Mokyklos nuostatai

                                                            


   PATVIRTINTA

                                                               Šakių rajono savivaldybės tarybos

                                                               2008 m.        d., sprendimu Nr. _

                                                                             (data, sprendimo numeris)

 

 

ŠAKIŲ RAJONO SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokyklos pavadinimas:

1.1. Šakių rajono Slavikų pagrindinė mokykla (toliau-mokykla), kodas 190823290. Sutrumpintas mokyklos pavadinimas: Slavikų pagrindinė mokykla.

1.2. Mokyklos įsteigimo data: 1995-06-05, LR Marijampolės apskrities viršininko administracijos įregistravimo pažymėjimas A Nr. 003121.    

1.3. Mokyklos veiklos pradžia: 1870 09 01 (žinios iš mokyklos istorijos).

1.4. Mokyklos teisinė forma - biudžetinė įstaiga. Mokykla priklauso Šakių rajono savivaldybei.

1.5. Mokyklos grupė: bendrojo lavinimo mokykla.

1.6. Mokyklos tipas: pagrindinė mokykla.

1.7. Mokyklos buveinė: Mokyklos g. 2, Slavikų k., Slavikų sen., 71361 Šakių rajonas.

1.8. Mokymo kalba: lietuvių.

1.9. Mokyklos steigėjas: Šakių rajono savivaldybės taryba, kodas 188772814;

adresas: Bažnyčios g. 4, 71120Šakiai.

1.10. Mokymo formos: dieninė , pageidaujantiems sudaromos sąlygos mokytis savarankiškai, eksternu, ligos (negalios) atveju - namuose.      

1.11. Pagrindinė veiklos sritis: švietimas.

         Švietimo veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877)):

 1.11.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10, vykdant pagrindinio ugdymo programą irsuaugusiųjų pagrindinio ugdymoprogramą;

 1.11.2.  pradinis ugdymas, kodas 85.20, vykdant pradinio ugdymo programą;

 1.11.3.  priešmokyklinis ugdymas 85.10.20, vykdant priešmokyklinio ugdymo programą;

 1.11.4. ikimokyklinis ugdymas85.10, vykdant ikimokyklinio ugdymo programą.

          1.12. Asmens formaliojo ar savišvietos būdu įgyti mokymosi pasiekimai įteisinami įstatymų nustatyta tvarka išduotu dokumentu, kurio turinį, formą ir išdavimo tvarką nustato LR Vyriausybė arba jos įgaliota institucija:

          1.12.1. baigus pagrindinio ugdymo programą – pagrindinio išsilavinimo pažymėjimu

(H 2001);

          1.12.2. baigus pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį – pažymėjimu (K 2058);

          1.12.3. baigus pradinio ugdymo programą - pradinio išsilavinimo pažymėjimu (F 1001);

           1.12.4.  išklausius kursą - mokymosi pasiekimų pažymėjimu (E 2055).

 1.13.Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą, tvarkantis finansinę veiklą, buhalterinę apskaitą savarankiškai, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos aktais ir šiais mokyklos nuostatais.

 

II. MOKYKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

2.      Mokyklos tikslai:

               ugdyti sąmoningą, kūrybišką, gebantį integruotis į socialinę aplinką, turintį pilietinės pareigos ir atsakomybės jausmą asmenybę, realizuojant priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

               skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę;

               perteikti mokiniams tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes;

               sudaryti sąlygas  mokiniams įgyti demokratinės visuomenės pagrindus, ugdyti brandžią tautinę savimonę, dorovinę, estetinę, mokslinę kultūrą;

               siekti aukšto mokinių mokslo pasiekimų lygio ne tik įgyjant žinių, bet ir išsiugdant bendruosius gebėjimus, kompetencijas bei pasirengiant mokytis visą gyvenimą;

                individualizuoti ugdymo procesą, atsižvelgiant į mokinių amžių, polinkius ir specialiuosius poreikius;

               sudaryti sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas.

3.     Mokyklos uždaviniai:

              ugdyti kiekvieno vaiko irmokinio vertybines orientacijas, leidžiančias tapti atsakingu, doru, išsilavinusiu žmogumi, atsakingu Lietuvos Respublikos piliečiu;

              nuolat stebėti mokinių kūrybinius gebėjimus, sudaryti sąlygas jų tobulinimuisi, pagal šiandienos ir ateities aktualijas formuoti nuostatą mokytis visą gyvenimą;

              stiprinti mokyklos bendruomenę, aktyvinti žmogiškųjų išteklių plėtrą, nuolat siekti pedagoginės kompetencijos, skleisti gerąją patirtį bendruomenėje, informuoti ir šviesti mokinių tėvus, įtraukti juos dalyvauti ugdymo procese bei mokyklos gyvenime;

              formuoti ir įgyvendinti mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir bendrąsias programas, paisyti mokinių bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikių įvairovės, derinti ugdymo turinį, siūlyti ir taikyti skirtingus mokymo(si) būdus ir tempą;

              sudaryti vaikams irmokiniams sveikas, atitinkančias nustatytas higienos normas ugdymo(si)  bei darbo sąlygas;

              formuoti saugios aplinkos kūrimo nuostatas, įgyvendinant alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, smurto ir patyčių prevencijos programas;

              konkretinti ir individualizuoti formaliojo švietimo programas, priartinant jas prie socialinės aplinkos;

              kurti mokyklą kaip vietos bendruomenės kultūros tradicijų bei vertybinių nuostatų formavimo židinį;

              ieškoti ryšių su kitomis institucijomis, fondais, fiziniais asmenimis, siekti aktyvinti, turtinti mokyklos bazę bei žmogiškuosius resursus.

4.      Mokyklos funkcijos:

              teikti priešmokyklinį ugdymą, bendrąjį pradinį, pagrindinį išsilavinimą;

              ugdymo procesą pradėti kiekvienais metais rugsėjo 1 d.;

              organizuoti mokinių neformalųjį ugdymą, integruojant jį su bendruoju lavinimu, kryptingai dirbti mokinių socializacijos srityje;

              teikti specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, organizuoti specialiųjų poreikių vaikų ugdymą visiško integravimo forma bendrosiose klasėse;

              spręsti prevencinio darbo klausimus, vykdant teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo prevenciją, įgyvendinti šios srities prevencines programas;

               organizuoti švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą;

              kurti mokyklos vidaus audito sistemą ir atlikti auditą;

              vykdyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą;

               dalyvauti pasiekimų tyrimuose;

               užtikrinti demokratinį valdymą bei mokinių saviugdos ir saviraiškos poreikių tenkinimą;

              sudaryti palankias sąlygas veikti mokinių ir jaunimo organizacijoms, kurios skatina mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėja kultūrinę bei socialinę brandą, padeda tenkinti jų saviugdos ir saviraiškos poreikius. Mokinių ir jaunimo organizacijos savo veiklą grindžia nustatyta tvarka įregistruotais įstatais, jų veikla neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams. Šias organizacijas gali finansuoti ir kitais būdais remti valstybė, Šakių rajono savivaldybės taryba ar kiti fiziniai bei juridiniai asmenys;

              dalyvauti rajono, šalies bei tarptautiniuose projektuose;

              dalyvauti įvairiose olimpiadose bei konkursuose, kituose renginiuose, siekiančiuose mokinių integracijos ir socializacijos, komunikacinių gebėjimų vystymo, juos organizuoti; organizuoja užklasinius renginius, masinius renginius kaimo bendruomenei. Kuria mokyklą kaip vietos bendruomenės kultūros židinį;

4.14. organizuoti mokyklos bibliotekos darbą. Sudaro sąlygas mokiniams ir bendruomenei naudotis sukauptais knygų fondais;

4.15. inicijuoti socialinę paramą socialiai remtiniems vaikams ir mokiniams.

