VEIKLOS PROGRAMA 2018 M.

 

 

 

PATVIRTINTA

Slavikų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m.­­ sausio 10 d. įsakymu Nr. V -

 

 

VEIKLOS PROGRAMA

 

Biudžetiniai metai

2018 m.

 

Asignavimų valdytojas

SLAVIKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kodas:

190823290

         

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Slavikų pagrindinės mokyklos 2017 m. veiklos programa, atsižvelgus į strateginį mokyklos planą 2015-2018 m., švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metų mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.

2. Programa atliepia Valstybinės švietimo strategijos nuostatoms. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančioms visuomenės reikmes, tenkinti bendruomenės ugdymosi poreikius, laiduoti pradinio ir  pagrindinio išsilavinimo įsigijimą, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.

3. Programą įgyvendins Slavikų pagrindinės mokyklos administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.

4. Slavikų pagrindinėje mokykloje mokosi mokiniai iš Slavikų seniūnijos Žiūrių, Šilininkų, Juškakaimių, Slavikų, Būtviliškių, Žiūrkalnio kaimų, 10 klasėse – ir iš kitų vietovių. Mokinių skaičius keleri metai yra stabilus (2007 m. - 115 mok., 2008 m. - 106 mok., 2009 m. - 106 mok., 2010 m. – 98 mok., 2011 m. – 104 mok., 2012 m. – 115 mok., 2013 m. – 127 mok., 2014 m. – 121 mok., 2015 m. – 100, 2016 m. – 79, 2017 - 72).

5.    Mokykloje veikia savivaldos organai – mokyklos, mokinių tarybos.

6. Mokytojai sistemingai kelia kvalifikaciją kursuose ir seminaruose. Mokykloje veikia 2 metodinės grupės.

7.    Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai mokomi pagal jiems pritaikytas programas. Mokykloje dirba mokytojo padėjėja, auklėtojo padėjėja.

8.   Mokykloje įruošti informacinių technologijų (naudojasi visi mokiniai), gamtos mokslų, matematikos kabinetai. Mokykla turi pakankamai modernios kompiuterinės technikos: keturis multimedija projektorius, kitų šiuolaikinių mokymo priemonių.

9.  Mokykloje gerėja darbo sąlygos, atlikti pastatų renovavimo darbai Kasmet atliekamas visų patalpų einamasis remontas. Įrengtas žaidimų aikštynas 5-10 m. vaikams, krepšinio aikštė.

10.  Mokykla garsėja mokinių pasiekimais saugaus eismo ir menų srityse.

11.  Mokykla dalyvauja projektinėje veikloje (tarptautiniai Erasmus+, Nordplus projektai). Mokyklos mokytojai viešėjo Italijos, Švedijos, Turkijos mokyklose, pagal Pestalozzi programą – Vokietijoje, Lenkijoje.

12.  Kuriamas mokyklos įvaizdis, siekiama, kad mokykla taptų kaimo kultūros židiniu, būtų atvira krašto bendruomenei. Kasmet vyksta 1-2 lektoriumai, 3-4 masiniai renginiai Slavikų bendruomenei. Mokyklos veikla aprašoma rajoninėje spaudoje, interneto svetainėse.

 

II.                SITUACIJOS ANALIZĖ

 

13.  Mokyklos išorinės aplinkos analizė.                                     

  13.1. Politiniai ir teisiniai veiksniai. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais. Lietuva yra ES narė. Vakarų Europos šalių švietimo tradicijos, esminės kryptys aktualios ir mūsų šalyje. Vyksta mokyklų reforma, kaita, tinklo optimizavimas. LR vyriausybė skiria dėmesį švietimui, bet jis nepakankamas. Politiniai veiksniai įtakoja visą mokyklos padėtį, ugdymo kokybę. Mokyklai iškyla grėsmės, nes:

-  švietimo politikos kaitos strategija per mažai siejama su kitų ekonominių ir socialinių reformų strategijomis;

-  stinga teigiamo požiūrio į mokyklą (ypač kaimo);

-  dėl mažo mokinių skaičiaus „mokinio krepšelio“ nepakanka reikiamai modernizuoti ugdymo bazę;

13.2.    Ekonominiai veiksniai. Mažėja faktiškai mokyklos gaunamos „mokinio krepšelio“ lėšos. Tai apsunkins mokyklos modernizavimą, kaitą, ugdymo poreikių tenkinimą.

           Teigiami poslinkiai ir galimybės:

-       Lietuvai įstojus į ES atsirado galimybė pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis.

-       Projektinė veikla suteikia galimybių modernizuoti mokymo bazę, pagyvinti mokyklos veiklą.

 13.3.      Sociokultūriniai veiksniai. Mokyklos veiklai įtaką daro:

-       Nepalanki demografinė padėtis.

-       Vaikų gimstamumo mažėjimas Slavikų seniūnijoje.

-          Emigracija. Mokyklą lanko 2 vaikai, kurių vienas iš tėvų išvykęs į užsienį.

-          Didelis socialiai problematiškų, socialiai remtinų šeimų skaičius: 2006 m. – 40; 2007 m. – 43; 2008 m. – 47; 2009 m. – 47; 2010 m. – 42; 2011 m. – 41; 2012 m. – 45 2013 – 50; 2014 – 47 ; 2015 m. – 29 ; 2016 m. – 25 ;2017 m. – 23; 2018 m. – 19; 2019 m. - 21; 2020 m. – 21; 2021 m. – 16; 2022 m. – 16.

-          Didelis nepilnų šeimų skaičius: 2015 m. 29 (iš 68) – 43 %.  2016 m. 21 ( iš 51) – 41,1 %, 2017 m. 20 ( iš 49) – 40,8 %, 2018 m. 18 ( iš 47) – 38,2 %, 2019 m. 18 ( iš 47) – 38,2 %, 2020 m. 15 ( iš 37) – 40,5 %, 2021 m. 12 ( iš 30) – 40 %, 2022 m. 9 ( iš 30 ) – 30 %.

