VEIKLOS PROGRAMA 2018 M.

  • Spausdinti

 

 

 

PATVIRTINTA

Slavikų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m.­­ sausio 10 d. įsakymu Nr. V -

 

 

VEIKLOS PROGRAMA

 

Biudžetiniai metai

2018 m.

 

Asignavimų valdytojas

SLAVIKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kodas:

190823290

         

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Slavikų pagrindinės mokyklos 2017 m. veiklos programa, atsižvelgus į strateginį mokyklos planą 2015-2018 m., švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metų mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.

2. Programa atliepia Valstybinės švietimo strategijos nuostatoms. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančioms visuomenės reikmes, tenkinti bendruomenės ugdymosi poreikius, laiduoti pradinio ir  pagrindinio išsilavinimo įsigijimą, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.

3. Programą įgyvendins Slavikų pagrindinės mokyklos administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.

4. Slavikų pagrindinėje mokykloje mokosi mokiniai iš Slavikų seniūnijos Žiūrių, Šilininkų, Juškakaimių, Slavikų, Būtviliškių, Žiūrkalnio kaimų, 10 klasėse – ir iš kitų vietovių. Mokinių skaičius keleri metai yra stabilus (2007 m. - 115 mok., 2008 m. - 106 mok., 2009 m. - 106 mok., 2010 m. – 98 mok., 2011 m. – 104 mok., 2012 m. – 115 mok., 2013 m. – 127 mok., 2014 m. – 121 mok., 2015 m. – 100, 2016 m. – 79, 2017 - 72).

5.    Mokykloje veikia savivaldos organai – mokyklos, mokinių tarybos.

6. Mokytojai sistemingai kelia kvalifikaciją kursuose ir seminaruose. Mokykloje veikia 2 metodinės grupės.

7.    Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai mokomi pagal jiems pritaikytas programas. Mokykloje dirba mokytojo padėjėja, auklėtojo padėjėja.

8.   Mokykloje įruošti informacinių technologijų (naudojasi visi mokiniai), gamtos mokslų, matematikos kabinetai. Mokykla turi pakankamai modernios kompiuterinės technikos: keturis multimedija projektorius, kitų šiuolaikinių mokymo priemonių.

9.  Mokykloje gerėja darbo sąlygos, atlikti pastatų renovavimo darbai Kasmet atliekamas visų patalpų einamasis remontas. Įrengtas žaidimų aikštynas 5-10 m. vaikams, krepšinio aikštė.

10.  Mokykla garsėja mokinių pasiekimais saugaus eismo ir menų srityse.

11.  Mokykla dalyvauja projektinėje veikloje (tarptautiniai Erasmus+, Nordplus projektai). Mokyklos mokytojai viešėjo Italijos, Švedijos, Turkijos mokyklose, pagal Pestalozzi programą – Vokietijoje, Lenkijoje.

12.  Kuriamas mokyklos įvaizdis, siekiama, kad mokykla taptų kaimo kultūros židiniu, būtų atvira krašto bendruomenei. Kasmet vyksta 1-2 lektoriumai, 3-4 masiniai renginiai Slavikų bendruomenei. Mokyklos veikla aprašoma rajoninėje spaudoje, interneto svetainėse.

 

II.                SITUACIJOS ANALIZĖ

 

13.  Mokyklos išorinės aplinkos analizė.                                     

  13.1. Politiniai ir teisiniai veiksniai. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais. Lietuva yra ES narė. Vakarų Europos šalių švietimo tradicijos, esminės kryptys aktualios ir mūsų šalyje. Vyksta mokyklų reforma, kaita, tinklo optimizavimas. LR vyriausybė skiria dėmesį švietimui, bet jis nepakankamas. Politiniai veiksniai įtakoja visą mokyklos padėtį, ugdymo kokybę. Mokyklai iškyla grėsmės, nes:

-  švietimo politikos kaitos strategija per mažai siejama su kitų ekonominių ir socialinių reformų strategijomis;

-  stinga teigiamo požiūrio į mokyklą (ypač kaimo);

-  dėl mažo mokinių skaičiaus „mokinio krepšelio“ nepakanka reikiamai modernizuoti ugdymo bazę;

13.2.    Ekonominiai veiksniai. Mažėja faktiškai mokyklos gaunamos „mokinio krepšelio“ lėšos. Tai apsunkins mokyklos modernizavimą, kaitą, ugdymo poreikių tenkinimą.

