2018 M. VEIKLOS PROGRAMA _ priedas

TIKSLAI

UŽDAVINIAI

PRIEMONĖS

SIEKTINI REZULTATAI (VERTINIMO KRITERIJAI)

ATSAKINGI IR VYKDYTOJAI

1.  Užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę.

1. Savalaikiai rengti ugdymo planus, programas.

Tinkamai išanalizuoti bendrąsias programas ir parengti patobulintas individualias, neformalaus ugdymo programas bei ilgalaikius planus.

Sukurti mokyklos mokiniams pritaikyti, gebėjimus ir poreikius atitinkantys ilgalaikiai planai ir programos, įgalinantys išugdyti mokiniams būtinas kompetencijas.

Mokytojai

Parengti  neformalaus ugdymo programų.

Neformalaus ugdymo vadovai

Parengti  programas mokiniams, turintiems individualių ugdymosi poreikių.

Mokytojai

2.   Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą.

Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą aktyviau taikant kaupiamąjį – kriterinį vertinimą ir mokinio pasiekimų įsivertinimą.

Praktiškai taikyti  patobulintą vertinimo sistemą.

Mokytojai

Kovo mėn. vykdyti mokinių ir jų tėvų anketinę apklausą apie mokinių pasiekimų vertinimą.

Duomenis apibendrinti ir aptarti mokytojų pasitarimų metu.

Pradinių klasių ir vyresniųjų klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkės

3.   Gerinti priešmokyklinio ugdymo kokybę.

Vykdyti priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos priežiūrą.

Didėja mokytojos atsakomybė už ugdymo proceso kokybę ir rezultatus. Mokytojai teikiama savalaikė metodinė pagalba.

Administracija

Parengti 2018-2019 mokslo metų priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo veiklos dokumentus.

Parengti naujus teisės aktus atitinkantys dokumentai.

Mokytoja

4.   Užtikrinti sistemingą išmokimo tikrinimą. Išlaikyti ugdymo kokybės pasiektus kiekybinius rezultatus, gerinti kokybinius.

Kiekvieno mėnesio pradžioje sudaryti 5-10 kl. mokiniams planuojamų pasiekimų ir pažangos patikrinimų grafiką.

Kontrolinių darbų grafiką derinti iki mėnesio 5 d., esant reikalui jį redaguoti.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Reguliari atskirų dalykų mokymosi ir mokymo analizė.

5-10 kl. mokinių mokymo ir mokymosi kokybė (vidurkis ne mažesnis nei 7 balai) viršija 50 %.

Dalyvauti 70% Švietimo ir sporto skyriaus skelbtų olimpiadų, konkursų.

Administracija

Dalyvauti nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose (standartizuoti testai).

Mokykla ir mokytojai objektyviai įsivertina savo mokinių mokymosi pasiekimus, gauna informacijos, reikalingos ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Administracija

5.   Integruoti mokomuosius dalykus. Derinti ugdymo turinį, metodus ir priemones.

Naudoti kuo įvairesnes mokymo(si) formas (projektinis darbas, edukacinė  pamoka, pažintinė išvyka ir pan.), skatinti mokinių aktyvų darbą pamokoje.

Mokinių aktyvus darbo laikas pamokose 20 - 25 min.

Atsiskleidžia mokinių individualūs gebėjimai turimas žinias pritaikyti praktiškai.

95 % mokytojų pamokose naudoja turimas technines ir vaizdines mokymo priemones.

Mokytojai

6.     Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją remiantis prisiimtomis vertybėmis.

Ruošiantis pamokoms ir pamokose panaudoti įvairius informacijos šaltinius.

Už įvairių informacijos šaltinių naudojimą, gebėjimą analizuoti informaciją, taikyti kaupiamąjį vertinimą.

 

Mokytojai

Skatinti ir mokyti mokinius susirasti, atsirinkti ir panaudoti reikiamą informaciją.

Užsienio k. mokytojams inicijuoti tarptautinį bendradarbiavimą.

Populiarinamos užsienio kalbos, mokiniai patobulina užsienio k. vartojimo įgūdžius.

Užsienio k. mokytojai

Mokinių ir mokytojų aktyvaus žinių siekimo skatinimas ir apdovanojimas.

Apdovanoti pažangiausius ir aktyviausius mokinius, mokytojus.

Administracija

8. Individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą pagal poreikius ir gebėjimus.

Mokomosios medžiagos, skirtos darbui su individualių ugdymosi poreikių turinčiais (ir gabiais) mokiniais taikymas.

Sistemingai ir kryptingai ugdyti  individualių ugdymosi poreikių turinčių mokinių gebėjimus ir kompetencijas, kad mokymas labiau atitiktų mokinių gebėjimų lygį, pagerėtų pasiekimai.

Mokytojai

9.  Ugdyti gabius mokinius.

Gabių mokinių ugdymui naudoti  netradicinius (projektų ir kt.) metodus, papildomai ruošti olimpiadoms.

Atsiskleidžia mokinių individualūs gebėjimai turimas žinias pritaikyti praktiškai, pagerėja pasiekimai.

Mokytojai

10. Organizuoti mokinių ugdymą karjerai.

Ugdymo karjerai programos įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdo klasių vadovai:

- 1-4 kl. ugdymas karjerai integruojamas į mokomuosius dalykus ir 1-2 kl. organizuojamas bent 1, 3-4 kl. – 2 profesinio veiklinimo (aktyvia forma) užsiėmimai - išvykos į seniūnijos įmones, įstaigas;

- 5-7 kl. po 2 profesinio veiklinimo užsiėmimai – išvykos į rajono įmones, įstaigas, organizacijas pagal mokinių poreikius;

- 8-9 kl. po 3 profesinio veiklinimo užsiėmimus – išvykos į rajono ar kaimyninių rajonų įmones, įstaigas, organizacijas – profesines mokyklas, profesinio rengimo centrus, Šakių jaunimo darbo centrą ir kt., atsižvelgiant į mokinių poreikius.

