OLWEUS mokykla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Slavikų pagrindinės mokyklos OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas 2018-2019 mokslo metams


                                                                                                                                                                 TVIRTINU:

                                                                                                                                        Slavikų pagrindinės mokyklos 

                                                                                                                                           direktorius Juozas Rakickas

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       _______________  A.V.

                                                                                                                                                2018 m. rugsėjo 28 d.

                                                                                                                                                        įsakymo Nr. V-20

 Slavikų pagrindinės mokyklos OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas

2018-2019 mokslo metams

 

2018-2019 m. m., jau šeštą dešimtmetį gyvuojančioje mokykloje, mokosi 55 mokiniai. Mokykloje dirba 12 pedagogų. Visi mokytojai turi atitinkamą kvalifikaciją, kasmet įgyja naujų kompetencijų įvairiuose seminaruose, kursuose, dalyvauja tarptautiniuose projektuose (Erasmus, Nordplus, eTwinning).

Vienas iš mokyklos prioritetų - visų bendruomenės grupių narių emocinis saugumas. Tikslas - visų mokyklos grandžių bendradarbiavimo stiprinimas. Uždavinys - stiprinti mokytojų, mokytojų ir mokinių, mokytojų ir tėvų geranoriškus tarpusavio santykius siekiant emocinio saugumo.

Tikslui pasiekti 3-4 kl. mokiniai dalyvauja socialinius – emocinius įgūdžius ugdančioje bei stiprinančioje programoje "Antras žingsnis". Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir jų tėvai dalyvauja ankstyvosios prevencijos ir socialinio emocinio ugdymo programoje 5-7 metų vaikams “Zipio draugai”. Nuo 2016 metų mokykloje veikia skautų organizacija.

 Nuo 2015 m. esame Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos nariais. 2015 m. LR Seime vykusioje konferencijoje „Emocinis intelektas švietimo sistemoje“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui skaitė pranešimą „Emociškai intelektualios aplinkos kūrimas mokykloje“. Bendradarbiaujame su Šakių PPT, Visuomenės sveikatos biuru. Psichologė Agnė Mišeikaitė skaitė paskaitas, veda praktinius užsiėmimus 6-10 kl. mokiniams. Kovo mėn. pradinių klasių mokiniai dalyvavo Pozityvaus ugdymo instituto organizuotoje "Draugiškoje SEU (Socialinio emocinio ugdymo) olimpiadoje "DRAMBLYS". 2018 m. mokyklos veiklos įsivertinimui atlikti pasirinkome temą „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas“. Įsivertinimo metu mokyklos požiūris į socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos programas, jų reikšmingumas įvertintas aukščiausiu, 4 lygiu.

 2015 m. mokykloje pradėta diegti Olweus PPP. OPKUS pradėta įgyvendinti nuo 2017 metų kovo 1 dienos. 2018 m. balandžio mėnesį mokykloje vyko OPPP auditas. 2018-08-08 SPPC įsakymu Nr. (1.3) V- 65, suteiktas sertifikatas, kuriuo mokykla pripažinta „2018-2019 m. m. Olweus vardo mokykla", kaip atitinkanti Olweus PPP ir OPKUS standartus.

Mokykloje įgyvendinamaOlweus patyčių prevencijos programa (OPPP) apima visos mokyklos (klasės, individualų ir bendruomenės lygmenis) prevenciją. 2017 m. mokykloje vyko Olweus PPP renginys „Surask savyje daugiau šviesos“. Olweus programos instruktorius H.Vaicekauskas skaitė paskaitas tėvams „Ar sunku būti tėvais?“, „Kaip elgiasi tėvai, tikintys savo vaiko sėkme?“ Parengtas Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Slavikų pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašas.

