MOKINIŲ DRAUSMINIMO SISTEMA

 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr.V-30    TVIRTINU:

Mokyklos direktorius

_____________

(parašas)

Juozas Rakickas

A.V.

SLAVIKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

MOKINIŲ DRAUSMINIMO SISTEMA

 

Eil. Nr.

Mokiniui draudžiama

**Nusižengė 1 kartą

**Nusižengė 2 ir daugiau kartų

1.

Įsinešti į mokyklą ginklų, peilių, dujų balionėlių, petardų, toksinių,  narkotinių medžiagų ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų.

Informuoti tėvus

(pagal ATPK 196 str. 2d.,           ATPK 176(1) 3d.).

Informuoti tėvus ir policiją.

2.

Įsinešti į mokyklą žiebtuvėlių, degtukų.

Paima klasės auklėtojas arba mokytojas. Klasės auklėtojas informuoja tėvus.

Administracinė nuobauda – įspėjimas.

3.

Mokykloje ir jos teritorijoje naudoti alkoholinius gėrimus, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus (kortomis).

Azartiniai žaidimai – tai bet koks lošimas iš pinigų ar vertingų daiktų siekiant gauti pelno arba naudos. 

1. Rūkymas – raštiškas pranešimas tėvams (185(1) LR tabako kontrolės įstatymas 19 str.1d.1p.).

2. Alkoholinių gėrimų vartojimas – informuoti mokyklos vadovą, visuomenės sveikatos specialistą, tėvus. Administracinė nuobauda – griežtas papeikimas.

ATPK 178str. 4d.; 5d; 178 (1)1, 2 d.

3. Azartiniai žaidimai mokykloje – pastaba.

Rūkymas – informacija raštu perduodama nepilnamečių reikalų policijos pareigūnams.

 

Alkoholinių gėrimų vartojimas – informacija raštu perduodama tėvams ir policijai.

 

 

 

 

 

Azartiniai žaidimai – papeikimas ir informuojami tėvai.

4.

Pamokų ir renginių metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais.

Mokytojas paima išjungtą telefoną ir grąžina mokiniui po pamokos.

Mokytojas paima telefoną, telefonas grąžinamas tik mokinio tėvams. Išskirtinais atvejais atiduodamas saugoti į seifą, grąžinamas tik mokinio tėvams.

5.

Vartoti energetinius gėrimus, kokakolą, traškučius.

Žodinis įspėjimas.

Auklėtojas informuoja tėvus.

Elgesio įvertinimas – pastaba (raštu).

6.

Mokykloje garsiai leisti garso įrašus.

Žodinis įspėjimas.

Pildomas drausmės pažeidimų lapas, informacija perduodama tėvams.

7.

Mokykloje leisti garso ir vaizdo įrašus ar kt., kas skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.

Žodinis įspėjimas.

Pildomas drausmės pažeidimų lapas, informacija perduodama tėvams.

8.

Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius.

Informuoti tėvus.

Administracinė nuobauda – įspėjimas.

9.

Pertraukų metu ir viešajame transporte šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, spjaudytis, keiktis ar kt. rodyti nepagarbą aplinkiniams.

Žodinis įspėjimas

Piktybiniais atvejais pildomas drausmės pažeidimų lapas, informuojami tėvai,

informacija raštu perduodama nepilnamečių reikalų policijos pareigūnams.

10.

Reikalauti pinigų, versti meluoti kitus moksleivius, imti ir gadinti svetimus daiktus.

Informuoti tėvus, atlyginti padarytą žalą ir skirti administracinę nuobaudą – įspėjimą.

Informuoti tėvus. Pasikartojus reketo atvejui, informacija raštu perduodama policijai.

11.

Sudaryti turtinius sandorius su kitais mokiniais.

Raštu informuoti tėvus.

Administracinė nuobauda – griežtas įspėjimas.

12.

Niokoti mokyklos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti šiukšliadėžes, mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas ir kt.).

Raštu informuoti tėvus.

Atlyginti padarytą žalą.

Atsakomybė pagal ATPK. str. 6.275,6.276).

Informuoti tėvus ir policiją.

Atlyginti padarytą žalą.

13.

Mokyklos patalpose negalima būti su kepurėmis ir gobtuvais.

Žodinis įspėjimas.

Pildoma drausmės pažeidimo pažyma.

14.

Vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti, užgaulioti, prasivardžiuoti, stumdytis, kumščiuotis, muštis ir pan.

Žodinis įspėjimas.

Baudžiama pagal ATPK 174 str.

Pildoma drausmės pažeidimo pažyma.

Patyčių atveju kl. auklėtojas aiškinasi situaciją, ieško tinkamiausio sprendimo.

15.

Vaikščioti į tualetą pamokų metu, išskyrus atvejus, kada išleidžia mokytojas.

Žodinis įspėjimas.

Mokytojas turi teisę neišleisti.

16.

Savavališkai pasišalinti iš pamokos.

Mokytojas – kl. auklėtojas - tėvai. Pildoma drausmės pažeidimo pažyma.

Mokytojas – kl. auklėtojas - tėvai. Administracinė nuobauda – griežtas įspėjimas.

* Administracinių nuobaudų atveju (direktoriaus įsakymu pareikšta pastaba, papeikimas arba griežtas papeikimas) nedelsiant pasirašytinai supažindinami tėvai.

** Rimtesnis ar pasikartojantis mokinio nusižengimas fiksuojamas DRAUSMĖS PAŽEIDIMO PAŽYMOJE (1priedas). Atsižvelgiant į situaciją, nedelsiant arba artimiausiu metu su pažyma pasirašytinai supažindinami tėvai.                                                                                                               *** Už savalaikį tėvų informavimą, prevencinių ir drausminimo priemonių vykdymą ATSAKINGA(-AS) KLASĖS AUKLĖTOJA(-AS).                                                                             **** Panaudojus visas numatytas drausminimo priemones bei kartojantis mokinio daromiems nusižengimams, klasės auklėtojas kreipiasi pagalbos į mokyklos Vaiko gerovės komisiją. Komisijai pateikia informaciją apie 1) klasės auklėtojo taikytas drausminimo priemones, individualų darbą su vaiku, pokalbius su tėvais; 2) socialinio pedagogo taikytas priemones, darbą su vaiku.                ***** Socialinė pedagogė, įvertinusi situaciją ir pasitarusi su klasės auklėtoju, klausimą apsvarsčius mokyklos Vaiko gerovės komisijoje, gali įtraukti mokinį į rizikos grupės mokinių sąrašus. Įtraukus mokinį į rizikos grupės sąrašus, visi anksčiau rašyti mokinio pasiaiškinimai/pasižadėjimai (klasės auklėtojui, mokytojui ir kt. ) perduodami socialinei pedagogei ir užvedama mokinio byla, kuri saugojama socialinės pedagogės.


 
 
Suderintasumokyklostaryba (2015-02-12 protokolo Nr. xx).

1 PRIEDAS

SLAVIKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO PAŽYMA

...................................................

(data)

Mokinys(ė) ..........................................................................., klasė ...............

 

Pamokos, pertraukos, renginio metu (pabraukti):

o neturėjo mokymosi priemonių,

o trukdė vesti pamoką,

o nedalyvavo ugdomojoje veikloje, pabėgo iš pamokos,

o savavališkai išėjo iš kabineto pamokos metu,

o naudojosi telefonu, mp3 grotuvu ar kitais su ugdymo procesu nesusijusiais daiktais,

o nuolat vėluoja į pamokas,

o praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties,

o nepagarbiai, įžūliai, žeminančiai elgėsi su mokytojais, mokiniais, kitais mokyklos bendruomenės nariais,

o vartojo necenzūrinius žodžius,

o organizavo (inicijavo) muštynes,

o dalyvavo muštynėse,

o pastebėtas rūkantis mokykloje (mokyklos teritorijoje),

o pastebėtas apsvaigęs nuo alkoholio ar kt. kenksmingų medžiagų mokykloje (mokyklos teritorijoje),

o organizavo azartinius lošimus ir dalyvavo juose,

o tyčia sugadino mokyklos turtą,

o pasisavino svetimą daiktą,

o kita (įrašyti).........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 .........................................................................

   (mokytojo parašas, vardas, pavardė)

 

Mokinio drausmės pažeidimo priežasčių aiškinimas: .........................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

  (mokinio parašas, vardas, pavardė)

Probleminė situacija aptarta:

 

 

Data

Numatyti sprendimo būdai

Su mokiniu

 

 

 

Su tėvais

 

 

 

Su klasės auklėtoju

 

 

 

Su socialiniu

pedagogu

 

 

P.S. Pildo klasės vadovas, soc.pedagogas, mokytojas

 

Susipažinau:

Tėvai (globėjai, rūpintojai) ......................................................................

