TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. KOVO 31 d.

 


Slavikų pagrindinės mokyklos

TARPINĖS  FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. KOVO 31 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo duomenys

Slavikų pagrindinė mokykla (toliau – Mokykla), kodas 190823290. Veiklos adresas: Slavikų km.    Slavikų sen.,Šakių raj.

2. Finansiniai metai

Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Tarpinės ataskaitos rengiamos  pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui.

            3. Mokyklos veikla

Mokyklos pagrindinė veikla – vaikų, moksleivių ir suaugusių pagrindinis ugdymas, taip pat mokykla vykdo jai deleguotas valstybės f-jas, pagal socialines ir darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programas.

4. Informacija apie kontroliuojamus ir  asocijuotus subjektus

Mokykla neturėjo kontroliuojamų  ir asocijuotų  subjektų.

5. Informacija apie filialus ar struktūrinius padalinius

Mokykla neturi filialų ar struktūrinių padalinių.

6. Ekonominės, socialinės sąlygos ir aplinkybės

           Mokinių skaičius 2014-2015 mokslo metais buvo 100 mokiniai ir 11 priešmokyklinės grupės vaikai, 2015-2016 mokslo metais mokinių skaičius ženkliai sumažėjo – mokyklą lankė 79 mokiniai ir 10 priešmokyklinės grupės vaikai, 2016-2017mokslo metais mokinių skaičius ženkliai sumažėjo – mokyklą lankė 72 mokiniai ir 9 priešmokyklinės grupės vaikai. Šiais mokslo metais mokykloje mokosi 59 mokiniai ir 14 priešmokyklinės grupės vaikai. Tai kelia didelį susirūpinimą dėl mokyklos darbo ateityje.

Mokykla sprendžia ir kaimo socialines problemas dirbdama su kaimo mokiniais, jų tėvais ir bendruomene. Mokykoje kas dieną  nemokamai maitinama apie 33 mokiniai.

             7. Darbuotojų skaičius

Pirmojo ketvirčio pabaigoje mokykloje  dirbo 28 darbuotojai, iš jų 18 mokytojų.

II. Apskaitos politikA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta tarpinė  finansinė atskaitomybė

1.1. Mokykla apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymas;

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS)

- LR pinigų įstatymas;

- LR darbo kodeksas;

- LR civilinis kodeksas

- Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės įsakymas Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“;

- Kitais teisės aktais.

2. Mokyklos apskaitos politika

Mokyklos apskaitos politika rengiama vadovaujantis VSAFAS nuostatomis ir reikalavimais. Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo pakeista. Mokykloje patvirtintas individualus sąskaitų planas pagal pavyzdinį sąskaitų planą.

  Siekdama užtikrinti finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo reikalavimų vykdymą, mokykloje nustatyta tokia individuali sąskaitų ir jas detalizuojančių požymių struktūra, kad būtų pateikiama minėtosioms ataskaitoms parengti reikalinga informacija. Biudžeto vykdymo ataskaitoms sudaryti apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

          -         valstybės funkciją;

   -         programą;

   -         lėšų šaltinį;

   -         valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

   -         asignavimų valdytoją;

           -         kitus.

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

 1 pastaba. Apskaitos įverčiai

Per ataskaitinį laikotarpį mokyklos tutas ir įsipareigojimai pateikiami tikrosiomis vertėmis.

            2 pastaba. Neapibrėžti įsipareigojimai ir turtas

            Mokykla neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto per ataskaitinį laikotarpį neturėjo.

             3 pastaba. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas

            Atkreipiame dėmesį, kad mokykla naudoja savo veikloje visiškai nudėvėtą ilgalaikį turtą, kurio įsigijimo savikaina 16096Eur, t.y. daugiausiakompiuterinė technika bei biuro įranga. Mokyklos turtas nebuvo perkainotas. Nematerialus ilgalaikis turtas sudarė 810Eur - tai programinė įranga,kuri taip pat neturi likutinės vertės. 

            4pastaba. Gautinos ir mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

            Mokyklos  gautiną iš biudžeto ir mokėtiną sumą ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudaro 2018 metų kovo 31d. sukauta atostoginių suma – 17827Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 348Eur yra mokėtinos sumos prekių ir paslaugų tiekėjams.