 

 

III. MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ, PERĖJIMAS Į KITĄ MOKYKLĄ

IR PAŠALINIMAS IŠ MOKYKLOS. KELIONĖS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

 

5. Į mokyklą priimamas asmuo, gyvenantis savivaldybės tarybos mokyklai priskirtoje teritorijoje (2004 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. T-108). Jiems apmokamos kelionės išlaidos. Nemokamo mokinio važiavimo bilietas skiriamas ir nepriskirtoje teritorijoje gyvenančiam mokiniui, jei jis jau mokėsi prieš sprendimo priėmimą, ir kai mokyklos pasirinkimą lemia objektyvios aplinkybės. Priimant atsižvelgiama į moksleivio sveikatą, ar ji leidžia mokytis bendrojo lavinimo mokykloje.

6. Į mokyklą priimami asmenys ir iš kitų bendrojo lavinimo mokyklų bei gyvenamųjų teritorijų tėvams (ar globėjams) ir vaikui pageidaujant. Jiems kelionės išlaidos neapmokamos.

         7. Vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 259 ir LR švietimo įstatymo 9 str. 2 p. mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, pateikiant tėvų (globėjų) prašymą, sveikatos pažymą, gimimo liudijimą (kopiją). Mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą tėvų (globėjų) prašymu priimami 6 metų vaikai, jei jie subrendę (vaiko brandumą nustato Šakių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai) priešmokykliniam ugdymui.

8. Priimant mokinius į mokyklą:

          8.1.  Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14 – 16 metų vaikas, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą. Pridedama gimimo liudijimo kopija.

8.2.      Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami vaikai, pateikę mokyklos direktoriui pradinio išsilavinimo pažymėjimą.

8.3.    Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą ir pateikęs mokyklos direktoriui pažymą apie šios programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.

8.4.    Mokinys, nebaigęs pradinio ar pagrindinio ugdymo programos, tęsti mokslą priimamas pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

8.5.    Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, nenorintis antramečiauti, priimamas mokytis savarankiškai neįsisavintų dalykų.

8.6.    Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.

8.7.    Vyresni kaip 18 metų asmenys, iškritę iš nuosekliojo švietimo sistemos ir apsisprendę tęsti nutrauktą mokymąsi pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus.

8.8.    Priimant į priešmokyklinio ugdymo grupę ar pirmąją klasę (jei nelankė priešmokyklinio ugdymo grupės), papildomai pristatomas nustatytos formos mokinio sveikatos lapas.

9.  Ugdytinių ir mokinių priėmimas į mokyklą, šalinimas iš jos, mokyklos baigimas, išvykimas ar perkėlimas į kitą ugdymo įstaigą įforminamas direktoriaus įsakymu.

         10. Švietimo santykius tarp priešmokyklinio amžiaus vaiko, mokinio (toliau mokinio) ir mokyklos įforminami rašytine sutartimi:

         10.1. mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai, rūpintojai), veikdami išimtinai vaiko interesais;

         10.2. vaikas nuo 14 iki 16 metų mokymo sutartį sudaro turėdamas tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

         10.3. sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymo programa, forma, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai;

         10.4. švietimo santykiai prasideda nuo vaiko pirmos ugdymo, mokinio pirmos mokymosi dienos. Sutartys sudaromos iki pirmos ugdymo, mokymosi dienos. Sutarties nuostata, prieštaraujanti Švietimo ir kitiems įstatymams, negalioja. Sutartis registruojama mokykloje.

          11. Vaikui, jo tėvams (globėjams) pageidaujant pereiti mokytis į kitą mokymo įstaigą mokykla trukdžių nesudaro. Išvykstančiajam mokiniui išduodamas mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

          12. Mokykla, dėl objektyvių priežasčių, negalinti užtikrinti mokiniui, besimokančiam pagal privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios arba socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogine psichologine bei Vaiko teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje.

           13. Mokinys, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas, jei jo elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, suderinusi su Vaiko teisių apsaugos tarnyba gali būti pašalintas iš mokyklos. Mokyklos vadovas kartu su mokyklos steigėju mokinį, dalyvaujant jo tėvams (globėjams, rūpintojams), perkelia į kitą mokyklą. Apie mokinio pašalinimą ir perkėlimą mokykla informuoja mokinio gyvenamosios vietos savivaldybę. Vyresni kaip 16 metų mokiniai gali būti pašalinti iš mokyklos mokytojų  tarybos nutarimu, mokyklos tarybai pritarus.      

14. Rajono švietimo skyriui, nepilnamečių reikalų inspekcijai pritarus mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos, jei jis:

14.1. sistemingai grubiai pažeidinėja mokyklos vidaus tvarkos taisykles;

14.2. nepadeda taikytos poveikio priemonės, svarstymas bei nuobaudų skyrimas klasės susirinkime, mokytojų taryboje, mokyklos taryboje, nepilnamečių reikalų komisijoje.

 

IV. MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS,

PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

15. Vaiko teisės:

15.1. ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje;

15.2. turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai;

15.3. į medicinos aptarnavimą, tinkamą mitybą ir higieną;

15.4. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių, sveikatą bei poreikius;

15.5. bręsti doroviškai, ugdytis bendravimo kultūrą;

15.6. atskleisti savo gebėjimus ir talentus;

15.7. ugdyti savo kalbą, perimti tautos kultūrą, papročius ir tradicijas.

16. Mokinio teisės:

16.1. į nemokamą mokymą;

16.2. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, pasirinkti programas papildančius bei saviraiškos poreikius tenkinančius programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį bendrąjį išsilavinimą;

16.3. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;

16.4. į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę; sukakus 14 metų apsispręsti dėl tikybos mokymosi;

16.5. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;

16.6. turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje;

         16.7. savarankiškai mokytis ir eksternu laikyti bet kurios klasės baigimo, pagrindinio ugdymo žinių patikrą;

16.8. gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas jo elgesys;

16.9. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių ir sveikatą;

16.10. dalyvauti mokyklos savivaldoje nuostatuose nustatyta tvarka;

          16.11. gauti geros kokybės švietimą;

 16.12. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei sociologinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;

16.13. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

17. Mokinių pareigos:

17.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų;

17.2. mokytis iki 16 metų bendrojo lavinimo ar kitokioje formaliojo švietimo sistemos mokykloje; įgyti pakankamai žinių ir patirties tam, kad teisingai pasirinktų tolesnį mokymosi ar profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošęs savarankiškam gyvenimui;

17.3. gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;

17.4. laikytis žmonių bendrabūvio normų;

17.5. dalyvauti mokykloje organizuojamuose testavimuose, pasiekimų patikrinimuose; sąžiningai atlikti skirtas užduotis;

         17.6. mokiniai, nevykdantys savo pareigų, atsako pagal Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykles.

18. Tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų) teisės:

18.1. reikalauti, kad jų vaikui būtų teikiamas valstybinius standartus atitinkantis bendrasis lavinimas;

18.2. dalyvauti nustatant ugdymo turinį, metodus, vertinimo formas ir pan.;

18.3. gauti informaciją apie savo vaiko mokymąsi, elgesį, mokymosi sąlygas;

18.4. kartu su mokytojais spręsti vaiko palikimo kartoti kursą klausimą;

18.5. dalyvauti mokyklos savivaldoje;

          18.6. naudotis Specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.

19. Tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų) pareigos:

19.1. pasitikėjimo, atvirumo ir reiklumo dvasia ugdyti darbštų, iniciatyvų vaiką, gebantį savarankiškai veikti ir prisiimti atsakomybę;

19.2. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo bei mokymosi sąlygas, užtikrinti punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą;

19.3. bendrauti su mokyklos mokytojais ir vadovais, dalyvauti sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus;

19.4. užtikrinti, kad vaikas mokytųsi iki 16 metų bendrojo lavinimo arba kitokioje formaliojo švietimo sistemos mokykloje;

         19.5. kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį;

19.6. apsaugoti vaiką nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo;

          19.7. tėvai (globėjai, rūpintojai), kurie neatlieka savo pareigų, fiziškai, psichiškai ir moraliai žaloja vaikus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

20. Mokytojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų teisės:

20.1. laisvai pasirinkti pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir formas;

20.2. tobulinti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį atlyginimą;

          20.3. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

20.4. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir metodines grupes ar susivienijimus;

20.5. pagal LR ŠMM įstatymą gauti mokamas atostogas mokymo priemonėms rengti ir kvalifikacijai tobulinti;

20.6. atostogauti vasarą ir naudotis Vyriausybės numatytomis lengvatomis;

20.7. vertinti mokyklos vadovų ir kolegų vadybinę ir pedagoginę veiklą, teikti siūlymus dėl pedagoginės veiklos tobulinimo;

20.8. dalyvauti mokyklos savivaldoje;

          20.9. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;

          20.10. naudotis kitomis Profesinio mokymo, Specialiojo ugdymo, Aukštojo mokslo, Neformaliojo švietimo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.

21. Mokytojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų pareigos:

21.1. užtikrinti ugdomų vaikų, mokinių saugumą, kokybišką ugdymą, pagal mokinių siekius ir galimybes individualizuoti ugdymo turinį, laiduojant gerus ugdymo rezultatus;

21.2. skatinti mokinius mokytis, padėti turintiems mokymosi sunkumų, objektyviai vertinti pasiekimus;

21.3. siekti, kad kiekvienas mokinys gebėtų bendrauti ir bendradarbiauti, imtųsi atsakomybės, savarankiškai veiktų  vadovaudamasis pilietinėmis nuostatomis;

21.4. pritaikyti integruotiems specialiųjų poreikių vaikams ugdymo turinį, metodus ir mokymo priemones, bendradarbiauti su mokyklos specialiojo ugdymo komisija;

21.5. siekti, kad mokiniai savo gyvenimą grįstų dorinėmis vertybėmis;

21.6. padėti mokiniams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoti kultūrinius interesus, daryti poveikį sociokultūrinei mokyklos aplinkai;

21.7. formuoti mokinių sveikos gyvensenos, civilinės saugos darbe bei buityje įgūdžius;

21.8. laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų, pedagoginės prevencijos principo;

21.9. pasiruošti pamokoms, papildomojo ugdymo užsiėmimams;

21.10. analizuoti savo pedagoginę veiklą, vertinti ugdymo rezultatus ir su jais supažindinti moksleivius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), kolegas ir mokyklos vadovus;

21.11. bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu mokytis vienam iš kito;

21.12. tobulinti kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis;

          21.13. dalyvauti pasiekimų patikrinimų, egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo komisijose;

21.14. nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus;

         21.15. suteikti vaikui, mokiniui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu yra taikomas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, apie tai informuoti mokyklos vadovą, socialinį pedagogą bei Vaiko teisių apsaugos tarnybą;

21.16. laikytis mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių.

22. Klasės vadovo pareigos:

22.1. rūpintis mokinių asmenybiniu ir socialiniu ugdymu bei branda;

22.2. burti klasėje dirbančius mokytojus ir kitus specialistus (bibliotekininkas, asmens sveikatos priežiūros darbuotojas, neformaliojo ugdymo vadovus ir kt.) klasės mokinių ugdymui planuoti ir derinti;

22.3. pažinti mokinių polinkius, poreikius, interesus; siekti, kad jie dalyvautų svarstant ugdymo turinį, formas ir metodus;

22.4. domėtis ir rūpintis mokinių sveikata, jų sauga, padėti jiems reguliuoti darbo ir poilsio režimą, puoselėti sveiką gyvenseną;

22.5. padėti mokiniams formuotis vertybines nuostatas, ugdyti jų pilietiškumą, gebėjimą vadovautis demokratiniais bendravimo principais;

22.6. bendrauti su kiekvienu mokiniu ir jo šeima, informuoti tėvus (ar vaiko globėjus) apie jo mokymąsi ir elgesį; neatidėliojant išsiaiškinti mokyklos nelankymo priežastis;

22.7. suteikti vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoti mokyklos vadovus bei Vaikų teisių apsaugos tarnybą;

22.8. padėti mokiniams spręsti iškylančias psichologines, bendravimo, mokymosi ir kt. problemas;

22.9. padėti mokiniams pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos sritį.

23. Bibliotekininko teisės, pareigos ir atsakomybė. Bibliotekininkas:

23.1. neša finansinę atsakomybę už bibliotekinius fondus;

23.2. dirba bibliotekoje po 2 valandas darbo dienomis;

23.3. planuoja savo veiklą, kasmet darbo planą pateikia mokyklos veiklos planą sudarinėjančiai darbo grupei;

23.4. veda griežtą grožinės literatūros ir vadovėlių išdavimo apskaitą;

23.5. sudaro sąlygas mokyklos bendruomenei naudotis bibliotekiniais fondais, bibliotekoje esančiais kompiuteriais;

23.6. vykdo švietėjiškus renginius mokykloje (knygų parodas, popietes, viktorinas ir kt.);

23.7. vykdo vadovėlių, grožinės literatūros užsakymus.

 

V. SAVIVALDA

 

           24. Mokyklos savivalda grindžiama švietimo tikslais, mokykloje vykdomomis neformaliojo ir formaliojo švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.

25. Mokyklos taryba - aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Mokyklos taryba formuojama iš mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų.

25.1. Tarybai mokiniai, mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai) atstovauja lygiomis dalimis.

25.3. Į tarybą renkami 5-10 klasių mokiniai.

25.4. Tėvų atstovai į Mokyklos tarybą renkami visuotiniame tėvų susirinkime, mokytojų - Mokytojų tarybos posėdyje, mokinių - visų 5-10 klasių mokinių slaptu balsavimu.

Į Mokyklos tarybą lygiomis dalimis išrenkami 3 tėvų, 3 mokinių, 3 mokytojų atstovai;

25.5. Mokyklos tarybos pirmininkas išrenkamas arba perrenkamas vienų metų kadencijai pirmame naujų mokslo metų Mokyklos tarybos posėdyje jos narių slaptu balsavimu. Pirmininku negali būti mokyklos direktorius.

25.6. Tarybos posėdis ir jo priimti nutarimai teisėti, jei jame dalyvauja 2/3 visų narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo. Tarybos posėdžiai vyksta nerečiau kaip kartą per ketvirtį.

