Slavikų pagrindinės mokyklos OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas 2017-2018 mokslo metams


TVIRTINU: Slavikų pagrindinės mokyklos 

direktorius Juozas Rakickas

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  _______________  A.V.

                                                                                                                                                  2018 m. vasario 8 d.

įsakymo Nr. V-7

 

Slavikų pagrindinės mokyklos OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas

2017-2018 mokslo metams

 

2017-2018 m. m., jau šeštą dešimtmetį gyvuojančioje mokykloje, mokosi 60 mokinių. Mokykloje dirba 17 pedagogų. Visi mokytojai turi atitinkamą kvalifikaciją, kasmet įgyja naujų kompetencijų įvairiuose seminaruose, kursuose, dalyvauja tarptautiniuose projektuose (Erasmus, Nordplus, eTwinning).

Vienas iš mokyklos prioritetų - visų bendruomenės grupių emocinis saugumas. Tikslas - visų mokyklos grandžių bendradarbiavimo stiprinimas. Uždavinys - stiprinti mokytojų, mokytojų ir mokinių, mokytojų ir tėvų geranoriškus tarpusavio santykius, grindžiamus partneryste. Tikslui pasiekti 2-3 kl. mokiniai dalyvauja socialinius – emocinius įgūdžius ugdančioje bei stiprinančioje programoje "Antras žingsnis". Programos esmė - mažinti vaikų agresyvų elgesį, išmokyti vaikus  susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes. Nuo 2017 metų mokykloje veikia skautų organizacija. Skautai siekia ugdyti savo narius dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais, sąmoningais žmonėmis ir naudingais piliečiais savo valstybei.

Nuo 2015 m. esame Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos nariais. 2015 m. birželio mėn. LR Seime vykusioje konferencijoje „Emocinis intelektas švietimo sistemoje“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui skaitė pranešimą „Emociškai intelektualios aplinkos kūrimas mokykloje“. Bendradarbiaujame su Šakių PPT psichologe A.Jakavičiene, kuri mokiniams veda praktinius užsiėmimus tema „Mokomės pozityvaus elgesio, empatijos ir pagarbos vienas kitam“ ir kt., skaito paskaitas tėvams.

Norėdami užkirsti kelią patyčioms, sutelkiame dėmesį į visas mokinių gyvenimo sritis ir nuo 2015 m. dalyvaujame Olweus patyčių prevencijos programoje (OPPP). OPPP apima visos mokyklos, klasės, individualų ir bendruomenės lygmenis, prevenciją. Mokykloje vyksta MSG susirinkimai, klasėse vedamos valandėlės patyčių tema. 2017 m. balandžio mėn. mokykloje vyko Olweus PPP renginys „Surask savyje daugiau šviesos“. Olweus programos instruktorius H.Vaicekauskas skaitė paskaitas mokytojams ir tėvams: 2016 m. „Ar sunku būti tėvais?“, 2017 m. „Kaip elgiasi tėvai, tikintys savo vaiko sėkme?“

Atliktų patyčių tyrimų rezultatai:

2015 m. patyčių masto vidurkis mokykloje 32,8 %, šalyje – 24 %.

2016 m. patyčių masto vidurkis mokykloje 18,7 %, šalyje – 19,8 %.

2017 m. patyčių masto vidurkis mokykloje 26,4 %, šalyje - 21,6 %.

         Tyrimų rezultatai kaskart pristatomi MSG susirinkime, su konkrečia klase susijusius tyrimų rezultatus klasių auklėtojai pristato ir aptaria klasėse, kartu ieškome sprendimų, aktyviname budėjimą vietose, kur patyčių situacijos kartojasi dažniausiai. 2017 m. vykdėme MSG susirinkimus (01-17; 09-26; 11-03; 12-28), vyko naujų mokyklos darbuotojų mokymai (10-13).MSG susirinkimų metu atlikome užduotis, skatinančias toleranciją ir bendradarbiavimą, aptarėme ir atlikome užduotis savigarbos ir savivertės temomis, susirinkimo metu ir 6-10 klasėse vyko filmo „Pykšt pokšt, tu negyvas“ (Bang, Bang, You're Dead) peržiūra ir aptarimas.

Džiaugiamės mūsų mokyklos bendruomenės mažais ir dideliais pasiekimais.

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Data

Dokumentas

Atsakingas asmuo

Dokumento pateikimo galutinis terminas

1.

Mokytojų ir aptarnaujančio personalo susirinkimai

2017 m. rugsėjo mėn. ir 2018 m. kovo mėn.

C4, C5,

 

C1

OP mokykloje koordinatorė

R.Dainelienė

Kitą dieną po susirinkimo

 

2.

5 MSG susirinkimai

2017 m. rugsėjo, lapkričio, 2018 m. sausio, kovo, gegužės mėn.