Mokiniai susipažįsta su įvairiomis profesijomis, jų ypatumais ir karjeros galimybėmis, ugdosi profesinę motyvaciją bei planuoja būsimą karjerą.

Klasių auklėtojai

11.  Individualių mokymosi poreikių turintiems mokiniams teikti nuolatinę ir tikslingą pagalbą.

Mokytojo padėjėjo pagalba  individualių mokymosi poreikių turintiems mokiniams.

Padaryta pažanga.

Pagalbos mokiniui specialistai

12. Tobulinti mokytojų pedagogines kompetencijas.

Tirti mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikį, nustatyti veiksmingumą.

Mokslo metų pabaigoje kiekvienam mokytojui atlikti veiklos ataskaitą.  Sistemingas mokytojų įsivertinimas skatins mokytojus tikslingai tobulinti savo kompetencijas, siekti asmeninės pažangos.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojai

Mokytojams kelti kvalifikaciją strategiškai aktualiomis kryptimis: 2-3 kvalifikacijos kėlimo renginiai per metus.

Gerinti ugdymo proceso kokybę, sudarant galimybę mokytis komandoje, dalintis gerąja patirtimi, kurti besimokančią organizaciją.

Mokytojai

Bendradarbiauti su kitomis mokyklomis.

Dalintis gerąja patirtimi.

Mokytojai

Dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

Mokytojai  patobulins bendrakultūrinę kompetenciją, susipažins su kitomis kultūromis bei kitų šalių švietimo sistemomis, įgis mokymosi bendradarbiaujant su kitų kultūrų žmonėmis patirties, patobulins užsienio kalbų žinias,  taps atviresni naujovėms,  kitos šalies gerąją patirtį pritaikys savo mokykloje.

Metodinė diena Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO edukacinėje parodoje „Mokykla 2018“ mokytojams ir mokiniams.

Mokytojai turės galimybę įsigyti naujos metodinės literatūros, žinių apie įvairių užsienio šalių gerąją patirtį švietimo srityje, naujausias IKT, naujas mokymo priemones, jų panaudojimą.  Mokiniai dalyvauja edukacinėje veikloje.  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojai

2. Saugios/ palankios mokymuisi aplinkos užtikrinimas.

1. Efektyvinti prevencinį darbą.

 

Vykdyti ankstyvosios prevencijos

smurto, patyčių, nusikalstamumo, žalingų įpročių programas:

1. Sveikatos ugdymo bendroji programa.

2. „Zipio draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams.

3. „Antras žingsnis“ (Second step) 1, 4 klasių mokiniams.

4. „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 2014-2018 m.“ programa.

5. Olweus patyčių prevencijos programa.

6. Alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programa.

Garantuoti mokinių saugumą pertraukų metu, užkirsti kelią netinkamo elgesio apraiškoms.

 

 

 

 

Kūno kultūros mokytoja, kl.auklėtojai,

Prišmokyklinio ugdymo auklėtoja,

1, 2 kl. mokytoja

 

Soc.pedagogė

Olweus PPP m-kloje koordinatorė

 

Soc.pedagogė

Vykdyti tikslines akcijas: Kalėdinė gerumo savaitė, Savaitė be patyčių, Olweus PPP renginys, Antikorupcijos diena, Tolerancijos diena ir kt.

Skatinti pozityvų elgesį.

Klasių auklėtojai

2. Gerinti socialinį pedagoginį klimatą mokykloje.

Bendradarbiauti su socialiniais partneriais: Šakių r. sav. Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Šakių PK, Visuomenės sveikatos biuru, Slavikų seniūnija ir kt.

Reikalui esant socialiniai partneriai padeda spręsti iškilusiais problemas, vykdo švietėjišką/prevencinę veiklą.

Socialinė pedagogė

3. Organizuoti materialinę pagalbą socialiai remtinoms šeimoms.

Organizuoti mokinių nemokamą maitinimą.

Apie 56 % vaikų mokykloje maitinami nemokamais pietumis.

Organizuoti materialinę paramą būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti.

Apie 56 % mokyklos bendruomenės šeimų gauna paramą būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti.

3. Geras mokyklos įvaizdis. Mokykla -  kaimo bendruomenės traukos centras.

1. Dalyvauti šalies, rajono konkursuose, olimpiadose.

20 % mokinių gilina žinias ir įgūdžius, ruošdamiesi dalyvavimui konkursuose, olimpiadose. 

Mokykloje organizuojami 3-4 konkursai/viktorinos.

Dalyvių sk. rajone – 30,

respublikoje – 10.

Garsinamas mokyklos vardas, straipsniai spaudoje, internete, padėkos raštai, taurės.

Dalykų mokytojai, neformalaus ugdymo užsiėmimų vadovai

2. Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su šeimomis.

Plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų partnerystę organizuojant mokyklos renginius.

Tėveliai vis aktyviau įsitraukia į mokyklos veiklą, sprendimų priėmimą.

Vis daugiau tėvų lankosi renginiuose, jaučia tapatumą su mokykla. Atsiranda tėvų inicijuotų veiklų. Dauguma tėvų gaunamą informaciją aktualiais ugdymo ir auklėjimo klausimais vertina pozityviai.

Klasių auklėtojai

Vykdyti tėvų pedagoginį švietimą.

