas (VŠĮ EDUPLIUS, Šiauliai), „Meno geometrija“ (VšĮ Projektų studija), Žvakių liejimo edukacija (Zanavykų muziejus). Programose dalyvavo visi 1-10 klasių mokiniai.

 

            4.3. Projektinės veiklos organizavimas ir vykdymas.

-           Slavikų Pr. Būčio skautai (vadovė Auksė Kriščiokaitienė) dalyvavo neformaliojo vaikų švietimo -  Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programoje Skautų pavasario sueiga Jurbarke "Kur Jurgis, ten ir Barkus", žygyje Slavikai – Sudargas – Slavikai, skautų sueigoje Draugystė 2019 Jurgežeriuose. Veiklose dalyvavo 13  4-9 klasių mokinių.

-           Projektas, skirtas Vietovardžių metams „Atmintis gyva kūryboje“ (mokytoja Algima Špokienė). Veiklose dalyvavo visi 5-9 klasių mokiniai.

-           Organizuota „Savaitė su Vydūnu“ ir baigiamasis renginys ,,Žmogus tėvynėn tenuein per širdį” (mokytoja Algima Špokienė). Mokytoja Galina Sniečkuvienė rengė Vydūno išleistų knygų viršelių piešimo konkursą. Veiklose dalyvavo visi 5-9 klasių mokiniai.

-           Dalyvavome Erasmus+ projekte „4 countries, 4 books“ (Lietuva, Latvija, Turkija, Rumunija, mokytoja Sigita Mikelionienė). Mobilumo veiklose dalyvavo 12 mokinių (5 - 10 klasės). Susitikimo Lietuvoje metu bendrose veiklose dalyvavo visi 5-10 klasių mokiniai.

-           Dalyvavome programoje "Samsung Mokykla ateičiai" (mokytojai Judita Čereškevičienė, Rita Dainelienė, Sigita Mikelionienė, Saulius Jazukevičius).

-           Dalyvavome draugiškoje SEU (Socialinio emocinio ugdymo) olimpiadoje "DRAMBLYS" pradinėms klasėms (Pozityvaus ugdymo institutas), (mokytojos Judita Čereškevičienė, Vyda Rakickienė). Veiklose dalyvavo visi 1-4 klasių mokiniai.

-           Savaitiniai projektai pradinių klasių mokiniams ir mišrios priešmokyklinės- ikimokyklinės grupės auklėtiniams: Kalėdų belaukiant..., Rudens kraitelė, Žaidimų diena.                                   Veiklose dalyvavo visi 1-4 klasių mokiniai.

-           Dalyvavome respublikiniame projekte ,,Dirbsiu saugiai“ (mokytoja Elvyra Intupienė).

Veiklose dalyvavo 9 mokiniai (5-9 kl.).

-           18 moksleivių (5, 7, 8 kl.) grafikos darbų patalpinta Šakių kalendoriuje 2019.

-           Organizuoti renginiai vasario 16-ąjai paminėti (G.Sniečkuvienė, A.Špokienė, S.Jazukevičius, pradinių klasių mokytojos): piešinių konkursas, raštingiausio mokinio konkursas, dailaus rašto konkursas, viktorina „Ar žinai Lietuvos istoriją“.

-           Organizuotos šventės visai bendruomenei Rugsėjo 1-osios šventė, „Mokslo metų pusmečiui pasibaigus“, šeimų sporto šventė, Motinos diena.

-            Kaip ir kasmet advento laikotarpiu organizuoti Advento rytmečiai (mokytoja Auksė Kriščiokaitienė). Dalyviai – visa mokyklos bendruomenė.

 

4.4. 2019 metų olimpiadų ir konkursų laimėjimai bei pasiekimai. 

 

Rajoninė 8 kl. chemijos olimpiada

L. Romikaitytė, 8

I vieta

R. Dainelienė

Rajoninė anglų kalbos olimpiada

Skaiva Balsaitytė, 7

III vieta

S. Mikelionienė

Rajoninis anglų k. Spelling Bee konkursas

Skaiva Balsaitytė, 7

III vieta

IT konkursas „Bebras“

Jokūbas Kriaučiūnas, 6

II vieta rajone

I. Ažukienė

Lietuvos moksleivių liaudies dailės  konkursas „Sidabro vainikėlis“

Edvina Mozūraitytė, 9

II vieta regione

R. Dainelienė

Respublikinis konkursas "Nusipiešk sau kojinytes 2019"

G. Baršauskaitė, 8 kl.

S. Balsaitytė, 7 kl.

laureatės

G.Sniečkuvienė

Respublikinis kūrybinių darbų konkursas „Knygnešiai nešė žodį kaip duoną“ .