                                                              (parašas, vardas, pavardė) 

Tėvų linija


Tegul kuo daugiau tėvų sužino apie "Tėvų liniją".

Šiandieną iškilmingai atidaroma Tėvų linija, "greitoji pagalba" tėvams. Tėveliai, norintys pasikonsultuoti vaikų auklėjimo klausimais, galės skambinti nuo 17.00 iki 21.00 val. 

Tėvų linija yra LR Prezidentūros vykdomos kampanijos "Už saugią Lietuvą" dalis. 
Finansuoja: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Įgyvendina: Paramos vaikams centras

SKATINKITE SAVO VAIKĄ GRAŽIAI KALBĖTI


 • Vaikščiodami su vaiku, aptarkite tai, ką matote, girdite, užuodžiate, liečiate ir pan.
 • Skatinkite vaiką papasakoti apie tai, ką jis mato ir jaučia.
 • Apibūdindami daiktą, visada pavadinkite jo spalvą.
 • Paprašykite vaiko smulkiai ir nuosekliai papasakoti apie kokią nors laidą, matytą per televiziją.
 • Kiekvieną dieną skaitykite vaikui ir paprašykite papasakoti apie tai, ką jis išgirdo. (Pvz.: "Ar tau patiko pasakojimas? Kodėl? Kas tau labiausiai patiko? Kodėl?"ir t. t. )
 • Žaiskite žaidimus, kurie lavina mąstymą ir turtina žodyną; (Pvz.: "Kas aš toks?" Apibūdinkite gyvūną: "Aš murkiu, kai esu patenkintas. Tu gali laikyti mane ant kelių. Aš mėgstu šiltą pieną ir moku kniaukti.")
 • Tėvai  turi demonstruoti gražios ir taisyklingos kalbos modelį. Stenkitės, kad jūsų kalba būtų vaizdi, sklandi ir turtinga.
 • Pasistenkite surasti kuo daugiau panašios reikšmės žodžių. Paverskite tai žaidimu. (Pvz.: eiti, sėlinti, sliūkinti, vėžlinti (pabandykite parodyti vaikui šiuos veiksmus, po to tegul jis pamėgina.))
 • Deklamuokite eilėraščius arba dainuokite dainas kartu su vaiku.
 • Pasirinkite vaikui įdomią temą, pvz. motociklo remontas, sulūžusių durų taisymas, pyrago kepimas. Pasakykite vaikui, kad jūs tiksliai nežinote, kaip tai daroma. Paprašykite, kad vaikas nuosekliai papasakotų jums, kaip jis tai darytų.
 • Paprašykite vaiko apibūdinti kokį nors žmogų (pvz.: klasės draugą). Jis turi pakankamai pilnai papasakoti apie ką nors, neminėdamas jo vardo (kaip jis atrodo, kuo apsirengęs, ką veikia, mėgsta). Jūs arba kiti vaikai turi atspėti, apie ką kalbama.
 • Skatinkite vaiką kuo nors domėtis (rinkti pašto ženklus, lėles, mašinų paveikslėlius ir pan.).
 • Kalbėdami su vaiku, vartokite įvairių laikų veiksmažodžius.
 • Perskaitykite trumpą ištrauką iš kokio nors teksto. Tegul vaikas papasakoja, ką įsiminė.
 • Pažaiskite žaidimą "Ką tu darytum, jeigu..."Jūs galite pasakyti keletą variantų. Pvz., "Ką tu darytum, jeigu pabudęs pamatytum, kad dangus žalias..." arba "Ką tu darytum, jeigu atėjęs maudytis pamatytum, kad vanduo raudonas..." ir pan.
 • Paprašykite vaiko surūšiuoti įvairių paveikslėlių rinkinį (mašinas sudėti į vieną krūvą; daiktus, kurie naudojami buityje - į kitą ir t. t.).
 • Skatinkite vaiką vartoti daugiau būdvardžių. Paimkite bet kokį paveikslėlį ir paprašykite vaiko apibūdinti nupieštą daiktą.

Medžiagą surinko specialioji pedagogė-logopedė Diana Jazukevičienė