Administracija

3.  Organizuoti masinius renginius mokyklos bendruomenei.

Organizuoti paskaitų ciklus, lektoriumus, seminarus bendruomenei 2 kartus per metus.

Šviečiama mokyklos bendruomenė.

 

Organizuoti 3 – 4 masinius renginius krašto bendruomenei.

Sprendžiasi žmonių užimtumo, prasmingo laiko leidimo klausimai.

70 % mokinių tėvų aktyviai dalyvauja renginiuose.

Darbo grupės

Organizuoti mokyklos bazėje seniūnijos gatvių ir kaimų spartakiadas, sporto šventes.

Propaguojamas sveikas gyvenimo būdas, prasmingas laiko praleidimas.

Darbo grupės

4. Tolesnis ugdymo bazės modernizavimas, sanitarinių higieninių sąlygų gerinimas.

1. Tęsti mokyklos aprūpinimo mokymo priemonėmis pagal kabinetų aprūpinimo standartus programą.

Papildyti visų dalykų mokymo bazę naujomis priemonėmis.

Daugiau dėmesio skiriama bendrosioms kompetencijoms ugdyti, gerėja mokinių mokymosi motyvacija, ugdymo kokybė.

Administracija

2. Atnaujinti sporto bazę.

Įsigyti sporto inventoriaus (kamuolių, gimnastikos įrenginių).

Pagerės kūno kultūros ir neformaliosios veiklos kokybė, mokinių fizinio lavinimo sąlygos.

Atlikti visų mokyklos patalpų einamąjį remontą.

Pagerėja darbo sąlygos.

 

Veiklos programos įgyvendinimo priežiūra.

Veiklos programos įgyvendinimo priežiūrą vykdo direktoriaus įsakymu paskirta darbo grupė, kuri posėdžiauja du kartus per mokslo metus (mokslo metų ir metų pabaigoje). Programos įgyvendinimo rezultatai pristatomi Mokytojų tarybos posėdyje. Duomenys fiksuojami lentelėje:

 

Tikslas:

Uždaviniai

Planuotos priemonės

Planuotas rezultatas

Pasiektas rezultatas

Įgyvendinta (data)

Uždavinys 1

 

 

 

 

Uždavinys 2

 

 

 

 

Uždavinys 3

 

 

 

 

 

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo programa 2016/2017 m.m.


I. Tikslas: siekti užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymąsi ir mokymąsi mokykloje bei sudarytų prielaidas pozityviai vaiko

socializacijai ir pilietinei brandai.

II. Uždaviniai:

 • Socialinių problemų priežasčių aiškinimasis, poreikių įvertinimas ir nustatymas
 • Padėti vaikams socialiai prisitaikyti mokykloje, adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje
 • Bendrauti ir pagal galimybes padėti spręsti problemas tėvams, mokytojams
 • Dirbti kartu su pedagogais, klasių auklėtojais , tėvais ir kitais specialistais.

III. Veiklos kryptys:

·         Darbas su mokiniais.

·         Darbas su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija.

·         Darbas su mokinių tėvais (globėjais).

·         Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

·         Prevencinė veikla.

·         Kvalifikacijos kėlimas.

IV. Priemonių planas

Vykdomos priemonės

Veiksmų/priemonių planas

Rezultatai

Vykdymo data, vieta

Atžyma apie atlikimą arba priežastys, jei nepadaryta

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

 

Palaikyti ryšius su Nepilnamečių reikalų inspekcija, Šakių VTAT, Slavikų seniūnija, Šakių r. sav. Visuomenės sveikatos biuru, Šakių pedagogine psichologine tarnyba ir kt.

 

Pagalba sprendžiant mokinių problemas.

Esant reikalui

 

Darbas su mokiniais

 

Mokinių elgesio, emocinių, socialinių problemų sprendimas. Konsultavimas krizinėse situacijose. Darbas su saviraiškos, mokymosi motyvacijos, užimtumo problemų turinčiais mokiniais, priežasčių aiškinimasis. Individualios konsultacijos.

 

 

 

 

Problemų analizė, sprendimai.

Esant reikalui

 

Darbas su smurtą patiriančiais vaikais.

Išaiškintos aplinkybės,

kuriomis kilo smurto atvejai,

suteikta pagalba

Esant

reikalui

 

Socialinės veiklos koordinavimas

Mokinių tolerancijos ugdymas, socialinių įgūdžių formavimas.

Per mokslo metus

 

Pagal įgaliojimus atstovauti vaikų teisėms

ir ginti jas teisėsaugos institucijose

 

Vaiko teisių apsaugos

užtikrinimas

Esant reikalui

 

 

 

Darbas su mokytojais, mokyklos administracija

Pokalbiai, diskusijos su mokykloje dirbančiais pedagogais bei administracija sprendžiant mokinių ugdymo bei elgesio problemas.

 

 

Problemų analizė, sprendimai.

Nuolat

 

Nuolat glaudžiai bendradarbiauti su klasės

auklėtojais, kurių klasėse yra problemų.

 

Problemų analizė, sprendimai

Nuolat

 

Lankytis pamokose ir neformalaus

ugdymo užsiėmimuose

Konkrečių problemų

identifikavimas. Mokinių

veiklos ir elgesio stebėsena bei

korekcija.

Esant reikalui

 

Dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose

Informacijos priėmimas ir

perdavimas

Pagal

mokyklos

veiklos

planą

 

Bendradarbiaujant su mokyklos

bendruomene rūpintis mokinių saugumu

 

 

Saugios aplinkos kūrimas ir

palaikymas

Nuolat

 

 

 

 

Darbas su tėvais

Tėvų konsultavimas dėl jų vaikų mokyklos nelankymo, elgesio ir kt. problemų.

 

 

Problemų analizė, sprendimai.

