Mokyklos strateginis planas

                                                                     


                                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                                                  Slavikų pagrindinės mokyklos direktoriaus

                                                                                                               2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V -30

 

ŠAKIŲ RAJONO SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

STRATEGINIS PLANAS

2015-2018 METAMS

I.      ĮVADAS

 

1.1.  Strateginis planas (toliau – Strateginis planas) – mokyklos bendruomenės veiksmų ir sprendimų visuma, padedanti įgyvendinti ilgalaikius tikslus ir stimuliuoti kaitą.

1.2.  Strateginiam planui parengti ir jo įgyvendinimo priežiūrai vykdyti 2015 m. sausio 06 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 23 sudaryta darbo grupė:

Grupės vadovė – mokytoja Sigita Mikelionienė

Nariai: mokytoja Algima Špokienė, soc.pedagogė Elvyra Intupienė, spec.pedagogė Diana Jazukevičienė, mokytoja Marina Liutkaitienė, sekretorė Renata Kutkienė.

1.3.    Slavikų pagrindinėje mokykloje mokosi mokiniai iš Slavikų seniūnijos Žiūrių, Šilininkų, Juškakaimių, Aukštosios, Slavikų, Rukšnių, Būtviliškių, Žiūrkalnio kaimų. Mokinių skaičius keleri metai nežymiai mažėja (2009 m. – 106 mok., 2010 m – 98 mok., 2011m – 104 mok., 2012m – 115, 2013m. – 126, 2014 m. – 104 + 11,  2015 m. – 100 + 11 mok., 2016 m. – 91 + 10, 2017 m – 83 + 10.)

1.4.    Šiame strateginiame plane numatomi būdai pasinaudojant stipriomis mokyklos pusėmis ir galimybėmis, sumažinus grėsmes ir silpnųjų pusių įtakojimą iki 2018 m. išlaikyti Slavikų pagrindinę mokyklą su 9-8 klasių komplektais, priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo grupe (2015/2016m.m. 8 kompl. + 1,  2016/2017 m.m 8 kompl. + 1, 2017/2018 m.m. 7 kompl + 1)

1.5. Sudaryti sąlygas Slavikų seniūnijos ir aplinkinių teritorijų mokiniams pagrindinį išsilavinimą įgyti Slavikų mokykloje. Ugdyti labai gerai besimokančius mokinius. Pasiekti, kad 50 % mokinių baigę pagrindinio ugdymo pirmąją ar antrąją pakopą toliau galėtų mokytis gimnazijos pirmoje, trečioje klasėse.

1.6.    Specialiųjų poreikių mokiniai mokosi pagal pritaikytas ir individualizuotas programas. Mokykloje dirba mokytojo padėjėja, specialioji pedagogė – logopedė.

- 2014/2015 m. m. 6 ​SUP turin​tys mokini​ai, 15 mokinių teikiama (reikalinga​ 25-iems​) l​ogopedo pagalba).

- 2015/2016 m.m. 6 SUP turin​tys mokiniai, logopedo pagalba reikalinga 25 mokiniams.

​- ​2016/2017 m.m. 6 SUP turin​tys mokiniai, logopedo pagalba reikalinga 25 mokiniams.

​- ​2017/2018 m.m. 5 SUP turin​tys mokiniai, logopedo pagalba reikalinga 25 mokiniams.

1.7.    Mokykloje veikia savivaldos organai – mokyklos, mokinių tarybos.

1.8.   Mokytojai sistemingai kelia kvalifikaciją kursuose ir seminaruose. Mokykloje veikia 2 metodinės grupės.

1.9.  Mokykla turi pakankamai kompiuterinės technikos. Dviejose klasėse stacionariai sumontuoti projektoriai. Nuolat atnaujinama informacinių technologijų kabineto įranga. Mokymui yra galimybė panaudoti 4 nešiojamus, 2 plančetinius kompiuterius, 4 multimedia projektorius.

1.10.  Mokykloje gerėja darbo sąlygos. Kasmet atliekamas visų patalpų remontas. Palaipsniui pertvarkomas patalpų šildymas. Krosnys keičiamos mažiau kuro reikalaujančiomis ir patalpas geriau apšildančiomis krosnelėmis. Mokykla pakankamai įsigijusi kuro (malkų, pjuvenų briketų.) Gerinamos maisto gamybos sąlygos mokyklos valgykloje. Ji aprūpinta reikiama įranga, indais ir kt. priemonėmis. Įrengtas žaidimų aikštynas 5-10 m amžiaus vaikams, renovuota krepšinio aikštė, gimnastikos prietaisynas.

