SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ĮKŪRIMO ISTORIJA

 

     MŪSŲ MOKYKLA

 

skiriama pirmosios Slavikų mokyklos

135 – ių metų sukakčiai

 

Dar neskambėjo daktaro V.Kudirkos „Varpas“, o Šešupės pakrantėse pirmąsias pėdas mynė knygnešiai, kai 1870m. Slavikų krašte buvo įkurta pirmoji mokykla.

 

 MOKYKLOS ISTORIJA

  Slavikai turi labai seną istoriją, siekiančią XVI a. pradžią. XV a. čia dar tyvuliavo pelkynai, šlamėjo girios, kurias kertant buvo atkovoti dirbamos žemės plotai.

  XIX amžiaus antroje pusėje veikė Slavikų parapijos mokykla, bet joje buvo mokoma lenkiškai. Mokykloje lenkų kalba buvo privaloma ir vienintelė leidžiama. Būdavo lentelė su užrašu „Osiol“, ir kai kas kalbėdavo lietuviškai, tas gaudavo nešioti tą lentelę. Kas ją turėdavo, tas užkalbindavo kitus, jos neturinčius ir, kai užkalbintasis ištarda-vo lietuvišką žodį, tuojau be formalumų gaudavo lentutę ir pareigą ją nešioti.

  1870m., carinės priespaudos laikais, parapijinės mokyklos buvo uždarytos ir įkurta valdiška Slavikų mokykla, kurioje jau mokė rusiškai. Pirmasis mokytojas – Dabužinskas. Ne visi vaikai galėjo mokytis. Daugiausiai mokėsi turtingesnieji berniukai. Vargingųjų vaikus dažnai pamokydavo kunigas. Mokykloje buvo labai griežta drausmė. Nusikaltusius žiauriai bausdavo, net įmesdavo į „karcerį“ (šaltą, tamsų kambarį), klupdydavo ant žirnių ar mušda-vo liniuote per ištiestą delną.

  Žinoma, kad 1901m. mokykloje mokėsi 40 mokinių, iš jų tik 5 mergaitės. Lietuviškai slaptai mokė tik darakto-riai, kurie keliaudavo per kiemus. Žymiausias daraktorius Slavikuose buvo Simas Markuza, gimęs 1896m. Slavi-kuose. Jis mokė vaikus lietuviškai skaityti ir rašyti, o užpuolus žandarams, greitai viską paslėpdavo. Nepaisant spaudos draudimo panaikinimo, vaikus šio amžiaus pirmą dešimtmetį dar mokė daraktoriai. Bet veikė ir mokyk-los, jose dirbo mokytojai J.Stalioraitis ir Valaitis, o nepriklausomybės metais - Tumosa, Mamaitytė, Stanaitytė, Pūdymaitis, Katiliūtė.

  1880m. pas slavikietį Kiliotą buvo atidaryta pradinė mokykla, kurią lankė būsimas vysk. Pr.P.Būčys. Tuo tarpu valsčius pastatydino medinę mokyklos trobą Slavikuose ant kalnelio, už bažnyčios šventoriaus.

  Tarp žymesnių asmenų Slavikuose buvo mokytojai: Vincas Kudirka ir jo įpėdinis – J.Stalioraitis. Mokykla ofi-cialiai vadinosi „Pradinė vienklasė liaudies mokykla“. (Iš Pr.P.Būčio „Atsiminimų“. T1, Čikaga, 1966.)

  Mokytojas Vincas Kudirka gimė 1856m. Stugučių k., Griškabūdžio valsčiuje stambaus ūkininko šeimoje. 1877m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. Buvo muzikalus, grojo smuiku, fortepionu, o orkestre – klarnetu. Mokytojavo Vygruose, Leipalingyje, Slavikuose ir Gudeliuose.  Mokytojas dėstydavo gerai, nors rusiškai, bet aiš-kiai. Slaptai mokė savo mokinius lietuviškai, rinko tautosaką ir ją siuntinėjo savo bičiului, Petrapilio u-to privat-docentui Eduardui Volteriui. Jis mokytojo V.Kudirkos surinktą tautosaką perduodavo Rusijos geografų draugijai, kurios archyvuose išsaugotos iki mūsų dienų. Ši draugija mokytoją V.Kudirką už vertingą medžiagą premijavo, bet premijos mokytojas nesulaukė, nes ji buvo įteikta jo pusbroliui dr. V.Kudirkai, kuris tuomet buvo daug kam gerai žinomas.

