Mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas


PATVIRTINTA
2017 m. lapkričio 28 d.

 Slavikų pagrindinės mokyklos
Direktoriaus įsakymu Nr. V-54

 SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYKLINIO AUTOBUSO MERSEDES BENZ

NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

           I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šakių rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
reglamentuoja mokyklinio geltono autobuso MERCEDES BENZ DEG 566 (variklio darbinis tūris 2148 cm3;kuras - dyzelinas; spalva – geltona), perduoto Šakių r. Slavikų pagrindinei mokyklai panaudos teise, naudojimo, išlaidų finansavimo tvarką;
2. Mokyklinis autobusas įsigyjamas, parduodamas arba nurašomas vadovaujantis LietuvosRespublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ar kitaisnorminiais teisės aktais;
3. Mokyklinio autobuso vairuotojas darbe vadovaujasi Šakių r. Slavikų pagrindinės mokyklosdirektoriaus patvirtintu vairuotojo pareigybės aprašymu;
4. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai:
4.1. mokyklinis autobusas –  priklausantis mokyklai geltonas vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais paženklintas autobusas, kuriuo vežami švietimo įstaigos mokiniai ;
4.2.saviraiškos renginiai – dalykinės olimpiados, sporto, sveikatos ugdymo, meninės raiškos,
turizmo, gamtos, techninės kūrybos ir kitų būrelių, studijų, klubų bei kiti užklasiniai renginiai, skirtimeniniams, kalbiniams, sportiniams, moksliniams, technologiniams, socialiniams, ekonominiams irkitokiems mokinių gebėjimams ugdyti;
4.3. kvalifikacijos tobulinimo renginys – veikla pagalkvalifikacijos tobulinimo programą, kurioje numatyti mokymo(si) tikslai, uždaviniai, formos, turinys, trukmė, numatyti mokymo(si) metodai ir priemonės, plėtojamos, įgyjamos kompetencijos ir jį vertinimas;

4.4.pažintinė veikla – viena iš neformaliojo vaikų švietimo formų, skirta skatinti vaikų ir
jaunimo tautinį, pilietinį ir kultūrinį ugdymą, lankant sockultūrinę ir meninę vertę turinčius objektus;
4.5.pareiškėjas – juridinis asmuo, pageidaujantis pasinaudoti rajono švietimo įstaigos
 mokykliniu geltonuoju autobusu;

II. MOKYKLINIO AUTOBUSO NAUDOJIMO TVARKA IR SĄLYGOS
5.Mokyklinio autobuso naudojimas:

5.1. bendrojo ugdymo mokyklos mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintinopavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimui įgyvendinti ;
5.2. vežti mokinius dalyvauti rajoniniuose, regioniniuose ir respublikiniuose mokinių saviraiškos renginiuose ir iš jų;

5.3. vežti mokinius į švietimo pagalbos ir kitas įstaigas su jį ugdymu ar socialinėmis problemomis susijusiems klausimams spręsti;
5.4. laisvu nuo mokinių vežimo metu:

5.4.1. vežti mokinius ir mokytojus į pažintinės veiklos, saviraiškos renginius ir iš jų;

5.4.2. vežti pedagogus  į kvalifikacijos tobulinimo, saviraiškos ir pažintinius renginius ir iš jų;
5.4.3. leisti naudotis autobusu socialiniams pedagogams, klasės auklėtojams lankyti mokyklos
mokinius šeimose socialinėms problemoms spręsti;

5.4.4. aprūpinti mokyklą ugdymo procesui reikalingomis priemonėmis;

6. Fizinis ar juridinis asmuo, norintis naudotis autobusu, pateikia mokyklos direktoriui prašymą,
kuriame nurodo asmenis, atsakingus už kelionę, vykstančių asmenų vardinį sąrašą, išvykimo laiką,vietą, kelionės maršrutą ir tikslą. Mokyklos direktorius mokyklinio autobuso skyrimą įforminaįsakymu, kurio kopija įteikiama vairuotojui. Įsakyme nurodomas atsakingas už kelionę asmuo,vykstančių asmenų vardinis sąrašas, išvykimo laikas ir vieta, kelionės maršrutas, tikslas;
7. Autobusas yra draudžiamas transporto priemonių ir civilinės atsakomybės draudimu teisės aktųnustatyta tvarka;
8. Autobusas turi būti saugomas mokyklos garaže adresu Mokyklos g. 2. Slavikai;
9. Vairuoti autobusą gali tik mokyklos vairuotojas;
10.geltonojo autobuso kasdieninę priežiūrą, periodinius techninius aptarnavimus ir techninę būklę atsako geltonojo autobuso vairotuojas, o už šios būklės kontrolę atsakingas mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkiui A.Birštonas;
11. Autobuso naudojimo kontrolė atliekama pagal kelionės lapus, kuriais apskaitoma rida;