1.11.  Mokyklą reorganizavus į progimnaziją ar pradinę mokyklą mokiniams būtų iki Šakių mokyklų 26-20 km, iki artimiausių pagrindinių mokyklų – 17-12 km.

1.12.  Mokykla garsėja mokinių pasiekimais saugaus eismo, dailės ir kt. srityse.

1.13.  Mokykla dalyvauja projektinėje veikloje (projektai sporto ir socialinės veiklos srityse).

1.14.  Kuriamas mokyklos įvaizdis, siekiama, kad mokykla taptų kaimo žinių ir kultūros židiniu ir būtų atvira krašto bendruomenei. Kasmet vyksta 1-2 lektoriumai, 3-4 masiniai renginiai Slavikų bendruomenei. Mokyklos veikla aprašoma rajoninėje spaudoje, interneto svetainėse.

 

 

II.   SITUACIJOS ANALIZĖ

 

2.1.  Mokyklos išorinės aplinkos analizė.

2.1.1. Politiniai ir teisiniai veiksniai. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais. Lietuva yra ES narė. Vakarų Europos šalių švietimo tradicijos, esminės kryptys aktualios ir mūsų šalyje. Vyksta mokyklų reforma, kaita, tinklo optimizavimas. LR vyriausybė skiria dėmesį švietimui, bet jis nepakankamas. Politiniai veiksniai įtakoja visą mokyklos padėtį, ugdymo kokybę. Mokyklai iškyla grėsmės, nes:

-  švietimo politikos kaitos strategija per mažai siejama su kitų ekonominių ir socialinių reformų strategijomis;

-  stinga teigiamo požiūrio į mokyklą (ypač kaimo);

-  dėl mažinamo „mokinio krepšelio“ finansavimo sumažės galimybių reikiamai modernizuoti ugdymo bazę, išlaikyti kvalifikuotus mokytojus;

-  dėl nepakankamo aplinkos finansavimo nesukuriamos tinkamos darbo sąlygos mokiniams ir mokytojams.

2.1.2.    Ekonominiai veiksniai. Mažėja faktiškai mokyklos gaunamos aplinkos ir „mokinio krepšelio“ lėšos. Tai apsunkins mokyklos modernizavimą, kaitą, ugdymo poreikių tenkinimą.

           Teigiami poslinkiai ir galimybės:

-       Lietuvai įstojus Į ES atsirado galimybė pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis.

-       Projektinė veikla suteikia galimybių modernizuoti mokymo bazę, pagyvinti mokyklos veiklą.

2.1.3.       Sociokultūriniai veiksniai. Mokyklos veiklai įtaką daro:

 - Nepalanki demografinė padėtis: 2010 m. seniūnijoje gimė vienas vaikas,

 

2011 m. – 6

 

2012 m. – 1

 

2013 m. – 3

2014 m. – 5

2015 m. – x

2016 m. – x

2017 m. – x

 - Emigracija. Iš mokyklos 2012-2017 m. į užsienį neišvyko nė vieno mokinio. Mokyklą lanko 4 vaikai, kurių vienas iš tėvų išvykęs į užsienį.

-       Prastėjantys mokinių sveikatos rodikliai. Mokykloje mokosi keturi II sveikatos grupės mokinys,     Didėja regos sutrikimų turinčiųjų skaičius: 2014 – 4 mokiniai, 2015 – 4 mokiniai

-    Didėja socialiai problematiškų, socialiai remtinų šeimų skaičius: 2012 m. – 41; 2013 m. – 41; 2014 m. – 40; 2015 m. – 40; 2016 m. –  35; 2017 m. – 33;

-     Didėja nepilnų šeimų skaičius: 32 (iš 68) – 47 %.

     Mokinių, kuriuos augina vienas iš tėvų, skaičius – 41 (iš 100) – 41 %.

     Vaikų, kuriuos augina vienas iš tėvų, skaičius – 4 ( iš 11) – 36,3 %.

-       Materialėjimas. Vertybių sampratos pokyčiai.