  Mirė mokytojas Vincas Kudirka 1893m., tesulaukęs 37m. Palaidotas Gudelių kapinėse (Marijampolės r.)

 Mokytojas Jonas Stalioraitis gimė1858m. birželio 23d. (antkapiniame paminkle gimimo metai – 1859m.) Zyg-mantų k., Griškabūdžio valsč. Baigęs Griškabūdžio pradinę mokyklą, įstojo į Marijampolės gimnaziją, kurioje mokėsi kartu su V.Kudirka. 1872m., gimnazijos mokinių skaičių sumažinus iki 40, iš gimnazijos teko pasitraukti.          Kun. J.Marmos patartas, išvyko į Varšuvą ir baigė 4kl. 1874m. stojo į Seinų kunigų seminariją. Kurį laiką ten mo-kėsi su V.Kudirka. 1878m. J.Stalioraitis iš kunigų seminarijos išstojo. Gavęs mokytojo vietą Augusto gubernijoje, pradėjo mokytojauti, o 1880m. Veiverių mokytojų seminarijoje išlaikė egzaminus mokytojo vardui gauti. Mokyto-javo Vižainyje, Vištytyje, Šiaudinėje, Slavikuose.

  1810m. J.Stalioraitis iš Slavikų persikėlė į Naumiestį, o po dviejų metų Kubilėlių k. įsigojo 9 ha žemės ūkelį ir pradėjo ūkininkauti. Kiekvieną dieną pėsčiomis vaikščiodavo į mokyklą. I -ojo Pasaulinio karo metu pasitraukė į Rusiją. Tambovo gubernijoje įkūrė lietuvišką mokyklą tremtinių vaikams.

  Po karo, grįžęs į Lietuvą, mokyt. J. Stalioraitis savo ūkelyje rado tik savo šulinio rentinį – viskas buvo sunaikin-ta. Vėl pradėjo dirbti mokykloje. 1928m., atšventęs mokytojo darbo 50-etį ir gavęs Gedimino IV laipsnio ordiną, mokyt. J.Stalioraitis išėjo  pensiją ir darbavosi savo pavyzdingai tvarkomame ūkelyje.

  Mirė J.Stalioraitis 1934m. kovo mėn. Palaidotas Kudirkos Naumiesčio kapinėse.

    1920m. Slavikų valsčiuje įkurta Žiūrių (Dvylynėje) ir 1922m. Šilgalių pradžios mokyklos. 1930-1931m.m. Sla-vikų pradžios mokykloje trys mokytojai mokė 127 moksleivius, o po trijų metų mokyklą lankė jau 147 mokslei-viai. 1937m. įsteigtas penktas skyrius, o sekančiais metais jau veikė šešių skyrių pradžios mokykla.

   Juškakaimio kaimo mokykla buvo įsikūrusi Slavikuose prie Siesarties tilto (likęs šulinys). Šioje mokykloje dirbo mokytoja Mamaitytė. 1940m. ši mokykla buvo perkelta į muitinę, prie Šešupės ir Siesarties santakos.

  Po karo atidarytos kelios pradžios mokyklos. 1947m. mokykla atidaryta (Smilgynėje) Šilgalių kaime, vėliau pas Dimaitį - Juodupėnų kaime. Kališiuose - 1945m. rudenį ji įsikūrė keliose valstiečių nuomoja-mose patalpose, kuri 1952-1953m.m. pertvarkyta į septynmetę, o 1955m. - perkelta į Degutlaukio urėdijos pastatą. 1953-1954m.m. išleista pirmoji septynmetės mokyklos laida. Ją baigė 27 moksleiviai. 1959-1960m.m. - jau aš-tuonmetė mokykla. 1962m., nugriovus urėdijos pastatą, mokykla perstatyta gyvenvietės centre. Ir joje jau mokėsi 101 moksleivis.  