           Teigiami poslinkiai ir galimybės:

-       Lietuvai įstojus į ES atsirado galimybė pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis.

-       Projektinė veikla suteikia galimybių modernizuoti mokymo bazę, pagyvinti mokyklos veiklą.

 13.3.      Sociokultūriniai veiksniai. Mokyklos veiklai įtaką daro:

-       Nepalanki demografinė padėtis.

-       Vaikų gimstamumo mažėjimas Slavikų seniūnijoje.

-          Emigracija. Mokyklą lanko 2 vaikai, kurių vienas iš tėvų išvykęs į užsienį.

-          Didelis socialiai problematiškų, socialiai remtinų šeimų skaičius: 2006 m. – 40; 2007 m. – 43; 2008 m. – 47; 2009 m. – 47; 2010 m. – 42; 2011 m. – 41; 2012 m. – 45 2013 – 50; 2014 – 47 ; 2015 m. – 29 ; 2016 m. – 25 ;2017 m. – 23; 2018 m. – 19; 2019 m. - 21; 2020 m. – 21; 2021 m. – 16; 2022 m. – 16.

-          Didelis nepilnų šeimų skaičius: 2015 m. 29 (iš 68) – 43 %.  2016 m. 21 ( iš 51) – 41,1 %, 2017 m. 20 ( iš 49) – 40,8 %, 2018 m. 18 ( iš 47) – 38,2 %, 2019 m. 18 ( iš 47) – 38,2 %, 2020 m. 15 ( iš 37) – 40,5 %, 2021 m. 12 ( iš 30) – 40 %, 2022 m. 9 ( iš 30 ) – 30 %.

14.  Mokyklos vidinės aplinkos analizė.                                                                                     

           14.1. Mokyklos struktūra. 2017-2018 m. m. mokyklą sudaro 7 klasių komplektų: pradinio ugdymo programa – 2 komplektai; pagrindinio ugdymo I pakopa –  4 komplektai, pagrindinio ugdymo II pakopa – 1 komplektas. Veikia mišri priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo grupė.

14.2. Žmonių ištekliai. Mokykloje dirba 16mokytojų (2 iš jų antraeilininkai), 2 administracijos darbuotojai (buhalterė, programuotojas) ir 8 pagalbinio personalo darbuotojai. 2017 m. sausio 01 d.patvirtinti 17,1 etato etatiniams darbuotojams. Dėl lėšų taupymo nepanaudota 2 etatai.      

Etatinių pareigybių lygiai: D – 10, A – 2, A1 – 1, C – 2, B – 1.

Mokykloje dirba socialinė pedagogė (0,5 etato).

 

          Mokytojų pasiskirstymas pagal stažą:   

 

Mokytojo darbo stažas iki 10 m.

Mokytojo darbo stažas

nuo 10 iki 15 m.

Mokytojo darbo stažas

virš 15 m.

-

2

14

 

          Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacinę kategoriją:

 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija

Atestuoto mokytojo kvalifikacinė kategorija

Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija

Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

-

1

14

1

 

          Direktorius ir pavaduotoja ugdymui turi  aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą, direktorius – III vadybinę kategoriją, pavaduotoja ugdymui – II vadybinę kategoriją.

14.3. Planavimo sistema. Mokykla savo veiklą planuoja rengdama trijų metų strateginį veiklos planą, metinę veiklos programą, ugdymo planą. Finansinę ūkinę veiklą mokykla planuoja vadovaudamasi parengtomis krepšelio, aplinkos, specialiųjų ir paramos lėšų panaudojimo sąmatomis.

14.4. Finansiniai ištekliai. Mokyklos veikla finansuojama iš savivaldybės skiriamų lėšų, valstybės specialiųjų dotacijos lėšų, gyventojų 2 % pajamų mokesčio lėšų, rėmėjų lėšų.