14.  Mokyklos vidinės aplinkos analizė.                                                                                     

           14.1. Mokyklos struktūra. 2017-2018 m. m. mokyklą sudaro 7 klasių komplektų: pradinio ugdymo programa – 2 komplektai; pagrindinio ugdymo I pakopa –  4 komplektai, pagrindinio ugdymo II pakopa – 1 komplektas. Veikia mišri priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo grupė.

14.2. Žmonių ištekliai. Mokykloje dirba 16mokytojų (2 iš jų antraeilininkai), 2 administracijos darbuotojai (buhalterė, programuotojas) ir 8 pagalbinio personalo darbuotojai. 2017 m. sausio 01 d.patvirtinti 17,1 etato etatiniams darbuotojams. Dėl lėšų taupymo nepanaudota 2 etatai.      

Etatinių pareigybių lygiai: D – 10, A – 2, A1 – 1, C – 2, B – 1.

Mokykloje dirba socialinė pedagogė (0,5 etato).

 

          Mokytojų pasiskirstymas pagal stažą:   

 

Mokytojo darbo stažas iki 10 m.

Mokytojo darbo stažas

nuo 10 iki 15 m.

Mokytojo darbo stažas

virš 15 m.

-

2

14

 

          Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacinę kategoriją:

 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija

Atestuoto mokytojo kvalifikacinė kategorija

Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija

Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

-

1

14

1

 

          Direktorius ir pavaduotoja ugdymui turi  aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą, direktorius – III vadybinę kategoriją, pavaduotoja ugdymui – II vadybinę kategoriją.

14.3. Planavimo sistema. Mokykla savo veiklą planuoja rengdama trijų metų strateginį veiklos planą, metinę veiklos programą, ugdymo planą. Finansinę ūkinę veiklą mokykla planuoja vadovaudamasi parengtomis krepšelio, aplinkos, specialiųjų ir paramos lėšų panaudojimo sąmatomis.

14.4. Finansiniai ištekliai. Mokyklos veikla finansuojama iš savivaldybės skiriamų lėšų, valstybės specialiųjų dotacijos lėšų, gyventojų 2 % pajamų mokesčio lėšų, rėmėjų lėšų.

          Mokyklai skirta:

2007 m. mokinio krepšelio lėšų      - 484 600 Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 146 100 Lt

2008 m. mokinio krepšelio lėšų      - 605 900 Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 223 300 Lt

2009 m. mokinio krepšelio lėšų      - 724 500 Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 231 100 Lt

2010 m. mokinio krepšelio lėšų      - 596 804 Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 181 466 Lt

2011 m. mokinio krepšelio lėšų      -  550 648  Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 198 831 Lt

2012 m. mokinio krepšelio lėšų      -  555 872   Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 217 900 Lt

2013 m. mokinio krepšelio lėšų      -  641 531   Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 255 800 Lt

2014 mokinio krepšelio lėšų      - 726,000 Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 262 490 Lt          

2015 mokinio krepšelio lėšų      - 206600       

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 77835                      

2016 mokinio krepšelio lėšų      - 173751       

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 81605                      

2017 mokinio krepšelio lėšų      -  173800 €

                   aplinkos (ūkio) lėšų  - 80200 €

Lėšų poreikis2018 m.:

         mokinio krepšelio lėšų      -  171891             

         aplinkos (ūkio) lėšų              114790

 

14.5. Įstaigos veiklos kontrolė. Mokyklos veiklos įsivertinimą atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė iš mokytojų ir pagalbos mokiniu specialistų. Įstaigos finansinę veiklą kontroliuoja mokyklos direktorius, Šakių rajono savivaldybės vidaus audito skyriaus specialistai. Įstaigos veiklos priežiūrą vykdo Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, Šakių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus specialistai.

14.6. Ryšių sistema. Mokykloje kompiuterizuota 15 darbo vietų. Įdiegtas interneto ryšys. Įstaiga turi 2 telefonus.

 

15.  Mokyklos SSGG  analizė.

 

 

Stipriosios pusės

 

Silpnosios pusės

 

- Mokytojai gerai pažįsta mokinius, glaudūs ryšiai su šeimomis. Nedidelis mokinių skaičius klasėse suteikia galimybę vykdyti visuminį mokymą.

- Mokykla aprūpinta moderniomis mokymo priemonėmis (nauji kompiuteriai, multimedija projektoriai, fotoaparatas, nešiojami kompiuteriai).

- Kvalifikuotas, kūrybingas pedagoginis personalas. Mokomuosius dalykus moko mokytojai – specialistai.

- Prevencinių programų vykdymas.

- Pavėžėjimo į mokyklą, renginius, ekskursijas užtikrinimas.

- Pažintinės mokinių veiklos organizavimas.

- Popamokinės veiklos, masinių renginių krašto bendruomenei organizavimas.

- atnaujintas mokinių ir bendruomenės narių poreikio netenkinantis stadionas, aikštynas.

- įrengtos stebėjimo kameros.

 

 

- Ankštos patalpos, sanitarinių, higieninių sąlygų neatitikimas.

- Neaukšti kai kurių mokomųjų dalykų mokymosi rezultatai gali neigiamai įtakoti mokyklos konkurencingumą.

- Specialistų stoka ( logopedo, psichologo, spec. pedagogo, soc. pedagogo).

 

 

GALIMYBĖS

 

GRĖSMĖS

 

- Atsigaunant šalies ekonomikai, didės lėšos švietimo įstaigoms.

- Tobulinant dalykų programas geriau panaudojant BUP teikiamas galimybes, susidaro sąlygos ugdytis įvairių poreikių ir galimybių mokiniams.

- Projektinė veikla, programų įgyvendinimas sudaro sąlygas efektyviam komandiniam darbui.

- Bendradarbiavimas su bendruomenės centru, seniūnija.

- Jungimasis į krašto bendruomenės veiklą. Vykdyti bendrus projektus (sporto bazei atnaujinti ir kt.).

- Pritraukti lėšas per mokesčių lengvatas.