 

Kiek ištaisė klaidų

Jūsų šiltos ir darbščios rankos!

Kiek paglostė galvelių,

kiek nubraukė vaikiškų ašarų!

                           O.Jasinskienė

  JIE VADOVAVO MOKYKLAI IR MOKĖ MUS

Vytautas Stulgaitis

  Dirbo direktoriumi 1952- 53m.m. Kališių priaugančioje 7- metėje mokykloje, dėstė rusų k.

Tomas Bajorinas

  Dirbo direktoriumi 1953m. Kališių priaugančioje 7- metėje mokykloje.

  Elena Mykolaitytė-Baltrušaitienė - dirbo direktore 1955m. Degutlaukio 8- metėje mokykloje, dėstė kūno kultū-rą. Vėliau – Verpikų pradinėje moykloje (Damušynėje) pradinių kl. mokytoja.

  Mečislovas Isevičius - dirbo direktoriumi 1956 – 57m.m. Degutlaukio 8- metėje mokykloje, dėstė rusų k.

  Juozas Žimaila – dirbo direktoriumi 1957–58m.m. Degutlaukio 8- metėje mokykloje, vėliau šis mokyklos pas-tatas buvo perkeltas į Slavikų gyvenvietę, kuriai J.Žimaila ir vadovavo iki 1967m. bei dėstė matematiką.

  Genovaitė Ciplijauskienė - vadovavo Slavikų mokyklai 1967m. - 1976m., dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą.

Aldona Kepalavičiūtė

  Vadovavo Slavikų mokyklai  1976m. - 1986m., dėstė chemiją ir biologiją.

  Juozas Rakickas - vadovauja Slavikų mokyklai nuo 1986m.

 

 Simonas Kudirka - dirbo Pliorišiuose.

Andrius Mačiūnas

  Dirbo mokytoju pradinėje mokykloje pas Albertą Amantą.

  Janina Gurevičiūtė – dirbo mokytoja mokykloje pas J. Samajauską.

  Aldona Isevičienė - dirbo Degutlaukyje, dėstė istoriją.

  Ramutė Vizgirdaitė - dirbo mokytoja Degutlaukyje, dėstė rusų k.

  Liudvina Smailytė – Kutkaitienė – dirbo mokytoja Degutlaukyje, buvo pionierių vadovė.

  Birutė Stulginskienė – dirbo Degutlaukyje, dėstė istoriją.

  Gražina Gustaitytė – dirbo mokytoja Degutlaukyje, dėstė matematiką.

  Sofija Katinaitienė - dirbo Kališių  prad. mokykloje, vėliau Degutlaukyje. Dirbo pradinių kl. mokytoja.

  Birutė Klioštoraitiytė-Stulginskienė - dirbo Kališiuose, Degutlaukyje, dėstė istoriją.

  Elena Šukienė - dirbo Kališiuose pionierių vadove. Vėliau – Degutlaukyje ir Slavikuose pradinių kl. mokytoja.

Elena Bastytė-Baranauskienė

  Dirbo Kališiuose, kartu su E. Baltrušaitiene, pradinių kl. mokytoja.

Irena Diržiūtė-Liudžiuvienė

  Dirbo Degutlaukyje, dėstė biologiją.

Antanas Skaisgirys

  Dirbo Degutlaukyje, dėstė kūno kultūrą.

  Birutė Auštrevičiūtė-Žimailienė - dirbo Kališiuose, Degutlaukyje, Slavikuose, dėstė lietuvių k.

  Rima Auštrevičiūtė-Romikaitienė - dirbo Slavikuose, pradinių  kl. mokytoja.

  Algimantas Mauza - dirbo Šilgalių pradinės mokyklos vedėju, Slavikuose dėstė vokiečių, botaniką.

Genovaitė Mauzienė

  Dirbo Šilgalių pradinėje mokykloje.

  Aldona Muraškaitė-Smuikaitienė - dirbo Kališiuose, dėstė lietuvių k.

