Slavikų pagrindinės mokyklos OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas 2017-2018 mokslo metams


TVIRTINU:

Slavikų pagrindinės mokyklos

ddirektorius Juozas Rakickas

 2017 m. rugsėjo 29 d.įsakymo Nr. V-41

Mokykla pastatyta 1962 metais. Tą rugsėjį į naują mokyklą susirinko 101 mokinys. Bėgo metai, keitėsi ir mokykla. Iš aštuonmetės ji tapo nepilna vidurine, devynmete, vėliau dešimtmete, o nuo 2004 metų – pagrindine mokykla. 2017-2018 m. m., jau šeštą dešimtmetį gyvuojančioje mokykloje, mokosi 60 mokinių. Darbščių ir sumanių slavikiečių dėka mokykla keičiasi ir gražėja. Mokyklos interjerą, aplinką ir pastatus puošia vis nauji mokinių ir gabių mokyklos darbuotojų  rankomis kurti meniniai darbai, medžio drožiniai.

Mokyklą sieja glaudūs ryšiai su Slavikų bendruomenės centru, seniūnija, laisvalaikio centru. Mokykla – visos bendruomenės susitikimų vieta. Iškilmingai pažymimos valstybinės šventės, vyksta susitikimai su žymiais krašto žmonėmis, tradicinės mokslo metų pusmečio, Šeimų sporto ir kt. šventės.

2017 – 2018 m. m. Slavikų pagrindinėje mokykloje dirba 17 pedagogų: 1 metodininkė, 14 vyresniųjų mokytojų. Dalis pedagogų dirba nepilnu krūviu. Visi mokytojai turi atitinkamą kvalifikaciją, kasmet įgyja naujų kompetencijų įvairiuose seminaruose, kursuose, tarptautiniuose projektuose (Erasmus, Nordplus, eTwinning).

Vienas iš mokyklos prioritetų - visų bendruomenės grupių emocinis saugumas. Tikslas - visų mokyklos grandžių bendradarbiavimo stiprinimas. Uždavinys - stiprinti mokytojų, mokytojų ir mokinių, mokytojų ir mokinių tėvų geranoriškus tarpusavio santykius, grindžiamus partneryste. Tikslui pasiekti 2-3 kl. mokiniai dalyvauja socialinius – emocinius įgūdžius ugdančioje bei stiprinančioje programoje "Antras žingsnis" (Second step). Programos esmė - mažinti vaikų agresyvų elgesį, išmokyti vaikus  susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes. Nuo 2017 metų mokykloje veikia skautų organizacija. Tai - visuomeninė savanoriška vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo organizacija. Skautai siekia ugdyti savo narius dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais, sąmoningais žmonėmis ir naudingais piliečiais savo valstybei. Skautų šūkis – "Dievui, Tėvynei, artimui”.  Bendradarbiaujame su Šakių PPT psichologe A. Jakavičiene. Mokiniams skaitytos paskaitos (2016 m. 6, 7, 8, 9 klasių mokiniams tema „Mokomės pozityvaus elgesio, empatijos ir pagarbos vienas kitam“ ir kt.)

Norėdami užkirsti kelia patyčioms, sutelkiame dėmesį į visas mokinių gyvenimo sritis ir nuo 2015 m. dalyvaujame Olweus patyčių prevencijos programoje. OPPP apima visos mokyklos, klasės, individualų ir bendruomenės lygmenis, prevenciją. Mokykloje vyksta MSG susirinkimai, klasėse vedamos valandėlės patyčių tema. 2017-04 mokykloje vyko Olweus PPP renginys „Surask savyje daugiau šviesos“. Olweus programos instruktorius H.Vaicekauskas skaitė paskaitas mokytojams ir tėvams: (2016 m. „Ar sunku būti tėvais?“, 2017 m. „Kaip elgiasi tėvai, tikintys savo vaiko sėkme?“)

Mokykla – tokia vieta, kur kiekvienas gali parodyti savo gebėjimus, talentus, pomėgius. Reikia tik noro ir kantrybės. Džiaugiamės mūsų mokinių ir mokytojų mažais ir dideliais pasiekimais, nes mūsų mokykla gražėja  ir keičiasi tik savo darbą mylinčių žmonių dėka.

 Olweus programos standartas

            OPPP mokykla pradėjo diegti 2015 metais, o OPKUS pradėta įgyvendinti nuo 2017 metų kovo 1 dienos. Mokykla siekia sertifikato pagal OPKUS.