- Galimybė pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis.

- Paramos lėšų kaupimas ir panaudojimas sanitarinių higieninių sąlygų gerinimui.

 

 

- Dėl gimstamumo mažėjimo mažės ir mokinių skaičius mokykloje.

- Mokyklų tinklo reorganizavimas – optimizavimas.

- Vyriausybės nutarimai sunkmečio sąlygomis taupant lėšas didinti mokinių skaičių klasėse.

- Emigracija (mokinių išvykimas į užsienį).

- Konkurencija tarp mokyklų gali įtakoti mokinių skaičiaus mažėjimą.

 

 

III.             MOKINIŲ SKAIČIUS MOKYKLOJE 2017-2018 M. M.

 

Klasė

Priešmok.

- ikimok. gr.

1-4

3-4

5

6

7

8

9

 

10

Mokinių skaičius

12

4

1

5

5

6

7

9

14

-

12

-

15

48

12

63

75

                       

 

Klasių skaičius 9+1

Klasių komplektų skaičius 7+1

 

IV. MOKYKLOS VIZIJA

 

Slavikų pagrindinė mokykla – tai nuolat besimokanti, iniciatyvi, gebanti užtikrinti palankią ir saugią mokymuisi aplinką, turinti aukštos kompetencijos mokytojų kolektyvą, įvaldžiusį pažangias technologijas, analizuojantį pokyčius, gebantį formuoti mokinių vertybines nuostatas, ugdyti kiekvieną mokinį pagal jo sugebėjimus, telkiantį bendruomenę. Mokykla – kaimo bendruomenės traukos centras.

 

V. MOKYKLOS MISIJA

 

Teikti priešmokyklinio-ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo kokybiškas paslaugas, kiekvienam besimokančiajam laiduoti pagrindinio išsilavinimo įgijimą. Tenkinti mokyklos mokinių ir kitų bendruomenės narių edukacinius ir kultūrinius poreikius. Ugdyti harmoningą, puoselėjančią tautinę kultūrą, savarankišką asmenybę, gebančią integruotis visuomenėje.  

 

 

VII. RENGINIAI KRAŠTO BENDRUOMENEI

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data

1.

Šeimų sporto šventė

Sausio mėn.

2.

Susitikimas su žymiais Šakių krašto žmonėmis, meno kolektyvais, skirtas vasario 16 – ajai paminėti

Vasario mėn.

3.

Lektoriumas krašto bendruomenei ir mokiniams.

Kovo mėn.

4.

Slavikų seniūnijos kaimų ir gatvių vasaros spartakiada

Birželio mėn.

VIII. RENGINIAI MOKYKLOS BENDRUOMENEI

 

1.

Sausio 13 – osios minėjimas

Sausio mėn.

2.

„Žiniukų diena“

Sausio mėn.

3.

Šventė - koncertas „Pusmečiui pasibaigus...“

Sausio mėn.

4.

Užgavėnių šventė

Vasario mėn.

5.

Žemės diena

Kovo mėn.

6.

Vaikiškos knygos diena. Susitikimas su rajono literatais, kuriančiais vaikams

Kovo mėn.

7.

Motinos dienos minėjimas

Gegužės mėn.

8.

Pradinių klasių mokinių sportinės varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

Gegužės mėn.

9.

Abėcėlės šventė

Gegužės mėn.

10.

Saugos diena: susitikimas su ŠPGT ir kelių policijos atstovais

Gegužės mėn.

11.

Mokslo metų užbaigimo šventė

Gegužės mėn.

12.

Vaikų gynimo dienos paminėjimas

Birželio mėn.

13.

Rugsėjo 1- osios šventė

Rugsėjo mėn.

14.

Mokytojo dienos paminėjimas

Spalio mėn.

15.

Tolerancijos dienos paminėjimas

Lapkričio mėn.

16.

„Kalėdų  belaukiant“

Gruodžio mėn.

       

 

IX. Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. Lt)

 

Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai

Asignavimai 2017

metams

Paraiška biudžetiniams 2018  metams

Projektas 2018 metams

Projektas 2019 metams

Bazinis biudžetas

Pakeitimas/Naujas

Poreikis iš viso

1. Iš viso asignavimų

 

 

 

 

 

 

Išlaidos

 

 

269,8

297,9

 

 

 

 

iš jų darbo užmokesčiui

 

 

184,3

206,7

 

 

 

 

turtui įsigyti

 

 

-

-

 

 

 

 

2. Finansavimas

 

 

 

 

 

 

2.1 Savivaldybės biudžetas

 

aplinkos

83,1

114,8

 

 

 

 

iš jo tikslinė dotacija

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Nac. biudžeto lėšos (kultūros programos, paveldas) krepšelio

 

185,9

183,1

 

 

 

 

Nuosavos lėšos (savivaldybės įmonių)

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Kitos lėšos (paskola)

 

 

-

 

 

 

 

 

Etatų skaičius programai

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA

2018 m. sausio 20 d.

Mokyklos tarybos posėdyje, protokolo Nr.

 

VEIKLOS PROGRAMA 2017 M.


 

 

PATVIRTINTA

Slavikų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m.­­ sausio 10 d. įsakymu Nr. V - 22

 

VEIKLOS PROGRAMA

 

Biudžetiniai metai

2017 m.

 

Asignavimų valdytojas

SLAVIKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kodas:

190823290

         

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Slavikų pagrindinės mokyklos 2017 m. veiklos programa, atsižvelgus į strateginį mokyklos planą 2015-2018 m., švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metų mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.

2. Programa atliepia Valstybinės švietimo strategijos nuostatoms. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančioms visuomenės reikmes, tenkinti bendruomenės ugdymosi poreikius, laiduoti pradinio ir  pagrindinio išsilavinimo įsigijimą, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.