Kasmet atliekamas patyčių situacijos mokykloje tyrimas. 2017 metais 26,4 % mokinių teigė patyrę patyčias 2-3 kartus per mėnesį (32% berniukų, 21,5% mergaičių). Tai yra 7,7 % mokinių daugiau, negu praėjusiais metais, pokytis neigiamas. Daugiausia patyčių prisipažino patyrę 6, 8 klasių mokiniai ir 4, 10 klasių berniukai. 7 klasių mokiniai sakosi patyčių nepatiriantys. 3-10 klasių mokinių, kurie tyčiojosi iš kitų, skaičiaus vidurkis apklausos duomenimis – 11,1 % apklaustųjų: 7,1 % mergaičių ir 15,4 % berniukų. Daugiausia besityčiojantys iš kitų buvo 6 klasės mokiniai ir 8, 10 klasių berniukai. Mergaitės daugiausiai patyčias patyrė klasėje be mokytojo, sporto salėje, berniukai - koridoriuose, klasėje be mokytojo mokyklos kieme ir valgykloje. Nustatytos dažniausios patyčių formos mergaičių tarpe: žodinės patyčios, melas, gandai, o tarp berniukų - žodinės ir fizinės patyčios.Tyrimu nustatyta, kad 29 % mergaičių ir 27 % berniukų, matydami patyčias iš bendraamžio, bando skriaudžiamam padėti, tačiau 7 % mergaičių ir 11,5 % berniukų tiesiog pasyviai stebi patyčias. Be to, apie pusė mergaičių ir 23 % berniukų mano, jog galėtų (taip/galbūt/nežinau) prisijungti prie patyčių iš nepatinkančio mokinio, o 9,3 % mokinių labai dažnai bijo, jog kiti iš jų pasityčios. 35,5 % mokinių sako, kad tyčiojasi bendraklasiai, 19,4 % - vyresniųjų klasių mokiniai. Apie patyčias mokiniai dažniausiai (42,9 %) pasisako klasės auklėtojui. 44,5 % mokinių teigia, kad per paskutinius keletą mėnesių klasės auklėtojas padarė daug, kad sustabdytų patyčias.

Patyčių tyrimų rezultatai 2015-2017 m.:

2015 m. patyčių masto vidurkis mokykloje 32,8 %, šalyje – 24 %.

2016 m. patyčių masto vidurkis mokykloje 18,7 %, šalyje – 19,8 %.

2017 m. patyčių masto vidurkis mokykloje 26,4 %, šalyje - 21,6 %.

         Tyrimų rezultatai kaskart pristatomi MSG susirinkime, su konkrečia klase susijusius tyrimų rezultatus klasių auklėtojai pristato ir aptaria klasėse, kartu ieškome sprendimų, aktyviname budėjimą vietose, kur patyčių situacijos kartojasi dažniausiai. 2017-2018 m. m. vykdėme MSG susirinkimus (09-26, 11-03, 12-28 ,02-20, 06-19), vykdomi naujų mokyklos darbuotojų mokymai (2017-10-13).MSG susirinkimų metu atlikome užduotis, skatinančias toleranciją ir bendradarbiavimą, aptarėme ir atlikome užduotis savigarbos ir savivertės temomis.

2018-08-08 SPPC įsakymu Nr. (1.3) V- 65 mokykla pripažinta, kaip atitinkanti Olweus PPP ir OPKUS standartus, suteiktas sertifikatas,  kuriuo mokykla pripažinta „2018-2019 m. m. Olweus vardo mokykla".

 

Mokyklos stiprybės įgyvendinant Olweus PPP:

1. Maža mokyklos bendruomenė, todėl lengviau pastebėti ir atpažinti patyčių atvejus.

2. Sukurta skatinimo sistema, motyvuojanti mokinius tinkamai elgtis.

3. Jauki mokyklos aplinka, žadinanti geras mokyklos bendruomenės emocijas.

 

Olweus programos standartas

            OPPP mokykla pradėjo diegti 2015 metais, OPKUS pradėta įgyvendinti nuo 2017 metų kovo 1 dienos.

 

OPKUS tikslai ir uždaviniai

Tikslas:

Laikantis Olweus programos standarto reikalavimų, mokykloje kurti saugią aplinką, pagrįstą mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra ir abipusiu pasitikėjimu.