Gabija Žilionytė 1

laureatė

V. Rakickienė

Respublikinis 1 – 4 klasių kūrybinių darbų konkursas „Vaižganto kūrybos deimančiukai“.

Respublikinis vaikų piešinių konkursas „Mes šeima“.

Roberta Bandzaitė 1

I vietos diplomas

Rajoninis piešinių konkursas priešgaisrine tema.

Gabija Žilionytė 1 Roberta Bandzaitė 1

Nojus Prapuolenis 1

laureatai

Tarptautinės dviratininkų varžybos, Latvija (03-01 ir 04-06)

J. Kriaučiūnas, 5

I vieta

III vieta

J. Rakickas

Regioninės jaunųjų dviratininkų varžybos „Saugus ratas“

E. Mozūraitis, 6

L. Mozūraitytė, 5

A. Mačiulaitytė, 4

J. Kriaučiūnas, 5

II vieta

J. Rakickas

 

Olympis 2019 rudens sesija

Anglų k.

Eimutis Vaškevičius, 4

Ernestas Greičaitis, 4

Simas Mikelionis, 6

I

laipsnio diplomas

S. Mikelionienė

Ugnė Stukšytė, 4

II

laipsnio diplomas

Olympis 2019 rudens sesija

Lietuvių kalba

Vakaris Kuncaitis 1

Eila Petkūnaitė 1

Gabija Jonikaitytė 1

I

laipsnio diplomas

J. Čereškevičienė

Ugnė Stukšytė 4

Ernestas Greičaitis 4

II

laipsnio diplomas

Eimutis Vaškevičius

III

laipsnio diplomas

Olympis 2019 rudens sesija

Matematika

Vakaris Kuncaitis 1

Eila Petkūnaitė 1

Gabija Jonikaitytė 1

II

laipsnio diplomas

J. Čereškevičienė

Ugnė Stukšytė 4

 

III

laipsnio diplomas

Simas Mikelionis 6

I

laipsnio diplomas

I. Ažukienė

Jokūbas Kriaučiūnas 6

III

laipsnio diplomas

Olympis 2019 rudens sesija

Pasaulio pažinimas/ biologija

Vakaris Kuncaitis 1

Eila Petkūnaitė 1

I

laipsnio diplomas

J. Čereškevičienė

Gabija Jonikaitytė 1

II

laipsnio diplomas

Ugnė Stukšytė 4

 

III

laipsnio diplomas

Jokūbas Kriaučiūnas 6

II

laipsnio diplomas

V. Akulienė

Olympis 2019 rudens sesija

Informacinės technologijos

Audrius Bernotavičius 5

III

laipsnio diplomas

I. Ažukienė

Simas Mikelionis 6

 

I

laipsnio diplomas

Jokūbas Kriaučiūnas 6

II

laipsnio diplomas

Olympis 2019 rudens sesija

Geografija

Jokūbas Kriaučiūnas 6

III

laipsnio diplomas

S. Jazukevičius

Šakių rajono metimų pirmenybės

V. Gylys, 8

S. Balsaitytė, 7

M. Baršauskas

I vieta

II vieta

III vieta

R. Konteikienė

Lietuvos jaunučių trikovių komandinis čempionatas

V. Gylys, 8

III vieta jėgos trikovė

R. Konteikienė

 

Labai gerai ir gerai besimokančių 5-9 kl. mokinių skaičius – 23 (iš 38) – 60 %.

1-9 kl. mokinių, dalyvavusių rajoninėse olimpiadose, konkursuose skaičius - 37.

Mokinių, dalyvavusių  respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose ir varžybose skaičius – 5.

 

4.5. Dalyvavimas Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose.

             2019 m. 2, 4, 6, 8 kl. mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NEC):

          2 klasė - skaitymo, rašymo ir matematikos;

4 klasė – skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo ir  matematikos;

6 klasė - skaitymo, rašymo ir matematikos;

8 klasė – matematikos ir gamtos mokslų.