3. Programą įgyvendins Slavikų pagrindinės mokyklos administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.

4. Slavikų pagrindinėje mokykloje mokosi mokiniai iš Slavikų seniūnijos Žiūrių, Šilininkų, Juškakaimių, Slavikų, Būtviliškių, Žiūrkalnio kaimų, 8 – 9 klasėse – ir iš kitų vietovių. Mokinių skaičius keleri metai yra stabilus (2007 m. - 115 mok., 2008 m. - 106 mok., 2009 m. - 106 mok., 2010 m. – 98 mok., 2011 m. – 104 mok., 2012 m. – 115 mok., 2013 m. – 127 mok., 2014 m. – 121 mok., 2015 m. – 100, 2016 m. - 79).

5.    Mokykloje veikia savivaldos organai – mokyklos, mokinių tarybos.

6. Mokytojai sistemingai kelia kvalifikaciją kursuose ir seminaruose. Mokykloje veikia 2 metodinės grupės.

7.    Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai mokomi pagal jiems pritaikytas programas. Mokykloje dirba 2 mokytojo padėjėjos, auklėtojo padėjėja.

8.   Mokykloje įruošti informacinių technologijų (naudojasi visi mokiniai), gamtos mokslų, matematikos kabinetai. Mokykla turi pakankamai modernios kompiuterinės technikos: keturis multimedija projektorius, kitų šiuolaikinių mokymo priemonių.

9.  Mokykloje gerėja darbo sąlygos, atlikti pastatų renovavimo darbai Kasmet atliekamas visų patalpų einamasis remontas. Įrengtas žaidimų aikštynas 5-10 m. vaikams, krepšinio aikštė.

10.  Mokykla garsėja mokinių pasiekimais saugaus eismo, dailės, literatūrinių konkursų ir kt. srityse.

11.  Mokykla dalyvauja projektinėje veikloje (tarptautiniai Erasmus, Nordplius projektai, Pestalozzi programa). Mokyklos mokytojai viešėjo Italijos, Švedijos, Turkijos mokyklose, pagal Pestalozzi programą – Vokietijoje, Lenkijoje.

12.  Kuriamas mokyklos įvaizdis, siekiama, kad mokykla taptų kaimo kultūros židiniu, būtų atvira krašto bendruomenei. Kasmet vyksta 1-2 lektoriumai, 3-4 masiniai renginiai Slavikų bendruomenei. Mokyklos veikla aprašoma rajoninėje spaudoje, interneto svetainėse.

 

II.                SITUACIJOS ANALIZĖ

 

13.  Mokyklos išorinės aplinkos analizė.                                     

  13.1. Politiniai ir teisiniai veiksniai. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais. Lietuva yra ES narė. Vakarų Europos šalių švietimo tradicijos, esminės kryptys aktualios ir mūsų šalyje. Vyksta mokyklų reforma, kaita, tinklo optimizavimas. LR vyriausybė skiria dėmesį švietimui, bet jis nepakankamas. Politiniai veiksniai įtakoja visą mokyklos padėtį, ugdymo kokybę. Mokyklai iškyla grėsmės, nes:

-  švietimo politikos kaitos strategija per mažai siejama su kitų ekonominių ir socialinių reformų strategijomis;

-  stinga teigiamo požiūrio į mokyklą (ypač kaimo);

-  dėl mažo mokinių skaičiaus „mokinio krepšelio“ nepakanka reikiamai modernizuoti ugdymo bazę;

13.2.    Ekonominiai veiksniai. Mažėja faktiškai mokyklos gaunamos „mokinio krepšelio“ lėšos. Tai apsunkins mokyklos modernizavimą, kaitą, ugdymo poreikių tenkinimą.

           Teigiami poslinkiai ir galimybės:

-       Lietuvai įstojus į ES atsirado galimybė pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis.

-       Projektinė veikla suteikia galimybių modernizuoti mokymo bazę, pagyvinti mokyklos veiklą.

13.3.      Sociokultūriniai veiksniai. Mokyklos veiklai įtaką daro:

-       Nepalanki demografinė padėtis.

-       Vaikų gimstamumo mažėjimas Slavikų seniūnijoje.

-      Emigracija. Iš mokyklos 2007-2012 m. į užsienį išvyko 6 mokiniai. 2 mokiniai, kurių tėvai 2016 m. išvyko, mokosi užsienyje.

-      Mokyklą lanko 5 vaikai, kurių vienas iš tėvų išvykęs į užsienį.

-      Didelis socialiai problematiškų, socialiai remtinų šeimų skaičius: 2006 m. – 40; 2007 m. – 43; 2008 m. – 47; 2009 m. – 47; 2010 m. – 42; 2011 m. – 41, 2012 m. – 45, 2013 – 50, 2014 – 47, 2015 m. – 29, 2016 m. – 25.

-      Didelis nepilnų šeimų skaičius: 2015 m. 29 (iš 68) – 43 %.  2016 m. 21 ( iš 51) – 41,1 %.

-       Materialėjimas. Vertybių sampratos pokyčiai.

13.4. Technologiniai veiksniai. Mokyklos veiklai įtaką daro:

-    Augantis kompiuterinis raštingumas. Mokykloje 5 mokiniams tenka 1 kompiuteris. Yra 16 interneto prieigų mokykloje, 5 kaimo bibliotekoje – skaitykloje, 5 - seniūnijoje.

-    Plačiajuostis internetas.

-    Modernių mokymo priemonių diegimas. Informacines technologijas ugdymo procese naudoja 90 % mokytojų.

             Problemos:

-    Nepakankamas kompiuterinis mokinių tėvų raštingumas.

14.  Mokyklos vidinės aplinkos analizė.                                                                                      

           14.1. Mokyklos struktūra. 2016-2017 m. m. mokyklą sudaro 7 klasių komplektų: pradinio ugdymo programa – 2 komplektai; pagrindinio ugdymo I pakopa –  4 komplektai, pagrindinio ugdymo II pakopa – 1 komplektas. Veikia mišri priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo grupė.