2.1.4.       Technologiniai veiksniai. Mokyklos veiklai įtaką daro:

-    Augantis kompiuterinis raštingumas. Mokykloje 6 mokiniams tenka 1 kompiuteris. Yra 16 interneto prieigų mokykloje, 5 kaimo bibliotekoje – skaitykloje, 5 - seniūnijoje.

-    Plačiajuostis internetas.

-    Modernių mokymo priemonių diegimas. Informacines technologijas ugdymo procese naudoja 70 % mokytojų.

             Problemos:

-    Nepakankamas kompiuterinis mokinių tėvų raštingumas.

-    Kompiuterių stoka šeimose. Kompiuterį ir interneto prieigą turi 36 (iš 57) šeimos – 63 %.

 

2.2.Mokyklos vidinės aplinkos analizė.

2.2.1. Mokyklos struktūra. 2014-2015 m. m. mokyklą sudaro 9 klasių komplektai: pradinio ugdymo programa – 3 komplektai; pagrindinio ugdymo I pakopa – 4 komplektai. Veikia mišri priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo grupė.

2.2.2. Žmonių ištekliai. Mokykloje dirba 22 pedagogai, 6 iš jų antraeilininkai ir 10 pagalbinio personalo darbuotojų, 2 iš jų antraeilininkai. Patvirtinti 18,35 etato etatiniams darbuotojams. Nuo 2014m rugsėjo 01 d – 17,35 etato. Dėl lėšų taupymo 2014 metais nepanaudota 2.125 etato.

2015 m. patvirtinta 17,6 etato etatiniams darbuotojams. Metų pradžioje panaudojama 14,85 etato.

Mokykloje dirba socialinė pedagogė (0,5 etato), specialioji pedagogė  - logopedė (0,5 etato). 2015 metais mokykloje mokosi 6 spec. poreikių mokiniai, 25-iems reikalinga logopedo pagalba.

.

          Mokytojų pasiskirstymas pagal stažą:

 

Mokytojo darbo stažas iki 10 m.

Mokytojo darbo stažas

nuo 10 iki 15 m.

Mokytojo darbo stažas

virš 15 m.

4

2

16

 

          Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacinę kategoriją:

 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija

Atestuoto mokytojo kvalifikacinė kategorija

Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija

Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

3

1

17

1

 

          Direktorius ir pavaduotoja ugdymui turi  aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą, direktorius – III vadybinę kategoriją, pavaduotoja ugdymui – II vadybinę kategoriją.

2.2.3. Planavimo sistema. Mokykla savo veiklą planuoja rengdama trijų metų strateginį veiklos planą, metinę veiklos programą, ugdymo planą. Finansinę ūkinę veiklą mokykla planuoja vadovaudamasi parengtomis krepšelio, aplinkos, specialiųjų ir paramos lėšų panaudojimo sąmatomis.

2.2.4. Finansiniai ištekliai. Mokyklos veikla finansuojama iš savivaldybės skiriamų lėšų, valstybės specialiųjų dotacijos lėšų, gyventojų 2 % pajamų mokesčio lėšų, rėmėjų lėšų.

          Mokyklai skirta:

2014 mokinio krepšelio lėšų      - 726,000 Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 262 490 Lt

Lėšų poreikius

2015 m. mokinio krepšelio lėšų      - 200,000 Eurų

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 76,000 Eurų

2016 m. mokinio krepšelio lėšų     - 190,000 Eurų

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 76,000 Eurų

2017m. mokinio krepšelio lėšų      - 180,000 Eurų

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 76,000 Eurų

2018m. mokinio krepšelio lėšų      -  170,000 Eurų

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 76,000 Eurų

 

2.2.5. Įstaigos veiklos kontrolė. Mokyklos veiklos įsivertinimą atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė iš mokytojų ir pagalbos mokiniu specialistų. Įstaigos finansinę veiklą kontroliuoja mokyklos direktorius, Šakių rajono savivaldybės vidaus audito skyriaus specialistai. Įstaigos veiklos priežiūrą vykdo Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, Šakių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus specialistai.

2.2.6. Ryšių sistema. Mokykloje kompiuterizuota 15 darbo vietų. Įdiegtas interneto ryšys. Įstaiga turi 2 telefonus, 1 fakso aparatą.

2.3.  Mokyklos SSGG  analizė.

 

 

Stipriosios pusės

 

Silpnosios pusės

 

- Mokytojai gerai pažįsta mokinius, glaudūs ryšiai su šeimomis. Nedidelis mokinių skaičius klasėse suteikia galimybę vykdyti visuminį mokymą.