 

REZULTATAI      

4.5.1. MOKYMOSI PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIS VERTINIMAS, 2 kl.

 

2 KLASĖ, mokinių skaičius – 1

Dalykas

Mokinių skaičius

Rezultatai (%)

 

 

 

 

1 grupė

2 grupė

3 grupė

 

Matematika

1

00,0

00,0

100,0

Skaitymas

        1

0,0

100,0

00,0

Rašymas 1 dalis

1

0,0

100,0

00,0

Rašymas 2 dalis

1

0,0

        100,0      

00,0

 

4.5.2. MATEMATIKA, 4 kl.

 

Pasiekimų lygis

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, skaičius

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis (%)

Šalies mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis(%)

4 KLASĖ, mokinių skaičius – 5

Nepasiektas patenkinamas

0

0,0

3,3

Patenkinamas (4-5)

0

0,0

24,4

Pagrindinis (6-8)

4

80,0

59,0

Aukštesnysis (9-10)

               1

20,0

13,3

 

4.5.3. RAŠYMAS. SKAITYMAS, 4 kl.

 

Pasiekimų lygis

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, skaičius

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis (%)

Šalies mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis(%)

 4 KLASĖ, mokinių skaičius – 5

RAŠYMAS

Nepasiektas patenkinamas

0

0,0

8,4

Patenkinamas (4-5)

3

60,0

34,4

Pagrindinis (6-8)

2

40,0

39,1

Aukštesnysis (9-10)

0

0,0

18,1

SKAITYMAS

Nepatenkinamas

0

0,0

14

Patenkinamas (4-5)

3

60,0

46,1

Pagrindinis (6-8)

2

40,0

27,9

Aukštesnysis (9-10)

0

0,0

12

 

4.5.4. PASAULIO PAŽINIMAS, 4 KL.

 

Pasiekimų lygis

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, skaičius

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis (%)

Šalies mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis(%)

 4 KLASĖ, mokinių skaičius – 5

Nepasiektas patenkinamas

0

0,0

3,1

Patenkinamas (4-5)

0

0,0

29,7

Pagrindinis (6-8)

5

100,0

53

Aukštesnysis (9-10)

0

0,0

14,2

 

4.5.5 MATEMATIKA, 6 kl.

 

Pasiekimų lygis

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, skaičius

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis (%)

Šalies mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis(%)

 6 KLASĖ, mokinių skaičius – 6

Nepasiektas patenkinamas

1

16,7

7,6

Patenkinamas (4-5)

2

33,3

31,8

Pagrindinis (6-8)

3

50,0

48,7

Aukštesnysis (9-10)

0

0

11,8

 

4.5.6. RAŠYMAS. SKAITYMAS, 6 kl.

 

Pasiekimų lygis

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, skaičius

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis (%)

Šalies mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis(%)

 6 KLASĖ, mokinių skaičius – 6

RAŠYMAS

Nepasiektas patenkinamas

1

16,7

10,3

Patenkinamas (4-5)

3

50,0

44,9

Pagrindinis (6-8)

2

33,3

39,7

Aukštesnysis (9-10)

0

0

5,1

SKAITYMAS

Nepasiektas patenkinamas

0

0

9,1

Patenkinamas (4-5)

2

33,3

30,3

Pagrindinis (6-8)

4

66,7

51,2

Aukštesnysis (9-10)

0

0

9,4

 

4.5.7. e-MATEMATIKA, 8 kl.

 

Pasiekimų lygis

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, skaičius

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis (%)

Šalies mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis(%)

8 KLASĖ, mokinių skaičius – 9

1 grupė (žemesnieji pasiekimai)

1

11,1

15,3

2 grupė (žemesnieji vidutiniai pasiekimai)

4

44,4

34,1

3 grupė (aukštesnieji vidutiniai pasiekimai)

3

33,3

35,9

4 grupė (aukštesnieji pasiekimai)

1

11,1

14,8

 

4.5.8. e-GAMTOS MOKSLAI, 8 kl.

 

 

Pasiekimų lygis

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, skaičius

Mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis (%)

Šalies mokinių, pasiekusių atitinkamą pasiekimų lygį, dalis(%)

8 KLASĖ, mokinių skaičius – 9

1 grupė (žemesnieji pasiekimai)

1

1,1

14,4

2 grupė (žemesnieji vidutiniai pasiekimai)

2

22,2

36,2

3 grupė (aukštesnieji vidutiniai pasiekimai)

4

44,4

35,4

4 grupė (aukštesnieji pasiekimai)

2

22,2

14,0

 

5. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, partnerystė, dalyvavimas programose.

Mokyklos socialiniai partneriai:

Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Pedagoginė psichologinė tarnyba, Šakių visuomenės sveikatos biuras, Slavikų seniūnija ir laisvalaikio centras, Lietuvos automobilių sąjunga (LAS), Pozityvaus ugdymo institutas (Vilnius). Mokinių profesinio informavimo tikslais palaikome ryšius su Šakių jaunimo darbo centru, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjumi, Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyriaus, Kybartų Saulės progimnazijos mokytojais, Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkciu centru.