14.2. Žmonių ištekliai. Mokykloje dirba 17mokytojų (2 iš jų antraeilininkai), 2 administracijos darbuotojai (buhalterė, programuotojas) ir 8 pagalbinio personalo darbuotojų. 2016 m.rugsėjo 01 d.patvirtinti 17,1 etato etatiniams darbuotojams. Dėl lėšų taupymo nepanaudota 2 etatai.      

2017 m. patvirtinta 16,1 etato etatiniams darbuotojams. Metų pradžioje panaudojama 14,6 etato.

Mokykloje dirba socialinė pedagogė (0,5 etato).

 

          Mokytojų pasiskirstymas pagal stažą:   

 

Mokytojo darbo stažas iki 10 m.

Mokytojo darbo stažas

nuo 10 iki 15 m.

Mokytojo darbo stažas

virš 15 m.

1

3

14

 

          Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacinę kategoriją:

 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija

Atestuoto mokytojo kvalifikacinė kategorija

Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija

Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

1

1

15

1

 

          Direktorius ir pavaduotoja ugdymui turi  aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą, direktorius – III vadybinę kategoriją, pavaduotoja ugdymui – II vadybinę kategoriją.

14.3. Planavimo sistema. Mokykla savo veiklą planuoja rengdama trijų metų strateginį veiklos planą, metinę veiklos programą, ugdymo planą. Finansinę ūkinę veiklą mokykla planuoja vadovaudamasi parengtomis krepšelio, aplinkos, specialiųjų ir paramos lėšų panaudojimo sąmatomis.

14.4. Finansiniai ištekliai. Mokyklos veikla finansuojama iš savivaldybės skiriamų lėšų, valstybės specialiųjų dotacijos lėšų, gyventojų 2 % pajamų mokesčio lėšų, rėmėjų lėšų.

          Mokyklai skirta:

2007 m. mokinio krepšelio lėšų      - 484 600 Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 146 100 Lt

2008 m. mokinio krepšelio lėšų      - 605 900 Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 223 300 Lt

2009 m. mokinio krepšelio lėšų      - 724 500 Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 231 100 Lt

2010 m. mokinio krepšelio lėšų      - 596 804 Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 181 466 Lt

2011 m. mokinio krepšelio lėšų      -  550 648  Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 198 831 Lt

2012 m. mokinio krepšelio lėšų      -  555 872   Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 217 900 Lt

2013 m. mokinio krepšelio lėšų      -  641 531   Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 255 800 Lt

2014 mokinio krepšelio lėšų      - 726,000 Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 262 490 Lt          

2015 mokinio krepšelio lėšų      - 206600       

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 77835                      

2016 mokinio krepšelio lėšų      - 173751       

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 81605                      

Lėšų poreikis2017 m.:

         mokinio krepšelio lėšų      -  173800 €

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 80200 €

 

14.5. Įstaigos veiklos kontrolė. Mokyklos veiklos įsivertinimą atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė iš mokytojų ir pagalbos mokiniu specialistų. Įstaigos finansinę veiklą kontroliuoja mokyklos direktorius, Šakių rajono savivaldybės vidaus audito skyriaus specialistai. Įstaigos veiklos priežiūrą vykdo Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, Šakių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus specialistai.

14.6. Ryšių sistema. Mokykloje kompiuterizuota 15 darbo vietų. Įdiegtas interneto ryšys. Įstaiga turi 2 telefonus.

 

15.  Mokyklos SSGG  analizė.

 

 

Stipriosios pusės

 

Silpnosios pusės

 

- Mokytojai gerai pažįsta mokinius, glaudūs ryšiai su šeimomis. Nedidelis mokinių skaičius klasėse suteikia galimybę vykdyti visuminį mokymą.

- Mokykla aprūpinta moderniomis mokymo priemonėmis (nauji kompiuteriai, multimedija projektoriai, fotoaparatas, nešiojami kompiuteriai).

- Informacinių technologijų mokymas nuo 1 klasės. 

- Kvalifikuotas, kūrybingas pedagoginis personalas. Mokomuosius dalykus moko mokytojai – specialistai.

- Prevencinių programų vykdymas.

- Pavėžėjimo į mokyklą, renginius, ekskursijas užtikrinimas.

- Pažintinės mokinių veiklos organizavimas.

- Popamokinės veiklos, masinių renginių krašto bendruomenei organizavimas.

- atnaujintas mokinių ir bendruomenės narių poreikio netenkinantis stadionas, aikštynas.

- įrengtos stebėjimo kameros.

 

 

- Ankštos patalpos, sanitarinių, higieninių sąlygų neatitikimas.

- Neaukšti kai kurių mokomųjų dalykų mokymosi rezultatai gali neigiamai įtakoti mokyklos konkurencingumą.

- Profesionalios psichologinės pagalbos stoka.

 

 

GALIMYBĖS

 

GRĖSMĖS

 

- Atsigaunant šalies ekonomikai, didės lėšos švietimo įstaigoms.

- Tobulinant dalykų programas geriau panaudojant BUP teikiamas galimybes, susidaro sąlygos ugdytis įvairių poreikių ir galimybių mokiniams.

- Projektinė veikla, programų įgyvendinimas sudaro sąlygas efektyviam komandiniam darbui.

- Bendradarbiavimas su bendruomenės centru, seniūnija.

- Jungimasis į krašto bendruomenės veiklą. Vykdyti bendrus projektus (sporto bazei atnaujinti ir kt.).

- Pritraukti lėšas per mokesčių lengvatas.

- Galimybė pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis.

- Paramos lėšų kaupimas ir panaudojimas sanitarinių higieninių sąlygų gerinimui.

 

 

- Dėl gimstamumo mažėjimo mažės ir mokinių skaičius mokykloje.

- Mokyklų tinklo reorganizavimas – optimizavimas.

- Vyriausybės nutarimai sunkmečio sąlygomis taupant lėšas didinti mokinių skaičių klasėse.

- Emigracija (mokinių išvykimas į užsienį).

- Konkurencija tarp mokyklų gali įtakoti mokinių skaičiaus mažėjimą.