- Mokykla aprūpinta moderniomis mokymo priemonėmis (nauji kompiuteriai, multimedija projektoriai, fotoaparatas, nešiojami kompiuteriai).

- Informacinių technologijų mokymas nuo 1 klasės. 

- Kvalifikuotas, kūrybingas pedagoginis personalas. Mokomuosius dalykus moko mokytojai – specialistai.

- Prevencinių programų vykdymas.

- Pavėžėjimo į mokyklą, renginius, ekskursijas užtikrinimas.

- Pažintinės mokinių veiklos organizavimas.

- Popamokinės veiklos, masinių renginių krašto bendruomenei organizavimas.

- atnaujintas mokinių ir bendruomenės narių poreikio netenkinantis stadionas, aikštynas.

- įrengtos stebėjimo kameros.

 

 

- Ankštos patalpos, sanitarinių, higieninių sąlygų neatitikimas.

- Neaukšti kai kurių mokomųjų dalykų mokymosi rezultatai gali neigiamai įtakoti mokyklos konkurencingumą.

- Profesionalios psichologinės pagalbos stoka.

 

 

GALIMYBĖS

 

GRĖSMĖS

 

- Atsigaunant šalies ekonomikai, didės lėšos švietimo įstaigoms.

- Tobulinant dalykų programas geriau panaudojant BUP teikiamas galimybes, susidaro sąlygos ugdytis įvairių poreikių ir galimybių mokiniams.

- Projektinė veikla, programų įgyvendinimas sudaro sąlygas efektyviam komandiniam darbui.

- Bendradarbiavimas su bendruomenės centru, seniūnija.

- Jungimasis į krašto bendruomenės veiklą. Vykdyti bendrus projektus (sporto bazei atnaujinti ir kt.).

- Pritraukti lėšas per mokesčių lengvatas.

- Galimybė pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis.

- Paramos lėšų kaupimas ir panaudojimas sanitarinių higieninių sąlygų gerinimui.

 

 

- Dėl gimstamumo mažėjimo mažės ir mokinių skaičius mokykloje.

- Mokyklų tinklo reorganizavimas – optimizavimas.

- Vyriausybės nutarimai sunkmečio sąlygomis taupant lėšas didinti mokinių skaičių klasėse.

- Emigracija (mokinių išvykimas į užsienį).

- Konkurencija tarp mokyklų gali įtakoti mokinių skaičiaus mažėjimą.

 

III. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA

 

3.1. Mokyklos misija.

Teikti priešmokyklinio-ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo kokybiškas paslaugas, kiekvienam besimokančiajam laiduoti pagrindinio išsilavinimo įgijimą. Tenkinti mokyklos mokinių ir kitų bendruomenės narių edukacinius ir kultūrinius poreikius. Ugdyti harmoningą, puoselėjančią tautinę kultūrą, savarankišką asmenybę, gebančią integruotis visuomenėje.  

 

3.2. Mokyklos vizija.

Slavikų pagrindinė mokykla – tai nuolat besimokanti, iniciatyvi, gebanti užtikrinti palankią ir saugią mokymuisi aplinką, turinti aukštos kompetencijos mokytojų kolektyvą, įvaldžiusį pažangias technologijas, analizuojantį pokyčius, gebantį formuoti mokinių vertybines nuostatas, ugdyti kiekvieną mokinį pagal jo sugebėjimus, telkiantį bendruomenę. Mokykla – kaimo bendruomenės traukos centras.

3.3. Filosofija.

        Dirbančių žmonių bendruomenė, ugdanti jaunąją kartą, kartu sprendžianti problemas, suprantanti atsakomybę už savo veiksmų pasekmes.

Teoriniai teiginiai, kurie padės įgyvendinti tikslus, kad vizija taptų realybe:

1.      Ugdymas – daugiau nei veikla mokykloje ar klasėje.

2.      Nuolatos patiems ieškoti, skaityti, studijuoti, tobulėti (iš filosofinių ugdymo pagrindų A.Howard ir kt.).

3.      Galima pralaimėti mūšį, bet reikia laimėti karą.

4.      Visada rasiu progų pasakyti gerų žodžių žmonėms už jų atliktus darbus“ (pagal Rodžersą).

5.      Sudėtingus dalykus pateikti paprastai ir suprantamai – menas.

 

3.4. Mokyklos strateginiai tikslai.

3.4.1. Ugdymo proceso kokybės gerinimas.

3.4.2. Tolesnis ugdymo bazės modernizavimas, sanitarinių higieninių sąlygų gerinimas.

3.4.3. Gero mokyklos įvaizdžio plėtojimas. Mokykla krašto bendruomenės traukos centras.

 

3.5. Strateginis tikslų įgyvendinimas.

 Tikslas: Ugdymo proceso kokybės gerinimas.