          Mokyklai skirta:

2007 m. mokinio krepšelio lėšų      - 484 600 Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 146 100 Lt

2008 m. mokinio krepšelio lėšų      - 605 900 Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 223 300 Lt

2009 m. mokinio krepšelio lėšų      - 724 500 Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 231 100 Lt

2010 m. mokinio krepšelio lėšų      - 596 804 Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 181 466 Lt

2011 m. mokinio krepšelio lėšų      -  550 648  Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 198 831 Lt

2012 m. mokinio krepšelio lėšų      -  555 872   Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 217 900 Lt

2013 m. mokinio krepšelio lėšų      -  641 531   Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 255 800 Lt

2014 mokinio krepšelio lėšų      - 726,000 Lt

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 262 490 Lt          

2015 mokinio krepšelio lėšų      - 206600       

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 77835                      

2016 mokinio krepšelio lėšų      - 173751       

                   aplinkos (ūkio) lėšų     - 81605                      

2017 mokinio krepšelio lėšų      -  173800 €

                   aplinkos (ūkio) lėšų  - 80200 €

Lėšų poreikis2018 m.:

         mokinio krepšelio lėšų      -  171891             

         aplinkos (ūkio) lėšų              114790

 

14.5. Įstaigos veiklos kontrolė. Mokyklos veiklos įsivertinimą atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė iš mokytojų ir pagalbos mokiniu specialistų. Įstaigos finansinę veiklą kontroliuoja mokyklos direktorius, Šakių rajono savivaldybės vidaus audito skyriaus specialistai. Įstaigos veiklos priežiūrą vykdo Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, Šakių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus specialistai.

14.6. Ryšių sistema. Mokykloje kompiuterizuota 15 darbo vietų. Įdiegtas interneto ryšys. Įstaiga turi 2 telefonus.

 

15.  Mokyklos SSGG  analizė.

 

 

Stipriosios pusės

 

Silpnosios pusės

 

- Mokytojai gerai pažįsta mokinius, glaudūs ryšiai su šeimomis. Nedidelis mokinių skaičius klasėse suteikia galimybę vykdyti visuminį mokymą.

- Mokykla aprūpinta moderniomis mokymo priemonėmis (nauji kompiuteriai, multimedija projektoriai, fotoaparatas, nešiojami kompiuteriai).

- Kvalifikuotas, kūrybingas pedagoginis personalas. Mokomuosius dalykus moko mokytojai – specialistai.

- Prevencinių programų vykdymas.

- Pavėžėjimo į mokyklą, renginius, ekskursijas užtikrinimas.

- Pažintinės mokinių veiklos organizavimas.

- Popamokinės veiklos, masinių renginių krašto bendruomenei organizavimas.

- atnaujintas mokinių ir bendruomenės narių poreikio netenkinantis stadionas, aikštynas.

- įrengtos stebėjimo kameros.

 

 

- Ankštos patalpos, sanitarinių, higieninių sąlygų neatitikimas.

- Neaukšti kai kurių mokomųjų dalykų mokymosi rezultatai gali neigiamai įtakoti mokyklos konkurencingumą.

- Specialistų stoka ( logopedo, psichologo, spec. pedagogo, soc. pedagogo).

 

 

GALIMYBĖS

 

GRĖSMĖS

 

- Atsigaunant šalies ekonomikai, didės lėšos švietimo įstaigoms.

- Tobulinant dalykų programas geriau panaudojant BUP teikiamas galimybes, susidaro sąlygos ugdytis įvairių poreikių ir galimybių mokiniams.

- Projektinė veikla, programų įgyvendinimas sudaro sąlygas efektyviam komandiniam darbui.

- Bendradarbiavimas su bendruomenės centru, seniūnija.

- Jungimasis į krašto bendruomenės veiklą. Vykdyti bendrus projektus (sporto bazei atnaujinti ir kt.).

- Pritraukti lėšas per mokesčių lengvatas.

- Galimybė pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis.

- Paramos lėšų kaupimas ir panaudojimas sanitarinių higieninių sąlygų gerinimui.

 

 

- Dėl gimstamumo mažėjimo mažės ir mokinių skaičius mokykloje.

- Mokyklų tinklo reorganizavimas – optimizavimas.

- Vyriausybės nutarimai sunkmečio sąlygomis taupant lėšas didinti mokinių skaičių klasėse.

- Emigracija (mokinių išvykimas į užsienį).

- Konkurencija tarp mokyklų gali įtakoti mokinių skaičiaus mažėjimą.

 

 

III.             MOKINIŲ SKAIČIUS MOKYKLOJE 2017-2018 M. M.

 

Klasė

Priešmok.