            5 pastaba. Pinigai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykla banko sąskaitose turėjo 22112,73Eur, tame tarpe 9182,38 Eur buvo biudžeto lėšos, 1611,47Eur - paramos lėšos, ES fondų lėšos - 11318,88EUR.  Grynų pinigų mokykla neturi.

            6 pastaba Atsargos

Atsargas sudaro kuro atsargų likutis – 2070Eur.

            7 pastaba. Pajamos finansavimo sumos

Finansavimo sumas sudaro sumos iš valstybės, savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių. Šios sumos detalizuojamos į sumas skirtas nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms. Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pateikiama lentelėje Nr.2;3

            8 pastaba. Rezervai

Mokykla neturi suformavusi rezervų.

Direktorius                                                            Juozas Rakickas

Vyr. finansininkas                                                 Dalė Šlėderienė


 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO MĖN. 31D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 


Slavikų pagrindinė mokykla 

 BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO  

2017 M. GRUODŽIO MĖN. 31D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

               Slavikų pagrindinė mokykla (toliau – Mokykla), įstaigos kodas 190823290. Veiklos adresas: Slavikų  km.  Slavikų sen.. Šakių raj.

            Mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos bei Šakių rajono savivaldybės biudžetų. Slavikų pagrindinė mokyklos sąvininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Šakių rajono savivaldybė.

                     Mokyklos pagrindinė veikla – vaikų, moksleivių ir suaugusių pagrindinis ugdymas, taip pat mokykla vykdo jai deleguotas valstybės f-jas, pagal socialines ir darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programas.

                 Biudžeto vykdymo ataskaitos sudarytos 2017m. gruodžio 31d. duomenimis.

            Slavikų pagrindinė mokykla ataskaitiniu laikotarpiu vykdė :

1.      Mokymosi visą gyvenimą ir sporto programą, kodas 01, valstybės funkcijos kodas 09.02.01.01.

1.1.Programos vykdymui ataskaitiniam laikotarpiui  Slavikų pagrindinei mokyklai buvo patvirtinta 256519,00 Eur sąmata.

1.2.Programos vykdymui per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gauta asignavimų 256518,53 Eur.

1.2.1.      Asignavimai iš valstybės biudžeto – 174335,00 Eur.

1.2.2.      Asignavimai iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto – 82183,53 Eur.

1.3.Programos kasinės išlaidos per ataskaitinį laikotarpį, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 256518,53 Eur.

1.4.Šios programos lėšų likutis 2017m. gruodžio 31d. nebuvo.

2.      Mokymosi visą gyvenimą ir sporto programą, kodas 01, valstybės funkcijos kodas 09.06.01.01.

2.1.Programos vykdymui ataskaitiniam laikotarpiui Slavikų pagrindinei mokyklai buvo patvirtinta 941,00Eur sąmata.

2.2.Programos vykdymui per ataskaitinį laikotarpį iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto faktiškai gauta asignavimų 941,00Eur.

2.3.Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 941,00Eur.

2.4.Šios programos lėšų likučio 2017m. gruodžio 31d. nebuvo.

3. Mokymosi visą gyvenimą ir sporto programą, kodas 01, valstybės funkcijos kodas    10.04.01.40.

         3.1. Programos vykdymui ataskaitiniam laikotarpiui Slavikų pagrindinei mokyklai buvo patvirtinta 11735,00Eur sąmata.

3.2.  Programos vykdymui iš valstybės biudžeto faktiškai per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 11162,31 Eur.

3.3. Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 11162,31 Eur.

3.4.  Šios programos lėšų likutis 2017m. gruodžio 31d. nebuvo.

4.      Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programa, kodas 08, valstybės funkcijos kodas 10.05.01.01.

4.1.Programos vykdymui ataskaitiniam laikotarpiui Slavikų pagrindinei mokyklai buvo patvirtinta 380,00 Eur sąmata.

4.2.Programos vykdymui per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės  biudžeto faktiškai lėšų gauta asignavimų 380,00 Eur.

4.3.Programos kasinių išlaidų, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 380,00 Eur

4.4.Šios programos lėšų likučio 2017m. gruodžio 31d. nebuvo.

Smulkesnė informacija yra pateikiama „Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2017m. gruodžio 31d. ataskaitose  (forma Nr.2).    

Direktorius                                                                              Juozas Rakickas

Vyr.finansininkas                                                     Dalė Šlederienė