1 uždavinys. Tobulinti ugdymo turinio planavimą.

 

Eil. Nr.

Veiksmas

Vykdytojai

Terminas

Lėšos

Rodiklis, rezultatas

1.

Bendrųjų programų analizė ir individualių ugdymo programų bei ilgalaikių planų tobulinimas.

Metodinės darbo grupės, mokytojai

nuolat

Mokinio krepšelio lėšos

Sukuriami mokyklos mokiniams pritaikyti, gebėjimus ir poreikius atitinkantys ilgalaikiai planai ir programos, įgalinantys išugdyti mokiniams būtinas kompetencijas.

2.

Neformalaus ugdymo programų kūrimas.

Mokytojai

kasmet  m. m. pradžioje

Mokinio krepšelio lėšos

Mokiniai renkasi jų gebėjimus ir poreikius atitinkančias neformalaus ugdymo programas, gilina žinias, įgyja būtinų kompetencijų.

3.

Individualių mokymo(si) metodų, skirtų darbui su labai gerai besimokančiais ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, numatymas ilgalaikiuose planuose, taikymas.

Metodinės darbo grupės, mokytojai

nuo

2015 m.

Mokinio krepšelio lėšos

Sistemingai, kryptingai ugdomi labai gerai besimokančiųjų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių gebėjimai ir kompetencijos. Labai gerai besimokantys mokiniai gauna aukštus įvertinimus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu.

 

2 uždavinys. Užtikrinti sistemingą išmokimo tikrinimą ir nuolatinį pasiekimų įsivertinimo organizavimą. Išlaikyti ugdymo kokybės pasiektus kiekybinius rezultatus, gerinti kokybinius.

 

Eil. Nr.

Veiksmas

Vykdytojai

Terminas

Lėšos

Rodiklis, rezultatas

 1.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas (sritis - 2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas.)

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

2015 m.

I pusm.

Mokinio krepšelio lėšos

Nustatytas atskirtų mokomųjų dalykų mokytojų taikomų vertinimo sistemų (kriterijų, organizavimo) aiškumas ir pagrįstumas.

 

2.

Kvalifikacijos kėlimas mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tema, vertinimo sistemų tobulinimas ir sistemingas taikymas.

Vyr. kl. mokytojų metodinės grupės vadovas

2015 m. rugpjūčio mėn. pab.

Mokinio krepšelio lėšos

Vyr. kl. mokytojų metodinėje grupėje organizuojamas pasitarimas, kuriame mokytojai dalinasi gerąja patirtimi apie taikomas vertinimo sistemas, priima sprendimus dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo vienovės, atitikimo BP reikalavimams.

Mokytojai

2015-

2016 m.

Kvalifikaciją kelia mokytojai, kurių taikoma mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema yra taisytina.

Mokytojai

Patobulintos ir sistemingai taikomos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos.

Vyr. kl. mokytojų darbo grupė

2016 m.

Tyrimas apie patobulintų vertinimo sistemų taikymą ir veiksmingumą.

3.

Reguliari atskirų dalykų mokymosi ir mokymo analizė.

Administracija

nuolat

Mokinio krepšelio lėšos

Atskirų dalykų mokymo ir mokymosi kokybė viršija 50 %. Regioninėse olimpiadose, konkursuose užimtos vietos pirmame dalyvių dešimtuke.

4.

Dalyvavimas nacionaliniame veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014-2015 m. m.“

Administracija

2015 m. balandžio - gegužės mėn.

Mokykla ir mokytojai savarankiškai ir objektyviai įsivertina savo mokinių mokymosi pasiekimus, įgyja grįžtamojo ryšio informacijos, reikalingos ugdymo kokybei gerinti.

5.

10 klasės mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų analizė.

Strateginio plano/ metų veiklos programos įgyvendinimo priežiūros darbo grupė

2015 m.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavusių 45 – 50 % mokinių žinios įvertintos gerai ir labai gerai.