25.7. Be tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami kitų rajono įstaigų ir institucijų (seniūnijos, laisvalaikio ir pramogų centro, bažnyčios) atstovai, mokyklos rėmėjai, rajono savivaldybės, policijos komisariato darbuotojai, atskiri mokiniai ir jų tėvai.

25.8. Mokyklos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams 1 kartą per metus.

26. Mokyklos tarybos funkcijos:

26.1. nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja mokyklos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką;

26.2. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų įvertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;

26.3. teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus; vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;

26.4. mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus;

26.5. inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

26.6. skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją;

26.7. kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;

26.8. gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

27. Mokytojų taryba. Paskirtis - mokytojų, profesinių ir bendrųjų ugdymo klausimų sprendimas.

27.1. Tarybą sudaro mokyklos direktorius, jo pavaduotoja(-as) ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, auklėtojai, socialiniai ir specialieji pedagogai, bibliotekininkas,  kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

27.2. Mokytojų tarybos pirmininku yra mokyklos direktorius. Sekretorių renka šios tarybos nariai.

27.3. Tarybos posėdžius kviečia jos pirmininkas nerečiau kaip 1 kartą per ketvirtį, reikalui esant ir dažniau. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

27.4. Be tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami atskiri mokiniai ir jų tėvai, mikrorajono įstaigų, organizacijų vadovai, rėmėjai.

27.5. Žinias apie mokinių pažangumą ir pasiekimus tarybai pateikia klasių auklėtojai.

Pasiekimų vertinimo informaciją renka ir fiksuoja direktoriaus pavaduotoja(as) ugdymui. Surinkta informacija panaudojama planuojant mokyklos veiklą, sudarant ugdymo, mokyklos strateginį planus.

28. Mokytojų tarybos funkcijos:

28.1. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto moksleivių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

28.2. diskutuoja dėl mokyklos veiklos programos, aptaria ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo ir bendrojo išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;

28.3. aptaria moksleivių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus.

28.4. aptaria mokykloje steigiamų mokinių savivaldos institucijų veiklą, pasiūlymus ir nutarimus.

29. Mokinių taryba.

Ji renkama vieneriems mokslo metams moksleivių susirinkime visuotiniu slaptu jos delegatų balsavimu. Tarybą sudaro po du 5-10 klasių atstovus, išsirenka pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių.

30. Mokinių tarybos funkcijos:

30.1.  renka atstovus į mokyklos tarybą;

30.2. teikia mokyklos vadovybei siūlymus dėl mokyklos veiklos bei mokymo plano ir kitų juridinių aktų sudarymo;

30.3. kartu su mokyklos vadovybe rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;

30.4. svarsto mokinių teisių ir pareigų klausimus, teikia siūlymus mokyklos vadovybei.

 

VI. VALDYMAS

 

         31.  Mokyklai vadovauja direktorius, kurį į pareigas skiria, atleidžia iš jų bei skiria nuobaudas steigėjas įstatymų nustatyta tvarka.

32. Direktorius:

32.1. inicijuoja mokyklos veiklos programų rengimą, aiškina mokyklos bendruomenės nariams valstybinę bei regioninę švietimo politiką;

32.2. telkia mokyklos bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, mokyklos veiklos programai vykdyti;

32.3. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius mokyklos bendruomenės santykius;

32.4. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;

32.5. inicijuoja darbuotojų pareiginių instrukcijų rengimą ir jas tvirtina;

32.6. organizuoja mokyklos tarybos bei mokytojų tarybos darbą;

32.7. atsako už saugumo techniką ir sanitariją, vykdo įvadinį instruktažą, rengia kai kurias instrukcijas darbo vietoje;

32.8. kontroliuoja, kad mokyklos aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos;

32.9. stebi, analizuoja, vertina mokyklos veiklą, ugdymo rezultatus;

32.10. rūpinasi pedagogų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis;

32.11. sudaro Specialiojo ugdymo komisiją ir organizuoja jos darbą, rūpinasi specialiosios pedagoginės – psichologinės pagalbos moksleiviams teikimu;

32.12. plėtoja bendradarbiavimą su moksleivių tėvais (ar vaiko globėjais);

32.13. palaiko ryšius su Vaikų teisių apsaugos tarnyba, mokyklos rėmėjais, vietos bendruomene;

32.14. organizuoja pagrindinės mokyklos baigimo žinių patikrinimą, nustatyta tvarka teikia informaciją Egzaminų centrui;

32.15. rūpinasi mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbų ir civiline sauga;

32.16. sudaro metinę mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, atlieka kitas mokyklos steigėjo priskirtas bei kituose teisės aktuose numatytas funkcijas ir atsako už jų vykdymą;

32.17. atstovauja mokyklai kitose institucijose.

 

33. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

33.1. organizuoja ugdymo plano, bendrųjų programų vykdymą, pamokų ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščių sudarymą;

33.2. teikia pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai;

33.3. stebi ugdymo procesą ir vertina ugdymo rezultatus;

33.4. skatina pedagogus tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti ir atestuotis;

33.5. tvarko mokinių mokyklos baigimo dokumentų apskaitą;

33.6. planuoja metodinį darbą. Koordinuoja metodinių grupių veiklą;

33.7. vykdo mokinių teisės pažeidimų prevenciją, informuoja suinteresuotas institucijas apie vengiančius mokytis vaikus ir įstatymų nustatyta tvarka taiko poveikio priemones;

33.8. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą;

33.9. vykdo kitas pareiginėje instrukcijoje numatytas funkcijas.

34. Ūkvedys:

34.1. rūpinasi mokyklos patalpų paruošimu darbui, sanitarija ir higiena;

34.2. organizuoja aptarnaujančio personalo darbą;

34.3. rūpinasi mokyklos pastatų, inventoriaus ir mokymo priemonių apsauga;

34.4. vykdo kitas pareiginėje instrukcijoje numatytas funkcijas.

 

Darbo tvarkos taisyklės, reikalavimai, atsakomybė

 

35. Mokyklos vadovai:

35.1. reikalauja, kad mokyklos darbuotojai laikytųsi mokyklos nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių ir pareigybinių instrukcijų;

35.2. organizuoja ugdomąjį procesą;

35.3. vykdo darbo apskaitą;

35.4. reikalauja griežtos darbo drausmės laikymosi, formuoja darbo kolektyvą, inspektuoja pamokas, fiksuoja ir vertina rezultatus;

35.5. skatina darbuotojus rezultatyviam darbui;

35.6. esant reikalui, skiria drausmines nuobaudas;

35.7. sudaro sąlygas tobulinti mokymo – auklėjimo procesą, skleisti gerąją darbo patirtį;

35.8. sudaro sąlygas mokyklos darbuotojų dalykinės kvalifikacijos kėlimui. Nustatytu terminu organizuoja pedagogų atestaciją;

35.9. pagal galimybes aprūpina reikiamomis mokymo priemonėmis, įrengimais ir ūkiniu inventoriumi;

35.10. rūpinasi finansiniais ištekliais, žmonių sauga darbe;

35.11. sudaro sąlygas darbuotojų ir mokinių maitinimui;

35.12. užtikrina darbo užmokesčio išmokėjimą nustatytais terminais;

35.13. tvirtinant darbo krūvį laikosi klasių perimamumo ugdomajame ir auklėjamajame procese principo, darbo krūvio apimties. Darbo krūvis neturi viršyti 36 savaitinių valandų;

35.14. skiria klasės vadovus. Skyrimas įforminamas direktoriaus įsakymu.

36. Mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogas:

36.1. privalo gerai žinoti ir laikytis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo, mokyklos nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių;

36.2. privalo vykdyti mokymo programas;

36.3. sistemingai kelti savo kultūrinį ir teorinį lygį, dalykinę kvalifikaciją, privalo būti tinkamo elgesio ir aukštos moralės;

36.4. privalo visada būti atidūs vaikams, mokiniams, glaudžiai bendradarbiauti su jų tėvais (globėjais, rūpintojais) ir kolektyvo nariais;

36.5. tiesiogiai atsako už vaikų, mokinių sveikatą ir gyvybės saugumą mokyklos mokymo procese ir užklasinių, užmokyklinių renginių, kuriuos organizuoja mokykla, metu. Apie sužeistą mokinį, nelaimingą atsitikimą turi būti informuota mokyklos administracija;

36.6. mokinių rudens, žiemos ir pavasario atostogos, o taip pat vasaros atostogos, nesutampančios su eilinėmis atostogomis, yra pedagoginio darbuotojo darbo laikas. Mokyklos administracija šiuo metu gali skirti ugdomuosius ir organizacinius darbus, nustatant darbo laiką, neviršijantį jų darbo krūvio iki atostogų;

36.7. laikosi darbo drausmės ir tvarkos;

36.8. atvyksta į darbą ne vėliau kaip 15 minučių iki pamokos pradžios;

36.9.      atsako už užrašų teisingumą mokyklos dokumentuose;

36.10.  vaduojantis mokytojas laiku užpildo klasės ir pamokų vadavimo dienynus;

36.11.  reguliariai vertina mokinių žinias griežtai laikantis vertinimo normų;

36.12.  kiekvienas mokytojas rūpinasi savo dalyko pamokų lankomumu;

36.13.   nešalina mokinių iš pamokų, neatitraukia jų darbams, nesusijusiems su mokymo procesu, nesiuntinėja iš pamokų įvairiems reikalams (atsinešti sąsiuvinio, knygos, sportinės aprangos ir t.t.);

36.14.  kai mokinys pasišalina iš pamokos, mokytojas informuoja klasės auklėtoją;

36.15.  kūno kultūros, technologijų mokytojai negali išleisti iš pamokų tų pavienių mokinių, kurie nepasiruošę pamokai. Tokie mokiniai privalo pamoką stebėti;

36.16.   draudžiama palikti vienus mokinius kabinete, sporto salėje, aikštelėse, dirbtuvėse;

36.17.  visi mokytojai privalo dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, iš kurių gali būti išleisti pateikus prašymą raštu, nurodant priežastį;

36.18.  neatvykę arba pavėlavę į pamoką, posėdį ar susirinkimą, pasiaiškina raštu dėl darbo drausmės pažeidimo;

36.19.  jungiasi į dalykines metodinio darbo grupes, ieško inovacijų, dalinasi darbo patirtimi, ieško darbo turinį ir jo kaitą atitinkančių pedagoginės veiklos formų ir metodų;

36.20.  teikia pasiūlymus, organizuojant mokyklos veiklą, dalyvauja mokyklos savivaldoje;

36.21.  bendradarbiauja su kolegomis, abipusiu susitarimu stebi vienas kito pamokas;

36.22.  kasmet privalo pasitikrinti sveikatą;

36.23.  privalo laikytis darbo saugos reikalavimų;

36.24.  visi mokytojai pažymius įrašo į pažymių knygeles;

36.25.  rašomuosius darbus grąžina ne vėliau kaip po savaitės. Dienyne pažymiai surašomi į tą dieną, kada buvo rašytas darbas;

36.26.  vykstant su mokiniais į ekskursiją, turistinį žygį, išvyką, mokytojas mokyklos direktoriui pateikia renginio maršrutą bei mokinių sąrašą raštu;

36.27.  atsako už jiems perduotus vadovėlius iš mokyklos vadovėlių fondo.

37.  Klasės vadovas:

37.1. laisvai renkasi auklėjimo metodus, priemones, renginius, kartu su moksleiviais planuoja auklėjamąjį darbą;

37.2. ugdo mokinių vertybines nuostatas, pilietiškumą, demokratiją, puoselėja dorovę, sveiką gyvenimą;

37.3. palaiko ryšius su mokinių tėvais (globėjais), domisi mokinių socialinėmis gyvenimo aplinkybėmis, sveikata. Nesant tinkamų gyvenimo bei mokymosi sąlygų mokinio namuose, kreipiasi į seniūnijos socialinės rūpybos komisiją. Tikrina mokinio polinkius, pomėgius, interesus;

37.4. palaiko ryšius su dalykų mokytojais, koreguoja mokinių ir mokytojų santykius, turinčius įtakos ugdymo procesui;

37.5. praveda klasės mokinių tėvų susirinkimus ne rečiau kaip vieną kartą per trimestrą;  

37.6. tvarko klasės dienyną, mokinių asmens bylas, pažymių knygeles, nuolat stebi klasės pažangumą ir lankomumą;

37.7. pažymių knygeles tvarko  ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites: patikslina įrašytus pažymius, trūkstamus įrašo, pažymi praleista pamokas, patikrina tėvų parašus;

37.8. po posėdžio per savaitę supažindina tėvus su trimestriniais (pusmečio) pažymiais, informuoja nedrausmingo ar blogai besimokančio mokinio tėvus. Jei mokinys paliekamas kartoti kurso, šalinamas iš mokyklos ar gavo papildomus darbus, tėvai informuojami pasirašytinai;

37.9. reikalauja, kad praleidę pamokas mokiniai atneštų raštišką tėvų paaiškinimą. Kai mokinys praleido daugiau nei tris dienas, jis privalo atnešti gydytojo pažymą;

37.10. supažindina mokinius su saugaus eismo, darbų saugos taisyklėmis ir pažymi apie tai klasės dienyne;

37.11. organizuoja mokinių savitvarką, budėjimą;

37.12. dalyvauja mokytojų metodinės grupės užsiėmimuose.

 38. Socialinis pedagogas:

38.1.      Dirba su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais.

38.2.   Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo programas.

38.3.      Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.

38.4.      Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos teikimo būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą.

38.5.      Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.

38.6.     Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

38.7.      Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

38.8.     Lanko vaikus jų namuose.

 

Mokinių elgesio taisyklės su skatinimo ir drausminimo priemonių sistema

39. Mokinys privalo:

39.1. Gerai žinoti ir laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, mokyklos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių.

39.2. Laiku ateiti į mokyklą, nevėluoti, savavališkai neišeiti iš pamokos.

39.3. Atvykti į mokyklą pasiruošę darbui, tvarkingi, švarūs, tinkamai apsirengę.

39.4. Skambutis – pamokos pradžia. Nuskambėjus skambučiui mokiniai privalo būti kabinete.

39.5. Per kūno kultūros pamokas mokiniai, dėl kurios nors priežasties negalintys sportuoti, privalo stebėti pamoką ir vykdyti mokytojo nurodymus.

39.6. Mokinys privalo vykdyti visus budinčiųjų mokytojų ir mokinių nurodymus.

39.7. Esant rimtai priežasčiai nedalyvauti pamokoje, mokinys turi pateikti dalyko mokytojui ir budinčiam administracijos atstovui pateisinantį raštą.