  Danutė  Margelytė-Domeikienė - dirbo Slavikuose biologijos, chemijos ir darbų mokytoja.

  Petras Mureika - dirbo Žiūrių prad. mokyklos vedėju, o panaikinus šią mokyklą, Slavikuose mokė  geografijos.

  Alina Bindokienė - dirbo Slavikuose dėstė geografiją ir kūno kultūrą.

  Aldona Strakauskaitė - dirbo Slavikuose, dėstė lietuvių k.

   Vitas Daniliauskas - dirbo Slavikuose, pionierių vadovu.

Zita Treinytė

  Dirbo pradinių kl. mokytoja Slavikuose.

  Auksė Valaitytė-Banienė - dirbo Slavikuose pionierių vadove.

  Roma Kuncaitytė-Bastienė - dirbo Slavikuose, pionierių vadove.

Danutė Duobaitė-Ulinskienė

  Pradėjo dirbti Degutlaukyje, vėliau Slavikuose matematikos mokytoja.

Natalija Karaliūtė

  Dirbo Degutlaukyje, vėliau Slavikuose istorijos ir vokiečių k. mokytoja.

  Veronika Zigmantienė - dirbo Slavikuose rusų k. mokytoja.

  Aldona Juodvalkienė - dirbo Slavikuose direktorės pavaduotoja ir rusų k. mokytoja.

  Genovaitė Bielskuvienė - dirbo Slavikuose pradinių kl. mokytoja.

Kleopas Kisielius

  Dirbo Slavikuose darbų mokytoju.

  Virginija Uždravytė-Kasparaitienė - dirbo direktorės pavaduotoja ir dėstė lietuvių k.

  Jonas Grybas - dirbo Slavikuose matematikos mokytoju.

  Birutė Miškinytė - dirbo Slavikuose pionierių vadove.

  Valerija Indrelytė - dirbo Slavikuose lietuvių k. ir literatūros mokytoja.

  Laima Mockevičienė - dirbo Slavikuose, dėstė rusų k.

Vytautas Bosas

  Dirbo Slavikuose, dėstė lietuvių k. 

   Nijolė Anankaitė - dirbo Slavikuose direktoriaus pavaduotoja ir rusų k. mokytoja.

 

  IŠ MANO PRISIMINIMŲ

  1951-1952m.m. Kidulių progimnazija jau atidarė V - kl. Slavikuose, pas J. Samajauską. Vaikus mokė viena

mokytoja - Janina Gurevičiūtė. 1952-1953m.m. Slavikuose jau įsikūrė priauganti septynmetė mokykla - V ir VI kl. Tuo metu jau dirbome penki mokytojai. Direktorius V.Stulgaitis, mokytojai: J.Žimaila, J. Gurevičiūtė, E.Šukienė, pradinėje – E.Mykolaitytė-Baltrušaitienė ir E.Bastytė-Baranauskienė. Darbas buvo sunkus, nes klasės buvo dvie-juose pastatuose (pas Gustaitienę - dabartinėje M.Bacevičiaus sodyboje) ir pas J. Samajauską, o pradinė mokykla -  pas Mortą Kriščiūnienę (dabar G. Dimaičio sodyboje).

  Sekančiais metais jau buvo VII kl., vėl reikėjo patalpų. Todėl ji buvo įkurta pas J.Jokūbaitį. Tad visa septynmetė mokykla buvo įkurta trijose vietose. Per pertraukas eidavome iš vienos sodybos į kitą.

1953-1954m.m. jau dirbo daugiau mokytojų. Pradėjo dirbti B.Auštrevičiūtė – dėstė lietuvių k., B.Klioštoraitytė – istoriją, J.Žimaila – matematiką, V.Stulgaitis – rusų k., aš buvau vyr. pionierių vadovė ir mokiau biologijos, muzikos, botanikos,  zoologijos ir konstitucijos.

      Darbo sąlygos buvo sunkios. Tėvai daug kur nenorėjo leisti vai-kų, renginiai vykdavo lauke, nes nebuvo salės. Pirmąją laidą iš-leidome 1954m.