3 uždavinys. Derinti ugdymo turinį, metodus ir priemones

 

Eil. Nr.

Veiksmas

Vykdytojai

Terminas

Lėšos

Rodiklis, rezultatas

1.

Mokymo(si) aplinkos pritaikymas.

Mokytojai

nuolat

Mokinio krepšelio lėšos

Palanki mokymui(si) aplinka.

2.

Turimų mokymo priemonių panaudojimo efektyvumas.

Metodinių grupių vadovai

kasmet

Atlikta mokymo priemonių panaudojimo efektyvumo analizė.

 

4 uždavinys. Aktyviai vykdyti mokinių profesinį veiklinimą.

 

Eil. Nr.

Veiksmas

Vykdytojai

Terminas

Lėšos

Rodiklis, rezultatas

1.

Klasės valandėlės, pamokos, kurių metu būtų ugdomos profesijos pasirinkimui  reikalingos kompetencijos.

5-10 klasių auklėtojai (klasės valandėlės), mokytojai (integruoja)

Bent 1 klasės valandėlė per pusmetį

Mokinio krepšelio lėšos

Mokiniai įgyja profesijos pasirinkimui  reikalingų kompetencijų, daugėja dėl profesijos pasirinkimo apsisprendusių mokinių.

2.

Išvykų į įvairias įstaigas organizavimas.

5-10 klasių  auklėtojai

5-7 kl. –

1 per m. m.

8-10 kl. – ne mažiau kaip 2 per m. m.

Susipažinta su 1-2 profesijomis darbo vietose.

 

5 uždavinys. Tobulinti mokytojų pedagogines kompetencijas.

 

Eil. Nr.

Veiksmas

Vykdytojai

Terminas

Lėšos

Rodiklis, rezultatas

1.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikių tyrimas, veiksmingumo nustatymas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojai

kasmet 

Mokinio krepšelio lėšos

Kasmet atliekamas mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikio tyrimas, nustatomi prioritetai; m. m. pabaigoje atliekama kvalifikacijos kėlimo analizė, nustatomas veiksmingumas.

2.

Seminarų strategiškai aktualiomis kryptimis mokytojams mokykloje organizavimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

po 1 renginį kasmet (esant finansinėms galimybėms)

Mokinio krepšelio lėšos

Gerėja ugdymo proceso kokybė; atsiranda galimybė mokytis komandoje; sukurta saugi, palanki mokymuisi bei poilsiui aplinka; kuriama besimokanti organizacija.

3.

Mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų paroda „Mokykla“ (Litexpo).

Mokytojai

kasmet

Mokinio krepšelio lėšos

Mokytojai susipažįsta su naujausiais mokslo ir technikos laimėjimais, dalyvauja įvairiuose ugdymo procesui tobulinti, atnaujinti aktualiuose seminaruose, diskusijose, forumuose, edukacinėse-kūrybinėse dirbtuvėse.

4.

Pasidalijimas gerąja patirtimi. Išvykos į kitas mokyklas.

Metodinių grupių vadovai

kasmet

Mokinio krepšelio lėšos

Aplankytos Sudargo, Kybartų ir Kidulių pagrindinės mokyklos, pasidalinta gerąja patirtimi.

5.

Aktyvus IKT naudojimas ugdymo procese.

Mokytojai

kasmet

Mokinio krepšelio lėšos

Vadovėlis nėra vienintelis informacijos šaltinis. Kasmet daugėja mokytojų, ugdymo procese aktyviai naudojančių IKT, skaitmenines priemones.

6.

Kompiuterinio raštingumo tobulinimas.

Mokytojai

Iki 2016 m.

Mokinio krepšelio lėšos

Visi mokytojai yra baigę kompiuterinio raštingumo kursus, atitinkančius LR ŠMM patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms (40 val. technologinės ir 40 val. edukologinės dalies).

Pamokose sėkmingai naudojamos IT, vyrauja novatoriška mokytojų veikla.

 

Tikslas: Tolesnis ugdymo bazės modernizavimas, sanitarinių higieninių sąlygų gerinimas.

     1. Uždavinys. Toliau tęsti mokyklos aprūpinimo mokymo priemonėmis pagal kabinetų aprūpinimo standartus programą.

 

Eil. Nr.

Veiksmas

Vykdytojai

Terminas

Lėšos

Rodiklis, rezultatas

1.