39.8. Apie mokinio pasišalinimą iš pamokos mokytojas privalo pranešti klasės auklėtojui.

39.9. Klasėje mokinys turi sėdėti ten, kur paskiria klasės auklėtojas ar mokytojas.

39.10. Klasės auklėtojas kartu su mokiniais privalo atsakyti už klasės tvarką ir švarą. 

39.11. Tausoti mokyklos inventorių, mokymo priemones, taupyti elektrą ir vandenį.

39.12. Sulaužęs ar sugadinęs mokyklos inventorių, privalo materialiai atlyginti padarytą žalą mokyklai.

39.13. Laikytis tarpusavio bendravimo ir kultūringo elgesio taisyklių.

39.14. Kiekvienoje pamokoje privalo turėti pasiekimų/pažymių knygelę.

39.15. Žinoti ir vykdyti saugumo technikos reikalavimus.

39.16. Tausoti vadovėlius, juos aplenkti. Pasibaigus mokslo metams, grąžinti vadovėlius mokytojams, knygas – bibliotekai. Pametęs ar suniokojęs bibliotekos knygą ar vadovėlį, privalo jį pakeisti nauju arba atlyginti pinigais.

39.17. Laikytis higienos taisyklių.

40. Draudžiama:

40.1. Rūkyti, vartoti svaiginančius gėrimus bei narkotines medžiagas mokyklos teritorijoje.

40.2. Neštis į mokyklą nereikalingus ir mokymuisi trukdančius daiktus, kurie kelia pavojų gyvybei ir sveikatai.

40.3. Pasisavinti ne savo daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių, skriausti silpnesnius ir jaunesnius už save.

40.4. Šiukšlinti mokykloje ir jos teritorijoje.

40.5. Žaisti azartinius žaidimus, organizuoti nelegalius mainus, prekybą.

40.6. Pamokų metu naudotis mobiliais telefonais.

41. Mokiniai turi būti supažindinti su mokinių elgesio ir vidaus tvarkos taisyklėmis, o mokiniui pažeidus mokyklos vidaus tvarkos taisykles, jam taikomos šios nuobaudos:

41.1. Klasės auklėtojo žodinė pastaba, dalyko mokytojo žodinė pastaba, perspėjimas.

41.2. Pastaba įrašoma į mokinio pažymių knygelę. Reikalaujama, kad mokinio tėvai susipažintų ir patvirtintų tai parašu.

41.3. Apsilankymas mokinio šeimoje. Susipažįstama su šeimos aplinka, kalbamasi apie mokinio elgesį (klasės auklėtojas, dalyko mokytojas).

41.4. Mokinys iškviečiamas pokalbiui pas mokyklos vadovą, atsakingą už mokinių drausmę.

41.5. Į mokyklą iškviečiami mokinio tėvai ir informuojama apie mokinio elgesį.

41.6. Mokinys kartu su tėvais iškviečiamas į tarybos posėdį, kuriame kviečiame dalyvauti mokyklos savivaldos atstovus, dėstančius mokytojus, nepilnamečių reikalų inspektorius, vaikų teisių apsaugos tarnybos atstovas (priklausomai nuo būtinumo).

41.7. Mokinys kartu su tėvais iškviečiamas į seniūnijos nepilnamečių reikalų komisijos posėdį ir svarstomas.

41.8. Mokinio elgesys svarstomas mokytojų tarybos posėdyje.

41.9. Ypatingais atvejais, gavus raštišką rajono švietimo skyriaus vedėjo, vaiko teisių apsaugos darbuotojų, rajono nepilnamečių reikalų inspekcijos pritarimą, mokyklos tarybos sprendimu, informuojant rajono švietimo skyrių, vaikų teisių apsaugos tarnybos darbuotojus, moksleivis yra šalinamas iš mokyklos.

41.10.  Nepažangūs moksleiviai, sulaukę 16 metų, gali būti šalinami iš mokyklos.

42. Mokinių skatinamas.

42.1. Mokinys pagiriamas, paskatinamas individualiai ir prieš klasės kolektyvą.

42.2. Pagyrimas parašomas mokinio pažymių knygelėje.

42.3. Gerai ir labai gerai besimokantiems mokiniams direktoriaus įsakymu pusmečio pabaigoje reiškiama padėka. Padėka reiškiama labai gerai mokyklą lankantiems, aktyviai užklasinėje veikloje dalyvaujantiems mokiniams.

42.4. Geriausiai besimokantiems mokiniams organizuojamos ekskursijos, jie apdovanojami masinių bendruomenės renginių metu.

43. Lankomumas.

43.1. Klasių auklėtojai privalo turėti visų mokinių praleistų pamokų pateisinimo dokumentus.

43.2. Tėvai informuojami apie kiekvieną mokinio pasišalinimą iš pamokų.

43.3. Mokiniui, praleidinėjančiam pamokas be priežasties, taikoma mokyklos nuobaudų sistema.

43.4. Jei mokinys nelanko mokyklos, klasės auklėtojas ir administracijos atstovas lankosi mokinio namuose, aiškinasi nelankymo priežastis.

43.5. Dėl labai blogo mokinio lankomumo kreipiamasi į rajono vaikų teisių apsaugos tarnybą, nepilnamečių reikalų inspekciją.

44. Pavėlavimai.

44.1.Klasių auklėtojai išaiškina vėluojančius moksleivius ir vėlavimo priežastis.

44.2.Nuolat vėluojantiems mokiniams taikoma mokyklos nuobaudų sistema.

 

Mokinių maitinimo(-si) ir sveikatos priežiūros tvarka

 

45. Mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogas atsako už mokinių, vaikų sveikatą ir gyvybę pamokų, papildomo ugdymo bei mokyklos organizuojamų renginių metu.

46. Kiekvieną pertrauką mokytojai budi mokykloje ir atsako už vaikų, mokinių saugumą.

47. Administracija, mokytojai, žinantys fizinius, psichinius vaikų žalojimo atvejus iš tėvų pusės, informuoja Vaiko teisių apsaugos tarnybą.

48. Mokytojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, panaudojęs prieš vaiką, mokinį fizinę jėgą, atsako įstatymo numatyta tvarka.

49. Seniūnijos med. punkto felčerė rūpinasi mokinių sveikatos priežiūra.

50. Rekomenduojama mokiniams neskirti namų darbų atostogų laikotarpiu.

51.  Mokinius ir mokyklos darbuotojus maitina mokyklos valgyklos darbuotojai.

52. Pagal valstybės skiriamas lėšas nemokamai maitinami priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių bei socialiai remtini mokiniai.

53. Maitinimo laiką nustato mokyklos mokytojų taryba, valgyklos vedėja.

54. Kiekvienas mokinys, kurio šeimos nariams atlyginimo vidurkis neviršija nustatyto vyriausybės minimumo, turi teisę gauti nemokamą maitinimą. Tai sprendžia, vadovaujantis surinktais dokumentais, Šakių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyrius.

 

Atsakomybė

 

55. Mokiniai, nevykdantys savo pareigų, atsako pagal mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykles.

56. Mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir tėvai (ar vaiko globėjai), kurie neatlieka savo pareigų, fiziškai, psichiškai ir moraliai žaloja vaikus, atsako įstatymų numatyta tvarka.

57. Mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai atsako už mokinių sveikatą ir gyvybę pamokų, papildomojo ugdymo bei mokyklos organizuotų renginių metu.