 

 

III.             MOKINIŲ SKAIČIUS MOKYKLOJE 2016-2017 M. M.

 

Klasė

Priešmok.

- ikimok. gr.

1-2

3-4

5

6

7

8

9

 

10

Mokinių skaičius

9

4

6

4

6

7

9

14

10

12

-

9

20

52

9

72

81

                       

 

Klasių skaičius 9+1

Klasių komplektų skaičius 7+1

 

IV. MOKYKLOS VIZIJA

 

Slavikų pagrindinė mokykla – tai nuolat besimokanti, iniciatyvi, gebanti užtikrinti palankią ir saugią mokymuisi aplinką, turinti aukštos kompetencijos mokytojų kolektyvą, įvaldžiusį pažangias technologijas, analizuojantį pokyčius, gebantį formuoti mokinių vertybines nuostatas, ugdyti kiekvieną mokinį pagal jo sugebėjimus, telkiantį bendruomenę. Mokykla – kaimo bendruomenės traukos centras.

 

V. MOKYKLOS MISIJA

 

Teikti priešmokyklinio-ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo kokybiškas paslaugas, kiekvienam besimokančiajam laiduoti pagrindinio išsilavinimo įgijimą. Tenkinti mokyklos mokinių ir kitų bendruomenės narių edukacinius ir kultūrinius poreikius. Ugdyti harmoningą, puoselėjančią tautinę kultūrą, savarankišką asmenybę, gebančią integruotis visuomenėje.  

 

 

VII. RENGINIAI KRAŠTO BENDRUOMENEI

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data

1.

Šeimų sporto šventė

Sausio mėn.

2.

Susitikimas su žymiais Šakių krašto žmonėmis, meno kolektyvais, skirtas vasario 16 – ąjai paminėti

Vasario mėn.

3.

Lektoriumas krašto bendruomenei ir mokiniams. Kaziuko mugė

Kovo mėn.

4.

Stalo teniso ir šaškių varžybos Slavikų seniūnijos taurei laimėti

Balandžio mėn.

5.

Slavikų seniūnijos kaimų ir gatvių vasaros spartakiada

Birželio mėn.

 

 

VIII. RENGINIAI MOKYKLOS BENDRUOMENEI

 

1.

Sausio 13 – osios minėjimas

Sausio mėn.

2.

„Žiniukų diena“

Sausio mėn.

3.

Šventė - koncertas „Pusmečiui pasibaigus...“

Sausio mėn.

4.

Užgavėnių šventė

Vasario mėn.

5.

Žemės diena

Kovo mėn.

6.

Vaikiškos knygos diena. Susitikimas su rajono literatais, kuriančiais vaikams

Kovo mėn.

7.

Motinos dienos minėjimas

Gegužės mėn.

8.

Pradinių klasių mokinių sportinės varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

Gegužės mėn.

 

Abėcėlės šventė

Gegužės mėn.

9.

Saugos diena: susitikimas su ŠPGT ir kelių policijos atstovais

Gegužės mėn.

10.

Mokslo metų užbaigimo šventė

Gegužės mėn.

11.

Vaikų gynimo dienos paminėjimas

Birželio mėn.

12.

Rugsėjo 1- osios šventė

Rugsėjo mėn.

13.

Mokytojo dienos paminėjimas

Spalio mėn.

14.

Tolerancijos dienos paminėjimas

Lapkričio mėn.

15.

„Uždekim Advento žvakelę“

Gruodžio mėn.

15.

Kalėdinė popietė

Gruodžio mėn.

 


IX. Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. Lt)

 

Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai

Asignavimai 2016 metams

Paraiška biudžetiniams 2017  metams

Projektas 2017 metams

Projektas 2018 metams

Bazinis biudžetas

Pakeitimas/Naujas

Poreikis iš viso

1. Iš viso asignavimų

 

 

 

 

 

 

Išlaidos

 

 

269,8

268,6

 

 

 

 

iš jų darbo užmokesčiui

 

 

182,0

180,4

 

 

 

 

turtui įsigyti

 

 

-

-

 

 

 

 

2. Finansavimas

 

 

 

 

 

 

2.1 Savivaldybės biudžetas

 

aplinkos

81,6

80,2

 

 

 

 

iš jo tikslinė dotacija

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Nac. biudžeto lėšos (kultūros programos, paveldas) krepšelio

 

188,2

188,4

 

 

 

 

Nuosavos lėšos (savivaldybės įmonių)

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Kitos lėšos (paskola)

 

 

-

 

 

 

 

 

Etatų skaičius programai

 

 

 

 

 

 

 

 2 DALIS


 2017 M. VEIKLOS PROGRAMA

 

TIKSLAI

UŽDAVINIAI

PRIEMONĖS

SIEKTINI REZULTATAI (VERTINIMO KRITERIJAI)

ATSAKINGI IR VYKDYTOJAI

1.  Užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę.

2.   Savalaikiai rengti ugdymo planus, programas.

Tinkamai išanalizuoti bendrąsias programas ir parengti patobulintas individualias, neformalaus ugdymo programas bei ilgalaikius planus.

Sukurti mokyklos mokiniams pritaikyti, gebėjimus ir poreikius atitinkantys ilgalaikiai planai ir programos, įgalinantys išugdyti mokiniams būtinas kompetencijas.

Mokytojai

Parengti  neformalaus ugdymo programų.

Neformalaus ugdymo vadovai

Parengti  programas mokiniams, turintiems individualių ugdymosi poreikių.

Mokytojai

3.   Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą.

Mokytojams kelti kvalifikaciją mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo klausimais.

Praktiškai taikyti  patobulintą vertinimo sistemą.

Mokytojai

Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą aktyviau taikant kaupiamąjį – kriterinį vertinimą ir mokinio pasiekimų įsivertinimą.

Mokytojai

Vykdyti mokinių ir jų tėvų anketinę apklausą apie mokinių pasiekimų vertinimą.

Duomenis apibendrinti ir aptarti mokytojų pasitarimų metu.