Diegti informacinių  technologijų ugdymo procese nešiojamus, planšetinius kompiuterius.

Administracija

Ūkinė grupė

2016m. 4 vnt, 2017m. 4 vnt.

2018m. 4 vnt.

Mokinio krepšelio lėšos, rėmėjų lėšos

Sudaromos sąlygos mokiniams mokytis informacinių technologijų BUP numatytu lygiu ir įsigyti reikalingas kompetencijas.

2.

Įrengti klasėse stacionarius multimedia projektorius.

Administracija

Ūkinė grupė

2015 m. pradinėje kl..,

2016 m. dailės, menų kl.,

2017m. dviejose 5-10 klasėse.

Mokinio krepšelio lėšos, rėmėjų lėšos

Inovatyvus ugdymo procesas, užtikrintas mokymo vaizdumas, gerėja mokinių mokymosi motyvacija, ugdymo kokybė.

3.

Papildyti visų dalykų mokymo bazę naujomis priemonėmis.

Administracija

Ūkinė grupė

2015 m. (500 Eur.), 2016 m (600 Eur)

2017 m. (600 Eur)

Biudžeto lėšos

Daugiau dėmesio skiriama problemų sprendimų gebėjimams, bendrosioms kompetencijoms ugdyti, gerėja mokinių mokymosi motyvacija, ugdymo kokybė.

4.

Apsirūpinti anglų kalbos mokymo priemonėmis (CD, grotuvais).

Administracija

2015 m. 250 Eur.,

2016 m. 250 Eur.,

2017 m. 250 Eur.

Rėmėjų lėšos

Atsiranda daugiau galimybių taikyti įvairesnius ugdymo būdus, metodus pamokose ir popamokinėje veikloje.

2 uždavinys. Renovuoti sporto salę.

Eil. Nr.

Veiksmas

Vykdytojai

Terminas

Lėšos

Rodiklis, rezultatas

1.

Sporto inventoriaus įsigijimas.

Administracija

2015- 2018 m.

 

Rėmėjų ir projektinės lėšos

(kasmet už 200 Eur.)

Pagerės kūno kultūros ir popamokinės veiklos kokybė.

2.

Sporto salės einamasis remontas. Naujo inventoriaus (naujų gimnastikos įrenginių) įsigijimas ir sumontavimas.

Administracija

2015 – 2018 m.

Rėmėjų lėšos

(300 Eur.)

Pagerės kūno kultūros ir popamokinės veiklos kokybė, pagerės mokinių lavinimo sąlygos.

3.

Lauko aikštyno renovacija. Bėgimo takų, sektorių į tolį, aukštį, rutulio stūmimo įrengimas.

Administracija

2015 – 2018 m.

Rėmėjų ir projektinės lėšos

(1000Eur..)

Sudarytos geros sąlygos popamokinei veiklai, sporto renginių organizavimui.

4.

Rekreacinės zonos įrengimas.

Administracija

2015 – 2018 m.

Rėmėjų ir projektinės lėšos

(500 Eur.)

Sudarytos galimybės mokyklos bendruomenės poilsiui, ugdomajai veiklai ankstyvo rudens, pavasario laikotarpiais organizuoti.

 

3 uždavinys. Patalpų renovavimas, higieninių sąlygų gerinimas.

 

Eil. Nr.

Veiksmas

Vykdytojai

Terminas

Lėšos

Rodiklis, rezultatas

1.

Pagal higienos reikalavimus sutvarkyti apšvietimą klasėse.

Administracija

2015 – 2018 m..

Rėmėjų lėšos, lėšos iš gyventojų pajamų (2 %)

Higienos reikalavimų atitikimas.

2.

Atlikti visų mokyklos patalpų einamąjį remontą.

Administracija

2015 - 2018 m.

Mokyklos ir rėmėjų lėšos (už 600 Eurų kasmet)

Darbo sąlygų gerinimas, higieninių reikalavimų atitikimas.

3.

Atlikti kapitalinį šildymo įrenginių remontą (pakeisti naujomis 2 krosnis).

Administracija

2016 m. (1000 Eurų.), 2017 m. (1000 Eurų.)

Rėmėjų ir biudžeto lėšos

Higienos reikalavimų atitikimas, jaukios ir šiltos klasės.

4.

Įrengti rūbines 1-5 kl. mokiniams, 6-10 kl. mokiniams.