Nuolat

 

Lankymasis mokinių namuose, bendradarbiavimas su tėvais.

Problemų analizė, sprendimai.

Esant reikalui

 

Informaciniai lankstinukai, skrajutės tėvams.

 

Informacijos sklaida

Per mokslo metus

 

Susitikimų organizavimas su kompetentingais asmenimis  vaiko teisių, socialiniu vaikų ugdymu susijusiais klausimais.

 

 

Informacijos sklaida

Per mokslo metus

 

Padėti tėvams/globėjams ugdyti savo vaiką/globotinį, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, informuoti tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą

 

Tėvų ir vaikų santykių gerėjimas, savo teisių supratimas

Nuolat

 

 

 

 

 

Prevencinė veikla

Dalyvavimas mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje, Krizių valdymo komandos veikloje.

Bendradarbiavimas,

sprendžiant mokinių ugdymo ir

psichologinius poreikių

užtikrinimo klausimus. Parama

krizių metu, pagalba

prasižengusiems bei mokyklą

vengiantiems lankyti

mokiniams, sudarytas pagalbos

planas

Per mokslo metus

 

Informacinių stendų leidyba.

Informacijos sklaida.

Per mokslo metus

 

Dalyvavimas įgyvendinant mokykloje Olweus patyčių prevencijos programą (OPPP).

Patyčių mažinimas mokykloje.

Per mokslo metus

 

„Savaitės be patyčių“ organizavimas.

 

 

Skatinamas mokinių pozityvus tarpusavio bendravimas ir

bendradarbiavimas.

 

Kovo mėn.

 

Dalyvavimas programose ir projektuose, akcijose susijusiuose su vaikų socialiniu

ugdymu, žalingų įpročių prevencija.

 

Informacijos suteikimas,

pagalbos priemonių

nurodymas

Paskelbus

programą

 

Kita veikla

Valstybės išlaikomų mokinių nemokamo maitinimo, būtiniausių mokinio reikmenų įsigijimo organizavimas ir jų kuravimas.

Socialinės paramos suteikimas

Per mokslo metus

 

Mokinių lankomumo kontrolė.

Problemų analizė, sprendimai

Nuolat

 

Programos  „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose 2015-2017 m.“ koordinavimas.

Skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai, mažinama vaikų nutukimo rizika.

Paskelbus programą.

 

Kvalifikacijos kėlimas. Kursų, seminarų, konferencijų lankymas. Įgytos patirties diegimas praktiniame darbe.

Darbo kokybės gerėjimas.

Nuolat

 

Darbas rajono socialinių pedagogų metodiniuose susirinkimuose

Patirtis

Vykstant susirinkimams

 

Nenumatyta veikla (žiūrėti priedą Nr. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba: Atsižvelgiant į organizuojamus renginius, seminarus, skelbiamus projekto rašymo konkursus, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo programa gali keistis.

 

2016- 12 - 01

Parengė:                                 _______________ Slavikų pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Edita Mikalauskienė


 

 

 

 

Vyresniųjų klasių mokytojų metodinės grupės VEIKLOS PROGRAMA 2015- 2016 M. M.

       


       I TIKSLAS -  užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę.

 

II UŽDAVINIAI:  

 1. Tobulinti ugdymo planus, programas
 2. Kryptingai bendradarbiauti su visomis mokyklos bendruomenės grupėmis, siekiant geresnės ugdymo kokybės.
 3. Užtikrinti pamokų lankomumą, sumažinti jų praleidinėjimą (mokiniai ir mokytojai).
 4. Sudaryti sąlygas ir padėti kiekvienam mokiniui aktyviai mokytis.
 5. Užtikrinti sistemingą išmokimo tikrinimą. Išlaikyti ugdymo kokybės pasiektus kiekybinius rezultatus, gerinti kokybinius.
 6. Tobulinti mokinių pasiekimų vertinimą, aktyviau taikyti kaupiamąjį-kriterinį ir mokinio pasiekimų savikontrolę, t. y. mokinio įsivertinimą.
 7. Užtikrinti vaikų gerovę, puoselėti mokinio sveikatą, sudaryti galimybes aktyviai fizinei veiklai.
 8. Siekti aukštesnio mokytojų profesionalumo ir iniciatyvumo.

 

III Veiklos turinys

 

I Uždavinys.Tobulinti ugdymo planus, programas.

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Atsakingi asmenys

Data

Laukiami rezultatai

1.

Vyresniųjų klasių mokytojų metodinės grupės pasitarimas: metodinės veiklos 2015- 2016 m. m. prioritetų (siekių) nustatymas.

Visi vyresniųjų klasių mokytojai

2015-08

Nustatyti mokytojų veiklos 2015- 2016m. m. prioritetai

2.

Tinkamai išanalizuoti bendrąsias programas ir parengti patobulintas individualias, neformalaus ugdymo programas bei ilgalaikius planus.

Visi vyresniųjų klasių mokytojai

2015- 08.

Sukurti mokinių gebėjimus ir poreikius atitinkantys ilgalaikiai planai ir programos, įgalinančios išugdyti mokiniams būtinas kompetencijas.

3.

Metinė vyresniųjų klasių mokytojų metodinės grupės veiklos analizė

S. Mikelionienė

2016 - 08

Pristatyti ataskaitą  Mokyklos mokytojų tarybos posėdyje

 

2 uždavinys.  Kryptingai bendradarbiauti su visomis mokyklos bendruomenės grupėmis, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

Dalyvavimas renginiuose.

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Atsakingi asmenys

Data

Laukiami rezultatai

1.