- ikimok. gr.

1-4

3-4

5

6

7

8

9

 

10

Mokinių skaičius

12

4

1

5

5

6

7

9

14

-

12

-

15

48

12

63

75

                       

 

Klasių skaičius 9+1

Klasių komplektų skaičius 7+1

 

IV. MOKYKLOS VIZIJA

 

Slavikų pagrindinė mokykla – tai nuolat besimokanti, iniciatyvi, gebanti užtikrinti palankią ir saugią mokymuisi aplinką, turinti aukštos kompetencijos mokytojų kolektyvą, įvaldžiusį pažangias technologijas, analizuojantį pokyčius, gebantį formuoti mokinių vertybines nuostatas, ugdyti kiekvieną mokinį pagal jo sugebėjimus, telkiantį bendruomenę. Mokykla – kaimo bendruomenės traukos centras.

 

V. MOKYKLOS MISIJA

 

Teikti priešmokyklinio-ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo kokybiškas paslaugas, kiekvienam besimokančiajam laiduoti pagrindinio išsilavinimo įgijimą. Tenkinti mokyklos mokinių ir kitų bendruomenės narių edukacinius ir kultūrinius poreikius. Ugdyti harmoningą, puoselėjančią tautinę kultūrą, savarankišką asmenybę, gebančią integruotis visuomenėje.  

 

 

VII. RENGINIAI KRAŠTO BENDRUOMENEI

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data

1.

Šeimų sporto šventė

Sausio mėn.

2.

Susitikimas su žymiais Šakių krašto žmonėmis, meno kolektyvais, skirtas vasario 16 – ajai paminėti

Vasario mėn.

3.

Lektoriumas krašto bendruomenei ir mokiniams.

Kovo mėn.

4.

Slavikų seniūnijos kaimų ir gatvių vasaros spartakiada

Birželio mėn.

VIII. RENGINIAI MOKYKLOS BENDRUOMENEI

 

1.

Sausio 13 – osios minėjimas

Sausio mėn.

2.

„Žiniukų diena“

Sausio mėn.

3.

Šventė - koncertas „Pusmečiui pasibaigus...“

Sausio mėn.

4.

Užgavėnių šventė

Vasario mėn.

5.

Žemės diena

Kovo mėn.

6.

Vaikiškos knygos diena. Susitikimas su rajono literatais, kuriančiais vaikams

Kovo mėn.

7.

Motinos dienos minėjimas

Gegužės mėn.

8.

Pradinių klasių mokinių sportinės varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

Gegužės mėn.

9.

Abėcėlės šventė

Gegužės mėn.

10.

Saugos diena: susitikimas su ŠPGT ir kelių policijos atstovais

Gegužės mėn.

11.

Mokslo metų užbaigimo šventė

Gegužės mėn.

12.

Vaikų gynimo dienos paminėjimas

Birželio mėn.

13.

Rugsėjo 1- osios šventė

Rugsėjo mėn.

14.

Mokytojo dienos paminėjimas

Spalio mėn.

15.

Tolerancijos dienos paminėjimas

Lapkričio mėn.

16.

„Kalėdų  belaukiant“

Gruodžio mėn.

       

 

IX. Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. Lt)

 

Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai

Asignavimai 2017

metams

Paraiška biudžetiniams 2018  metams

Projektas 2018 metams

Projektas 2019 metams

Bazinis biudžetas

Pakeitimas/Naujas

Poreikis iš viso

1. Iš viso asignavimų

 

 

 

 

 

 

Išlaidos

 

 

269,8

297,9

 

 

 

 

iš jų darbo užmokesčiui

 

 

184,3

206,7

 

 

 

 

turtui įsigyti

 

 

-

-

 

 

 

 

2. Finansavimas

 

 

 

 

 

 

2.1 Savivaldybės biudžetas

 

aplinkos

83,1

114,8

 

 

 

 

iš jo tikslinė dotacija

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Nac. biudžeto lėšos (kultūros programos, paveldas) krepšelio

 

185,9

183,1

 

 

 

 

Nuosavos lėšos (savivaldybės įmonių)

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Kitos lėšos (paskola)

 

 

-

 

 

 

 

 

Etatų skaičius programai

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA

2018 m. sausio 20 d.

Mokyklos tarybos posėdyje, protokolo Nr.