Vyko susitikimai su aktoriumi-skaitovu Raimundu Lukšu (skaitė ištraukas iš Astridos Lindgren "Emilis iš Lionebergos"), pagal Šakių r. sav. Pedagoginės psichologinės tarnybos vykdomą  projektą „Psichikos sveikatos stiprinimas, savižudybių ir smurto prevencija“ priešmokyklinės grupės ir pradinių klasių mokiniai dalyvavo pamokėlėje „Kiko ir ranka“, 5-10 kl. mokiniams skaitytos paskaitos temomis „Ribos“, „Pasitikėjimo savimi stiprinimas“. Dalyvavome Erasmus+ projekte „4 countries, 4 books“, partneriai - Latvija, Turkija, Rumunija. Suorganizuota 11 edukacijų pagal Kultūros paso programas: veiklos vyko Kauno miesto muziejuje, Zanavykų muziejuje, Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir kt.

 

            6. Vadyba ir administravimas, įstaigos vadovų kvalifikacijos kėlimas, įstaigos veiklos tobulinimas.

Mokyklos veiklai planuoti ir vykdyti sudarytos darbo grupės ugdymo plano, veiklos programos, metų veiklos ataskaitos rengimo, Pusmečio, Šeimų sporto šventėms ir kt. bendruomenės renginiams organizuoti. Visi pedagogai dalyvauja mokyklos veikloje ir jos planavime (priklauso bent vienai iš darbo grupių). Vykdoma mokyklos veiklos planų įgyvendinimo priežiūra.

Mokyklos vadovai kryptingai dirbo įgyvendinant užplanuotas 2019 m. veiklos užduotis, siekiant numatytų rezultatų ir rodiklių:

1. Mokykla sėkmingai dalyvavo penkiuose projektuose, dviejose prevencinėse programose.

2. Mokykloje išlaikyti kiekybiniai labai gerai ir gerai besimokančių mokinių skaičiausi rodikliai, gerinami kokybiniai. Vadovai skatino mokinius dalyvauti olimpiadose, konkursuose, varžybose, mokytojus - dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose gabių vaikų ugdymo klausimais. Mokykloje atlikti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tyrimai.

3. Mokykloje vykdomi darbai pasirengimo tinklo pertvarkai, reorganizacijai: atlikta turto inventorizacija, archyvavimui ruošiami mokyklos dokumentai.

Direktorius kvalifikaciją kėlė dviejuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, dalyvavo seminare „Nauji iššūkiai pamokos sėkmei“, mokymų cikle „Link mokyklos be sienų: tikslingas IKT taikymas".

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, nuo 2019-09-01 - l.e.p. direktorė dalyvavo Lietuvos švietimo vadovų forume, Lietuvos SEU asociacijos kasmetinėje praktinėje konferencijoje „Emocinio, socialinio ir dvasinio ugdymo dermė“, skaitmeninių mokymų programoje "Samsung Mokykla ateičiai", organizavo ir dalyvavo mokymų cikle mokyklos mokytojams „Link mokyklos be sienų: tikslingas IKT taikymas", patirties sėmėsi Kauno r. Kulautuvos pagrindinėje mokykloje (seminaras „Gamtamokslinių kompetencijų ugdymas pamokinėje ir neformalaus ugdymo veikloje“), dalyvavo vasaros asmeninio tobulėjimo nuotolinėje programoje „Pailsėk ir tobulėk“, lankė kursą  „Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstam“, seminarą „Naujosios (Z) kartos vaiko mokymosi procesų esminių aspektų identifikavimas“, su mokyklos  mokytojais dalinosi gerąja patirtimi temomis „Menas gyventi sąmoningai. Emocijų pažinimo svarba ir pykčio numalšinimo būdai“, „Ar mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiai turi įtakos gerai mokinių savijautai? Ir kas dar padeda mokiniui gerai jaustis mokykloje?“ R.Dainelienė 2019 m. gruodžio mėn. yra apmokyta ir atestuota pagal Įmonės vadovo, vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programą.

 

7. Įstaigoje vykdytos veiklos priežiūros ir patikros.

2019-06-26 LR VDI tikrino darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi.

Tikrinimo metu nustatyti trūkumai iki 2019 m. gruodžio 1 d. pašalinti.

Mokykloje vykdoma ugdymo veiklos priežiūra. Mokinių pažanga ir pasiekimai aptarti mokytojų pasitarimuose, mokytojų ir mokyklos tarybos posėdžiuose.

 

8. Mokyklos problemos 2019 m.:

·           Klasių komplektavimas mažėjant mokinių skaičiui.

·           Psichologinės, pedagoginės, logopedinės pagalbos teikimas. Problema - šių specialistų trūkumas.