Uždaviniai:

1.  Vykdyti Olweus programą laikantis 12 programos standartų reikalavimų.

2.  Išsiaiškinti patyčių ir konfliktų sampratas, mokyti mokinius bendrauti ir bendradarbiauti.

3.  Užtikrinti tinkamą Olweus klasių valandėlių vedimą.

4.  Apie patyčių prevencijos programą informuoti tėvus, įtraukti į bendrą veiklą.

5.  Inicijuoti darbuotojus aktyviau pildyti patyčių registracijos žurnalą, taikyti „nuobaudų kopėtėles", aptarti pastebėtas situacijas MSG susitikimuose, fiksuoti pastebėtus nukrypimus.

6.  Stiprinti mokytojų budėjimą „karštuose taškuose", esant reikalui koreguoti budėjimo grafiką.

7.  Į mokomąsias programas integruoti patyčių prevencijos temas

8.  Koreguoti, tobulinti OPKUS veiklą, atsižvelgiant į programos instruktoriaus pastabas, pasiūlymus

Plano paruošimas ir tvirtinimas

            Planas parengtas 2018-2019 mokslo metams. Planas tvirtinamas mokyklos direktoriaus ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos. Planas paskelbtas mokytojų ir aptarnaujančio personalo susirinkime, visuotiniame mokinių tėvų susirinkime, supažindinti mokiniai, įsegtas OPKUS segtuve, paskelbtas mokyklos internetinėje svetainėjehttp://www.slavikai.lt/mokykla2/index.php/olweus-ppp

 

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Data

Dokumentas

Atsakingas asmuo

Dokumento pateikimo galutinis terminas

1.

Mokytojų ir aptarnaujančio personalo susirinkimai

2018 m. spalio mėn. ir 2019 m. kovo mėn.

C4, C5,

 

C1

OP mokykloje koordinatorė

R.Dainelienė

Kitą dieną po susirinkimo

 

2.

5 MSG susirinkimai

2018 m. spalio, gruodžio, 2019 m. vasario, balandžio, birželio mėn.

R1

MSG vadovai

Kitą dieną po susirinkimo

 

3.

Mokymai naujiems programos nariams

2018 m. spalio mėn.

R3

Instruktorius

H.Vaicekauskas

Kitą dieną po mokymų

 

4.

Mokinių apklausa

2018 m. lapkričio mėn.

C1

Direktoriaus pavaduotoja

R.Dainelienė

Instruktorius H.Vaicekauskas

 

5.

Budėjimo sistemos mokykloje peržiūra

2018 m. rugsėjo mėn. ir 2019 m. sausio mėn.

C1

Mokyklos administracija

 

6.

Keturių taisyklių prieš patyčias reguliarus naudojimas

Visus mokslo metus

C2

1-9 klasių mokytojai, auklėtojai

 

7.

1-9 klasių valandėlės pagal OPKUS modelį

Du kartus per mėnesį

R2

1-9 klasių auklėtojai

Kitą dieną po klasės valandėlės

8.

Mokinių tarybos susirinkimai

2018 m. spalio mėn. ir 2019 m. balandžio mėn.  

R4, C3

 

Kitą dieną po susirinkimo

 

 

9.

Individualūs pokalbiai su mokiniais

Visus mokslo metus, pagal poreikį

C2

1- 9 klasių mokytojai, auklėtojai, administracija

Po pokalbio su mokiniais

10.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie OPKUS: visuotiniame susirinkime, el.dienyne.

2018 m. spalio mėn.

C1

Koordinatorė

 

 

11.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie OPKUS 1- 9 klasių susirinkimuose

2 kartus per mokslo metus

C2

1- 9 klasių auklėtojai

 

12.

OPKUS plano rengimas ir tvirtinimas

2018 m. rugsėjo mėn.

Planas

Direktorius

J.Rakickas,

OP mokykloje koordinatorė R.Dainelienė

2018 m. rugsėjo mėn.

13.

Mokytojų ir aptarnaujančio personalo supažindinimas su P1 procedūra

2018 m. rugsėjo mėn.

P1

 

C1

OP mokykloje koordinatorė R.Dainelienė

 

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

14.

OPKUS nukrypimų fiksavimas ir trūkumų pašalinimo peržiūra

Užfiksavus nukrypimą

 

 

A1

 

A1/A2

Asmuo, pastebėjęs nukrypimą,

klasės auklėtojas,

administracija

Pastebėjus nukrypimą

 

Pašalinus nukrypimą