    1954 - 1955m.m. persikėlėme į Degutlaukį. Čia jau visos klasės buvo viename pastate ir dirbti buvo daug geriau. Jau turėjome salę, pagausėjo mokytojų kolektyvas. Turėjome labai gerą krepšininką - kūno kultūros mokytoją A.Skaisgirį.

     Prie Degutlaukio mokyklos. 1955m. - 1953m. aš įstojau į Kauno pedagoginę mokyklą ir pradėjau dirbti  pradinių klasių mokytoja, o pionieriams pradėjo vadovauti L.Smailytė - Kutkaitienė.  Nuo 1962m. mokykla perkelta į Slavikų gyvenvietės centrą. Aš iki pat pensijos mokiau pradinukus.   Daug gerų prisiminimų išliko iš darbo metų mokykloje. Linkiu visiems buvusiems kolegoms sveikatos, o buvusiems mokiniams nors kartais prisiminimais sugrįžti į mokyklinius metus ir būti vertais, garbingais savo kaimo žmonėmis.

Buvusi mokytoja Elena Šukienė

 

SLAVIKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA ŠIANDIEN

  Slavikų pagrindinėje mokykloje mokosi 128 moksleiviai. Pagrindinius dalykus moko mokytojai specialistai - 14 jų turi vyr. mokytojo, 1 mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 57,3% moksleivių mokosi gerai ir labai gerai. Jie sėkmingai dalyvauja rajoninėse olimpiadose, konkursuose. Laimėtos prizinės vietos jaunųjų fizikų, chemikų olimpiadose. Mokykla dalyvauja JAV projekte „Savanorių ekologinio monitoringo tinklo išplėtimas ir aplinkosauginis švietimas Šešupės baseine“. Mokyklos moksleiviai - nuolatiniai zoninių varžybų „Saugus ratas“ dalyviai ir prizininkai. Ženklūs moksleivių darbai dailės ir meninės raiškos srityse.

   Mosleiviams sudarytos galimybės lavinti savo gebėjimus papildomo ugdymo srityse:

       intelektualinėje: informacinės technologijos, anglų, rusų  k.,

       meninės saviraiškos: vokalinė- instrumentinė muzika, etnografija, dailė, muzikos ir dainos teatras.

       sportinėje: dziudo, krepšinis. Sportinei veiklai skirtos 8 sporto mokyklos valandos.

   Mokykla dalyvauja MTP (mokyklų tobulinimo programoje). Kuriama nauja klasė, aprūpinta naujais baldais, šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis.

   Mokykla turi puikių rėmėjų. Finansiškai Slavikų krašto švietimo programas remia Tautos fondas, kraštietis - JAV lietuvis Albinas  Markevičius. Švietimo reikalais rūpinasi iš Vilkaviškio raj. kilusi Nemyra Ensk. Jų dėka gausėja mokyklos bibliotekos fondai, įrengta kompiuterių klasė, moksleiviai ir suaugusieji mokosi anglų kalbos.

   Mokykla dėkinga mokinių tėveliams už pritarimą mokyklos materialinės bazės gerinimui ir kitiems projektams. Tėvų ir rėmėjų finansinės paramos dėka gerėja darbo sąlygos: įrengta menų klasė, į erdvesnes patalpas persikėlė mokyklos biblioteka. Mokykla atvira kaimo bendruomenei, joje vyksta Kalėdinės vakaronės, Motinos dienos paminėjimai. Organizuojami tėvų švietimo renginiai - lektoriumai. Tradicinėmis tapo šeimų sporto šventės, susitikimai su žymiais rajono žmonėmis. Mus sieja glaudūs ryšiai su Slavikų laisvalaikio centru, seniūnijos bendruomenės centru,  biblioteka, seniūnija, bažnyčia.

                                                                                                      Mokyklos direktorius Juozas Rakickas

Aplankykite Slavikų svetainę internete:

               www.slavikai.ten.lt

 

Medžiagą rinko: Algimanta Kuncaitytė ir Renata Baltrušaitienė                           2005m.