 

9. Veiklos perspektyvos 2020 metams:

·           Klasių komplektavimo problema išlieka ir 2020 m. Mokyklos vienas iš veiklos prioritetų – ugdymo kokybės ir saugios aplinkos užtikrinimas, kad mokiniai neišvyktų mokytis į kitas mokyklas ir atvyktų mokytis mokiniai iš kitų mokyklų.

·           Mažėjant klasių komplektams ir atsiradus laisvoms patalpoms, gerės mokymosi ir darbo sąlygos. Bus įrengta rūbinė, persirengimo kambariai, išplėstos ikimokyklinio ugdymo patalpos ir sudarytos sąlygos dirbti pilną darbo dieną.

 

 

 

L.e.p. direktorė                                                                                                Rita Dainelienė

 


 

        Šakių r. Slavikų pagrindinės mokyklos

2019 m. Veiklos ataskaitos

1 priedas

 

TIKSLAI

UŽDAVINIAI

PRIEMONĖS

SIEKTINI REZULTATAI (VERTINIMO KRITERIJAI)

ATSAKINGI IR VYKDYTOJAI

REZULTATAS

1.  Užtikrinti ugdymo ir ugdymosi kokybę.

1. Savalaikiai rengti ugdymo planus, programas.

Tinkamai išanalizuoti bendrąsias programas ir parengti patobulintas individualias, neformalaus ugdymo programas bei ilgalaikius planus.

Sukurti mokyklos mokiniams pritaikyti, gebėjimus ir poreikius atitinkantys ilgalaikiai planai ir programos, įgalinantys išugdyti mokiniams būtinas kompetencijas.

Mokytojai

Savalaikiai parengti ilgalaikiai planai ir programos.

Parengti  neformalaus ugdymo programas.

Neformalaus ugdymo vadovai

Parengtos neformalaus ugdymo programos:

„Loginiai žaidimai“, „IT būrelis „Bitas“,

skautų būrelis,

vokalinė muzika, saugus eismas, spalvų paletė.

Parengti  programas mokiniams, turintiems specialių ugdymosi poreikių (SUP).

Mokytojai

Parengtos  programos mokiniams, turintiems SUP.

2.   Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą.

Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą aktyviau taikant kaupiamąjį – kriterinį vertinimą ir mokinio pasiekimų įsivertinimą.

Praktiškai taikyti  patobulintą vertinimo sistemą.

Mokytojai

Aktyviai taikomas  kaupiamas – kriterinis vertinimas  ir mokinio pasiekimų įsivertinimas kalbų, matematikos, IT, socialinių ir gamtos mokslų pamokose.

3.   Gerinti priešmokyklinio ugdymo kokybę.

Mokytojai kelti kvalifikaciją ugdymo proceso organizavimo tobulinimo temomis: 2-3 seminarai per metus.

Gerėja ugdymo proceso kokybė. Mokytoja tobulina turimas kompetencijas, įgyja naujų.

Mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė kvalifikaciją kėlė trijuose renginiuose.

Bendradarbiavimas su tėvais.

Didėja tėvų atsakomybė.

Mokytoja

Bendri renginiai, dirbtuvės, išvykos su tėvais: į zoologijos muziejų, Sudargo piliakalnius, Kauno Lėlių teatras, Jurbarko V. Grybo muziejus su stiklo edukacija. Dirbtuvės su vaikais: kiaušinių marginimas, Juozuko mugė, Kūčių maisto gaminimas, Kalėdinių atvirukų ir sausainių seniūnijos senoliams gaminimas, Kalėdinis spektaklis. Akcijų „Kiekvienam senoliui po margutį“, „Pasidžiaukime Kalėdomis kartu“ aplankyta 17 senolių.

4.   Užtikrinti sistemingą išmokimo tikrinimą. Išlaikyti ugdymo kokybės pasiektus kiekybinius rezultatus, gerinti kokybinius.

Kiekvieno mėnesio pradžioje sudaryti 5-10 kl. mokiniams planuojamų pasiekimų ir pažangos patikrinimų grafiką.

Kontrolinių darbų grafiką derinti iki mėnesio 5 d., esant reikalui jį redaguoti.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kiekvieną mėnesį sudaromas kontrolinių darbų grafikas.

Reguliari atskirų dalykų mokymosi ir mokymo analizė.

5-10 kl. mokinių mokymo ir mokymosi kokybė (vidurkis ne mažesnis nei 7 balai) viršija 50 %.

Dalyvauti 70% Švietimo ir sporto skyriaus skelbtų olimpiadų, konkursų.

Administracija

5-10 kl. mokinių mokymo ir mokymosi kokybė 60 %.