R1

MSG vadovai

Kitą dieną po susirinkimo

 

3.

Mokymai naujiems programos nariams

2017 m. spalio mėn.

R3

Instruktorius

H.Vaicekauskas

Kitą dieną po mokymų

 

4.

Mokinių apklausa

2017 m. lapkričio mėn.

C1

Direktoriaus pavaduotoja

R.Dainelienė

Instruktorius H.Vaicekauskas

 

5.

Budėjimo sistemos mokykloje peržiūra

2017 m. rugsėjo mėn. ir 2018 m. sausio mėn.

C1

Mokyklos administracija

 

6.

Keturių taisyklių prieš patyčias reguliarus naudojimas

Visus mokslo metus

C2

1-10 klasių mokytojai, auklėtojai

 

7.

1-10 klasių valandėlės pagal OPKUS modelį

Du kartus per mėnesį

R2

1-10 klasių auklėtojai

Kitą dieną po klasės valandėlės

8.

Mokinių tarybos susirinkimai

2017 m. spalio mėn. ir 2018 m. balandžio mėn.  

R4, C3

V.Zubrickaitė

Kitą dieną po susirinkimo

 

 

9.

Individualūs pokalbiai su mokiniais

Visus mokslo metus

C2

1- 10 klasių mokytojai, auklėtojai, administracija

Po pokalbio su mokiniais

10.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie OPKUS: visuotiniame susirinkime, el.dienyne.

2017 m. vasario mėn.

C1

Koordinatorė

 

 

11.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie OPKUS 1- 10 klasių susirinkimuose

2 kartus per mokslo metus

C2

1- 10 klasių auklėtojai

 

12.

OPKUS plano rengimas ir tvirtinimas

2017 m. rugsėjo mėn.

Planas

Direktorius

J.Rakickas,

OP mokykloje koordinatorė R.Dainelienė

2017 m. rugsėjo 29 d.,

patikslintas 2018 m. vasario mėn.

13.

Mokytojų ir aptarnaujančio personalo supažindinimas su P1 procedūra

2017 m. rugsėjo mėn.

P1

 

C1

OP mokykloje koordinatorė R.Dainelienė

 

2017 m. rugsėjo 26 d.

 

14.

OPKUS nukrypimų fiksavimas ir trūkumų pašalinimo peržiūra

Užfiksavus nukrypimą

 

 

A1

 

A1/A2

Asmuo, pastebėjęs nukrypimą,

klasės auklėtojas,

administracija

Pastebėjus nukrypimą

 

Pašalinus nukrypimą

 Mokyklos stiprybės įgyvendinant Olweus PPP:

1. Maža mokyklos bendruomenė, todėl lengviau pastebėti ir atpažinti patyčių atvejus.

2. Sukurta skatinimo sistema, motyvuojanti mokinius tinkamai elgtis.

3. Jauki mokyklos aplinka, žadinanti geras mokyklos bendruomenės emocijas.

Mokyklos silpnybės įgyvendinant Olweus PPP:

1. Apklausos duomenys rodo, kad patyčių atvejų padaugėjo.

2. Mokiniai netiksliai įvardija patyčias (patyčioms priskiria kasdienius nesutarimus).

Olweus programos standartas OPPP mokykla pradėjo diegti 2015 metais, o OPKUS pradėta įgyvendinti nuo 2017 metų kovo 1 dienos. Mokykla siekia sertifikato pagal OPKUS 

OPKUS tikslai ir uždaviniai

Tikslai:

1.Užtikrinti Olweus programoje taikomų priemonių tęstinumą.

 

Uždaviniai:

  • Laikytis Olweus programos standarto reikalavimų, OPKUS plano, laiku pildyti reikalaujamus dokumentus.
  • Koreguoti budėjimo sistemą mokyklos zonose, kuriose pastebėtas didesnis patyčių skaičius.
  • Naujai į mokyklą atvykusių mokinių, naujai pradėjusių dirbti mokytojų supažindinimas su OPKUS.
  • Skatinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais, vykdant OPKUS.
  • Į mokomąsias programas integruoti patyčių prevencijos temas.
  • Aktyvinti darbą su įtariamomis ir faktinėmis patyčiomis.

 

Plano paruošimas ir tvirtinimas

                      Planas parengtas 2017-2018 mokslo metams. Planas tvirtinamas mokyklos direktoriaus ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos. Planas paskelbtas mokytojų ir aptarnaujančio personalo susirinkime, visuotiniame mokinių tėvų susirinkime, supažindinti mokiniai, įsegtas OPKUS segtuve, paskelbtas mokyklos internetiniame puslapyje.


 

Olweus ir SPPC viešinimas


Nuo 2017 m. ​kovo 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d. mokykloje vykdomas Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) diegimas. Programos įgyvendintojas Lietuvoje - Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (SPPC).