Pradinių klasių ir vyresniųjų klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkės

4.   Gerinti priešmokyklinio ugdymo kokybę.

Mokytojai kelti kvalifikaciją ugdymo proceso organizavimo tobulinimo temomis: 2-3 seminarai per metus.

Gerėja ugdymo proceso kokybė. Mokytoja tobulina turimas kompetencijas, įgyja naujų.

Mokytoja

Vykdyti priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos priežiūrą.

Didėja mokytojos atsakomybė už ugdymo proceso kokybę ir rezultatus. Mokytojai teikiama savalaikė metodinė pagalba.

Administracija

Vadovaujantis atnaujinta bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa, parengti 2016-2017 mokslo metų priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo veiklos dokumentus.

Parengti naujus teisės aktus atitinkantys dokumentai.

Mokytoja

5.   Užtikrinti sistemingą išmokimo tikrinimą. Išlaikyti ugdymo kokybės pasiektus kiekybinius rezultatus, gerinti kokybinius.

Kiekvieno mėnesio pradžioje sudaryti 5-10 kl. mokiniams planuojamų pasiekimų ir pažangos patikrinimų grafiką.

Kontrolinių darbų grafiką derinti iki mėnesio 5 d., esant reikalui jį redaguoti.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Reguliari atskirų dalykų mokymosi ir mokymo analizė.

5-10 kl. mokinių mokymo ir mokymosi kokybė (vidurkis ne mažesnis nei 7 balai) viršija 50 %.

Dalyvauti 70% Švietimo ir sporto skyriaus skelbtų olimpiadų, konkursų.

Administracija

Dalyvauti nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose (standartizuoti testai).

Mokykla ir mokytojai objektyviai įsivertina savo mokinių mokymosi pasiekimus, gauna informacijos, reikalingos ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Administracija

6.   Integruoti mokomuosius dalykus. Derinti ugdymo turinį, metodus ir priemones.

nėra

Mokytojai

Naudoti kuo įvairesnes mokymo(si) formas (projektinis darbas, edukacinė  pamoka, pažintinė išvyka ir pan.), skatinti mokinių aktyvų darbą pamokoje.

Mokinių aktyvus darbo laikas pamokose 20 - 25 min.

Atsiskleidžia mokinių individualūs gebėjimai turimas žinias pritaikyti praktiškai.

95 % mokytojų pamokose naudoja turimas technines ir vaizdines mokymo priemones.

7.     Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją remiantis prisiimtomis vertybėmis.

Ruošiantis pamokoms ir pamokose panaudoti įvairius informacijos šaltinius.

Už įvairių informacijos šaltinių naudojimą, gebėjimą analizuoti informaciją, taikyti kaupiamąjį vertinimą.

 

Mokytojai

Skatinti ir mokyti mokinius susirasti, atsirinkti ir panaudoti reikiamą informaciją.

nėra

Užsienio k. mokytojams inicijuoti tarptautinį bendradarbiavimą.

Populiarinamos užsienio kalbos, mokiniai patobulina užsienio k. vartojimo įgūdžius.

Užsienio k. mokytojai

Mokinių ir mokytojų aktyvaus žinių siekimo skatinimas ir apdovanojimas.

Apdovanoti pažangiausius ir aktyviausius mokinius, mokytojus.

Administracija

8. Individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą pagal poreikius ir gebėjimus.

Mokomosios medžiagos, skirtos darbui su individualių ugdymosi poreikių turinčiais (ir gabiais) mokiniais taikymas.

Sistemingai ir kryptingai ugdyti  individualių ugdymosi poreikių turinčių mokinių gebėjimus ir kompetencijas, kad mokymas labiau atitiktų mokinių gebėjimų lygį, pagerėtų pasiekimai.

Mokytojai

9.  Ugdyti gabius mokinius.

Gabių mokinių ugdymui naudoti  netradicinius (projektų ir kt.) metodus, papildomai ruošti olimpiadoms.

Atsiskleidžia mokinių individualūs gebėjimai turimas žinias pritaikyti praktiškai, pagerėja pasiekimai.

Mokytojai

10. Organizuoti mokinių ugdymą karjerai.

Ugdymo karjerai programos įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdo klasių vadovai:

- 1-4 kl. ugdymas karjerai integruojamas į mokomuosius dalykus ir 1-2 kl. organizuojamas bent 1, 3-4 kl. – 2 profesinio veiklinimo (aktyvia forma) užsiėmimai - išvykos į seniūnijos įmones, įstaigas;

- 5-7 kl. po 2 profesinio veiklinimo užsiėmimai – išvykos į rajono įmones, įstaigas, organizacijas pagal mokinių poreikius;

- 8-9 kl. po 3 profesinio veiklinimo užsiėmimus – išvykos į rajono ar kaimyninių rajonų įmones, įstaigas, organizacijas – profesines mokyklas, profesinio rengimo centrus, Šakių jaunimo darbo centrą ir kt., atsižvelgiant į mokinių poreikius.

Mokiniai susipažįsta su įvairiomis profesijomis, jų ypatumais ir karjeros galimybėmis, ugdosi profesinę motyvaciją bei planuoja būsimą karjerą.

Klasių auklėtojai

11.  Individualių mokymosi poreikių turintiems mokiniams teikti nuolatinę ir tikslingą pagalbą.

Mokytojo padėjėjo pagalba  individualių mokymosi poreikių turintiems mokiniams.

Padaryta pažanga.

Pagalbos mokiniui specialistai

nėra

12. Tobulinti mokytojų pedagogines kompetencijas.

Tirti mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikį, nustatyti veiksmingumą.

Mokslo metų pabaigoje kiekvienam mokytojui atlikti veiklos ataskaitą.  Sistemingas mokytojų įsivertinimas skatins mokytojus tikslingai tobulinti savo kompetencijas, siekti asmeninės pažangos.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojai

Mokytojams kelti kvalifikaciją strategiškai aktualiomis kryptimis: 2-3 kvalifikacijos kėlimo renginiai per metus.