Dalyvauti nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose (standartizuoti testai).

Mokykla ir mokytojai objektyviai įsivertina savo mokinių mokymosi pasiekimus, gauna informacijos, reikalingos ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Administracija

2, 4, 6, 8 klasių mokiniai

dalyvavo 2019 m. Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose (NEC).

5.   Integruoti mokomuosius dalykus. Derinti ugdymo turinį, metodus ir priemones.

Naudoti kuo įvairesnes mokymo(si) formas (projektinis darbas, edukacinė  pamoka, pažintinė išvyka ir pan.), skatinti mokinių aktyvų darbą pamokoje,  ugdymą organizuoti netradicinėse aplinkose.

Mokinių aktyvus darbo laikas pamokose 20 - 25 min.

Atsiskleidžia mokinių individualūs gebėjimai turimas žinias pritaikyti praktiškai.

95 % mokytojų pamokose naudoja turimas technines ir vaizdines mokymo priemones.

Mokytojai

Organizuota 20 pažintinių išvykų, edukacijų.

6.     Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją.

Užsienio k. mokytojams inicijuoti tarptautinį bendradarbiavimą.

Populiarinamos užsienio kalbos, mokiniai patobulina užsienio k. vartojimo įgūdžius.

Užsienio k. mokytojai

Dalyvavome Erasmus+ projekte „4 countries, 4 books“ (Lietuva, Latvija, Turkija, Rumunija). Mobilumo veiklose dalyvavo 12  

5-10 kl. mokinių.

Pagal galimybes mokykloje diegti inovatyvias mokymo (-si) priemones.

Nuolat atnaujinama mokyklos mokymo bazė.

Administracija

Mokykla aprūpinta techninėmis mokymo priemonėmis: įrengta 16 prieigų prie kompiuterizuotų darbo vietų, 10 planšetinių kompiuterių, 5 nešiojami kompiuteriai, 5-ios klasės visiškai aprūpintos multimedija įrenginiais.

Skatinti ir mokyti mokinius susirasti, atsirinkti ir panaudoti reikiamą informaciją.

Už įvairių informacijos šaltinių naudojimą, gebėjimą analizuoti informaciją, taikyti kaupiamąjį vertinimą.

 

Mokytojai

Vyresniųjų klasių mokiniai per anglų, lietuvių k.,  muzikos, dailės  pamokas ruošė projektus, pritaikė turimas žinias.

Mokinių ir mokytojų aktyvaus žinių siekimo skatinimas ir apdovanojimas.

Apdovanoti pažangiausius ir aktyviausius mokinius, mokytojus.

Administracija

Apdovanojimai įteikti pusmečio šventės metu, organizuota paskatinimo kelionė.

7. Individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą pagal poreikius ir gebėjimus.

Mokomosios medžiagos, skirtos darbui su individualių ugdymosi poreikių turinčiais (ir gabiais) mokiniais taikymas.

Sistemingai ir kryptingai ugdyti  individualių ugdymosi poreikių turinčių mokinių gebėjimus ir kompetencijas, kad mokymas labiau atitiktų mokinių gebėjimų lygį, pagerėtų pasiekimai.

Mokytojai

Parengtos individualios bei pritaikytos ugdymo programos, mokytojai pamokose diferencijuoja mokomąją medžiagą.

8.  Ugdyti gabius mokinius.

Gabių mokinių ugdymui naudoti  netradicinius (projektų ir kt.) metodus, papildomai ruošti olimpiadoms.

Atsiskleidžia mokinių individualūs gebėjimai turimas žinias pritaikyti praktiškai, pagerėja pasiekimai.

Mokytojai

Mokinai dalyvavo

28 konkursuose, rajoninėse olimpiadose.

9. Organizuoti mokinių ugdymą karjerai.

Ugdymo karjerai programos įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdo klasių vadovai:

- 1-4 kl. ugdymas karjerai integruojamas į mokomuosius dalykus ir 1-2 kl. organizuojamas bent 1, 3-4 kl. – 2 profesinio veiklinimo (aktyvia forma) užsiėmimai - išvykos į seniūnijos įmones, įstaigas;

- 5-7 kl. po 2 profesinio veiklinimo užsiėmimai – išvykos į rajono įmones, įstaigas, organizacijas pagal mokinių poreikius;

- 8-9 kl. po 3 profesinio veiklinimo užsiėmimus – išvykos į rajono ar kaimyninių rajonų įmones, įstaigas, organizacijas – profesines mokyklas, profesinio rengimo centrus, Šakių jaunimo darbo centrą ir kt., atsižvelgiant į mokinių poreikius.