Informuoti tėvus apie vaikų pasiekimus Klasių auklėtojai pateiks mėnesio pažangos ataskaitas tėvams, neprisijungiantiems prie el. dienyno TAMO

Klasių auklėtojai

nuolat

Gerės mokinių ugdymosi pasiekimai.

2.

 

Praktinis užsiėmimas tėvams „Kaip neišleidžiant nė vieno euro, parinkti ugdymo priemones namuose“

 

D. Jazukevičienė

 

Tėvai įgis praktinių gebėjimų apie vaikų ugdymo galimybes ir naudą  namuose.

3

Praktinis užsiėmimas tėvams „Emocijų reguliacijos įtaka ugdymosi kokybei“.

 

D. Jazukevičienė

2016 m. sausio-vasario mėn.

Tėvai įgis teorinių ir praktinių žinių kaip atpažinti, įvardinti ir reguliuoti savo ir vaikų emocijas. Pagerės tėvų ir vaikų tarpusavio bendravimas.

4

Dalyvavimas logopedinėse pratybose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams.

D. Jazukevičienė

Nuolat

Tėvai įgis praktinių įgūdžių, kaip lavinti vaiko artikuliacinį aparatą, smulkiąją motoriką ir garsų tarimą. Pagerės vaikų kalbiniai įgūdžiai.

5.

 

 

Organizuoti renginius, netradicines mokymosi dienas

 

 

 

Rugsėjo pirmoji – Mokslo ir žinių diena

Visi mokytojai

09-01

 

Europos kalbų dienos paminėjimas

 

09-26

Padidėjęs mokinių susidomėjimas užsienio šalimis bei kalbomis

Fizinio aktyvumo skatinimo ir sveikos gyvensenos populiarinimo popietė, kurioje viešės Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas Dainius Kepenis ir sveikos gyvensenos propaguotoja Justė Naujokaitytė. „Indėnų žygis“ ir maudynės Šešupėje.

R.Dainelienė

09-17

Mokinių skatinimas sveikai bei aktyviai gyventi.

7-8, 10 kl. mokinių žygis „Slavikai – Sudargas“ (14 km),  organizuojamas bendradarbiaujant su Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro vadove Egle Plančiūniene ir sveikos gyvensenos propaguotoja Juste Naujokaityte.

R.Dainelienė

09-30

Mokinių skatinimas sveikai bei aktyviai gyventi.

Tolerancijos dienos paminėjimas

 

S. Mikelionienė

11-16

Parengtas stendas apie toleranciją; kūrybinio darbo atlikimas pateikla tema

Pyragų diena

S. Mikelionienė

11 -06

Su auklėtiniais paminėta labdaros akcija – pyragų diena

Žiniukų viktorina

V. Zubrickaitė

S. Jazukevičius

12 mėn.

Išrinkti daugiausiai įvairių žinių turintys mokiniai 5-10 kl.

Adventinė popietė

A. Kriščiokaitienė

12 mėn.

Dvasiškai pasirengti šventėms, įteikti padėkas

Kalėdinių vainikų pynimas

G. Sniečkuvienė

12 mėn

Kalėdinių dekoracijų parengimas

Kalėdinis karnavalas

Klasių auklėtojai

12 mėn.

Aktyvus visų klasių dalyvavimas Kalėdiniame karnavale

AIDS dienos paminėjimas

E. Intupienė

12 mėn.

Parengta vaizdinė medžiaga, pokalbiai su mokiniais AIDS tema

Sausio 13 d paminėjimas

S. Jazukevičius,

V. Zubrickaitė

2016-01

Pokalbiai su mokiniais, dalyvavimas akcijoje – kiekviename lange - žvakelė

Pusmečio šventė

V. Zubrickaitė,

G. Sniečkuvienė,

A. Kriščiokaitienė

2016-01

Apdovanoti mokiniai, aptarti pusmečio rezultatai

Mokyklinio diktanto konkursas 5-10 kl. mokiniams Vasario 16 d. paminėti.

A. Špokienė

V. Zubrickaitė

2016-02

Aktyvus mokinių dalyvavimas konkurse

Visuotinis mokyklos bendruomenės renginys mokyklos globėjo A.Markevičiaus garbei – „Diktantą rašome visi, maži ir dideli“.

V. Zubrickaitė

2016-03

Renginyje dalyvauja 5-10 kl. mokiniai, jų tėvai, seneliai, mokytojai, personalas.

Žemės dienos minėjimas

M. Liutkaitienė

2016-03-18

Mokyklos teritorijoje iškelti inkilai; Padidėjęs mokinių sąmoningumas apie aplinką, ekologijos svarbą

Akcija DAROM

Klasių auklėtojai

2016-04

Kaziuko kermošius

J.Rakickas

R.Dainelienė

2016-03

 

Karjeros diena. Susitikimai su įvairių profesijų atstovais

J.Rakickas

R.Dainelienė

2016-04

Didėjantis mokinių sąmoningumas renkantis profesijas

Sveikatingumo/sportinė-turistinė diena

R. Konteikienė

2016-06

Sveikos gyvensenos skatinimas

Edukacinės ekskursijos/ teatrų lankymas

 

Klasių auklėtojai

Visus m.m.

Kiekvienos klasės moksleiviai apsilankys 1-2 edukacinėse išvykose

Mokslo metų užbaigimo šventė

 

Visi vyresniųjų klasių mokytojai

2016-06

 

Dalyvavimas  eTwinning programoje

S. Mikelionienė

Visus m.m.

Mokinių domėjimasis anglų kalba, aktyvus dalyvavimas netradicinėse pamokose.

Bendradarbiavimas su Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindine mokykla: bendros anglų k. pamokos, kt. veiklos

S. Mikelionienė

2 kartus per m.m.