Gerinti ugdymo proceso kokybę, sudarant galimybę mokytis komandoje, dalintis gerąja patirtimi, kurti besimokančią organizaciją.

Mokytojai

Bendradarbiauti su kitomis mokyklomis.

Dalintis gerąja patirtimi.

Mokytojai

Dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

Mokytojai  patobulins bendrakultūrinę kompetenciją, susipažins su kitomis kultūromis bei kitų šalių švietimo sistemomis, įgis mokymosi bendradarbiaujant su kitų kultūrų žmonėmis patirties, patobulins užsienio kalbų žinias,  taps atviresni naujovėms,  kitos šalies gerąją patirtį pritaikys savo mokykloje.

Metodinė diena Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO edukacinėje parodoje „Mokykla 2017“ mokytojams ir mokiniams.

Mokytojai turės galimybę įsigyti naujos metodinės literatūros, žinių apie įvairių užsienio šalių gerąją patirtį švietimo srityje, naujausias IKT, naujas mokymo priemones, jų panaudojimą.  Mokiniai dalyvauja edukacinėje veikloje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojai

nėra

2. Saugios/ palankios mokymuisi aplinkos užtikrinimas.

1. Efektyvinti prevencinį darbą.

 

Vykdyti ankstyvosios prevencijos

smurto, patyčių, nusikalstamumo, žalingų įpročių programas:

1. Sveikatos ugdymo bendroji programa.

2. „Zipio draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams.

3. „Antras žingsnis“ (Second step) 1, 4 klasių mokiniams.

4. nėra 

5. „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 2014-2017 m.“ programa.

6. Olweus patyčių prevencijos programa.

7. Alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programa.

Garantuoti mokinių saugumą pertraukų metu, užkirsti kelią netinkamo elgesio apraiškoms.

 

 

 

 

Kūno kultūros mokytoja, kl.auklėtojai,

Prišmokyklinio ugdymo auklėtoja,

1, 2 kl. mokytoja

 

nėra

Soc.pedagogė

 

Olweus PPP m-kloje koordinatorė

 

Soc.pedagogė

Vykdyti tikslines akcijas: Kalėdinė gerumo savaitė, Savaitė be patyčių, Olweus PPP renginys, Antikorupcijos diena, Tolerancijos diena ir kt.

Skatinti pozityvų elgesį.

Klasių auklėtojai

2. Gerinti socialinį pedagoginį klimatą mokykloje.

Nėra

Socialinė pedagogė

Bendradarbiauti su socialiniais partneriais: Šakių r. sav. Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Šakių PK, Visuomenės sveikatos biuru, Slavikų seniūnija ir kt.

Reikalui esant socialiniai partneriai padeda spręsti iškilusiais problemas, vykdo švietėjišką/prevencinę veiklą.

3. Organizuoti materialinę pagalbą socialiai remtinoms šeimoms.

Organizuoti mokinių nemokamą maitinimą.

Apie 56 % vaikų mokykloje maitinami nemokamais pietumis.

Organizuoti materialinę paramą būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti.

Apie 56 % mokyklos bendruomenės šeimų gauna paramą būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti.

3. Geras mokyklos įvaizdis. Mokykla -  kaimo bendruomenės traukos centras.

1. Dalyvauti šalies, rajono konkursuose, olimpiadose.

20 % mokinių gilina žinias ir įgūdžius, ruošdamiesi dalyvavimui konkursuose, olimpiadose. 

Mokykloje organizuojami 3-4 konkursai/viktorinos.

Dalyvių sk. rajone – 30,

respublikoje – 10.

Garsinamas mokyklos vardas, straipsniai spaudoje, internete, padėkos raštai, taurės.

Dalykų mokytojai, neformalaus ugdymo užsiėmimų vadovai

2. Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su šeimomis.

Plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų partnerystę organizuojant mokyklos renginius.

Tėveliai vis aktyviau įsitraukia į mokyklos veiklą, sprendimų priėmimą.

Vis daugiau tėvų lankosi renginiuose, jaučia tapatumą su mokykla. Atsiranda tėvų inicijuotų veiklų. Dauguma tėvų gaunamą informaciją aktualiais ugdymo ir auklėjimo klausimais vertina pozityviai.

Klasių auklėtojai

Vykdyti tėvų pedagoginį švietimą.

Administracija

3.  Organizuoti masinius renginius mokyklos bendruomenei.

Organizuoti paskaitų ciklus, lektoriumus, seminarus bendruomenei 2 kartus per metus.

Šviečiama mokyklos bendruomenė.

 

Organizuoti 3 – 4 masinius renginius krašto bendruomenei.

Sprendžiasi žmonių užimtumo, prasmingo laiko leidimo klausimai.

70 % mokinių tėvų aktyviai dalyvauja renginiuose.

Darbo grupės

Organizuoti mokyklos bazėje seniūnijos gatvių ir kaimų spartakiadas, sporto šventes.

Propaguojamas sveikas gyvenimo būdas, prasmingas laiko praleidimas.

Darbo grupės

4. Tolesnis ugdymo bazės modernizavimas, sanitarinių higieninių sąlygų gerinimas.

1. Tęsti mokyklos aprūpinimo mokymo priemonėmis pagal kabinetų aprūpinimo standartus programą.

Papildyti visų dalykų mokymo bazę naujomis priemonėmis.

Daugiau dėmesio skiriama bendrosioms kompetencijoms ugdyti, gerėja mokinių mokymosi motyvacija, ugdymo kokybė.

Administracija

2. Atnaujinti sporto bazę.

Įsigyti sporto inventoriaus (kamuolių, gimnastikos įrenginių).

Pagerės kūno kultūros ir neformaliosios veiklos kokybė, mokinių fizinio lavinimo sąlygos.

Atlikti visų mokyklos patalpų einamąjį remontą.

Pagerėja darbo sąlygos.

nėra

 


PRITARTA

2017 m. sausio 20 d.

Mokyklos tarybos posėdyje, protokolo Nr. 2