Mokiniai susipažįsta su įvairiomis profesijomis, jų ypatumais ir karjeros galimybėmis, ugdosi profesinę motyvaciją bei planuoja būsimą karjerą.

Klasių auklėtojai

Organizuota 19 ugdymo karjerai renginių. Mokiniai susipažino su įvairių profesijų atstovais, lankėsi darbovietėse, ugdymo įstaigose ir jų organizuojamuose renginiuose.

10.  Individualių mokymosi poreikių turintiems mokiniams teikti nuolatinę ir tikslingą pagalbą.

Mokytojo padėjėjo pagalba  individualių mokymosi poreikių turintiems mokiniams.

Padaryta pažanga.

Pagalbos mokiniui specialistai

Nuolat teikta mokytojo padėjėjo pagalba SUP turintiems mokiniams.

11. Tobulinti mokytojų pedagogines kompetencijas.

Metų gale organizuoti mokytojų pedagoginės veiklos įsivertinimą.

Mokslo metų pabaigoje kiekvienam mokytojui atlikti veiklos ataskaitą.  Sistemingas mokytojų įsivertinimas skatins mokytojus tikslingai tobulinti savo kompetencijas, siekti asmeninės pažangos.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojai

2019 m. pedagoginės veiklos įsivertinimo ataskaitas parengė 79 % mokytojų.

Mokytojams kelti kvalifikaciją strategiškai aktualiomis kryptimis: 2-3 kvalifikacijos kėlimo renginiai per metus.

Gerinti ugdymo proceso kokybę, sudarant galimybę mokytis komandoje, dalintis gerąja patirtimi, kurti besimokančią organizaciją.

Mokytojai

Mokytojai kvalifikaciją kėlė 66 kvalifikacijos kėlimo renginiuose, 3 mokytojai skaitė pranešimus rajone. Mokytojas kvalifikaciją tobulino ~ 5 dienas.

Mokykloje mokytojams buvo organizuotas mokymų ciklas „Link mokyklos be sienų: tikslingas IKT taikymas“. Keturių mokyklos mokytojų komanda dalyvavo skaitmeninių mokymų programoje "Samsung Mokykla ateičiai" (programoje dalyvavo 12 respublikos mokyklų).

Bendradarbiauti su kitomis mokyklomis.

Dalintis gerąja patirtimi.

Mokytojai

Vyko susitikimai su Sudargo M.Sederevičiaus mokyklos mokiniais, mokytojais, administracija,  

Kybartų Saulės progimnazijos mokytojais;

Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkciu centru.

Dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

Mokytojai  patobulins bendrakultūrinę kompetenciją, susipažins su kitomis kultūromis bei kitų šalių švietimo sistemomis, įgis mokymosi bendradarbiaujant su kitų kultūrų žmonėmis patirties, patobulins užsienio kalbų žinias,  taps atviresni naujovėms,  kitos šalies gerąją patirtį pritaikys savo mokykloje.

Dalyvavome Erasmus+ projekte „4 countries, 4 books“, partneriai - Latvija, Turkija, Rumunija.

2.Visų bendruomenės grupių narių emocinis saugumas.

1. Efektyvinti prevencinį darbą.

 

Vykdyti ankstyvosios prevencijos

smurto, patyčių, nusikalstamumo, žalingų įpročių programas:

1. „Zipio draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams.

2. „Obuolio draugai“ 1-2 klasių mokiniams.

3. Olweus patyčių prevencijos programa.

Garantuoti mokinių saugumą pertraukų metu, užkirsti kelią netinkamo elgesio apraiškoms.

 

 

Kl.auklėtojai,

prišmokyklinio ugdymo pedagogė,

pradinių kl. mokytojos, dalykų mokytojai,

soc.pedagogė

Olweus PPP m-kloje koordinatorė

Nuoseklios prevencinės veiklos pasekoje patyčių atvejų mokykloje ženkliai sumažėjo: 2016 m. (programos pradžioje) patyčių lygis mokykloje – 18,7 % (šalyje – 19,8 %); 2018 m. mokykloje – 8,4 % (šalyje – 18,8%),2019 m. mokykloje – 7,7 %.

Vykdyti tikslines akcijas: Kalėdinė gerumo savaitė, Savaitė be patyčių, Olweus PPP renginys, Tolerancijos diena, baigiamasis programos „Zipio draugai“ renginys ir kt.

Skatinti pozityvų elgesį.

Klasių auklėtojai

Aplankyti vieniši seneliai („Kalėdinė gerumo savaitė“,  „Kiekvienam senoliui po margutį“).

Advento laikotarpiu organizuoti Advento rytmečiai, paminėta Tolerancijos diena.