 

 

3 Uždavinys. Užtikrinti pamokų lankomumą, sumažinti jų praleidinėjimą (mokiniai ir mokytojai).

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Atsakingi asmenys

Data

Laukiami rezultatai

1.

Žinoti auklėtinių nedalyvavimo pamokose priežastis, bendradarbiauti su mokinių tėvais

Klasių auklėtojai

nuolat

Sumažės praleidžiamų pamokų skaičius.

2.

Mokinius skatinti ir drausminti remiantis mokyklos lankomumo aprašu

Klasių auklėtojai, soc. pedagogė, administracija

 

 

4 uždavinys. Sudaryti sąlygas ir padėti kiekvienam mokiniui aktyviai mokytis.

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Atsakingi asmenys

Data

Laukiami rezultatai

1.

Per mokslo metus 5-10 kl. vykdyti 2-3 integruotas pamokų.

Visi vyresniųjų klasių mokytojai

Per m.m.

Didėjantis skaičius integruotų pamokų

2.

Ieškoti ir ruošiantis pamokoms bei pamokose panaudoti įvairius informacijos šaltinius vaizdines priemones

Visi vyresniųjų klasių mokytojai

nuolat

Aktyvus darbas pamokose, padidėjusi mokymosi motyvacija

           

 

5 uždavinys. Užtikrinti sistemingą išmokimo tikrinimą. Išlaikyti ugdymo kokybės pasiektus kiekybinius rezultatus,

gerinti kokybinius.

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Atsakingi asmenys

Data

Laukiami rezultatai

1.

Kiekvieno mėnesio pradžioje sudaryti 5-10 kl. mokiniams planuojamų pasiekimų ir pažangos patikrinimų grafiką.

R. Dainelienė

nuolat

Derinamas mokinių mokymo(si) krūvis.

2.

Mokinių rengimas olimpiadoms, konkursams

Visi vyresniųjų klasių mokytojai

nuolat

Dalyvauti 70% Švietimo ir sporto skyriaus skelbtų olimpiadų, bei kt. konkursų.

Rajoninė anglų kalbos olimpiada

S. Mikelionienė

2016-04

Rajoninė biologijos olimpiada

M. Liutkaitienė

2016-05

Rajoninė fizikos olimpiada

L Auštrienė

2016-04

Rajoninė matematikos olimpiada

2016-03

Rajoninė chemijos olimpiada

R. Dainelienė

2016-05

Rajoninis meninio skaitymo konkursas

A. Špokienė,

V. Zubrickaitė

2016-02

Rajoninė geografijos olimpiada

S. Jazukevičius

2016-03

Dainuojame užsienio kalbomis

S. Janulaitienė,

S. Mikelionienė,

A. Špokienė

2016-04

Rajoninė „Dainų dainelė“

S.Janulaitienė

2016-01-15

Dalyvavimas sportinėse varžybose pagal sudarytą rajoninį varžybų planą

R. Konteikienė

Visus m.m.

IT konkursas „Bebras“

I. Ažukienė

11 mėn,

Respublikiniai konkursai Kalėdine tema

I. Ažukienė

12 mėn

Respublikinis konkursas „Olympis“

Įvairių dalykų mokytojai

Visus m.m.

Piešinių rajoniniai / respublikiniai konkursai / parodos mokykloje

G. Sniečkuvienė

Visus m.m

Viktorinos, kūrybiniai konkursai (rašinių, piešinių, viktorinų) Maironio namuose.

V. Zubrickaitė

Visus m.m

 

   6 uždavinys. Tobulinti mokinių pasiekimų vertinimą, aktyviau taikyti kaupiamąjį-kriterinį ir mokinio pasiekimų savikontrolę,

   t. y. mokinio įsivertinimą.

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Atsakingi asmenys

Data

Laukiami rezultatai

1.

Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą.

Visi vyresniųjų klasių mokytojai

nuolat

Gerės mokinių mokymosi motyvacija

 

   7 uždavinys. Užtikrinti vaikų gerovę, puoselėti mokinio sveikatą, sudaryti galimybes aktyviai fizinei veiklai.

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Atsakingi asmenys

Data

Laukiami rezultatai

1.

Dalyvauti prevencinėse programose. Į klasių valandėles įtraukti temas iš : Sveikatos ugdymo bendrosios programos, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos, Olweus patyčių prevencijos programos, Alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programos

Klasių auklėtojai bei kiti mokytojai

Visus m.m.

Garantuoti mokinių saugumą pertraukų metu, užkirsti kelią netinkamo elgesio apraiškoms.

 

    8 uždavinys. Siekti aukštesnio mokytojų profesionalumo ir iniciatyvumo

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Atsakingi asmenys

Data

Laukiami rezultatai

1.

Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo seminaruose, studijuoti pedagoginę – psichologinę literatūrą

Visi vyresniųjų klasių mokytojai

Visus m.m.

Naujovėmis pasidalinti metodinės grupės pasitarimų metu

2.

Parengti seminarą mokyklos mokytojams

D. Jazukevičienė

m.m. eigoje

Pasidalijimas gerąja patirtimi

Pristatyti parengtą metodinę priemonę

3.

Dalyvavimas parodoje Mokykla 2015

Įvairių dalykų mokytojai

2015-11

Naujų žinių įgijimas, taikymas pamokose

4.

Planuojama tobulinti profesines kompetencijas: dalyko turinio planavimo ir tobulinimo; mokinių motyvavimo ir paramos jiems; mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo; profesinio tobulėjimo.

Bendrąsias kompetencijas: komunikacinę ir informacijos valdymo; bendravimo ir bendradarbiavimo; reflektavimo ir mokymosi mokytis.