Administracija

2016 m

Rėmėjų ir biudžeto lėšos (500 Eurų)

Higienos reikalavimų atitikimas.

Tikslas: Geras mokyklos įvaizdis. Mokykla - krašto bendruomenės kultūros, žinių židinys.

1 uždavinys. Sėkmingai dalyvauti šalies, rajono konkursuose, olimpiadose.

 

Eil. Nr.

Veiksmas

Vykdytojai

Terminas

Lėšos

Rodiklis, rezultatas

1.

Dalyvavimas rajoninėse, respublikinėse  olimpiadose, konkursuose. Respublikiniame konkurse „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“.

Dalykų mokytojai

2015 – 2018 m.

Mokinio krepšelio lėšos, rėmėjų lėšos

Garsinamas mokyklos vardas, straipsniai spaudoje, internete, padėkos raštai, taurės.

 

2 uždavinys. Organizuoti masinius renginius mokyklos bendruomenei.

 

Eil. Nr.

Veiksmas

Vykdytojai

Terminas

Lėšos

Rodiklis, rezultatas

1.

Organizuoti paskaitų ciklus, lektoriumus, seminarus bendruomenei 2 kartus per metus.

Administracija

2015 – 2018 m.

Projektinės lėšos, rėmėjų lėšos.

Šviečiama mokyklos bendruomenė.

2.

Organizuoti 3 – 4 masinius renginius krašto bendruomenei.

Darbo grupės

2015 – 2018 m.

Projektinės lėšos, rėmėjų lėšos.

Sprendžiasi žmonių užimtumo, prasmingo laiko leidimo klausimai.

3.

Organizuoti mokyklos sporto bazėje seniūnijos gatvių ir kaimų spartakiadas, stalo teniso, šaškių.

Darbo grupės

2015 – 2018 m.

Projektinės lėšos, rėmėjų lėšos.

Propaguojamas sveikas gyvenimo būdas, prasmingas laiko praleidimas.

 

3.6. Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra.

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo įsakymu paskirta darbo grupė, kuri posėdžiauja du kartus per mokslo metus. Grupė pateikia duomenis metinės veiklos programos analizei. Duomenys fiksuojami strateginio plano įgyvendinimo lentelėje:

 

Tikslas:

Uždaviniai

Planuotas pasiekimas

Pasiektas rezultatas

Planuoti finansiniai ištekliai

Panaudoti finansiniai ištekliai

Įgyvendinta (data)

Uždavinys 1

 

 

 

 

 

Uždavinys 2

 

 

 

 

 

Uždavinys 3

 

 

 

 

 

Išvada apie pasiektą tikslą:

 

___________________________

 

PRITARTA

Slavikų pagrindinės mokyklos bendruomenės susirinkime ir

2015 m. vasario 10 d. Mokyklos tarybos posėdyje,

protokolo Nr. 4

 

Mokinių skaičius Slavikų pagrindinėje mokykloje iki 2018 m. 

2014-2015 m. m.

 

Klasė

Mišri priešmok.

- ikimok. gr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

dalinai jungtinė

Mokinių skaičius

11

4

6

7

10

13

9

14

13

12

12

 

Klasių skaičius 10+1

Klasių komplektų skaičius 9+1

Mokinių skaičius: 11+27+73 - 100+11-111

 

2015-2016 m. m.

 

Klasė

Mišri priešmok.

- ikimok. gr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

dalinai jungtinė

dalinai jungtinė

Mokinių skaičius

10

6

4

6

7

10

13

9

14

10

12

 

Klasių skaičius 10+1

Klasių komplektų skaičius 8+1

Mokinių skaičius: 10+23+68  - 91 + 10 - 101

 

2016-2017 m. m.

Klasė

Mišri priešmok.

- ikimok. gr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

dalinai jungtinė

dalinai jungtinė

Mokinių skaičius

10

6

6

4

6

7

10

13

9

12

10

Klasių skaičius 10+1

Klasių komplektų skaičius 8+1

Mokinių skaičius: 10+22+61  - 83 + 10 - 93

 

2017-2018 m. m.

Klasė

Mišri priešmok.

- ikimok. gr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

dalinai jungtinė

dalinai jungtinė

Mokinių skaičius

10

6

6

6

4

6

7

10

13

10

10

 

Klasių skaičius 10+1

Klasių komplektų skaičius 8+1

Mokinių skaičius: 10+22+56  - 78 + 10 - 88