58. Mokyklos vadovybė atsako už švietimo ir mokslo ministro įsakymų, kitų norminių dokumentų vykdymą, užtikrina, kad nebūtų vykdomi moksliniai bandymai ar kitokie eksperimentai su vaiku, galintys pakenkti jo gyvybei, sveikatai, normaliai asmenybės brandai.

59. Mokyklos direktorius atsako už visą mokyklos veiklą ir jos rezultatus.

60. Mokyklos vadovams ir kitiems dirbantiesiems, pažeidusiems darbo drausmę, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.

61. Mokyklos buhalterijos darbuotojas atsako už mokyklos finansinių operacijų teisingumą, savalaikį atlygių paskaičiavimą ir išmokėjimą mokyklos darbuotojams.

 

Ugdymo organizavimo tvarka

 

62. Pamokų tvarkaraštis, pedagogų keitimasis ir pavadavimas.

62.1. Pamokų tvarkaraštį sudaro atsakingas už šį darbą pavaduotojas ugdymui pirmam pusmečiui kiekvienais metais iki rugpjūčio 30 d., antram pusmečiui kiekvienais metais iki sausio 30 d. Jį tvirtina mokyklos direktorius.

62.2. Mokytojo ligos atveju, pagal galimybę, organizuojamas pamokų pavadavimas arba keičiamos pamokos.

62.3. Mokyklos vadovybei paprašius, neturintis savo pamokų mokytojas pavaduoja sergančio kolegos pamokas.

62.4. Mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams draudžiama savo nuožiūra keisti užsiėmimų tvarkaraštį ir darbo grafiką, išleisti moksleivius namo.

62.5. Apie pakeitimus tvarkaraštyje mokytojai ir mokiniai iš anksto informuojami skelbimų lentose arba asmeniškai.

62.6. Metodinė diena, mokytojui pageidaujant, gali būti suteikiama, turint ne didesnį 24 savaitinių pamokų krūvį.

62.7. Už tvarkaraštį atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už higienos normas atitinkantį pamokų išdėstymą mokytojams ir mokiniams.

 

Pamokų laikas, trukmė

 

63. Pamokos pradedamos atsižvelgiant į mokinių atvykimo į mokyklą laiką (pavėžėjimo galimybes), bet ne anksčiau kaip 8 val.

64. Pamokų, pertraukų laiko grafiką sudaro direktoriaus pavaduotoja(-as) ugdymui. Privalomos trys pertraukos ne mažiau 20-ties minučių trukmės mokinių maitinimui.

65. Priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1 kl. pamokų trukmė 35 min., 2-10 klasių - 45 min.

 

Mokinių atostogos ir mokymosi laikas

 

66. Mokiniams atostogos skiriamos atsižvelgiant į švietimo ir mokslo ministerijos nurodytas datas. Priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1-5 kl. mokiniams skiriamos papildomos atostogos. Konkretus atostogų laikas numatomas mokyklos ugdymo plane, kurį tvirtina mokyklos taryba.

67. Mokykla dirba penkių dienų savaitę. Mokslo metai skirstomi pusmečiais arba trimestrais. Konkretų sprendimą priima mokyklos taryba.

 

Mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimas

 

68. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis LR ŠMM ministro 2004 02 25 įsakymu Nr. ISAK-256.

69. Pagrindiniai vertinimo tipai: diagnostinis, formuojamasis, apibendrinamasis, norminis, kriterinis.

70. Vertinimo tikslai ir uždaviniai:

70.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei.

70.2. Nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę.

70.3. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus.

70.4. Suteikti tėvams (globėjams) informacijos apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius tarp vaiko tėvų ir mokyklos.

70.5. Nustatyti mokyklai savo darbo kokybę , planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti mokinių poreikius atliepiančią pagalbą.

71. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais mokinio poreikiais.

72. Konkretus atskirų klasių mokinių, atskirų dalykų vertinimas kasmet numatomas ir fiksuojamas mokyklos ugdymo plane, kurį rengia darbo grupė, tvirtina mokyklos taryba.

 

Dienynų tvarkymas ir apsauga.

 

73. Dienynas – valstybinis dokumentas, kurį tvarko ir pildo, vadovaujantis paaiškinimais ir pedagogų tarybos posėdžių nutarimais, tik mokytojas. Dienyną net trumpam patikėti moksleiviams draudžiama.

73.1. Dienynai laikomi mokytojų kambaryje jiems skirtoje vietoje.

73.2. Mokytojas eina į pamokas tik su dienynu. Jeigu dėl kurių nors priežasčių dienynas nerandamas, apie tai tuojau pat pranešama mokyklos vadovui.

73.3. Mokytojas po pamokos nedelsiant atneša dienyną į mokytojų kambarį ir padeda į jam skirtą vietą.

73.4. Mokytojai, neturintys pamokoje dienyno, jį pildo tą pačią dieną pertraukų metu.

 

Patalpų panaudojimas

                                             

74. Priešmokyklinio ugdymo ir 1– 10 klasių moksleiviai dirba jiems pastoviai skirtose patalpose. Informacinių technologijų, dailės, muzikos, chemijos, fizikos mokosi kabinetuose.

75. Klasių auklėtojai užtikrina estetinį patalpų apipavidalinimą ir tvarką klasėse.

76. Mokytojas, vedantis kabinete pamokas, atsako už inventoriaus, priemonių ir apipavidalinimo išsaugojimą.

77. Klasių, kabinetų stenduose esanti medžiaga turi būti estetiškai apipavidalinta ir sistemingai atnaujinama.

78. Už sporto salės ir inventoriaus tausojimą atsako kūno kultūros ir pradinių klasių mokytojai.

78.1. Mokiniai sportuoja tik su sportine apranga, į sporto salę įleidžiami tik su sportine avalyne.

78.2. Laisvu metu sporto salė gali būti nuomojama pagal susitarimą.

78.3. Už tvarką salėje ir inventoriaus išsaugojimą renginių metu atsako organizatoriai.

78.4. Po renginių organizatoriai sutvarko salę.

79. Mokytojų kambarys – mokytojų poilsio vieta, kurioje jie palaiko švarą ir tvarką.

80. Moksleiviams vaikščioti po mokytojų kambarį neleidžiama, esant reikalui moksleivis  pasikviečia mokytoją, pasibeldęs į duris.

81. Visa informacija moksleiviams skelbiama skelbimų lentoje.

82. Visa informacija mokytojams skelbiama skelbimų lentoje, suderinus su administracija.

 

Budėjimo mokykloje organizavimas

 

83. Mokytojai kartu su mokiniais budi mokykloje pagal direktoriaus patvirtintą budėjimo tvarkaraštį. Savavališkai keisti šį tvarkaraštį draudžiama.

84. Mokyklos vadovai budi nuo 8.00 iki 14.30 val.

85.   Budintis mokyklos vadovas stebi tvarką pertraukų metu.

86.   Nustatytose mokyklos budėjimo vietose budi po 1 moksleivį.

         87. Vyr. budintis mokytojas ir budintys mokiniai privalo:

87.1. pradėti budėjimą 15 min. iki pamokų pradžios, baigti 15 min. po pamokų;

87.2. turėti skiriamąjį budėtojo ženklą;

87.3. reikalauti, kad mokiniai tvarkingai ir drausmingai elgtųsi, nesistumdytų, nebėgiotų ir nešiukšlintų, laikytųsi kitų mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, saugos reikalavimų;

87.4. stebėti, kad mokiniai negadintų inventoriaus ir patalpų, kad būtų taupoma elektros energija ir vanduo;

87.5. apie pastebėtus trūkumus, elgesio pažeidimus budintis mokinys turi informuoti budintį mokytoją;

87.6. baigus budėjimą, nepalikti nesutvarkytos budėjimo vietos, patikrinti, ar uždaryti langai, užgesintos šviesos, užsukti čiaupai.