D. Jazukevičienė

m.m. eigoje

Naujų žinių įgijimas, taikymas pamokose

5

Planuojama apsilankyti seminaruose / ieškoti literatūros temomis: mokymosi uždavinio formavimas; iniciatyvos skatinimo būdai;

S. Mikelionienė

m.m. eigoje

Naujų žinių įgijimas, taikymas pamokose

 

 

Metodinės grupės vadovė anglų k. vyr.mokytoja S. Mikelionienė


 

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2016 m.


Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Data

Atsakingas/ vykdytojas

Pastabos, žyma apie atlikimą arba                    priežastys, jei nepadaryta

1.

Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių laikymosi būklė.        

aptariama kiekvieno mėn. pabaigoje ir esant būtinybei

Klasių auklėtojai, soc.pedagogė

    Klasių auklėtojai pasisako apie taikytų drausminimo priemonių veiksmingumą. Esant reikalui kviečiami tėvai, seniūnijos socialinė darbuotoja.

2.

Naujai atvykusių 5-10 kl. mokinių supažindinimas su dokumentuMokyklos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų fiksavimas, drausminimo ir skatinimo priemonės”.

atvykus mokiniui

Soc.pedagogė

     Kiekvienai klasei užvestas atskiras segtuvas, kuriame fiksuojamas mokinių lankomumas, mokyklos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai pamokų ir pertraukų metu, saugaus elgesio instruktažai, socialinė-pilietinė mokinių veikla, kl. auklėtojų, mokytojų individualus darbas su mokiniais, tėvais.

3.

Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčiais mokiniais.

visus m. m.

D.Jazukevičienė (pagal atskirą spec.pedagogės-logopedės veiklos planą)

    M. m. pabaigoje komisijai ir mokytojų tarybai teikiama ataskaita apie SUP turinčių mokinių pažangą ir pasiekimus per m. m.

4.

Pamokų lankomumo kontrolė.

Nuolat

Vyr.budintis mokytojas,          klasių auklėtojai

 

5.

Darbas su rizikos grupių, socialiai ir pedagogiškai apleistais vaikais.

Nuolat

Klasių auklėtojai, soc. pedagogė E.Intupienė (pagal atskirą soc. pedagogės veiklos planą)

     Rizikos grupės vaikams vedamos atskiros bylos.

6.

Olweus patyčių prevencijos programos (OPPP)  diegimas mokykloje: MSG grupių susirinkimai (pirmus metus – 1 k. per 2 sav.), PPKK susirinkimai (pagal poreikį), klasių valandėlės (1 k. per savaitę), patyčių situacijos mokykloje tyrimai (prieš programos diegimą ir eigoje). Renginys patyčių prevencijos tema.

2016-2017 m.     

R.Dainelienė

 

7.

1 ir 4 kl. mokiniai dalyvauja socialinius – emocinius įgūdžius ugdančioje bei stiprinančioje programoje "Antras žingsnis" (Second step). Programos esmė - mažinti vaikų agresyvų elgesį, išmokyti vaikus  susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes.

visus m. m.

mokytojos J.Čereškevičienė, A.Kriščiokaitienė

 

 

 

 

8.

   Socialinė – pilietinė mokinių veikla.

visus m. m.

Koordinuoja                socialinė pedagogė, organizuoja ir vykdo klasių auklėtojai, socialinė pedagogė, dalykų mokytojai.

Socialinei-pilietinei veiklai skiriamasvalandų skaičius: 5-6 kl. – 6  (3 per pusmetį); 7-8 kl. -8 (4/pusm.); 10 kl. – 10 (5/pusm.). Mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia mokinio socialinės-pilietinės veiklos pase.

9.

 Bendradarbiavimas su Šakių PPT psichologe A.Jakavičiene: paskaitos tėvams, mokytojams, susitikimai – pratybos, individualios konsultacijos mokiniams.                                                         

visus m. m.

R.Dainelienė

 

10.

  Sukurti Mokinių lankomumo tvarkos aprašą.

sausio mėn.

Soc.pedagogė

 

11.

Seminaras tėvams ir mokytojams „Naujoji (Z) mokinių karta ir jos mokymo(si) ypatumai. Kodėl šiuos vaikus turime mokyti kitaip?“, „"Ar vaiko ugdymas - tik mokytojų rūpestis". Lektorė – SPPC psichologė Aida Šimelionienė.

vasario 26 d.

R.Dainelienė

 

12.

 2016-2017 m. m. veiklos planavimas.             

rugsėjo mėn.

R.Dainelienė

 

13.

  Akcija ,,Lankomumo savaitė mokykloje’’ 5-10 kl. mokiniams.

rugsėjo- lapkričio mėn.

Soc.pedagogė

 

14.

    Projektas ,,Nedelsk’’

spalio mėn.

Soc.pedagogė

 

15.

 Tolerancijos dienos minėjimas.

lapkričio14 d.

S.Mikelionienė

    


 

Socialinės- pilietinės veiklos organizavimo programa 5- 10 klasėms 2016 m.


I. ĮVADAS

            Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra privaloma. Mokykloje numatoma vykdyti socialinę-pilietinę veiklą įtraukiant 5–10 klasių mokinius į aktyvią visuomeninę veiklą, visuomenei naudingą darbą.

Organizuojant socialinę - pilietinę veiklą, atsižvelgiama į mokyklos bendruomenės tradicijas, vykdomus projektus bei mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus:

 5 klasėje socialinė - pilietinė veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą pačiose klasėse, mokyklos bendruomenėje.

6 klasėje socialinė - pilietinė veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą pačiose klasėse, mokyklos bendruomenėje.

7 klasėje socialinė – pilietinė veikla orientuota į mokinių pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų ugdymąsi, jų plėtotę, dalyvaujant mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenės veikloje.

