Mokinių skatinimo priemonės

 


TVIRTINU:

               Direktorius JuozasRakickas 

              2017 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr.V-53

               _____________  (parašas)

 

               A.V.

SLAVIKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA 

I.                   BENDROJI DALIS 

1. Šakių r. Slavikų pagrindinės mokyklos Mokinių skatinimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Mokyklos nuostatais, Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. Tvarka nustato mokinių skatinimo priemones.

II. MOKINIŲ SKATINIMAS

2. Mokiniai gali būti skatinami už:

2.1. labai gerą mokymąsi;

2.2. pavyzdingą elgesį;

2.3. labai gerą pamokų lankymą;

2.4. aktyvumą, iniciatyvumą pamokose;

2.5. aktyvų dalyvavimą klasės ir mokyklos savivaldos veikloje;

2.6. meninę, sportinę, kūrybinę, visuomeninę veiklą;

2.7. mokyklos garsinimą savivaldybės, respublikos mastu;

2.8. pasiekimus meninėje, sportinėje, kūrybinėje ir kt. veikloje.

3. Mokinių skatinimo priemonės:

3.1. žodinė padėka;

3.2. mokytojo, klasės vadovo padėka raštu;

3.3. mokyklos direktoriaus padėka raštu;

3.4. mokyklos direktoriaus, klasės vadovo padėka tėvams už gerą vaikų auklėjimą;

3.5. viešas pavardžių skelbimas mokyklos internetinėje svetainėje, informaciniame stende;

3.6. esant galimybei, geriausiai besimokantiems, mažiausiai nepateisintų pamokų praleidusiems, pasižymėjusiems iniciatyvumu, aktyvia veikla mokyklos labui, olimpiadose, konkursuose, varžybose, kituose renginiuose mokiniams, aktyviausiems mokinių tarybos nariams organizuojamos išvykos;

3.7. esant galimybei, mokiniai apdovanojami asmeninėmis dovanomis;

3.8. per pusmetį pamokų nepraleidusiam mokiniui pasibaigus pusmečiui dovanojama viena laisva diena pasirinktinai. Praleistų pamokų pateisinti nereikia;

3.9. labai gerai besimokančiam (dėl vidurkio sutaria mokytojai) mokiniui mokslo metų pabaigoje (birželio mėn.) dovanojamos 2-3 laisvos dienos pasirinktinai. Praleistų pamokų pateisinti nereikia.

4. Mokiniai gali būti paskatinami iškart, pamokos, klasės valandėlės metu, renginių metu, pasibaigus pusmečiui, mokslo metams.

5. Padėkas už gerą mokymąsi, pasiektus svarius rezultatus, aktyvią veiklą direktorius įformina įsakymu. 

 

2017-11-09 pritarta Mokyklos taryboje