88. Klasės auklėtojas gerai išaiškina mokiniams budėjimo taisykles ir kontroliuoja jų vykdymą.

VII. PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

89.        Mokyklos direktorių skiria į darbą neterminuotai ir atleidžia iš jo Šakių rajono savivaldybės taryba Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

90.        Pedagoginius ir kitus darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

91.        Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui pareiginė alga priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, vadybinės kvalifikacinės kategorijos ir veiklos sudėtingumo. Mokyklos mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto pareiginė alga  priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos ir veiklos sudėtingumo.

92.        Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

93.        Direktoriaus darbo užmokestį ir didžiausią leistiną etatų pareigybių skaičių tvirtina Šakių rajono savivaldybės taryba. Darbuotojų darbo užmokestį Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nustato direktorius, neviršydamas Šakių rajono savivaldybės biudžete mokyklai patvirtintų lėšų, skirtų darbo užmokesčiui.

 

VIII. ATESTACIJA, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

94.  Mokyklos vadovai ir mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai atestuojasi LR įsakymų ir LR Vyriausybės nustatyta tvarka, vadovaujantis atestacijos nuostatais.

95.  Mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai atestuojasi pagal mokyklos mokytojų atestacijos perspektyvinę programą penkeriems metams.

96.  Mokytojų atestaciją vykdo mokyklos Atestacijos komisija. Jos sprendimą tvirtina Šakių rajono savivaldybės taryba.

97.  Vadovų atestaciją vykdo Atestacijos komisija prie Šakių rajono švietimo skyriaus.

98.  Per penkerius metus kiekvienas vadovas, mokytojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas privalo skirti 90 val. kvalifikacijos tobulinimui. Atestacijos komisijai reikalinga pateikti tai liudijančius kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (kopijas).

 

IX. PASIEKIMŲ PATIKRINIMAI

 

99.              Mokykla vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą baigiantiems šią mokymosi pakopą mokiniams.

100.          Pasiekimų patikrinimą mokykla organizuoja vadovaudamasi ŠMM tai reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos egzaminų centro pateiktomis užduotimis bei nurodytomis atskirų dalykų pasiekimų patikrinimo vykdymo datomis.

101.          Mokykla direktoriaus įsakymu sudaro pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo ir vertinimo komisijas.

 

X. IŠSILAVINIMO, KVALIFIKACIJOS, PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

 

102.    Išsilavinimo, kvalifikacijos, pasiekimų pažymėjimai išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

103.Už pažymėjimų blankų užsakymą, saugojimą, atsiskaitymą už panaudotus blankus atsako mokyklos direktorius.

104.Už pažymėjimų išrašymą atsakingas mokinių duomenų bazės tvarkytojas bei klasės auklėtojas.

105.Už pažymėjimų apskaitos žurnalų tvarkymą atsako mokinių duomenų bazės tvarkytojas.

106.     Už pažymėjimų blankų užsakymą, aprūpinimą, saugojimą, atsiskaitymą, už panaudotus blankus atsako direktorius.

107.    Pažymėjimams išrašyti, pažymių tikrumui patvirtinti direktoriaus įsakymu sudaroma 3-jų asmenų komisija.

XI. MOKYKLOS RYŠIAI

 

108.   Mokykla bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais  ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaikų teisių apsaugos, mokslo, studijų ir kt. institucijomis).

109.   Mokykla bendradarbiauja su vietos bendruomene, rajono organizacijomis, įstaigomis: seniūnija, laisvalaikio ir pramogų centru, bažnyčia ir kitomis mokyklomis.

110.   Mokykla dalyvauja programose, projektuose. Organizuoja bendrus renginius su vietos bendruomene, kitomis mokymo įstaigomis.

 

XII. MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

111.   Švietimo stebėseną mokykla vykdo pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus stebėsenos rodiklius ir jo nustatytą tvarką.

112.   Vidaus audito vykdymą inicijuoja direktorius. Įsakymu skiria specialistų, atsakingų už audito vykdymą mokykloje, darbo grupių vadovus.

113.   Mokyklos veiklą prižiūri Šakių rajono savivaldybė Bendrųjų švietimo įstaigų priežiūros nustatyta tvarka. Bendrosios švietimo politikos vykdymą prižiūri Švietimo ir mokslo ministerija bei apskričių viršininkai pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus nuostatus. Mokyklos veiklą prižiūrinčios institucijos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka informuoja visuomenę, savivaldos ir valstybines valdžios institucijas apie mokyklos teikiamų paslaugų kokybę.

114.   Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo steigėjas ir Valstybė kontrolės įgaliotos institucijos.

 

XIII. TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ PANAUDOJIMAS

 

115.   Mokykla patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja priskirta žeme (1,6 ha) pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei mokymo priemonėmis.

116.   Mokykla išlaikoma valstybės biudžeto iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

117.   Mokykla gali turėti nebiudžetinių lėšų. Jas sudaro patalpų nuoma, fizinių ir juridinių asmenų parama ir labdara ir kt.

118.   Nebiudžetinės lėšos naudojamos LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

119.   Finansines operacijas nuo 2005-01-01 vykdo mokyklos buhalterija.

120.   Mokykla gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra:

120.1. savanoriški asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai;

120.2. pajamos iš paties fondo veiklos;

120.3. užsienio valstybių organizacijų bei piliečių lėšos;

120.4. tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

 

XIV. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

 

121.    Nuostatų keitimas ar papildymas inicijuojamas mokyklos steigėjo ar mokyklos direktoriaus iniciatyva.

122.    Su mokyklos taryba suderintą naują nuostatų redakciją arba pataisas tvirtina steigėjas – Šakių rajono savivaldybės taryba.  

 

XV. DOKUMENTŲ VALDYMAS IR SAUGOJIMAS

123. Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57–1982), Raštvedybos taisyklės patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88   (Žin., 2002, Nr. 5–211), Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009),   Bendrojo lavinimo mokyklų pavyzdinė bylų nomenklatūra, patvirtinta švietimo ir mokslo ministro 1999 m. liepos 20 d.  įsakymu Nr. 924 (Žin., 1999, Nr. 65-2101).

XVI. MOKYKLOS REGISTRAVIMAS

124. Mokykla registruojama Juridinių asmenų registre Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74–2262) ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003 Nr. 107-4810), nustatyta tvarka.

XVII. MOKYKLOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS

125.      Mokykla reorganizuojama, likviduojama ir pertvarkoma Šakių rajono savivaldybės tarybos iniciatyva, vadovaujantis Civiliniu kodeksu ir Švietimo įstatymu. Ją reorganizuojant, likviduojant, pertvarkant laikomasi Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-14 nutarimu Nr. 746 (Žin., 2004, Nr. 95 (1)-3510), išdėstytų kriterijų ir Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-14 nutarimu Nr. 745 (Žin., 2004, Nr. 95 (1)-3509).

        

_____________________

 

SUDERINTA

Mokyklos tarybos

 

2008 m. lapkričio 14 d. posėdžio protokolas Nr. 1