 OPKUS tikslai ir uždaviniai

Tikslai:

1.Užtikrinti Olweus programoje taikomų priemonių tęstinumą.

 Uždaviniai:

  • Laikytis Olweus programos standarto reikalavimų, OPKUS plano, laiku pildyti reikalaujamus dokumentus.
  • Koreguoti budėjimo sistemą mokyklos zonose, kuriose pastebėtas didesnis patyčių skaičius.
  • Naujai į mokyklą atvykusių mokinių, naujai pradėjusių dirbti mokytojų supažindinimas su OPKUS.
  • Skatinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais, vykdant OPKUS.
  • Į mokomąsias programas integruoti patyčių prevencijos temas.
  • Aktyvinti darbą su įtariamomis ir faktinėmis patyčiomis.

 Plano paruošimas ir tvirtinimas

 

            Planas parengtas 2017-2018 mokslo metams. Planas tvirtinamas mokyklos direktoriaus ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos. Planas paskelbtas mokytojų ir aptarnaujančio personalo susirinkime, visuotiniame mokinių tėvų susirinkime, supažindinti mokiniai, įsegtas OPKUS segtuve, paskelbtas mokyklos internetiniame puslapyje.

 

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Data

Doku-mentas

Atsakingas asmuo

Dokumento pateikimo galutinis terminas

1.

Mokytojų ir aptarnaujančio personalo susirinkimai

2017 m. rugsėjo mėn. ir 2018 m. kovo mėn.

C4, C5,

 

C1

OP mokykloje koordinatorė

R.Dainelienė

Kitą dieną po susirinkimo

 

2.

5 MSG susirinkimai

2017 m. rugsėjo, lapkričio, 2018 m. sausio, kovo, gegužės mėn.

R1

MSG vadovai

Kitą dieną po susirinkimo

 

3.

Mokymai naujiems programos nariams

2017 m. spalio mėn.

R3

Instruktorius

H.Vaicekauskas

Kitą dieną po mokymų

 

4.

Mokinių apklausa

2017 m. lapkričio mėn.

C1

Direktoriaus pavaduotoja

R.Dainelienė

Instruktorius H.Vaicekauskas

 

5.

Budėjimo sistemos mokykloje peržiūra

2017 m. rugsėjo mėn. ir 2018 m. sausio mėn.

C1

Mokyklos administracija

 

6.

Keturių taisyklių prieš patyčias reguliarus naudojimas

Visus mokslo metus

C2

1-10 klasių mokytojai, auklėtojai

 

7.

1-10 klasių valandėlės pagal OPKUS modelį

Du kartus per mėnesį

R2

1-10 klasių auklėtojai

Kitą dieną po klasės valandėlės

8.

Mokinių tarybos susirinkimai

2017 m. spalio mėn. ir 2018 m. balandžio mėn.  

R4, C3

V.Zubrickaitė

Kitą dieną po susirinkimo

 

 

9.

Individualūs pokalbiai su mokiniais

Visus mokslo metus

C2

1- 10 klasių mokytojai, auklėtojai, administracija

Po pokalbio su mokiniais

10.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie OPKUS: visuotiniame susirinkime, el.dienyne.

2017 m. vasario mėn.

C1

Koordinatorė

 

 

11.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie OPKUS 1- 10 klasių susirinkimuose

2 kartus per mokslo metus

C2

1- 10 klasių auklėtojai

 

12.

OPKUS plano rengimas ir tvirtinimas

2017 m. rugsėjo mėn.

Planas

Direktorius

J.Rakickas,

OP mokykloje koordinatorė R.Dainelienė

2017 m. rugsėjo 29 d.

13.

Mokytojų ir aptarnaujančio personalo supažindinimas su P1 procedūra

2017 m. rugsėjo mėn.

P1

 

C1

OP mokykloje koordinatorė R.Dainelienė

 

2017 m. rugsėjo 26 d.

 

14.

OPKUS nukrypimų fiksavimas ir trūkumų pašalinimo peržiūra

Užfiksavus nukrypimą

 

 

A1

 

A1/A2

Asmuo, pastebėjęs nukrypimą,

klasės auklėtojas,

administracija

Pastebėjus nukrypimą

 

Pašalinus nukrypimą

 Planas skelbiamas mokyklos svetainėje http://www.slavikai.lt/mokykla2/index.php/olweus-ppp


 

Olweus ir SPPC viešinimas


Nuo 2017 m. ​kovo 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d. mokykloje vykdomas Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) diegimas. Programos įgyvendintojas Lietuvoje - Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (SPPC).