III . NAUDOJIMOSI AUTOBUSU FINANSAVIMAS


12. Aprašo 5.1-5.3., 5.4.3. punktuose nurodytos autobuso naudojimo išlaidos finansuojamos iš Šakių rajono Savivaldybės tarybos sprendimu mokyklai patvirtintų savarankiškoms funkcijoms vykdyti skirtų asignavimų;
13.
Aprašo 5.4.1. – 5.4.2. punkte nurodytos autobuso naudojimo išlaidos finansuojamos iš Mokinio krepšelio  ir pačių darbuotojų lėšų;

14. Aprašo  5.4.4. punkte  nurodytos autobuso naudojimo išlaidos finansuojamos iš savo ugdymo aplinkos finansavimo lėšų;
15. Mokytojas (asmuo), organizuojantis mokinių (darbuotojų) vykimą pagal 5.2-5.4.2. aprašo punktus, nevėliau kaip prieš dieną pateikia mokyklos direktoriui prašymą, kuriame nurodo asmenis, atsakingusuž kelionę, vykstančių asmenų sąrašą, išvykimo laiką ir vietą, pageidaujamą kelionės maršrutą irtikslą;
16. Pagal aprašo 6 punktą, pasirašius transporto priemonės nuomos sutartį ir apmokant faktines
išlaidas, autobusu gali naudotis kitos ugdymo įstaigos ar socialiniai partneriai;
17. Degalams pirkti naudojamos lėšos, skirtos  mokinių pavežėjimui į mokyklą ir MK lėšos, skirtos mokinių pažintinei veiklai ir mokytojų kvalifikacijos kėlimui;

IV. KELIONĖS LAPŲ PILDYMAS
18. Kelionės lapų pildymas:
18.1. autobuso ridos ir kuro sunaudojimo apskaita tvarkoma vadovaujantis įrašais kelionės lapuose;
18.2. Sunaudoti degalai nurašomi į išlaidas pagal kelionės lapuose nurodytą autobuso ridą, neviršijantdirektoriaus įsakymu patvirtintų degalų sunaudojimo normų;
18.3. kelionės lapų išdavimo žurnalą tvarko direktorius. Kelionės lapairegistruojami pagal numerius žurnale. Vairuotojas už gautą kelionės lapą pasirašo;
18.4. kelionės lapai vairuotojui išduodami  ne ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui;
18.5. vairuotojas kelionės lape įrašo savo vardą ir pavardę, pasirašo, kad priėmė techniškai tvarkingąautomobilį, įrašo važiavimo maršrutą, kilometrus;
18.6. kelionės lapai kiekvieno mėnesio paskutinę dieną perduodami mokyklos buhalterei;
18.7. degalų normų ir automobilių ridos limitų viršijimo išlaidas, nustačius pereikvojimo priežastis,atsiradusias dėl vairuotojo kaltės, apmoka  mokyklinio autobuso vairuotojas;

V. AUTOBUSO TECHNINIS APTARNAVIMAS IR REMONTAS
19. Autobuso techninis aptarnavimas ir remontas:
19.1. už autobuso techninę būklę, kasdienę priežiūrą, periodinius techninius aptarnavimus atsakingas mokyklinio  autobuso vairuotojas;

19.2. už autobuso naudojimosi taisyklių, važiavimo maršrutų , degalų normų laikymosi būklės kontrolę  atsakingas mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkiui A.Birštonas;
19.3. autobuso remonto klausimus sprendžia direktoriaus pavaduotojas ūkiui A.Birštonas;suderinęs su  direktoriumi ir buhalterija dėl lėšų skyrimo;

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Aprašas skelbiamas mokyklos internetiniame tinklalapyje www.lt slavikai. lt/mokykla2/
21. Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas pasikeitus teisės aktų reikalavimams