8 klasėje socialinė – pilietinė veikla orientuota į mokinių pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų ugdymąsi, jų plėtotę, dalyvaujant mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenės veikloje.

10 klasėje socialinė – pilietinė veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą, visuomenės atsakomybės, aktyvumo, motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, priimant atsakomybę už savo pasirinkimus.

Per mokslo metus socialinei – pilietinei  veiklai skiriama: 5, 6 klasėse - 6 valandos; 7, 8 klasėse - 8 valandos, 9, 10 klasėse - 10 valandų per mokslo metus.  Socialinė - pilietinė veikla yra ugdymo proceso dalis, vykdoma ugdymo proceso, skirto kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai.

Mokinys turi galimybę socialinę – pilietinę veiklą atlikti savarankiškai ar bendradarbiaujant su kitomis savivaldos institucijomis.

Socialinę - pilietinę veiklą organizuoja ir pildo socialinės veiklos paso skiltį administracija, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai ir  už mokyklos ribų esančių įstaigų atsakingi asmenys.

II. TIKSLAS:

1.      Skatinti mokinių socialinį solidarumą, siekti mokyklos tikslų per visuomenei naudingą          veiklą.

III. UŽDAVINIAI:

3.1.stiprinti demokratinę mokyklos kultūrą;

3.2. gerinti mokinių  kompetenciją pilietinio ir tautinio ugdymo srityje;

3.3. didinti mokinių visuomeninį ir politinį aktyvumą; 

IV. NUMATOMI REZULTATAI:

4.1.formuosis mokinių vertybinės nuostatos;

4.2. pagerės mokinių asmeniniai, socialiniai, komunikaciniai, darbo ir veiklos gebėjimai;

4.3. mokiniai bus savarankiškesni, atsakingesni, tolerantiškesni;

4.4. mokiniai išsiugdys norą veikti žmonių gerovei;

4.5. mokiniai labiau pasitikės savimi; 

V. PRIEMONĖS

Eil.

Nr.

Priemonės

Laikas

Atsakingi

1.

Mokinių socialinių įgūdžių lavinimas:

 

 

1.1.

Dalyvavimas rajono rengiamuose prevenciniuose projektuose ir programose.

2016 m.

Koordinatorė – soc. pedagogė Elvyra Intupienė

1.2.

„Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“ (numatoma integracija  į 5 - 10 klasių mokinių mokomuosius dalykus )

 

2016 m.

Koordinatoriai -  dalykų mokytojai

1.3.

Pilietinių ir socialinių akcijų, konkursų  rengimas mokykloje ir rajone:

-„Sutvarkykime ir uždekime žvakutę ant pamiršto kapo“

- Antikorupcijos diena;

- Tolerancijos diena ;

- Kalėdinė gerumo akcija ( senelių, vienišų žmonių lankymas, sveikinimas);

 

 

 

2016-10

 

2016-12-09

2016-11

2016-12

Koordinatoriai -  soc. pedagogė  klasių auklėtojai

1.4.

Vykdant socialinę veiklą bendradarbiauti su socialiniais partneriais :

Slavikų seniūnija, Slavikų laisvalaikio centru, Vaikų teisių apsaugos skyriumi, Šakių policijos komisariatu.

2016 m.

Koordinatorė soc. pedagogė

Elvyra Intupienė

2.

Mokyklos socialinės – pilietinės veiklos paso parengimas

Iki 2016-09-15

Soc. pedagogė

Elvyra Intupienė

3.

Mokinių socialinės -  veiklos turinys:

 

 

3.1

5 - 10 kl.

Ekologinės krypties socialinės veiklos:

mokyklos ir Slavikų miestelio aplinkos tvarkymas;

pagalba tvarkant miestelio kapines;

dendrologinio parko tvarkymas;

Karitatyvinės krypties socialinės veiklos:

savanoriška pagalba Slavikų miestelio vienišiems seneliams ;

Pedagoginės krypties socialinės veiklos:

individuali pagalba mokymosi sunkumų turintiems klasių mokiniams;

pagalba pradinių klasių mokytojoms;

pagalba 5-10 klasių auklėtojoms organizuojant renginius;

pagalba organizuojant sportinę veiklą;

 

Pagalbos mokyklai socialinės veiklos:

darbas bibliotekoje;

pagalba mokytojams, leidžiant stendus;

pagalba mokytojui renginių metu;

pagalba klasių vadovams tvarkant dokumentus;

mokyklos patalpų tvarkymas, remontas;

Pilietinės krypties socialinės veiklos:

aktyvi veikla mokyklos savivaldos institucijose;

Dalyvavimas akcijoje „Darom 2016“

Dalyvavimas socialiniuose-pilietiniuose projektuose,  programose ir klasės auklėtojo nuožiūra skiriama veikla.

 

2016 m.

 

Esant reikalui

 

2016-10

2016-03

 

Nuolat

 

 

Mokslo metų eigoje

Esant reikalui

Vykstant renginiams

Mokslo metų eigoje

 

 

Mokslo metų eigoje

 

 

2016-07

 

2016-04

Veiklą kuruojantys asmenys

 

Klasių vadovai

 

Klasių vadovai

 

 

Soc.pedagogė

Elvyra Intupienė

 

Dalykų mokytojai

 

Pradinių klasių mokytojos

Klasių auklėtojos

 

Kūno kultūros mokytoja Rėda Konteikienė

 

 

Bibliotekininkė Vyda Rakickienė

Dalykų mokytojai

Renginį organizuojantys mokytojai

Klasių vadovai

 

 

Ūkvedys Alesius Birštonas

 

 

Klasių vadovai