Kasmetinis prevencinis renginys ,,Paskutinė Zipio pamokėlė“.

2. Gerinti mikroklimatą mokykloje.

Atvirai kalbamės mums rūpimais klausimais, sprendžiame mokyklos viduje iškilusius sunkumus, kalbamės savalaikiai, čia ir dabar.

Tarpusavio pasitikėjimu grįsta aplinka.

Administracija

Sukurta tarpusavio pasitikėjimu grįsta aplinka, - mūsų visų – mokančių ir besimokančių gerbūvis.

3. Organizuoti materialinę pagalbą socialiai remtinoms šeimoms.

Organizuoti mokinių nemokamą maitinimą.

Apie 56 % vaikų mokykloje maitinami nemokamais pietumis.

Socialinė pedagogė

47 % vaikų mokykloje maitinami nemokamai.

Organizuoti materialinę paramą būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti.

Apie 56 % mokyklos bendruomenės šeimų gauna paramą būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti.

47 % šeimų gavo paramą  būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti.

3. Geras mokyklos įvaizdis. Mokykla -  kaimo bendruomenės traukos centras.

1. Dalyvauti šalies, rajono konkursuose, olimpiadose.

20 % mokinių gilina žinias ir įgūdžius, ruošdamiesi dalyvavimui konkursuose, olimpiadose. 

Mokykloje organizuojami 3-4 konkursai/viktorinos.

 

Dalyvių sk. rajone – 30,

respublikoje – 10.

Garsinamas mokyklos vardas, straipsniai spaudoje, internete, padėkos raštai, taurės.

Dalykų mokytojai, neformalaus ugdymo užsiėmimų vadovai

Aktyviai dalyvauta rajoninėse olimpiadose, konkursuose. Mokykloje organizuoti protmūšiai, dailyraščio konkursas.

2. Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su šeimomis.

Plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų partnerystę organizuojant mokyklos renginius.

Tėveliai vis aktyviau įsitraukia į mokyklos veiklą, sprendimų priėmimą.

Vis daugiau tėvų lankosi renginiuose, jaučia tapatumą su mokykla. Atsiranda tėvų inicijuotų veiklų. Dauguma tėvų gaunamą informaciją aktualiais ugdymo ir auklėjimo klausimais vertina pozityviai.

Klasių auklėtojai

Klasių auklėtojai aktyviai bendradarbiavo su tėvais, dalyvavo bendruose renginiuose, išvykose. Pradinių kl., ikimokyklinės grupės tėvai įsitraukė į bendras veiklas: projektines savaites Kalėdų belaukiant, Rudens kraitelė, Žaidimų diena.

3.  Organizuoti masinius renginius mokyklos bendruomenei.

Krašto bendruomenei organizuoti 3 – 4 tradicinius renginius, puoselėjančius krašto kultūrą, tradicijas ir sveiką gyvenimo būdą.

Sprendžiasi žmonių užimtumo, prasmingo laiko leidimo klausimai.

70 % mokinių tėvų aktyviai dalyvauja renginiuose.

Darbo grupės

Pusmečio, šeimų sporto šventės, renginys krašto bendruomenei ,,Žmogus tėvynėn tenuein per širdį”, renginys, skirtas Vietovardžių metams paminėti „Atmintis gyva kūryboje“.

4. Tolesnis ugdymo bazės modernizavimas, sanitarinių higieninių sąlygų gerinimas.

1. Tęsti mokyklos aprūpinimo mokymo priemonėmis pagal kabinetų aprūpinimo standartus programą.

Papildyti visų dalykų mokymo bazę naujomis priemonėmis.

Daugiau dėmesio skiriama bendrosioms kompetencijoms ugdyti, gerėja mokinių mokymosi motyvacija, ugdymo kokybė.

Administracija

Įrengta mokinių poilsio ir laisvalaikio klasė, klasei įrengti įsigyti baldai, minkštasuoliai, lavinamieji žaidimai.

Naujai sumontuotos techninės mokymo priemonės – vienoje klasėje. Atnaujinta ikimokyklinės grupės ugdymo bazė - įsigyta baldų, žaidimų.

2. Atnaujinti sporto bazę.

Įsigyti sporto inventoriaus (kamuolių, gimnastikos įrenginių).

Pagerės kūno kultūros ir neformaliosios veiklos kokybė, mokinių fizinio lavinimo sąlygos.

Įsigyta sporto inventoriaus.

Atlikti visų mokyklos patalpų einamąjį remontą.

Pagerėja darbo sąlygos.

Atliktas visų mokyklos patalpų einamasis remontas.

 

_________________